สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ป.ธ.4) วัดศรีโพธิมาลัย อำเภอศรีมหาโพธิ เกิด ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ อายุ ......

อ่านต่อ
เจ้าคณะภาค ๑๒

เจ้าคณะภาค ๑๒

จังหวัดในเขตปกครองระดับภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๒ มี ๔ จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว (พระเทพรัตนมุนี) วัดสระเกศ เจ้าคณะภาค......

อ่านต่อ
ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ ๑. จังหวัดปราจีนบุรี (๐๓๗) (๗ อำเภอ ๖๐ ตำบล) จจ. ๒๕๑๕๐ พระราชภัทรธาดา (ประเทืองป.ธ.๔) จล. วัดบางกระเบา (อ.บ้า......

อ่านต่อ
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม จังหวัดปราจีนบุรี มี ๗ สำนัก (ธรรมยุต ๑ , มหานิกาย ๖) ๑.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจ......

อ่านต่อ
ลำดับชั้น-การปกครองของคณะสงฆ์

ลำดับชั้น-การปกครองของคณะสงฆ์

วัด การปกครองคณะสงฆ์ แผนที่แสดงเขตปกครองคณะสงฆ์ แบ่งเป็น ๑๘ ภาค แผนภูมิการปกครองคณะสงฆ์ เขตปกครองคณะสงฆ์******************* ......

อ่านต่อ
รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล)

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล)

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล ) ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 1 วัดป่าทรงคุณ หน้าเมือง เมือง......

อ่านต่อ
แสวงบุญไหว้พระ ๙ วัดจังหวัดปราจีนบุรี

แสวงบุญไหว้พระ ๙ วัดจังหวัดปราจีนบุรี

ไหว้พระ ๙ วัด ขจัดทุกข์จังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๕๓ ปีท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีวัดกระทุ่มแพ้ว วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ต......

อ่านต่อ
รวมกฎหมายวัด

รวมกฎหมายวัด

รวมกฎหมายวัด -พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัด -ไวยาวัจกร -การเช่าที่ดินของวัด-การจัดการศาสนสมบัติของวัด พระราชบัญญัติคณะส......

อ่านต่อ
รายนามพระวิทยากร รุ่น ๑

รายนามพระวิทยากร รุ่น ๑

บัญชีรายนาม / ราชทินนาม พระภิกษุผู้ผ่านการอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร วันที่ ๒๔ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ......

อ่านต่อ
พุทธประวัติ

พุทธประวัติ

ประวัติพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า "สิทธัตถะ" พระพุทธเจ้า เป็นพระราชโอรส ของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้น......

อ่านต่อ
ปัจฉิมพุทธโธวาทปาฐะ

ปัจฉิมพุทธโธวาทปาฐะ

แนะนำให้เข้าอ่าน " พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน"( อาจาร์ย วศิน อินทสระ)http://www. kanlayanatam .com / Mybookneanam /last_homily.pdf ...

อ่านต่อ
โอวาทปาติกโมกขคาถา

โอวาทปาติกโมกขคาถา

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก อ.วศิน อินทสระ พระพุทธโอวาทในโอวาทปาฏิโมกข์ ๓ ข้อ คือ ๑. การไม่ทำชั่วทั้งปวง (สพฺพปา......

อ่านต่อ
อริยมรรคมีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นฐานรองรับจิต มีดังนี้ ๑. เห็นถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) ๒. คิดถูกต้อง (สัมมาสังกัปปะ) ๓. พูดถูกต้อง (สัมมาวา......

อ่านต่อ
พระไตรปิฏก

พระไตรปิฏก

พระไตรปิฏก ศาสนาทุกศาสนา มีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน แม้เดิมจะมิได้ขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เมื่อมนุษย์รู้จักใช้ตัวห......

อ่านต่อ
พุทธสาวก

พุทธสาวก

คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าอ่านข้อมูล ประวัติพุทธสาวกขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บธรรมะไทย http://www.dhammathai.org/ ...

อ่านต่อ
พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ศาสนาต่างๆ พระไตรปิฏก ศิลปะและ วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการเข้าสืบค้นและศึกษ......

อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร คำนำสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงมีพระปรารภว่านักเรียนนักศึกษา ตลอดถึงข้าราชการผู้ที่ไปศึกษาต่อหรือไปรับราชการ......

อ่านต่อ
พุทธศาสดา

พุทธศาสดา

ภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้......

อ่านต่อ
พุทธชยันตี

พุทธชยันตี

พุทธชยันตี พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง มหาธัมมาภิสมัย ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่ประเทศไทย มีพ......

อ่านต่อ
พระฉัพพรรณรังสี

พระฉัพพรรณรังสี

พระฉัพพรรณรังสี ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พ......

อ่านต่อ
สรรเสริญพระพุทธเจ้า

สรรเสริญพระพุทธเจ้า

สรรเสริญพระพุทธเจ้า - พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ พุทธคุณกถา เพลงประกอบ ลาวลองคอน Album : ขิม Khim Spa No.1 Green Garden Written By :......

อ่านต่อ
ภาพประวัติพระพุทธเจ้า

ภาพประวัติพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า "สิทธัตถะ" หมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว หรือผู้ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธ......

อ่านต่อ
วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปกลางแจ้ง ที่เวฬุวันมหาวิหาร สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ มาฆบูชา ย่......

อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อ......

อ่านต่อ
วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา (อ่านว่า อาสานหะ- อาสานละหะ) แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ ใช้เรียกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งว่า วันอาสาฬ......

อ่านต่อ
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ถือเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง......

อ่านต่อ
วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

ประวัติวันเข้าพรรษา ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษา เหล่าภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผย......

อ่านต่อ
วันออกพรรษา

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ระบุตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำ......

อ่านต่อ
วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยคลิ๊กตามหัวข้อด้านล่าง เพื่อเข้าอ่าน๑.วันสำคัญทางพุทธศาสนา(หอมรดกไทย)๒. วันสำคัญทางพุทธศาส......

อ่านต่อ
วันสำคัญของไทย

วันสำคัญของไทย

วันสำคัญของไทย เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม วันขึ้นปีใหม่วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติวันพ่อขุนรามคำแหงวันสถาปนาโ......

อ่านต่อ
พระวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

พระวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

รายนามพระวิทยากร ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ......

อ่านต่อ
ศีล ๕  ศีล ๘  ศีล ๑๐  ศีล ๒๒๗  อริยสัจ ๔  โลกธรรม ๘  พรหมวิหาร ๔  สังคหวัตถู ๔

ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ อริยสัจ ๔ โลกธรรม ๘ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถู ๔

ทสกะ คือ หมวด ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ความหมาย ประเภทธรรม- ช่องทางแห่งพฤติกรรมชั่ว นำชีวิตเสื่อมและโทษวิบัติ ก่อทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นทางที่ไม่ควรดำเน......

อ่านต่อ
ศีล ๕

ศีล ๕

ศีล ๕คำอาราธนาศีล ๕ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ.ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะห......

