สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


โครงการปฏิบัติธรรมพฤษภาคม

โครงการปฏิบัติธรรมพฤษภาคม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕

วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนพฤษภาคม
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรมได้ที่ :

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=14&newsid=317537

www.facebook.com/watpamafai.org

วันเดือนปี ๒-๘ พ.ค.๒๕๖๐
ชื่อโครงการ อบรมสามเณร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน / รูป
๒๑
ระยะเวลา(วัน)
กลุ่มเป้าหมาย -


วันเดือนปี ๙-๑๑ พ.ค.๒๕๖๐
ชื่อโครงการ ค่ายส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบจ.ปราจีนบุรี
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน ๑๒๐
ระยะเวลา(วัน)
กลุ่มเป้าหมาย -


วันเดือนปี  ๑๙-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ร.ร.ฉัตรลิตตา
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน  ๒๔๓
ระยะเวลา(วัน)
กลุ่มเป้าหมาย -

วันเดือนปี

๒๒ พ.ค.๒๕๖๐

ชื่อโครงการ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบจ.ปราจีนบุรี
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน/รูป  ๑๕๐
ระยะเวลา(วัน)  ๑
กลุ่มเป้าหมาย -

วันเดือนปี  ................ ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ...................
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน  .....
ระยะเวลา(วัน)  ....
กลุ่มเป้าหมาย -


วันเดือนปี  ............ ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ....................
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน  .........
ระยะเวลา(วัน) ..........
กลุ่มเป้าหมาย -

วันเดือนปี  ............ ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ .................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน ............
ระยะเวลา(วัน) ..........
กลุ่มเป้าหมาย -

วันเดือนปี ............ ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ .................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน ............
ระยะเวลา(วัน) ..........
กลุ่มเป้าหมาย -

วันเดือนปี  ............ ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ .................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน ............
ระยะเวลา(วัน) ..........
กลุ่มเป้าหมาย -

วันเดือนปี  ............ ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ .................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................
สถานที่ดำเนินงาน วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนคน ............
ระยะเวลา(วัน) ..........
กลุ่มเป้าหมาย -

Tags :

view