สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ความมหัศจรรย์ของผลบุญ

ความมหัศจรรย์ของผลบุญ

ความมหัศจรรย์ของผลบุญ

ในบรรดาสิ่งที่อาจช่วยเราได้ในโลก ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับบุญเลย บุญที่เราทำไว้มาก ๆ นี้ จะช่วยเราได้ตั้งแต่ก่อนเกิด เกิดแล้วยังตามช่วย ตายแล้วยังตามช่วย แม้การบรรลุจุดหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา คือ การบรรลุพระนิพพาน บุญเท่านั้นที่ช่วยเราได้ บุญที่ช่วยเรานี้ มีอยู่ 2 ประเภท คือ บุญเก่า กับ บุญใหม่

** บุญเก่า หมายถึง บุญที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อน บุญใหม่ หมายถึง บุญที่ทำในปัจจุบันนี้
ซึ่งความจริงบุญเก่ากับบุญใหม่ มักจะคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือกันอยู่ **

บุญเก่า ที่ทำไว้แล้วในชาติก่อน ช่วยเราได้ดังนี้คือ
ช่วยเราให้เกิดเป็นมนุษย์ การเกิดมาเป็นมนุษย์์พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่มีกิเลส ตายแล้วย่อมไปเกิดใหม่ตามกรรม ทำความชั่วตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน ผู้ที่ทำความดี ตายแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา และ พรหม
ช่วยเราให้เกิดมามีร่างกายที่สมประกอบ คนบางคนบุญเก่ามีเพียงที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้น เมื่อช่วยให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วบุญก็หมดอำนาจ ปล่อยให้บาปที่ทำไว้ในอดีตทำลายล้าง ให้เป็นคนพิการทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต บาปนั้นก็จะตามมาสนองในชาตินี้
ช่วยเราให้เป็นคนมีรูปงาม คนรูปร่างงามมีอยู่ 2 ชนิด คือ รูปงามตามธรรมชาติ กับ รูปงามด้วยการตกแต่ง ความมีรูปร่างงามเป็นความต้องการของชายหญิงทุกคน คนรูปงามมองกระจกคราวใด ก็จะทำให้จิตใจปลาบปลื้มเป็นสุขคราวนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าเมื่อชาติก่อนหญิงชายใด เป็นคนอดทน สงบเสงี่ยม ควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่โกรธมีความเมตตาปราณี ไม่ด่าว่าให้ใครเจ็บใจ ให้อภัยต่อคนทุจริตคิดร้ายเสมอ ถ้าตายแล้วเกิดมาชาตินี้ บุญนี้จะบันดาลให้เป็นคนมีรูปงาม
ช่วยเราให้เกิดในตระกูลสูง มนุษย์เรานี้ถ้าเลือกเกิดได้ ก็คงจะเลือกเกิดในตระกูลสูง ๆ แต่เวลาเกิดจริง ๆ แล้ว จะเกิดในตระกูลสูงได้กี่คน พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อชาติก่อนหญิงชายใด เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เข้าใจแสดงความเคารพ ไม่อวดดี ตายแล้วเกิดมาเป็นคนในชาตินี้ บุญนั้นจะบันดาลให้เกิดในตระกูลสูง
ช่วยเราให้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวย ความจนเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดในโลก เพราะความจนมันทำลายความหวัง ความต้องการ ความสุข ความสบายทุกอย่างของเราหมดสิ้น ทุกคนดิ้นรนทำมาหากินตั้งแต่เช้ายันค่ำเพราะต้องการความร่ำรวย เพราะทรัพย์สินเป็นแก้วสารพัดนึก เรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมื่อก่อนหญิงชายใดเป็นคนใจกว้าง มีความเมตตาปราณี ช่วยให้คนอื่นมีความสุข เสียสละสิ่งที่ตนมีแก่คนยากไร้ บำรุงสมณชีพราหมณ์ สร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่คนส่วนรวม ผลของการบริจาคนั้นจะบันดาลให้เกิดเป็นคนร่ำรวย หรือเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยในชาตินี้
ช่วยเราให้เกิดมาเป็นคนมีอายุยืน แม้ความจริงจะบอกชัดว่า เกิดมาแล้วต้องตายทุกคน แต่ทุกคนไม่มีใครอยากตาย อยากจะมีอายุยืนอยู่ในโลกนาน ๆ บางรายเที่ยวแสวงหายาอายุวํฒนะมารับประทาน และพรที่ให้กันก็เริ่มต้นว่า อายุ วรรณะ สุขะ พละ การเกิดเป็นคนอายุยืิน สิ่งอื่นช่วยไม่ได้จริง บุญเท่านั้นที่สามารถช่วยได้แน่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมื่อชาติก่อนหญิงชายใดไม่ฆ่าสัตว์และมนุษย์ มีเมตตากรุณา ใครเจ็บป่วยรักษา เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ บุญนั้นจะบันดาลให้เกิดเป็นคนอายุยืน ต้องนับว่าเขามีบุญมาก
ช่วยเราให้เป็นคนแข็งแรงปราศจากโรค ขึ้นชื่อว่าโรคแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดใดไม่มีใครชอบ ไม่มีใครต้องการทั้งนั้น เพราะโรคเป็นศัตรูอันร้ายกาจของชีวิต แม้จะเกิดในตระกูลสูงมีเงินมาก แต่ถ้ามีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่มีประโยชน์ พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า เมื่อชาติก่อนหญิงชายใดเป็นคนมีเมตตา ไม่เบียดเบียน ไม่ทรมานเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ให้ยาเป็นทานแก่คนและสัตว์ทั่วไปแล้ว จะไม่มีโรค
ช่วยเราให้เป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาด แม้หลักธรรมดาจะยืนยันว่า ความฉลาดเกิดมาจากการศึกษาก็ตามที คนที่มีมันสมองฉลาดเป็นพิเศษ ถ้าไม่มีบุญเก่าเข้ามาช่วยแล้ว ก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมื่อชาติก่อนหญิงชายใดเป็นคนขยันในการศึกษาไต่ถามท่านผู้รู้อยู่เสมอ บุญนั้นจะบันดาลให้เกิดมาเป็นคนฉลาดในชาตินี้
บุญใหม่ ที่ทำในปัจจุบันจะส่งผลสืบเนื่องไปในอนาคต ดังนี้คือ