อ่านต่อ
ศีล ๘

ศีล ๘

ศีล ๘คำอาราธนาศีล ๘ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะห......

อ่านต่อ
ศีล ๒๒๗

ศีล ๒๒๗

ศีล ๒๒๗ (๑) อนุศาสน์ ๘ (๒) นิสสัย ๔ (๓) อกรณียกิจ ๔ (๔) สิกขาของภิกษุ ๓ (๕) อาบัติ (๖) อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติ ๖ (๗) ข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ๒ (๘) สิก......

อ่านต่อ
ทุกกะ คือ หมวด ๒

ทุกกะ คือ หมวด ๒

ทุกกะ คือ หมวด ๒๑) ธรรมะมีอุปการะมาก ๒ ๑. สติ ความระลึกได้. ๒. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว. -------------------------------------- (๒) ธรรมเป็นโลกบาล ๒ ......

อ่านต่อ
ติกกะ คือ หมวด ๓

ติกกะ คือ หมวด ๓

ติกกะ คือ หมวด ๓ (๒๕) รตนะ ๓ ๑. พระพุทธ ๒. พระธรรม ๓. พระสงฆ์ ๑) ท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจตามพระธรรมวินัย ที่ท่านเรียกว่าพระพ......

อ่านต่อ
จตุกกะ คือ หมวด ๔

จตุกกะ คือ หมวด ๔

จตุกกะ คือ หมวด ๔(๘๐) วุฑฒิ ๔ (คือธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๔ อย่าง )๑. สัปปุริสสังเสวะ คบท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ที่เรียกว่าสัตบุรุษ. ๒. สัทธัม......

อ่านต่อ
ปัญจกะ คือ หมวด ๕

ปัญจกะ คือ หมวด ๕

ปัญจกะ ๕ ๑๒๒) อนันตริยกรรม ๕ ๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา. ๒. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา. ๓. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์. ๔. โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้......

อ่านต่อ
ฉักกะ คือ หมวด ๖

ฉักกะ คือ หมวด ๖

ฉักกะ คือ หมวด ๖๑๔๔) คารวะ ๖ ๑. ความเอื้อเฟื้อ ในพระพุทธเจ้า๒. ความเอื้อเฟื้อ ในพระธรรม๓. ความเอื้อเฟื้อ ในพระสงฆ๔. ความเอื้อเฟื้อ ในความศึกษา๕. ความเ......

อ่านต่อ
สัตตกะ คือ หมวด ๗

สัตตกะ คือ หมวด ๗

สัตตกะ คือ หมวด ๗(๑๕๘) อปริหานิยธรรม ๗ ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ อย่าง คือ ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์. ๒. ......

อ่านต่อ
อัฎฐกะ คือ หมวด ๘

อัฎฐกะ คือ หมวด ๘

อัฎฐกะ คือ หมวด ๘๑๖๗) โลกธรรม ๘ ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่ และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกธรรม มี ๘ คือ๑. มีลาภ๒. ไม่มีลาภ๓. มียศ๔. ไม่มี......

อ่านต่อ
นวกะ คือ หมวด ๙

นวกะ คือ หมวด ๙

นวกะ คือ หมวด ๙(๑๗๕) มละ ๙ (คือ มลทิน ๙ อย่าง) ๑. โกรธ๒. ลบหลู่บุญคุณท่าน๓. ริษยา๔. ตระหนี่๕. มายา๖. มักอวด๗. พูดปด๘. มีความปรารถนาลามก๙. เห็นผิดอภิ......

อ่านต่อ
ทสกะ คือ หมวด ๑๐

ทสกะ คือ หมวด ๑๐

ทสกะ คือ หมวด ๑๐๑๘๓) อกุศลกรรมบถ ๑๐ (จัดเป็นกายกรรม คือทำด้วยกาย ๓ อย่าง) ๑. ปาณาติบาต ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง คือฆ่าสัตว์.๒. อทินนาทาน ถือเอาสิ่งของท......

อ่านต่อ
ปกิณณกะ

ปกิณณกะ

หมวดปกิณณกะ(๑๙๙) ปัจจยาการ ๑๑ (หรือปฏิจจสมุปบาท)๑. เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย มีสังขาร๒. เพราะสังขาร " มีวิญญาณ๓. เพราะวิญญาณ " มีนามรูป๔. เพราะนามรูป "......

อ่านต่อ
ทศชาติชาดก

ทศชาติชาดก

ทศชาติชาดก(๑) พระเตมีย์ชาดก. พระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระเจ้ากาสิกราช ครองเมืองชื่อว่า พาราณสี มีพระมเหสี พระนามว่า จันทเทวี พระราชาไม......

อ่านต่อ
มิลินทปัญหา

มิลินทปัญหา

มิลินทปัญหา (๑) อารัมภบท (๒) อดีตชาติ (๓) กำเหนิดพระยามิลินท์ (๔) สนทนาธรรม (๕) ปูรณกัสสปะแก้ปัญหา (๖) มักขลิโคสาลแก้ปัญหา (๗) ทรงปริวิตก (๘) สมณพร......

อ่านต่อ
งาน "วิสาขปุรณมีศรีปราจีน ธรรมยาตราฉลองพุทธชยันตี 2601 ปี ”

งาน "วิสาขปุรณมีศรีปราจีน ธรรมยาตราฉลองพุทธชยันตี 2601 ปี ”

จังหวัดปราจีนบุรีกำหนดจัดงาน " ทำบุญเมือง ” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00น. ณ......

อ่านต่อ
มาฆปูรมีศรีปราจีน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๐

มาฆปูรมีศรีปราจีน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๐

// 15-23 ก.พ.2559 มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 30 เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ขอเชิญกัลยา......

อ่านต่อ
วันเด็ก ปี ๒๕๕๘

วันเด็ก ปี ๒๕๕๘

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารีและคณะศิษย์ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆในชุมชน ได้ร่วมสร้างทานบารมี เมตตาบารมี ประกอบการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ร่วมกั......

อ่านต่อ
สวดมนต์ข้ามปี ๙ วัน ๙ คืน (๒๗ ธ.ค ๒๕๕๘  - ๕ ม.ค ๒๕๕๙)

สวดมนต์ข้ามปี ๙ วัน ๙ คืน (๒๗ ธ.ค ๒๕๕๘ - ๕ ม.ค ๒๕๕๙)

วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยการนำของท่านพระครูภาวนาธรรมธารี (เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ,เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายเขต ๑ และ เจ้าสำน......

อ่านต่อ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ฯ ๘๙ รูป ( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ฯ ๘๙ รูป ( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

เข้าชมภาพงานได้ที่ เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/watpamafai.org // โครงการแสงธรรมส่องทาง พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เฉลิมพระเกีย......

อ่านต่อ
ทริปตามใจไปตามทาง วัดป่ามะไฟ

ทริปตามใจไปตามทาง วัดป่ามะไฟ

// // Thailand here ทริปตามใจ ไปตามทาง: วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี Wat Pamafai in Prachinburi Thailand. // // ......

