สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 
 
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี 

พระราชภัทรธาดา
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาส วัดบางกระเบา
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๕๐


 
ประวัติ
๑.ชื่อ     พระราชภัทรธาดา   ฉายา  กิตฺติสทฺโท   อายุ  ๗๒  ปี  พรรษา  ๕๑
    ตำแหน่ง    เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี / เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา ( พระอารามหลวง )
๒.สถานะเดิม    ชื่อ   ประเทือง   ทองเทศ   เกิดเมื่อวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๗๙
     บิดา   นายละมูล   ทองเทศ  
     มารดา   นางน้อย   บุญมาก ( ทองเทศ ) 

     เกิดที่บ้านเลขที่  ๓๖  หมู่ที่  ๑  ตำบลบางเตย  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี
๓. บรรพชา    วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๙๔
๔. อุปสมบท  วันที่  ๑๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๐
๕. วิทยฐานะ
     พ.ศ. ๒๔๙๑  สอบได้   ประถมศึกษาปีที่  ๔  โรงเรียนวัดบางกระเบา ( สิทธิสารานุกูล )
     พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดสระเกศฯ 
( กทม. )

     พ.ศ. ๒๕๐๕   สอบได้   เปรียญธรรม  ๔  ประโยค  วัดสระเกศ ฯ ( กทม. )
     พ.ศ. ๒๕๐๙   สอบได้   มัธยมศึกษาปีที่  ๓
     พ.ศ. ๒๕๑๑   จบอภิธรรม
     พ.ศ. ๒๕๑๗ จบหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค
     พ.ศ. ๒๕๒๒       จบการอบรมกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่  ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๒๑ ) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม
๖. การปกครองสงฆ์
     พ.ศ. ๒๕๑๓  ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
     พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็นรองเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
     พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
     พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง  เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา ( จร. )  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์
    พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็นพระอุปัชฌาย์
    พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
    พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา ( จล. ) 
เจ้าอาวาสพระอารามหลวง

   พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
๗.  การศึกษา
       พ.ศ. ๒๕๐๔  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ( แผนกธรรม )
       พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกบาลี)
       พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็นประธานสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
       พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นประธานสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง (แผนกบาลี)
๘. รางวัลแห่งความดีที่ได้รับ
      พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้รับรางวัล  อ.ป.ต. ดีเด่น ระดับภาค  ๑๒
      พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น  ระดับจังหวัด
      พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรมการศาสนา
      พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นจากกรมการศาสนา
      พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับพระราชานเสมาธรรมจักรประเภทส่งเสริมชุมชนโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี
       พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับรางวัลวัดเป็นอุทยานการศึกษาดีเด่นจากกรมการศาสนา
       พ.ศ. ๒๕๔๒  ยกวัดบางกระเบาจากวัดราษฎร์  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ 
เฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา
       พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ - ราชวิทยาลัย  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชนะเลิศ  วัดสะอาด  วัดสวยงาม  ปลอดลูกน้ำยุงลายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
๙.สมณศักดิ์
     พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นโท 
ราชทินนามว่า  พระครูสิธิสารคุณ
     พ.ศ. ๒๕๒๘  เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก  ราชทินนามเดิม
     พ.ศ. ๒๕๓๖  เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ  ราชทินนามเดิม
     พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  ในราชทินนามที่  พระวิสุทธิภัทรธาดา
     พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับพระราชทานเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราช  ในราชทินนามที่
     พระราชภัทรธาดา  กิจจา  กิจจาทร  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี
หมายเหตุ            
   เขตการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี  มี  ๗  อำเภอ

      ๑. พระราชปราจีนมุนี  (ธ.)   มีวัด     ๕๓     วัด
      ๒. พระราชภัทรธาดา  (ม.)   มีวัด    ๔๔๒   วัด
                              รวม    ๔๙๕    วัด
พระเครื่องวัดบางกระเบา

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากชมรมพระเครื่องจังหวัดปราจีนบุรี
วารสารชมรมพระเครื่องปราจีนบุรีเล่ม ๓ ปี ๒๕๕๓

Tags : เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

view