สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

มุตโตทัย (รวม ๑๗ ตอนในตอนเดียว)

พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต)

๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์

๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า

๓. มูลมรดกอันเป็นต้นทุนทำการฝึกฝนตน ๔. มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัติ

๕. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ ๖. มูลการของสังสารวัฏฏ์

๗. อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรคนิพพาน

๘. สติปัฏฐาน เป็น ชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน ๙. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส

๑๐. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่าง แต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลส

๑๑. การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียร ต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัย

๑๒. มูลติกสูตร

๑๓. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้

๑๔. อกิริยาเป็นที่สุดในโลก - สุดสมมติบัญญัติ

๑๕. สัตตาวาส ๙

๑๖. ความสำคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา

๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ   

      

http://www.youtube.com/watch?v=PJOk66u-qBo&list=PL5B3D095854AD170F&index=1&feature=plpp_video

http://www.youtube.com/playlist?list=PLF57FA1E157830AFE&feature=plcp

คติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต)

http://www.youtube.com/watch?v=nDAokfrg7AE&list=PL0D959D8C637B04EC&index=1&feature=plpp_video

Tags : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

view