อ่านต่อ
วัดท้าวอู่ทอง

วัดท้าวอู่ทอง

วัดท้าวอู่ทอง เป็นวัดเก่าแก่ก่อสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอู่ทอง มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 4 องค์ ประทับนั่งหันหลังชนกัน เป็นศิลป......

อ่านต่อ
วัดโพธิ์

วัดโพธิ์

ภาพอุโบสถวัดโพธิ์ภาพอุโบสถวัดโพธิ์บริเวณพื้นที่ภายในลานวัดโพธิ์ สะอาดภาพบรรยากาศบริเวณลานวัดโพธิ์ภาพมุมสวยหน้าบัน บนหลังคาศาลาวัดโพธิ์ ...

อ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ หมู่4 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ "www.pmf.ac.th"...

อ่านต่อ
เที่ยวในเมือง

เที่ยวในเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ในอำเภอเมือง ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี อำเภอเมือง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่ประดิษฐานพ......

อ่านต่อ
ตลาดปากพลี

ตลาดปากพลี

ชมภาพบรรยากาศตลาดปากพลี ตลาดของชุมชนใกล้วัดป่ามะไฟ วัดโพธิ์ วัดท้าวอู่ทอง ถ้ามีโอกาสแวะมาอุดหนุนสินค้าชุมชนกันที่นี่นะครับภาพบรรยากาศโดยทั่วบร......

อ่านต่อ
อ.บ.ต.โคกไม้ลาย

อ.บ.ต.โคกไม้ลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย http://www.khokmailai.go.th •โคกไม้ลายเมืองน่าอยู่เป็นการดำเนินงานซึ่งสานต่อจากคณะกรรมการบริหารของชุ......

อ่านต่อ
Blog วัดป่ามะไฟ

Blog วัดป่ามะไฟ

ขออนุโทนากับกัลยาณมิตร ของวัดป่ามะไฟ ที่ช่วยเขียนบทความลงในบล๊อกประชาสัมพันธ์ รายละเอียดและนำสถานที่ปฏิบัติธรรม เชิญชวนผู้คนมาปฏิบัติธรรมที่ ว......

อ่านต่อ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔)วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร ......

อ่านต่อ
มหาสมัยสูตร

มหาสมัยสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔)วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บทขัดมะหาสะมัยสูตร ทุลละภัง ท......

อ่านต่อ
กาลามสูตร

กาลามสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กาลามะสุตตัง *เอกัง สะมะยัง ภะคะวา โกสะเลสุ จ......

อ่านต่อ
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ฉบับเดิม) อิติปิ โ......

อ่านต่อ
คิริมานันทะสุตตะปาโฐ

คิริมานันทะสุตตะปาโฐ

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี คิริมานันทะสุตตะปาโฐ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะ......

อ่านต่อ
อาฏานาฏิยะสุตตปาโฐ(ภาณยักษ์)

อาฏานาฏิยะสุตตปาโฐ(ภาณยักษ์)

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔)วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี อาฏานาฏิยะสุตตะปาโฐ (ภาณยักษ์) ......

อ่านต่อ
พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พระคาถาชินะบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เ......

อ่านต่อ
อนัตตลักขณสูตร

อนัตตลักขณสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร ยันตัง สัตเตหิ ทุกเ......

อ่านต่อ
อาทิตตปริยายสูตร

อาทิตตปริยายสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตรเวเนยยะทะมะโนปาเย สัพพะโ......

อ่านต่อ
พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ นะโม เม สัพพะพุทธานัง......

อ่านต่อ
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พระคาถานมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ(นำ) หันทะ มะยัง สะร......

อ่านต่อ
มหาสติปัฏฐานสูตร

มหาสติปัฏฐานสูตร

เสียงสวดมนต์ บทมหาสติฯ เสียงนำโดย พระอธิคมและคณะฯ บันทึกเสียง ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๘ ......

อ่านต่อ
คำแปลมหาสติปัฏฐานสูตร-อานิสงส์

คำแปลมหาสติปัฏฐานสูตร-อานิสงส์

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔)วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี คำแปลมะหาสะติปัฏฐานะสุตตัง อัน......

อ่านต่อ
โคตมีสูตร

โคตมีสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔) วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โคตะมีสุตตัง เอวัมเม ......

อ่านต่อ
หนังสือตามรอยหลวงปู่ภูกุ้มข้าว (ฉบับปฐมบท) หลวงปู่ไดโนเสาร์

หนังสือตามรอยหลวงปู่ภูกุ้มข้าว (ฉบับปฐมบท) หลวงปู่ไดโนเสาร์

เสียงอ่านหนังสือ ตามรอยหลวงปู่ภูกุ้มข้าว https://www.youtube.com/playlist?list=PL-KIQMUef9kEIVdMYP4NeK4uovtoxlGkS เป็น บัน......

อ่านต่อ
๑๐๐ คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

๑๐๐ คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

ดาวโหลดพระประวัติฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&detail&fid=140774&catid=7368 พระประวัติสมเด็จพระญา......

อ่านต่อ
(ตอน ๔) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๔) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/......

อ่านต่อ
๑๐๐ พระเถราจารย์และข้อธรรมปฏิปทาขององค์ท่าน

๑๐๐ พระเถราจารย์และข้อธรรมปฏิปทาขององค์ท่าน

๑๐๐ พระเถราจารย์และข้อธรรมปฏิปทาขององค์ท่าน (ขอขอบคุณวารสารฉบับที่ ๑๐๐ ของ มูลนิธิบ้านอารีย์) ดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://www.watpamafai.org......

อ่านต่อ
ปาฐกถาธรรม เรื่อง ความมหัศจรรย์ของลมหายใจ โดย พระปิยโสภณ

ปาฐกถาธรรม เรื่อง ความมหัศจรรย์ของลมหายใจ โดย พระปิยโสภณ

ปาฐกถาธรรม เรื่อง ความมหัศจรรย์ของลมหายใจ ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดย พระ ปิยโสภณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555http:/......

อ่านต่อ
หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร เพื่อการทำงานการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ พระธรรมฑูตสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป อดีต......

อ่านต่อ
พระพรหมคุณาภรณ์

พระพรหมคุณาภรณ์

พระพรหมคุณาภรณ์ ...

อ่านต่อ
ชยสาโรภิกขุ

ชยสาโรภิกขุ

ชยสาโรภิกขุ ...

อ่านต่อ
พระไพศาล วิสาโล

พระไพศาล วิสาโล

พระไพศาล วิสาโล ...

อ่านต่อ
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ท่านปัญญานันทภิกขุ ...

อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

แนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

แนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) 1. คำปรารภหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เป็นศิษย์รุ่นแรกสุดของท่านอาจารย์มั่นภูริทัตตเถร ภายหลังจากท่านอ......

อ่านต่อ
หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๓)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๓)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๓) ...

อ่านต่อ
หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๒)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๒)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๒) ...

อ่านต่อ
หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๑)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๑)

หลวงพ่อพุทธทาส ...

อ่านต่อ
(ตอน ๓) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๓) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๓) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ...

