สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท
วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

นะโม เม สัพพะพุทธานัง         อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร            เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต          ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข       มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร               เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภีโต คุณะสัมปันโน             อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปัชโชโต             นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร          สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะโลกัคโค             ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก                ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก            ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ           วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา               เวสสะภู สุขะทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห              โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน              โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโว ฯ

  

ท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการจัดพิมพ์พระสูตรต่างๆตามบทสวดในหนังสือสวดมนต์ฉบับพุทธบริษัทของวัดป่ามะไฟแจกเป็นธรรมทาน กรุณาติดต่อโดยตรงที่ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
(ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี : tel 081-983 6770)


view