สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ

ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕  วัดป่ามะไฟ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดกำหนดการของค่ายอบรมปฏิบัติธรรม มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล่างต่อไปนี้

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓-๖๗๗๐

** ดาวโหลดกำหนดการรายละเอียดการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของ วัดป่ามะไฟ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ...

-กำหนดการค่ายอบรม ๓ วัน

-กำหนดการค่ายอบรม ๒ วัน ๑ คืน

-กำหนดการค่ายอบรม ๑ วัน

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8867

(พระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ๘ ก.ค.๒๕๕๙)

การทำค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้องมีผลคุ้มค่าในการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบในทางลบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต่อผู้เข้ารับการอบรมโดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ :

-ฝึกความมีระเบียบวินัย
-สร้างความเสียสละ
-มีความกตัญญู
-ชี้ให้เห็นโทษและความผิดของตัวเอง
-ชี้เห็นว่าสิ่งที่ทำมีผลกระทบต่อส่วนรวม
-สามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
-ไม่ส่งผลให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ
-ไม่สร้างปมด้อยและถูกสังคมรังเกียจ
-ไม่ทำให้ได้รับความอับอาย
-ไม่ตำหนิสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัวหรือสถาบันอื่นๆ
-ไม่ดูหมิ่นดูแคลนศาสนาอื่น
-ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและละเมิดทรัพย์สินส่วนตัว
-ใช้วาจามีเหตุผล เป็นสัมมาวาจา
-มีเมตตาเสมอกัน ปราศจากอคติ

-กำหนดการค่ายอบรม ๓ วัน


http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8867


-กำหนดการค่ายอบรม ๒ วัน ๑ คืน


http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8867

-กำหนดการค่ายอบรม ๑ วัน

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8867
  

 

Tags : ปฏิบัติธรรม , วัดป่ามะไฟ , ตาราง

view