อ่านต่อ
(ตอน ๒) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๒) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๒) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ...

อ่านต่อ
(ตอน ๑) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๑) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๑) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ...

อ่านต่อ
ท่านพุทธทาส

ท่านพุทธทาส

นี่ ขอฝากไว้อย่างนี้แหละว่า จงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยความเป็นไท ให้ถูกต้อง และให้เต็มให้สมบูรณ์ อย่าเป็นไทกันแต่ปาก ปากเป็นไทแต่ใจ......

อ่านต่อ
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขู

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขู

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ...

อ่านต่อ
หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป

หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป

"ธรรมะ คือ ธรรมดา" หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป๒๑ พฤศจิกายน๒๕๕๓ . จิตไม่ระเริงหลงในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อันนั้นแหละเรียกว่......

อ่านต่อ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)

ธรรมดาทหารต้องมีความกล้าหาญ ถ้าทหารไม่มีความกล้าหาญก็ไม่ควรเรียกว่าเป็นทหาร แต่ในทำนองเดียวกัน พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต้องรักษาธรรม ถ้าพระส......

อ่านต่อ
10 ขั้นตอนระงับความโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์

10 ขั้นตอนระงับความโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์

๑๐ ขั้นตอนระงับความโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ทําอย่างไรจะหายโกรธ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม พ......

อ่านต่อ
ท่าน วชิรเมธี (๑)

ท่าน วชิรเมธี (๑)

รายการหนึ่งวันเดียวกันปุจฉา - วิสัชนา กับเรื่องความรักกับท่าน ว.วชิรเมธี 1/3ออกอากาศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 รายการหน......

อ่านต่อ
ท่านวชิรเมธี (๒)

ท่านวชิรเมธี (๒)

ท่านวชิรเมธี รายการ tonight show 1/3 รายการ The ICON ปรากฎการณ์คน ตอน ท่าน ว.วชิรเมธี 3/3 รายการ The ICO......

อ่านต่อ
 หลักชาวพุทธ

หลักชาวพุทธ

หลักชาวพุทธ ภูมิธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม ปัจจุบันนี้ ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมา......

อ่านต่อ
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ความเสื่อมก็มีดี.... ความเสื่อมลาภ หรือเสื่อมทรัพย์นั้น คนทั้งหลายเป็นอันมากก็พากันเพ่งมองว่าไม่ดี แต่ความจริงมีดีอยู่......

อ่านต่อ
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ต้องปฏิบัติจึงหมดความสงสัย.... “ผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้น ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลัง หรือนรกสวรรค์อ......

อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระญาณสังวร

ชีวิตนี้น้อยนัก (สมเด็จพระญาณสังวร) การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัง......

อ่านต่อ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

มุตโตทัย (รวม ๑๗ ตอนในตอนเดียว) พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต) ๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์ ๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึก......

อ่านต่อ
พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ธรรมะจากพระผู้รู้ - ฉบับที่ ๑๔๘ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนเน้นอยู่เรื่องจิตนี้เยอะมาก ถ้าเรียนได้ก็รู้เลยว......

อ่านต่อ
เครื่องประกอบบริขารการนุ่งห่มพระสงฆ์ไทย

เครื่องประกอบบริขารการนุ่งห่มพระสงฆ์ไทย

เครื่องประกอบบริขารการนุ่งห่มพระสงฆ์ไทย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ https://www.facebook.com/WaedwngKhnaSngkhsmnsakdiPhadys/photos/a.452394298158945.1......

อ่านต่อ
ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ

ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ

ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปัญฺญาปทีโป ) เจ้าอาวาส- พระอุปัชฌาย์ ติดต่อพระอุปัชฌาย์ ขออุปสมบท......

อ่านต่อ
เตรียมตัวก่อนบวช(สามเณร-ภิกษุ)

เตรียมตัวก่อนบวช(สามเณร-ภิกษุ)

เตรียมตัวก่อนบวช(สามเณร-ภิกษุ) คำว่า บวช มาจาก คำว่า ป + วช แปลว่า เว้นทั่ว คือเว้นจากกาม ในที่นี้หมายเพียงบวชเป็นสามเณรและบวชเป็นพ......

อ่านต่อ
เริ่มขั้นตอนการบรรพชา (บวชสามเณร)

เริ่มขั้นตอนการบรรพชา (บวชสามเณร)

เริ่มขั้นตอนการบรรพชา (บวชสามเณร) เมื่อเข้าไปภายในพระอุโบสถ์แล้ว นาควันทาพระประธานอีกครั้งด้วยวิธีอย่างเดียวกันกับวันทาสีมา จากนั้......

อ่านต่อ
เริ่มขั้นตอนการอุปสมบท (บวชพระภิกษุ)

เริ่มขั้นตอนการอุปสมบท (บวชพระภิกษุ)

เริ่มขั้นตอนการอุปสมบท (บวชพระภิกษุ) ต่อจากนี้ไปเป็นการเริ่มขั้นตอนการอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุ มีข้อที่ควรทำความเข้าอีก คือ ถึงแม้จะบ......

อ่านต่อ
อนุศาสน์ คำสอนเบื้องต้นสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่

อนุศาสน์ คำสอนเบื้องต้นสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่

อนุศาสน์ คำสอนเบื้องต้นสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่ อนุศาสน์ คือ คำสอนเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์สอนพระภิกษุผู้บวชใหม่มี ๘ ข้อ แบ่งเป็นกิ......

อ่านต่อ
พิธีบรรพชา-อุปสมบท (แบบมหานิกาย-ธรรมยุต)

พิธีบรรพชา-อุปสมบท (แบบมหานิกาย-ธรรมยุต)

พิธีบรรพชา-อุปสมบท (แบบอุกาสะ มหานิกาย) ต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้จะบวชได้แก่ ๑.เป็นคนทำความผิด หลบหนีอาญาแผ่นดิน ๒.เป็นค......

อ่านต่อ
อัฐบริขาร คือ ของเครื่องใช้ที่จำเป็น ๘ อย่างสำหรับพระภิกษุสงฆ์

อัฐบริขาร คือ ของเครื่องใช้ที่จำเป็น ๘ อย่างสำหรับพระภิกษุสงฆ์

เครื่องอัฐบริขาร ๘ อัฐบริขาร คือ ของเครื่องใช้ที่จำเป็น ๘ อย่างสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ได้แก่ ๑. ผ้าจีวร๒. ผ้าสังฆาฎิ๓. ผ้าสบง๔. ประคดเอว๕.......

อ่านต่อ
นวกภิกขุธรรม ๕ (ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่)

นวกภิกขุธรรม ๕ (ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่)

นวกภิกขุธรรม ๕ ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมั่นคง, องค์ธรรมแห่งภิกษุใหม่ ๑ ปาติโมกขสังวร สำรวมในพระปาติโมกข์ ร......

