สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

             
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช 

พระคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

(วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี)


ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา
มะหาสังฆัง ปะโพเธสิ อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติ นานา โหนตัมปิ วัตถุโต
อัญญะมัญญาวิโยคาวะ เอกี ภูตัมปะนัตถะโต
พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต
สังโฆ จะ สาวะโก พุทธัสสะ อิจเจกา พัทธะเมวิทัง
วิสุทธัง อุตตะมัง เสฏฐัง โลกัส๎มิง ระตะนัตตะยัง
สังวัตตะติ ปะสันนานัง อัตตะโน สุทธิกามินัง
สัมมา ปะฏิปัชชันตานัง ปะระมายะ วิสุทธิยา ฯ
วิสุทธิ สัพพัก๎เลเสหิ โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ
นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา ฯ
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
อุปัททะวันตะรายา จะ อุปะสัคคา จะ สัพพะโส
มา กะทาจิ สัมผุสิงสุ รัฏฐัง ส๎ยามานะเมวิทัง
อาโรคิยะสุขัญเจวะ ตะโต ทีฆายุตาปิ จะ
ตัพพัญถูนัญจะ สัมปัต๎โย สุขัง สัพพัตถะ โสตถิ จะ
ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ ส๎ยามานัง รัฏฐะปาลินัง
เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ ส๎ยามะรัฏฐิกะเทวะตา
ส๎ยามานัง รัฏฐะปาลีหิ ธัมมามิเสหิ ปูชิตา
สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง
เอตัส๎มิง ระตะนัตตะยัส๎มิง สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ


view