สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผู้สอบทานตัวเอง

ผู้สอบทานตัวเอง

ผู้สอบทานตัวเอง

 


ภิกษุ ท. ! ข้อสอบทานสิบอย่างเหล่านี้ เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณา
เนือง ๆ. สิบอย่างอะไรบ้างเล่า ? สิบอย่างคือ :-


(๑) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “บัดนี้ เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์
แล้ว, (อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ เราต้องทำอาการกิริยานั้น ๆ)”.


(๒) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วย
ผู้อื่น, (เราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย)”.


(๓) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “อาการกายวาจาอย่างอื่น ที่เรา
จะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ ยังมีอยู่อีก, (ไม่ใช่เพียงเท่านี้)”.


(๔) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเอง
โดยศีลได้หรือไม่”.


(๕) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ติเตียนเรา
โดยศีลได้หรือไม่”.


(๖) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “เราจะต้องพลัดพรากจากของ
รักของชอบใจทั้งนั้น”.


(๗) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “เรามีกรรมเป็นของตน เป็น
ผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น”.


(๘) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้ เราทำ
อะไรอยู่”.


(๙) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “เรายินดียิ่ง ในเรือนว่าง
หรือไม่”.


(๑๐) นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “ปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษ
ที่สามารถจะทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษยธรรม ที่เราได้บรรลุแล้ว
มีอยู่หรือไม่ ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน ในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์ด้วยกันถามในกาลภายหลัง”.

ภิกษุ ท. ! ข้อสอบทานสิบอย่างเหล่านี้แล เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ.

(บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. ๒๔/๙๑/๔๘.)

 

Tags : ผู้สอบทานตัวเอง

view