อ่านต่อ
บทบัญญัติสำหรับพระ,กิจวัตรของพระ,การปลงอาบัติ,การขอสึก

บทบัญญัติสำหรับพระ,กิจวัตรของพระ,การปลงอาบัติ,การขอสึก

บทบัญญัติข้อห้ามของสมณะ ข้อห้ามและศีลที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้สำหรับผู้ที่บวชเป็นสามเณรและภิกษุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเมื่ออยู......

อ่านต่อ
คำขานนาคแบบเอสาหัง ใช้กับวัดแบบธรรมยุต (ไฟล์เสียง)

คำขานนาคแบบเอสาหัง ใช้กับวัดแบบธรรมยุต (ไฟล์เสียง)

คำขานนาคแบบเอสาหัง ใช้กับวัดแบบธรรมยุต (ไฟล์เสียง) 1.วันทาสีมา นมัสการพระในโบสถ์ http://audio.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=175......

อ่านต่อ
คำขานนาคแบบอุกาสะ ใช้สำหรับวัดแบบมหานิกาย(ไฟล์เสียง)

คำขานนาคแบบอุกาสะ ใช้สำหรับวัดแบบมหานิกาย(ไฟล์เสียง)

คำขานนาคแบบอุกาสะ ใช้สำหรับวัดแบบมหานิกาย (ไฟล์เสียง) 1.วันทาสีมา นมัสการพระในโบสถ์ http://audio.palungjit.com/attachment.php?attachmentid......

อ่านต่อ
หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์

http://www.bangkokbiznews.com http://www.thairath.co.th http://www.dailynews.co.th http://www.komchadluek.net/ http://www.manager.co.th ......

อ่านต่อ
การไปนมัสการพระสงฆ์ การรับสิ่งของจากพระสงฆ์ การประเคนสิ่งของให้พระ

การไปนมัสการพระสงฆ์ การรับสิ่งของจากพระสงฆ์ การประเคนสิ่งของให้พระ

วิธีอาราธนาและทำใบปวารณา การอาราธนาพระ ได้แก่ การนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีต่างๆ นั่นเอง ในสมัยก่อนนิยมนิมนต์ด้วยวาจา แต่ในปัจจุบันนิยมทำ......

อ่านต่อ
การกราบ และ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

การกราบ และ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

การกราบ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ...

อ่านต่อ
การถวายบังคม การหมอบกราบ การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การเข้ารับพระราชทานของ

การถวายบังคม การหมอบกราบ การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การเข้ารับพระราชทานของ

การถวายบังคม การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ การถวายบังคม เป็นราชประเพณีถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ ในงานพระราชพิธีสำคัญ ก่อนท......

อ่านต่อ
การรับส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ (ยืน,นั่ง) แบบพิธีการและแบบไม่พิธีการ

การรับส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ (ยืน,นั่ง) แบบพิธีการและแบบไม่พิธีการ

การรับส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ (ยืน,นั่ง) แบบพิธีการและแบบไม่พิธีการ ...

อ่านต่อ
การประนมมือ(การไหว้)

การประนมมือ(การไหว้)

การประนมมือ ( การไหว้) ...

อ่านต่อ
การคำนับ

การคำนับ

การคำนับ ...

อ่านต่อ
มารยาทการนั่งพับเพียบ การนั่งขัดสมาธิราบ และ นั่งสมาธิเพชร การนั่งหมอบ การนั่งคุกเข่าแบบต่างๆ

มารยาทการนั่งพับเพียบ การนั่งขัดสมาธิราบ และ นั่งสมาธิเพชร การนั่งหมอบ การนั่งคุกเข่าแบบต่างๆ

มารยาทการนั่งพับเพียบ การนั่งขัดสมาธิราบ และ นั่งสมาธิเพชร การนั่งหมอบ การนั่งคุกเข่าแบบต่างๆ ...

อ่านต่อ
มารยาทการยืนในโอกาสต่างๆ

มารยาทการยืนในโอกาสต่างๆ

มารยาทการยืนในโอกาสต่างๆ ...

อ่านต่อ
มารยาทการเดินผ่านผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ  การเดินนำ หรือเดินตามผู้ใหญ่

มารยาทการเดินผ่านผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ การเดินนำ หรือเดินตามผู้ใหญ่

มารยาทการเดินผ่านผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ การเดินนำ หรือเดินตามผู้ใหญ่ ...

อ่านต่อ
มารยาทไทยของเด็กอนุบาล (น่าเอ็นดู)

มารยาทไทยของเด็กอนุบาล (น่าเอ็นดู)

มารยาทไทยของเด็กอนุบาล (น่าเอ็นดู) ...

อ่านต่อ
การลาบวชของสตรี มีระเบียบเกี่ยวกับการลาเพื่อไปปฎิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

การลาบวชของสตรี มีระเบียบเกี่ยวกับการลาเพื่อไปปฎิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

# นำข้อมูลมาฝากเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจ .... การลาบวชของสตรี มีระเบียบเกี่ยวกับการลาเพื่อไปปฎิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลาที่เกี่ยวข้อง คือ &ldq......

อ่านต่อ
๙ คำที่พ่อสอน รัชกาลที่ ๙

๙ คำที่พ่อสอน รัชกาลที่ ๙

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแก่ชาวไทย พระองค์ทรงเป็นนักคิด นักพัฒนาอย่างแท้จริง คำสอนเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์แก่การดำร......

อ่านต่อ
"9 มงคล ในงานอวมงคล (งานศพ)" เพื่อ "คนเป็น" ไม่ใช่ "คนตาย"

"9 มงคล ในงานอวมงคล (งานศพ)" เพื่อ "คนเป็น" ไม่ใช่ "คนตาย"

เรื่องที่หลายคนไม่รู้.."9 มงคล ในงานอวมงคล (งานศพ)"เพื่อ "คนเป็น" ไม่ใช่ "คนตาย"เวลาเราไปงานศพ ซึ่งเป็นงานอวมงคล งานที่เราไม่ค่อยอยากจะไปกันเท่าไร แต่......

อ่านต่อ
 อานิสงค์การสร้างพระพุทธรูป

อานิสงค์การสร้างพระพุทธรูป

อานิสงค์การสร้างพระพุทธรูป ในวัฏฏังคุลีชาดก กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล ถวายนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่า “บุรุษสตรีผู......

อ่านต่อ
ทำไมพระต้องถือตาลปัตร?

ทำไมพระต้องถือตาลปัตร?

เมื่อเราไปทำบุญที่วัดหรือนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าที่บ้าน ที่ทำงานหรือที่ใด เรามักจะเห็น “ ตาลปัตร ” อยู่คู่กับการสวดของพระอยู่......

อ่านต่อ
พระอรหันตสาวก ๑๕ องค์ ที่มีชื่อในพระคาถาชินบัญชร

พระอรหันตสาวก ๑๕ องค์ ที่มีชื่อในพระคาถาชินบัญชร

พระอรหันตสาวก ๑๕ องค์ ที่มีชื่อในพระคาถาชินบัญชร ที่มา https://www.facebook.com/lc2ubook?fref=ts&ref=br_tf ...

