สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติสังเขปของ พระครูภาวนาธรรมธารี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี 

เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ


12814636_1144480898910135_945526578767168826_n
upload pics

_TAO4082 (2)

how do i print screen

 ๑. ชื่อ          พระครูภาวนาธรรมธารี           ฉายา     ปญฺญาปทีโป

                      อายุ  ๕๔    พรรษา  ๒๙    วิทยฐานะ  น.ธ. เอก      

                     วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี    เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ (เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙)


๒. สถานะเดิม

                ชื่อ   สัมพันธ์        นามสกุล  นิศามณีรัตน์         

                เกิด วัน  ๕ ฯ ๓  ค่ำ   ปี ขาล         วันที่  ๑๓   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๐๕

                บิดา    นายเสรี มารดา  นางสุชนีย์       นามสกุล  นิศามณีรัตน์

                บ้านเลขที่  ๘๑๒/๓๗   ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

                

๓. บรรพชา

                วัน  ๖ ฯ ๔  ค่ำ   ปี เถาะ       วันที่  ๑๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐

                วัดป่ามะไฟ   ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                พระอุปัชฌาย์            พระครูอุทัยธรรมธารี   (เส็ง  สุขิโต)        

วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


๔. อุปสมบท

                วัน  ๖ ฯ ๔  ค่ำ   ปี เถาะ       วันที่  ๑๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐

                วัดป่ามะไฟ   ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                พระอุปัชฌาย์            พระครูอุทัยธรรมธารี   (เส็ง  สุขิโต)        

                วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                พระกรรมวาจาจารย์      พระครูวชิรกัลยาณคุณ  

                วัดท้าวอู่ทอง  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                พระอนุสาวนาจารย์       พระอาจารย์ชด         

                วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


๕. วิทยฐานะ   

                พ.ศ. ๒๕๒๓     มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวัดสังเวช  อำเภอพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                พ.ศ. ๒๕๕๓     ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)  สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๕     ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี


๖. ตำแหน่งและหน้าที่

                - รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี

                - เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

                - พระอุปัชฌาย์

                - เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

                - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่ามะไฟ  (ของกรมการศาสนา)

                - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านเผยแผ่ของจังหวัดปราจีนบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม)

                - กรรมการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม)

                - กรรมการและเลขานุการฝ่ายบรรพชิตงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

                - กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

                - กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

                - ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

                - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  

                - ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี

 

 

๗. รางวัลที่เคยได้รับ

                - รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศสานา สาขาส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

  (เสมาธรรมจักร)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙

                - รางวัล สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติฯ                      ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

                - รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ (ด้านศาสนา)   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

                - รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”  ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

๘. สมณศักดิ์

                - พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนา  (ทผจล.ชอ.วิ)  ในราชทินนาม “พระครูภาวนาธรรมธารี”
view