สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐


๑ มา อะนุสสะเวนะ                  อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา 
๒ มา ปะรัมปะรายะ                 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา

 ๓ มา อิติกิรายะ                      อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการตื่นข่าวเล่าลือ
๔ มา ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ          อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์  


๕ มา ตักกะเหตุ                      อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการนึกเดาเอา
๖ มา นะยะเหตุ                       อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคาดคะเน  


๗ มา อาการะปะริวิตักเกนะ           อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการตรึกตามอาการ  

 ๘ มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา           อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยเข้าได้กับความเห็นเดิมของตนเอง    

 
๙ มา ภัพพะรูปะตายะ                 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยผู้พูดควรเชื่อได้ 
๑๐ มา สะมะโณ โน คะรูติ              อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยเห็นว่าสมณะท่านนี้เป็นครูของเรา  

 

view