อ่านต่อ
สังฆทานได้บุญมากแค่ไหน

สังฆทานได้บุญมากแค่ไหน

สังฆทานได้บุญมากแค่ไหน ประโยชน์อย่างแรกของสังฆทานก็คือทำให้เราได้บุญมาก โดยมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกเล่มที่ 26 ข้อ ๓๔ ที่เป็นเรื่องของผู้หญิง 2 คนที่เป็น......

อ่านต่อ
คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่น เรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต

คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่น เรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต

คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นเรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต เรื่องนี้อัตถุปัตติเหตุเกิดขึ้นเมื่อครั้ง พระอาจารย์มั่น พักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ พระอ......

อ่านต่อ
ประวัติของคำกล่าว “นะโม ตัสสะฯ”

ประวัติของคำกล่าว “นะโม ตัสสะฯ”

ประวัติของคำกล่าว “นะโม ตัสสะฯ”คำกล่าวขึ้นต้นก่อนสวดมนต์บทใดๆ ก็ตาม คือ นะโม 3 จบ นั้นเป็นคำกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าที่เทพยดาหลายพระองค์ร......

อ่านต่อ
ประกันชีวิตของพระพุทธเจ้า

ประกันชีวิตของพระพุทธเจ้า

ประกันชีวิตของพระพุทธเจ้า ศีลข้อที่ ๑. ประกันให้อายุยืน,สุขภาพดี ศีลข้อที่ ๒. ประกันทรัพย์สินไม่เสียหาย ศีลข้อที่ ๓. ประกันความสมหวังในความรัก ศ......

อ่านต่อ
คำขอขมาและอธิษฐานจิต

คำขอขมาและอธิษฐานจิต

คำขอขมาและอธิษฐานจิต “ เพราะคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน ควรสวดขอขมาเพื่อลด และปลดหนี้กรรมให้น้อยลง ” ......

อ่านต่อ
พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)

พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)

พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)1. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื......

อ่านต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ(ระบบ)ของร่างกายกับช่วงเวลาในวงจรของวัน

ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ(ระบบ)ของร่างกายกับช่วงเวลาในวงจรของวัน

เหตุใดระบบการทำงานในร่างกายคนเราถึงทำงานได้เป็นเวลาคล้ายมีโปรแกรมตั้งเวลาระบบไว้ ?ที่ทำเช่นนี้ได้เพราะในร่างกายมีนาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพ (biologic......

อ่านต่อ
วิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรค

วิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรค

กดข้อนิ้วป้องและกระตุ้นการรักษาโรคขอนำเสนอเสนอวิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรค 1. โรคตับ กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวแม่มือขวา2. หูอื้อ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของ......

อ่านต่อ
มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ

ขอขอบคุณภาพที่มา www.facebook/watpah...

อ่านต่อ
ศีล 5 จริยธรรมพื้นฐานสำหรับการเป็นมนุษย์

ศีล 5 จริยธรรมพื้นฐานสำหรับการเป็นมนุษย์

ศีล 5 จริยธรรมพื้นฐานสำหรับการเป็นมนุษย์ ศีล 5 ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจศีล นั้น ชาวพุทธเราเอาแต่ท่อง ทว่าในทางปฏิบัติแล้ว หาผู้ปฏิบัติได้ครบทุก......

อ่านต่อ
ความมหัศจรรย์ของผลบุญ

ความมหัศจรรย์ของผลบุญ

ความมหัศจรรย์ของผลบุญ ในบรรดาสิ่งที่อาจช่วยเราได้ในโลก ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับบุญเลย บุญที่เราทำไว้มาก ๆ นี้ จะช่วยเราได้ตั้งแต่ก่อนเกิด เกิดแล้วยังต......

อ่านต่อ
๓๐ คำคม พร ๔ ประการ ๗ หลักคิด

๓๐ คำคม พร ๔ ประการ ๗ หลักคิด

๓๐ คำคม โดย ท่าน ว.วชิรเมธี๑.หนึ่งครั้งที่แม่ตบลงไปบนหน้าลูกอาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนลึกลงไปสุดใจของลูกทั้งชีวิตหนึ่งอ้อมกอดที่แม่บรรจงหยิบ......

อ่านต่อ
ฟังเสียงสวดมนต์

ฟังเสียงสวดมนต์

เชิญเข้าฟังเสียงสวดมนต์ได้ตามรายชื่อเว็บไซต์แนะนำด้านล่าง ขอร่วมอนุโมทนาสาธุ มา ณ.ที่นี้๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ...

อ่านต่อ
มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัตินำมาจา......

อ่านต่อ
กรรมฐานประจำวันเกิด

กรรมฐานประจำวันเกิด

กรรมฐานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์ ตามตำราโหราศาสตร์ ถ้าพูดถึงนิสัย ก็หมายถึง นิสัยที่เย่อหยิ่ง ค่อนข้างจะถือตัว เข้าทำนอง ฆ่าได้ แต่หยามไม......

อ่านต่อ
คิหิปฎิบัติ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน

คิหิปฎิบัติ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน

คิหิปฎิบัติ คือ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน ซึ่งแจกแจงไว้เป็นข้อสำหรับคฤหัสถ์จตุกะ คือ หมวด ๔(๑) กรรมกิเลส ๔ คือกรรมเครื่องเศร้าหมอง ๔ อย่าง ๑. ปาณาต......

อ่านต่อ
ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม(๑) ทาน(การให้ปัน) (๒) ศีล(การรักษากายวาจา)(๓) บริจาค(การเสียสละ) (๔) อาชชวะ(ความซื่อตรง) (๕) มัททวะ(ความอ่อนโยน)(๖) ตบะ(ความเพียรเผากิเ......

อ่านต่อ
วินัยของพระภิกษุสงฆ์ ที่ประชาชนควรทราบ

วินัยของพระภิกษุสงฆ์ ที่ประชาชนควรทราบ

วินัยของพระภิกษุสงฆ์ ที่ประชาชนควรทราบรวบรวมและเรียบเรียงโดย พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ. ๙)วัดบวรนิเวศวิหารคำนำหนังสือเรื่อง "วิน......

อ่านต่อ
ศาสนพิธี

ศาสนพิธี

ศาสนพิธีความหมายของศาสนพิธี ศาสนพิธี มาจากคำว่า “ศาสน” หรือ “ศาสนา” คือ คำสอน กับคำว่า “พิธี” คือ แบบอ......

อ่านต่อ
ทานพิธี

ทานพิธี

ทานพิธี การถวายทานหลักสำคัญของการถวายทานเป็นการสงฆ์ จะต้องตั้งใจถวายแก่สงฆ์จริง ๆ อย่างเลือกว่าเป็นผู้ใด มิฉะนั้นจะเกิดความยินดียินร้าย......

อ่านต่อ
การถวายผ้าอาบน้ำฝน

การถวายผ้าอาบน้ำฝน

การถวายผ้าอาบน้ำฝน ประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อีกประการหนึ่ง คือ การถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าอาบน้ำฝน หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ผ้าอาบ......

