สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อริยมรรคมีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์แปด
อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นฐานรองรับจิต มีดังนี้

๑. เห็นถูกต้อง  (สัมมาทิฏฐิ)
๒. คิดถูกต้อง (สัมมาสังกัปปะ)
๓. พูดถูกต้อง (สัมมาวาจา) 
๔. ทำถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ)

 ๕. อาชีพถูกต้อง (สัมมาอาชีวะ)
  ๖. เพียรถูกต้อง (สัมมาวายามะ)
  ๗. สติถูกต้อง (สัมมาสติ)
  ๘. สมาธิถูกต้อง (สัมมาสมาธิ)

จิตที่ดำเนินไปในเส้นทางแห่ง มหาสติปัฏฐาน ๔  อริยมรรคมีองค์ ๘ ...ศีล-สมาธิ-ปัญญา ย่อมเดินไปพร้อมกัน  

 
อริยมรรคมีองค์ ๘ คืออะไรบ้าง

๑. เห็นถูกต้อง
  คือ เห็นตามอริยสัจ ๔  

๒. คิดถูกต้อง

 

คือ ใจบริสุทธิ์ เป็นอิสระจากอารมณ์ โลภ โกรธ หลง เป็นไปเพื่อความสุข ความเมตตา  ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

๓. พูดถูกต้อง
  คือ พูดในสิ่งที่เป็นจริง เป็นประโยชน์ ถูกกาละเทศะ สุภาพและอ่อนโยน ด้วยจิตเมตตา และหวังดี
๔. ทำถูกต้อง
  คือ มีเมตตา(ไม่ฆ่าสัตว์) ซื่อสัตย์(ไม่ลักทรัพย์) ให้ทาน สำรวมในคู่ของตน  
๕. อาชีพบริสุทธิ์
  เมื่อเห็นถูกต้อง คิดถูกต้อง พูดถูกต้อง ทำถูกต้อง อาชีพย่อมบริสุทธิ์  
๖. เพียรถูกต้อง
  คือ เพียรในการละบาปเก่า ระวังบาปใหม่ที่จะเข้ามา เพียรสร้างกุศล และรักษากุศลที่สร้างไว้ไม่ให้เสื่อม
๗. สติถูกต้อง 
  คือ การระลึกเป็นภายในอยู่เนืองๆ คือ ระลึกไปตามฐานทั้ง ๔ คือ มหาสติปัฏฐาน ๔
๘. สมาธิถูกต้อง
  คือ เมื่อจิตสงบ จิตจึงตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ฌาน,ญาณจึงเกิดขอขอบคุณข้อมูล ที่มาจาก
http://www.thammatipo.com/

view