สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
รายชื่อคณะทำงานของวัดป่ามะไฟ

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดป่ามะไฟ (ศพอ.)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมยาง
ตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๘๓-๖๗๗๐
โทรสาร ๐๓๗-๓๙๙-๔๕๓
อยู่ในเขตพื้นที่อันเป็นชุมชนพัฒนา

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ๔ ท่าน คือ

๑. ผู้อำนวยการ ชื่อ พระครูภาวนาธรรมธารี 
   
    ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ และ
    เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๑
              
๒. รองผู้อำนวยการ ชื่อ พระปลัดประทีป ธมฺกิตติว ณฺโณ
    ตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

๓. เลขานุการ ชื่อ พระปลัดชูศักดิ์ ธมฺมโชโต
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

๔. ผ้ช่วยเลขานุการ ชื่อ นาย สำเริง สุขเจริญ
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม วัดป่ามะไฟ

กรรมการโดยแต่งตั้งจำนวน ๕ ท่าน คือ

๑.พระชัยวัฒน์ อนุตฺตโร
๒.พระธีรพงษ์ จนฺทสาโร
๓.นาย วิสุทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข
๔.นาย นพพดล ซิ้มประเสริฐ
๕.นาย วีระศักดื รื่นกลิ่น

คณะครูผู้สอน จำนวน ๔ ท่าน คือ

บรรชิต จำนวน ๓ รูป
คฤหัสถ์ จำนวน ๑ คน

มีรายนามดังนี้
๑.พระธวัช ปุญฺญวฑฒโก วุฒิ ปวช.,
นักธรรมเอก
๒.พระชัยวัฒน์ อนุตฺตโร    วุฒิ ม.ศ.๕ .,
นักธรรมเอก
๓.พระธีรพงษ์ จนฺทสาโร   วุฒิ ปวส.,
นักธรรมโท
๔.นาง อัจฉราภรณ์            วุฒิ ปริญญาตรี

เปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์ และ วันเปิดภาคเรียน ในช่วงเวลา
๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม รวมเวลาตลอดปี ๓๐๐ ชั่วโมง

ศพอ.แห่งนี้ ได้เปิดดำเนินการตรั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓ ปี
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศพอ.๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
....................................................................
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๘๓-๖๗๗๐
โทรสาร ๐-๓๗๓๙-๙๔๕๓

๑. ศูนย์ฯ ได้จัดชั้นเรียนตามประกาศกรมการ
ศาสนา เรื่องการจัดชั้นเรียนและหลักสูตร
การเรียนการสอนของศูนย์ ศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่

จัด ดังต่อไปนี้

๑.๑ หลักสูตรธรรมศึกษาตรี-โท-เอก
๑.๒ เรียนวิชาเสริม
๑.๓ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

๒. จำนวนผู้เรียน

๒.๑ จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๒) ๒๒๓ คน จำแนกได้ดังนี้

ระดับชั้น          ต้น     กลาง  สูง   รวม
จำนวนผู้เรียน  ๑๑๙   ๘๓    ๒๑   ๒๒๓

๒.๒ จำนวนครูผู้สอน ๔ คน

๓. ศูนย์ฯ จัดการเรียนการสอนใน วัดป่ามะไฟ
และโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ และโรงเรียน
วัดท้าวอู่ทอง

๔. เปิดสอนเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์
และเป็นช่วงเวลาในแต่ละวัน

๕. ปิดภาคเรียน ตามเวลาการปิดภาคเรียน
ของแต่ละโรงเรียน ส่วนวันอาทิตย์
เปิดตลอดทั้งปี

๖. ข้อมูลปี ๒๕๕๑ มีนักเรียนเข้าสอบ
ธรรมศึกษาที่ ธรรมศึกษา

๑. ธรรมศึกษาชั้นตรี
ส่งเข้าสอบ ๑๑๙
สอบได้ ๕๕
สอบตก ๖๔ คน

๒. ธรรมศึกษาชั้นโท 
ส่งเข้าสอบ ๘๓
สอบได้ ๔๒
สอบตก ๔๑ คน

๓. ธรรมศึกษาชั้นเอก 
ส่งเข้าสอบ ๒๑
ผลการสอบยังไม่ได้ประกาศ

ผู้รายงาน  พระครูภาวนาธรรมธารี
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๑
               เจ้าอาวาส วัดป่ามะไฟตารางการเรียนการสอน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดป่ามะไฟ จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.     วิชาพุทธ / ธรรม
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     วิชาเบญจศีล / เบญจธรรม
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.     พักทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.     วิชาเสริม / กิจกรรม

หมายเหตุ : การสอนในโรงเรียนจัด
ตามตารางการเรียนการสอนของ
ทางโรงเรียน

วิชาเสริมและกิจรรม
๑. วิชาศิลปะการวาดรูป
๒. วิชาศิลปะการปั้นขึ้นรูปด้วยวัสดุชนิดต่างๆ
๓. กิจกรรมพุทธอาสา
๔. กิจกรรมการฝึกมารยาทชาวพุทธ
๕. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

view