อ่านต่อ
รวมข้อธรรม (๑)

รวมข้อธรรม (๑)

ข้อธรรม *การแก้ปัญหาสังคมนั้นจะต้องมีอะไรที่สร้างสรรค์ให้คนทำ เป็นการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องแก้ เมื่อเขามีใจจดจ่อกับสิ่งที่สร้างสรรค์นั้น เข......

อ่านต่อ
ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับพระสงฆ์ ที่พุทธศาสนิกชนควรรู้

ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับพระสงฆ์ ที่พุทธศาสนิกชนควรรู้

ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับพระสงฆ์ ที่พุทธศาสนิกชนควรรู้ ได้แก่ การปฏิบัติการแสดงการเคารพพระสงฆ์ การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์ การลุกขึ้นยืนรับ......

อ่านต่อ
ธุดงค์ ๑๓

ธุดงค์ ๑๓

ธุดงค์ ๑๓ หลังออกพรรษาก็ถึงคราที่พระภิกษุสงฆ์จะเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆ เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ เพื่อเจริญสมณธรรม รวมทั้งเผยแผ่ธรรม ซึ่......

อ่านต่อ
ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์

ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์

สงฆ์ หรือ สงฺฆ ในภาษาบาลีแปลว่า หมู่ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตรปฏิบ......

อ่านต่อ
กองกรรมฐาน ๔๐ อย่าง

กองกรรมฐาน ๔๐ อย่าง

กองกรรมฐาน ๔๐ อย่าง การฝึกกรรมฐานนั้น ควรพิจารณาในเบื้องต้นว่าตัวเราเองถูกจริตกับกรรมฐานของไหนมากที่สุด ก็ให้ใช้สิ่งนั้นเป็นตัวกำหนดเพิ......

อ่านต่อ
ธรรมะครูบาอาจารย์

ธรรมะครูบาอาจารย์

ธรรมะครูบาอาจารย์ ...

อ่านต่อ
การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้า

การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้า

ทีมงานวัดป่ามะไฟได้อ่านข้อความนี้จาก http://twitter.com/dungtrin ของคุณ ดังตฤณและเห็นถึงประโยชน์อย่างสูงต่อทุกๆท่านที่ได้แวะเข้ามาอ่านแล......

อ่านต่อ
วิธีการเตรียมกายเตรียมจิตให้พร้อมรู้ลมหายใจเข้าออก

วิธีการเตรียมกายเตรียมจิตให้พร้อมรู้ลมหายใจเข้าออก

วิธีการเตรียมกายเตรียมจิตให้พร้อมรู้ลมหายใจเข้าออก คลิ๊กเข้าฟังเสียงแนะนำง่ายๆและทำได้ทันที http://dungtrin.com/anapan/part1.mp3 คลิ......

อ่านต่อ
หลักจริยธรรม หรือศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา

หลักจริยธรรม หรือศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา

หลักจริยธรรม หรือศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนามี ๓ ขั้น ๑. ขั้นมูลฐาน ๒. ขั้นกลาง ๓.ขั้นสูง ก. จริยธรรมขั้นมูลฐาน เรียกว่า “ ศีล ๕ ธร......

อ่านต่อ
การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา

การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา

การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา ภิกษุ ท. ! ทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอ ๕ อย่าง เหล่านี้ มีอยู่ คือ๑. กล่าวโดยกาลหรือโดยมิใช่กาล๒. กล่าวโดยเรื่อ......

อ่านต่อ
การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์

การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์

การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์ ภิกษุ ท. ! บุคคล ๓ จำพวกนี้มีอยู่ หาได้อยู่ในโลก. สามจำพวกอย่างไรเล่า ? สามจำพวกคือ คนตาบอด(อนฺโธ), คนมีตาข้างเ......

อ่านต่อ
การดำรงชีพชอบโดยทิศหก ของฆราวาส

การดำรงชีพชอบโดยทิศหก ของฆราวาส

การดำรงชีพชอบโดยทิศหก ของฆราวาส “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ในอริยวินัย มีการนอบน้อมทิศทั้งหกอย่างไรพระเจ้าข้า ! ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมที่เป็นการ......

อ่านต่อ
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะและเทศกาล

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะและเทศกาล

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะและเทศกาล วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที......

อ่านต่อ
ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง

ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง

ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง ภิกษุทั้งหลาย ! มรณสติ(ความระลึกถึงความตาย)อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ หยั่งลงสู่นิพพาน มีนิพพ......

อ่านต่อ
คนตกน้ำ ๗ จำพวก

คนตกน้ำ ๗ จำพวก

คนตกน้ำ ๗ จำพวก (ระดับ ต่าง ๆ แห่ง บุคคล ผู้ ถอน ตัว ขึ้น จาก ทุกข์ ) ภิกษุ ท . ! บุคคล เปรียบ ด้วย บุคคล ตก น้ำ เจ็ด จำพวก เหล่า นี้ มี อยู่หา ได้ อ......

อ่านต่อ
สังโยชน์ ๑๐

สังโยชน์ ๑๐

สังโยชน์ ๑๐ (กิเลสผูกใจสัตว์, ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์หรือผูกกรรมไว้กับผล) ๑ สักกายะทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นของตน เช่น เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิ......

อ่านต่อ
กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ ๑ มา อะนุสสะเวนะ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา๒ มา ปะรัมปะรายะ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา ๓ มา อิติกิรายะ อย่าป......

อ่านต่อ
กัลยาณมิตตธรรม ๗

กัลยาณมิตตธรรม ๗

กัลยาณมิตตธรรม ๗องค์คุณของกัลยาณมิตร หรือมิตรแท้ (ครูบาอาจารย์) ที่ผู้เข้าหาแล้วจะได้รับความเจริญก้าวหน้าทางคุณธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ๑ ปิโย บุคลิกน่ารัก น......

อ่านต่อ
พระโสดาบันเป็นใคร..?

พระโสดาบันเป็นใคร..?

พระ โสดาบัน เป็น ใคร ( นัย ที่ หนึ่ง )ภิกษุ ท . ! สาวก ของ พระ อริย เจ้า ใน ธรรม วินัย นี้ เป็น ผู้ ถึง พร้อม แล้วด้วย ธรรม ๔ ประการ นี้เองจึงเป็นพระ......

อ่านต่อ
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ (อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา)

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ (อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา)

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ (อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา, ธรรมารมณ์ที่เกิดแก่ผู้ได้ดรุณวิปัสสนา หรือวิปัสสนาอ่อนๆ ทำให้เข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้ว เป็นเหตุขัดขวา......

อ่านต่อ
กายคตาสติสูตร

กายคตาสติสูตร

กายคตาสติสูตร ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนคร สาวัต......

อ่านต่อ
อาพาธสูตร (คิริมานนทสูตร)

อาพาธสูตร (คิริมานนทสูตร)

อาพาธสูตร (คิริมานนทสูตร) ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั......

อ่านต่อ
มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ โดย.. พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ สรุปตามพุทธพจน์ได้ ดังนี้ พื้นฐานชีวิต การจัดระเบียบชี......

