สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นวกภิกขุธรรม ๕ (ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่)

นวกภิกขุธรรม ๕ (ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่)

นวกภิกขุธรรม ๕

ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมั่นคง, องค์ธรรม
แห่งภิกษุใหม่๑ ปาติโมกขสังวร สำรวมในพระปาติโมกข์ รักษาศีลเคร่งครัด
๒ อินทรียสังวร สำรวมอินทรีย์ มีสติระวังรักษาใจ มิให้ความยินดี
ยินร้ายครอบงำ
๓ ภัสสปริยันตะ พูดคุยมีขอบเขต จำกัดการพูดให้น้อยลง ไม่เอิกเกริกเฮฮา
๔ กายวูปกาสะ ปลีกกายอยู่สงบ คือ เข้าอยู่ในเสนาสนะอันสงัด
๕ สัมมาทัสสนะ ปลูกฝังสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิ

 

Tags : นวกภิกขุธรรม ๕

view