สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พุทธภาษิตเตือนใจ

พุทธภาษิตเตือนใจ
พุทธภาษิตเตือนใจ

ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี โทษเสมอด้วยโทสะไม่มี
ทุกข์เช่นด้วยขันธ์ไม่มี สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
บัณฑิตทราบเนื้อความนี้ตามความเป็นจริงแล้ว
ย่อมทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน เพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
 

ธรรมบทอุทานข้อ ๒๔

 

นินทาหรือการสรรเสริญนี้
มีมาแต่โบราณ มิใช่มีเพียงวันนี้
คนย่อมนินทาแม้ผู้นั่งนิ่ง แม้ผู้พูดมาก แม้พูดพอประมาณ
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
บุรุษผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียว
หรือถูกสรรเสริญโดยส่วนเดียว
ไม่มี แล้วจักไม่มี และไม่มีในบัดนี้
ถ้าว่าผู้รู้ใคร่ครวญแล้วทุกวัน ย่อมสรรเสริญบุคคลใด
ผู้มีความประพฤติไม่ขาด
เป็นนักปราชญ์ ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีล
ใครย่อมควรเพื่อจะนินทาบุคคลนั้น
ผู้เหมือนดังแท่งแห่งทองชมพูนุช
แม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็ย่อมสรรเสริญบุคคลนั้น
แม้พรหมก็สรรเสริญบุคคลนั้น

ธรรมบทอุทานข้อ ๒๗

(ที่มา: ซีดี พระไตรปิฏกฉบับคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

Tags : พุทธภาษิตเตือนใจ

view