อ่านต่อ
 ผลแห่งกรรม

ผลแห่งกรรม

ผลแห่งกรรมที่ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เรื่องชีวิตและกรรม มีความสลับซับซ้อนมากดังพรรณนามา คนที่มองชีวิตและกรรมในสายสั้น จึงไม่อาจเข......

อ่านต่อ
พุทธชัยมงคลคาถา

พุทธชัยมงคลคาถา

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ;ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ;ทานาธิธัมมะวิธินา ชิตวา มุนินโท ;ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ;มา......

อ่านต่อ
อานิสงส์พระปริตร

อานิสงส์พระปริตร

ที่มา: หนังสือพระปริตรธรรม(ฉบับย่อ) มีศรัทธาจัดพิมพ์โดยคุณ จริยา เจียมวิจิตร...

อ่านต่อ
ผู้สอบทานตัวเอง

ผู้สอบทานตัวเอง

ผู้สอบทานตัวเอง ภิกษุ ท. ! ข้อสอบทานสิบอย่างเหล่านี้ เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาเนือง ๆ. สิบอย่างอะไรบ้างเล่า ? สิบอย่างคือ :- (๑)......

อ่านต่อ
บุคคล ๔ ประเภท

บุคคล ๔ ประเภท

บุคคล ๔ ประเภท ๑. ไปไม่กลับ หมายถึง อริยชนผู้สิ้นทุกข์ ผู้ไปถึงที่สุดของทุกข์แล้ว ๒. หลับไม่ตื่น หมายถึง กัลยาณชนผู้หลับใหลติดในสุขเ......

อ่านต่อ
ยั้งคิด ย้ำธรรม

ยั้งคิด ย้ำธรรม

ยั้งคิด ย้ำธรรม ในศีลห้า ข้อที่หนึ่ง พึ่งกำหนด ขั้นต้นบท ว่า “ปาณา” ห้ามฆ่าเขา ข้อที่สอง “อทินนา” ...อย่า......

อ่านต่อ
อานุภาพการสวดมนต์และเสียงสาธุการ

อานุภาพการสวดมนต์และเสียงสาธุการ

อานุภาพการสวดมนต์และเสียงสาธุการ สมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่บนดอยปะหร่อง (เชียงใหม่) กับพระอาจารย์มนู ตอนเช้าเที่ยวบิณฑบาต พอให้พรเส......

อ่านต่อ
สัพพาสวสังวรสูตร

สัพพาสวสังวรสูตร

สัพพาสวสังวรสูตร สูตรว่าด้วยการสำรวมระวังอาสวะทุกชนิด พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนารามของ อนาถปิณฑิกคฤหบดี ใกล้กรุงสาวัตถี ตรัสเทศ......

อ่านต่อ
พุทธภาษิตเตือนใจ

พุทธภาษิตเตือนใจ

พุทธภาษิตเตือนใจ ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี โทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เช่นด้วยขันธ์ไม่มี สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป็......

อ่านต่อ
บุคคลที่ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมเกิดในนรกหรือสวรรค์

บุคคลที่ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมเกิดในนรกหรือสวรรค์

[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ ๑.ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกำหนดรู้ไว้ก็มี ๒.ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญ......

อ่านต่อ
คำพ่อสอน

คำพ่อสอน

คำพ่อสอน การเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “หลักการทรงงาน ในพระ......

อ่านต่อ
ภิกษุปาฏิโมกข์

ภิกษุปาฏิโมกข์

การลงอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์ การลงอุโบสถ คือ การที่พระภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมกันที่พระอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์ตามพระวินัย เป็นการทบทวนศีล ๒๒๗......

อ่านต่อ
ภาพธรรมะ

ภาพธรรมะ

พุุทธภาษิตเกี่ยวกับนัก......

อ่านต่อ
UNSEEN ในหลวงที่คนไทยรัก

UNSEEN ในหลวงที่คนไทยรัก

UNSEEN ในหลวงที่คนไทยรัก ...

อ่านต่อ
คำวัด (Khamwat)

คำวัด (Khamwat)

พจนานุกรม เพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุด "คำวัด " โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) คำวัด เรื่อง เจ้าคุณ คำวัด เร......

อ่านต่อ
การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน

การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน

พวกเราชาวบุญแต่ละคนล้วนเคยทำบุญให้ทานมาแล้วทั้งสิ้น ทั้งในชาตินี้และในชาติก่อน ถ้านับบุญก็คงจะใหญ่เท่าภูเขาเลากาหรือเท่าก้อนโลก แต่ไม่รู้จัดใช......

อ่านต่อ
ขยับกาย สบายชีวี วิถีพุทธ

ขยับกาย สบายชีวี วิถีพุทธ

ขยับกาย สบายชีวี วิถีพุทธ ที่มา http://www.4shared.com/video/1Fxb-sVJ/__online.html ...

อ่านต่อ
พิธีทำสามีจิกรรม

พิธีทำสามีจิกรรม

พิธีทำสามีจิกรรม การทำสามีจิกรรม เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยความสงบนสุ......

อ่านต่อ
พิธีถือนิสัย

พิธีถือนิสัย

พิธีถือนิสัย การถือนิสัยเป็นธรรมเนียมในพระวินัย พระภิกษุผู้ยังอยู่ในเขตเป็นนวกะคือพรรษายังไม่พ้นห้า จะต้องถือนิสัยต่อพระภิกษุผู้ใหญ่ในสำ......

อ่านต่อ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือการประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นการแสดงตนให้ปรากฏว่ายอม......

อ่านต่อ
พิธีทำสังฆอุโบสถ

พิธีทำสังฆอุโบสถ

พิธีทำสังฆอุโบสถ สังฆอุโบสถ เป็นธรรมเนียมของพระภิกษุตามพุทธบัญญัติ พระภิกษุทุกรูปต้องทำอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นที่มีพุทธา......

อ่านต่อ
พิธีรักษาอุโบสถ

พิธีรักษาอุโบสถ

พิธีรักษาอุโบสถ อุโบสถ เป็นเรื่องของกุศลกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของพุทธบริษัท แปลว่าการเข้าจำเป็นอุบายขัดเกลากิเลสอย่างหยาบให้เบาบาง และเป็......

อ่านต่อ
พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร

การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ เพราะเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณร ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฎิบัติธรรมตามพระธรรมวิ......

อ่านต่อ
การกรวดน้ำ

การกรวดน้ำ

การกรวดน้ำ มือขวาจับภาชนะ มือซ้ายประคอง รินน้ำใส่ภาชนะรองรับ พระสงฆ์สวดบท ยถา...เป็นอาการคุ้นเคยของพระพุทธศาสนิกชนผู้เคยร่วมพิธีประกอบการบุ......

อ่านต่อ
การถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทาน การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่า เป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ......

อ่านต่อ
อานิสงส์การบวช

อานิสงส์การบวช

อานิสงส์การบวช จากหนังสือ พ่อสอนลูก (พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง) องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า การอุปสมบทบรรพชามีอานิสงส์พิเศษ ซึ่งองค์สมเด็จพร......

อ่านต่อ
view