สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่

พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร์ ๐๘๑ ๘๖๕ ๒๔๑๔# ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง โดยไม่ถือเป็นวันลา

 ดาวโหลดเอกสารอ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9200#showDownload


# นำข้อมูลมาฝากเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจ ....

การลาบวชของสตรี มีระเบียบเกี่ยวกับการลาเพื่อไปปฎิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลาที่เกี่ยวข้อง คือ “ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอน การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ หน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง” ซึ่งเป็นไปตามมติเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีหลักปฏิบัติอันเป็นสาระสำคัญ คือ

-สตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา
และใช้สิทธินี้ได้เพียง ๑ ครั้ง ตลอดอายุราชการ โดยผู้บังคับบัญชาต้องอนุญาตก่อน

-และสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นต้องอยู่ในรายชื่อที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

-โดยหลักการนี้ให้ข้าราชการสตรีซึ่งเป็นทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันนี้ โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ พร้อมประกาศแนวทางปฏิบัติ โดยสรุป คือ

๑) การอนุญาตการลาถือศีลและปฏิบัติธรรมของสตรีตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้จะลาต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถขออนุญาตล่วงหน้าได้ตามกำหนด ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

๒) สถานปฏิบัติธรรมตามนัยนี้ หมายถึง สถานที่ให้การฝึกอบรมสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ตั้งอยู่ในวัดซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และ / หรือสถานที่ให้การฝึกปฏิบัติธรรมอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีความพร้อม ด้านพระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรผู้ฝึกอบรม และมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่ประจักษ์ของสาธารณชน

ส่วนรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการนั้น ท่านที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังได้แจ้งแล้วข้างต้น ส่วนรายชื่อสถานปฏิบัติธรรม
สามารถตรวจสอบได้จาก www.onab.go.th พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์เช่นกัน

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Documents/9.241.pdfTags : บวชเนกขัมมะ

view