สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


ยินดีต้อนรับ กัลยาณชนทุกท่าน
 


** ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**

** กรุณาเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆและชุดขาวมาให้พร้อม

กำหนดการเข้าปฏิบัติธรรม, ขอบวชเนกขัมมะได้ตลอด กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้าว่าที่พักเต็มหรือไม่
   

หมายเหตุ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เข้าอบรมและ ปฏิบัติธรรมทุก ๆ วัน หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ หรือ ตามโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน

หลักฐานของผู้สมัครเข้าขอบวชเนกขัมมะ
กรุณาเตรียมข้อมูลมาด้วยเพื่อความสะดวกครับ มีบัตรประชาชน หรือบัตรราชการต่าง ๆที่มีรูปติด ก็ได้ และให้จัดเตรียมชุดขาวมาให้พร้อม จะบวชกี่วันก็ได้ หรือ บวชในช่วงมีงานก็ได้ทุกวัน  มีที่พักเรือนนอน อาหาร ไว้สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่โรงทานขรัวโต และโรงทานพระครูอุทัยธรรมธารี
ทางวัดต้องจัดทำทะเบียนประวัติ ผู้ปฏิบัติธรรม
กรุณาเตรียมข้อมูลเขียนหรือพิมพ์มาด้วยครับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางวัดและผู้มาขอบวชเนกขัมมะ 
(ส่วนใหญ่ทางวัด จะจัดให้มี"ซุ้มลงทะเบียน" สำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมไว้คอยครับ กรุณาสอบถามกับท่านอาจารย์อีกครั้งให้ช่วยแนะนำ)
 

เพศ   ชาย..... หญิง ...... สมัครบวชเนกขัมมะ

วันที่.....เดือน.................พ.ศ..............

ชื่อ............................นามสกุล................................. 

เกิดวันที่......เดือน......................พ.ศ.............อายุ........ปี ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................
..............................................................................

จบการศึกษาขั้นสูงสุด...............................................
จาก........................................................................

มีอาชีพ....................................................................

เคยปฏิบัติธรรมแบบใดมาก่อนหรือไม่ เคย......

ไม่เคย ........

สำนัก, วัด.............................................................
เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะไฟฯหรือไม่ เคย....

ไม่เคย .... เคยมากี่ครั้งแล้ว..........................ครั้ง

ที่อยู่ที่ติดต่อกับญาติได้โดยง่ายที่สุด.............................................................................

( ลงชื่อ )..................................................ผู้สมัคร
ขออยู่......วัน ,กลับวันที่......เดือน...............พ.ศ.............. 

 
กิจวัตรประจำวัน     

 

**กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม**

กล่าวคำขอบวชเนกขัมมะ

อาราธนาศีล ๘  

มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิยาจามะ, ทุติยัมปิ, มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลา, นิยาจามะ, ตะติยัมปิ, มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลา, นิยาจามะ,

คำสมาทานศีล ๘
(กล่าวตามพระผู้ให้ศีล)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

( พระอาจารย์ว่า ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิตัง,

 ผู้สมาทานพึงรับว่า "อามะ ภันเต" ) 
 

 -ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

 -อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.  

คำสมาทานพระกรรมฐาน 

อุกาสะ อุกาสะ ณ. โอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐาน ขอขณิกะสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปะนาสมาธิ และวิปัสสนาญาณ จงบังเกิดมีในขันธสัน ดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ สามหนและเจ็ดหน ร้อยหนและพันหน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ

คำลาสิกขา(สึก) จากเนกขัมมะ

สิกขัง, ปัจจักขามิ, คิหิติมัง, ธาเรถะ,
*ขอพระสงฆ์จงทราบ, กระผม (ดิฉัน) ด้วยว่า, กระผมขอลาสิกขา, จากเนกขัมมะ, ผู้ถือศีล ๘, เป็นคฤหัสถ์ดังเดิม, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
(*ซ้ำเฉพาะภาษาไทย ๓ จบ) 

คำขอขมากรรม (นะโม ๓ จบ)
ด้วยกายก็ดี, ด้วยวาจาก็ดี, ด้วยใจก็ดี, กรรมอันใด, ที่พวกข้าพเจ้า, ได้สบประมาทพลาดพลั้ง, ต่อพระพุทธเจ้า, ต่อพระธรรมเจ้า, ต่อพระสงฆเจ้า, ต่อคณะพระอาจารย์วิทยากร, พระอาจารย์พี่เลี้ยง, ต่อหน้าก็ดี, ลับหลังก็ดี, เจตนาก็ดี, ไม่เจตนาก็ดี, รู้ก็ดี, ไม่รู้ก็ดี, ระลึกได้ก็ดี, ระลึกมิได้ก็ดี, ขอได้โปรดงดโทษ, อดโทษ, อโหสิกรรมโทษทั้งปวงนั้น, ให้แก่พวกข้าพเจ้า, นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป, จะสร้างแต่กรรมดี, คุณงามความดี, ตลอดกาลนานเทอญ

*ตารางโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  “ค่ายพุทธบุตร”

 *ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับเยาวชน( หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ) 

*ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับบุคคลทั่วไป ( หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ) 

*ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับบุคคลทั่วไป ( หลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน )
*การเดินทางมาวัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี เข้าอ่านและศึกษาเส้นทางได้ที่นี่ครับ

 

 

view