สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
พระวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

พระวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

รายนามพระวิทยากร ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ......

อ่านต่อ
ศีล ๕  ศีล ๘  ศีล ๑๐  ศีล ๒๒๗  อริยสัจ ๔  โลกธรรม ๘  พรหมวิหาร ๔  สังคหวัตถู ๔

ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ อริยสัจ ๔ โลกธรรม ๘ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถู ๔

ทสกะ คือ หมวด ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ความหมาย ประเภทธรรม- ช่องทางแห่งพฤติกรรมชั่ว นำชีวิตเสื่อมและโทษวิบัติ ก่อทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นทางที่ไม่ควรดำเน......

อ่านต่อ
ศีล ๕

ศีล ๕

ศีล ๕คำอาราธนาศีล ๕ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ.ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะห......

อ่านต่อ
ศีล ๘

ศีล ๘

ศีล ๘คำอาราธนาศีล ๘ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะห......

อ่านต่อ
ศีล ๒๒๗

ศีล ๒๒๗

ศีล ๒๒๗ (๑) อนุศาสน์ ๘ (๒) นิสสัย ๔ (๓) อกรณียกิจ ๔ (๔) สิกขาของภิกษุ ๓ (๕) อาบัติ (๖) อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติ ๖ (๗) ข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ๒ (๘) สิก......

อ่านต่อ
ทุกกะ คือ หมวด ๒

ทุกกะ คือ หมวด ๒

ทุกกะ คือ หมวด ๒๑) ธรรมะมีอุปการะมาก ๒ ๑. สติ ความระลึกได้. ๒. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว. -------------------------------------- (๒) ธรรมเป็นโลกบาล ๒ ......

อ่านต่อ
ติกกะ คือ หมวด ๓

ติกกะ คือ หมวด ๓

ติกกะ คือ หมวด ๓ (๒๕) รตนะ ๓ ๑. พระพุทธ ๒. พระธรรม ๓. พระสงฆ์ ๑) ท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจตามพระธรรมวินัย ที่ท่านเรียกว่าพระพ......

อ่านต่อ
จตุกกะ คือ หมวด ๔

จตุกกะ คือ หมวด ๔

จตุกกะ คือ หมวด ๔(๘๐) วุฑฒิ ๔ (คือธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๔ อย่าง )๑. สัปปุริสสังเสวะ คบท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ที่เรียกว่าสัตบุรุษ. ๒. สัทธัม......

อ่านต่อ
ปัญจกะ คือ หมวด ๕

ปัญจกะ คือ หมวด ๕

ปัญจกะ ๕ ๑๒๒) อนันตริยกรรม ๕ ๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา. ๒. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา. ๓. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์. ๔. โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้......

อ่านต่อ
ฉักกะ คือ หมวด ๖

ฉักกะ คือ หมวด ๖

ฉักกะ คือ หมวด ๖๑๔๔) คารวะ ๖ ๑. ความเอื้อเฟื้อ ในพระพุทธเจ้า๒. ความเอื้อเฟื้อ ในพระธรรม๓. ความเอื้อเฟื้อ ในพระสงฆ๔. ความเอื้อเฟื้อ ในความศึกษา๕. ความเ......

อ่านต่อ
สัตตกะ คือ หมวด ๗

สัตตกะ คือ หมวด ๗

สัตตกะ คือ หมวด ๗(๑๕๘) อปริหานิยธรรม ๗ ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ อย่าง คือ ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์. ๒. ......

อ่านต่อ
อัฎฐกะ คือ หมวด ๘

อัฎฐกะ คือ หมวด ๘

อัฎฐกะ คือ หมวด ๘๑๖๗) โลกธรรม ๘ ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่ และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกธรรม มี ๘ คือ๑. มีลาภ๒. ไม่มีลาภ๓. มียศ๔. ไม่มี......

อ่านต่อ
view