ช่วยเราให้เป็นคนดี มนุษย์ทุกคนต้องการเป็นคนดีทั้งนั้น ถ้าใครมีความดีมากกว่าความชั่วแล้ว คนนั้นจัดว่าเป็นคนดีได้
ช่วยเราให้เรามีความสุข ความสุขก็คือบุญ หรือความดีนั้นเอง ใครทำบุญทาง กาย วาจา ใจ มาก คนนั้นจะมีความสุขมาก
ช่วยเราให้มีลาภต่าง ๆ อย่างประหลาด มีผู้กล่าวว่า การทำบุญทำให้ยากจน ทำบุญแล้วบุญช่วยให้ร่ำรวยไม่ได้ แต่ถ้าทำบุญความดีด้วยความขยัน อดทน คบคนดี ใช้ทรัพย์สินพอเหมาะกับฐานะ บุญก็ช่วยให้ได้ลาภ
ช่วยเราให้ได้ยศศักดิ์และมีชื่อเสียง คนที่จะได้ดิบได้ดีมียศศักดิ์สูงส่ง มีชื่อเสียงปรากฏ กว่าจะได้ต้องทำบุญทางกาย วาจา ใจ แบบต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน บางคน 20 ปี บางคน 30 ปี จึงจะได้
ช่วยเราให้มีคนรัก เคารพ นับถือ และบูชา ผู้ใดเป็นคนมีความดีมาก จะำทำให้มีคนรักเคารพนับถือบูชามาก อย่างพระพุทธเจ้ามีคนรักเคารพนับถือบูชามากที่สุด
ช่วยเราให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ สวรรค์ในชาตินี้หมายถึง ความสุขใจทันทีที่กระทำความดีเสร็จ สวรรค์ในชาติหน้านั้นหมายถึง โลกอันแสนจะสุขสบาย เป็นที่สำหรับคนมีบุญมากไปเกิด สวรรค์ก็คือบุญอันมากมายซึ่งรวมอยู่ในใจเรานี้เอง พระพุทธเจ้าตรัสรับรองเรื่องนี้ไว้ว่า บุญที่เราทำไว้แล้วนี้ ย่อมทำให้เราบันเทิงใจในโลกทั้งสองคือ บันเทิงใจในโลกนี้ และบันเทิงใจในโลกหน้า คือ โลกสวรรค์
ช่วยเราให้บรรลุพระนิพพาน พระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธนี้ ผู้ที่จะบรรลุได้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญบารมี คือคุณความดีต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์จริง ๆ
บุญเก่าที่ติดตามมา และบุญใหม่ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลสืบเนื่องกันให้เห็นว่า บุญนั้นเป็นของวิเศษ สามารถช่วยเราได้ตั้งแต่ก่อนเกิด ขณะมีชีวิตอยู่ และตายแล้ว ตลอดจนบรรลุพระนิพพานในที่สุด

บุญเก่าที่เราเคยทำมาในชาติก่อน อาจหมดลงและทำให้กลายเป็นคนยากจนได้ ถ้าเราไม่สร้างบุญใหม่ขึ้นมา ดังนั้นอย่าพึงเสวยแต่บุญเก่าอย่างเดียว จะต้องทำบุญใหม่เพื่อทดแทนด้วย

เมื่อทราบชัดเช่นนี้แล้ว ควรที่จะรีบทำแต่ความดี ทำความดีบ่อย ๆ และเมื่อบุญ หรือ ความดีทีทำไว้นั้นมากพอสมควร บุญนั้นก็จักบันดาลให้เป็นไปตามฐานะดังที่กล่าวมาแล


ที่มา : จากหนังสือ < ขุมทรัพย์บุญ > เรียบเรียงโดย พระราชสุธี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

http://61.19.252.241/sooktaejing/index.php?option=com_content&view=article&id=71:wonderful-merits&catid=46:dhamma-shower&Itemid=67


Tags : ความมหัศจรรย์ของผลบุญ

view