สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๘ ก.ค.๒๕๖๐ ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโรงครัววัดป่ามะไฟ

๘ ก.ค.๒๕๖๐ ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโรงครัววัดป่ามะไฟ

อนุโมทนาบุญ
คณะศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโรงครัว ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (วันอาสาฬหบูชา)
ยอดเงิน ๒๐๐,๙๑๒.๒๕ บาท
ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

"ร่วมแจ้งรายชื่อจัดทำซองฎีกาผ้าป่า"

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างโรงครัววัดป่ามะไฟ ซึ่งของเดิมได้ใช้งานจนชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยมีเนื้อที่ใช้สอย ๑๒๐ ต.ร.ม. ต.ร.ม.ละ ๗,๐๐๐ บาท งบประมาณการก่อสร้าง ๘๔๐,๐๐๐ บาท
ทางวัดจึงขอแจ้งข่าวบุญมายังญาติธรรมทุกท่าน

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี
ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันอาสาฬหบูชา) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ติดต่อร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
(ธ.กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

รายนามผู้ร่วมบุญเพื่อจัดพิมพ์ซองฎีกาทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาสาฬหบูชา

# ประธานอุปถัมภ์ (๗,๐๐๐ บาท)

คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง
คุณจิราภรณ์ ชินปัญจะพล
คุณสุรพงษ์-พ.ต.ต.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ

# ประธานกรรมการ (๑,๐๐๐ บาท)

คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง
แม่ชีสุชนีย์ นิศามณีรัตน์
บจก.ชินบวรตลาดบวรร่มเกล้า
อาจารย์ชนะพล ชินปัญจะพล
คุณธนิก ชินปัญจะพล
คุณธนะกิจ ชินปัญจะพล
คุณจิราภรณ์ ชินปัญจะพล
คุณจิรภัทร ชินปัญจะพล
คุณจุฑาทิพย์ ชินปัญจพล
คุณโฉมสิริ ชินปัญจะพล
คุณธนะชัย ชินปัญจะพล
ผู้ประกอบการตลาดบวรร่มเกล้า
คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม
คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรตา อิ้งจะนิล
พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข
คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
คุญพลังนวพล ธัมวรวัฒน์
แม่ชีอาภรณ์.กิ่งแก้ว
คุณนัฐฐา-คุณสุชิน เหล็งศรีชะเอม
คุณวิริณิต-คุณสุทัศน์ ชูรักษ์
คุณพงษ์ประเสริฐ-คุณศิริพร ใจชุ่ม
คุณมณฑนา พลาดร และครอบครัว
คุณดนยา-คุณไพโรจน์ จันทร์หอม (๒,๐๐๐ บาท)
คุณเอื้องฟ้า โตคงทรัพย์ (๓,๐๐๐ บาท)
คุณธนกร-คุณนภัค ภณมนต์ชัย
คุณรสา-คุณพนม บุญแท้
คุณเพ็ญนภา-ธวัช คำสอน
คุณสรวงพร เกิดอิ่ม
คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
คุณนิตยา อรรคลีพันธุ์
คุณสมฤดี ไทยพานิช และครอบครัว
คุณสุรีย์ ฤทธิ์อินทร์
ครอบครัวพันปีทิพย์
คุณธรรมนูญ-คุณนิรินธนา นิศามณีรัตน์
คุณธงชัย-คุณกวิสาสิรภพ โจรนสัจธรรม
แม่ชีนภา จันทร์ชิดฟ้า

# รองประธานกรรมการ (๕๐๐ บาท)

คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา-คุณอนุกฤษณ์ ธนวิรุฬห์กุล
คุณดนยา-คุณไพโรจน์ จันทร์หอม
แม่ชีละออ ม่วงภู่
คุณสันติ-คุณรัจนา คีรีวัฒน์ และครอบครัว
คุณวัลลี สมถวิล
คุณภัทรพล-คุณธาวินี ภัทรปัญโญ
คุณศิริกร อรรคลีพันธุ์
คุณวิรัช วูอินทรานนท์
คุณจงสรัญ วูอินทรานนท์
คุณสมจิตร-คุณสุดธิดา พั่ววงษ์แพทย์
คุณกุหลาบ สาระม่วง
คุณกมลชนก ห่านสุวรรณกูล
คุณสนอง-คุณรัตนาภรณ์ งามกระจาย
คุณจินดา รุจิเมธาภาส และครอบครัว

# กรรมการ (๒๐๐ บาท)

คุณภ้สวัลย์ น้อยจันทร์

คุณรัตนาวดี สมพงษ์
ปิยพัฒน์ คุณดิษกร
คุณปรมินทร์ จรรยาดี
คุณปวีณา จรรยาดี
คุณปฤษฎา จรรยาดี
คุณปิยศักดิ์ ไกรจัตุรัส
ญาติพี่น้อง สานุศิษน์ และบริวาร ๓,๐๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

8-7-2017 ซองสร้างโรงครัว

8-7-2017 ผ้าป่าสร้างโรงครัว-1

8-7-2017 ผ้าป่าสร้างโรงครัว-2

screen capture software

Tags : สร้างโรงครัว , วัดป่ามะไฟ

view