สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๗ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี

๗ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี

"บรรพชาอุปสมบท น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑ ปี"

ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
(ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

ท่านสามารถร่วมกองบุญตามศรัทธา ดังนี้

อุปถัมภ์การบรรชาอุปสมบท รูปละ ๓,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๓,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล มื้อละ ๕,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายน้ำปานะ มื้อละ ๑,๐๐๐ บาท
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา


ติดต่อสมัครบวช และ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำลังศรัทธาได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธ.กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

# ดาวโหลดเอกสารงานอุปสมบท กรุณาเลื่อนดูที่ด้านล่างสุดของหน้านี้


รายนามเจ้าภาพอุปถัมภ์บรรพชาอุปสมบทชุดที่ ๑

๑. คุณประอรดิษฐ์ ธำรงราชภัฏ ๑ รูป
๒. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง และครอบครัว ๑ รูป
๓. คุณครูบุษบงค์ พึ่งธรรม และครอบครัว ๑ รูป
๔. แม่ชีสุชนีย์ นิศามณีรัตน์ ๑ รูป
๕. คุณสุปราณี เรืองวิเศษ-คุณมลทิรา มงคลศรี ๑ รูป
๖. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑ รูป
๗. คุณนาราวินท์ กิมกูล ๑ รูป
๘. พ.ญ.ภูษิตา สำราญกิจดำรงค์ ๑ รูป
๙-๑๐. ร.ต.ต.หญิง ศิริรัตนา มงคล ๒ รูป
๑๑. พ.อ.กฤษฎิ์ มงคล ๑ รูป
๑๒. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล ๑ รูป
๑๓. คุณแม่ทองคล้อย รัตนสุวรรณ ๑ รูป
๑๔. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑ รูป
๑๕-๑๗. คุณกัญญาวีย์ รัตนสุวรรณ์ ๓ รูป
๑๘. คุณสมปอง-คุณสุทธนารัตน์-คุณจตุพล สนามน้อย ๑ รูป
๑๙. คุณกรภัค รุ่งแสงศรี (สวีเดน) ๑ รูป
๒๐. ร.ต.ประวิทย์ นางบุษบา แดงงาม ๑ รูป
๒๑. คุณปฤศฎางค์ อิ้งจะนิล อุทิศให้ คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล ๑ รูป
๒๒. พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข ๑ รูป
๒๓. คุณประยงค์ ๑ รูป
๒๔. ร.ต.ท.พชรพล บูรณะเรข ๑ รูป
๒๕. คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา ธนวิรุฬห์กุล ๑ รูป
๒๖. คุณแม่ฉวี วงษ์มณฑล และลูกๆ ๑ รูป
๒๗. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม ๑ รูป
๒๘. คุณกมลชนก ห่านสุวรรณกูล อุทิศให้ คุณอำนวย เย็นพัดชื่น ๑ รูป
๒๙. คุณหนึ่ง ภาคามล ๑ รูป
๓๐. ครอบครัวภาคามล ๑ รูป
๓๑. ครอบครัวคงคา ๑ รูป
๓๒. คุณอุบล ผลาหาญ ๑ รูป
๓๓. คุณพิมุข-คุณยุวดี เพ็ชชัด ๑ รูป
๓๔. แม่ชีกัญจา จงห่วงกลาง ๑ รูป
๓๕. คุณชญาดา เคนจันทึก ๑ รูป
๓๖. คุณสิทธิโชติ กตเวทิตาธรรม ๑ รูป
๓๗-๓๘. คุณมนัสนันท์ เลิศพุทธมนต์ ๒ รูป
๓๙. คุณกาญจนา ทองคำ และครอบครัว ๑ รูป
๔๐. คุณสกล ศรีสวัสดิ์ และครอบครัว ๑ รูป
๔๑-๔๓. คุณครูณัฎฐ ประกอบนา ๓ รูป
๔๔. คุณครูทุเรียน ทรัพย์ประสาท ๑ รูป
๔๕. คุณณัฐกิตต์ ลาภกาญจนา ๑ รูป
๔๖. พ.ต.ท.ชวาลย์-ด.ต.หญิง รัชนีกร วงษ์รอด ๑ รูป
๔๗. ด.ต.หญิง วาสนา มีสน-คุณแม่มาลี วงสถาปัตย์ ๑ รูป
๔๘. ร.ต.อ.หญิง นุติฑิตา หมวดหอม และครอบครัว,
ร.ต.ท.หญิง ภาพร เพ็ญเขตร์วิทย์ และครอบครัว,
ร.ต.ต.หญิง ธัญมน โพธิ์ชู และครอบครัว ๑ รูป
๔๙. คุณทศพล-คุณปัญญดา อิศรางกูล ณ อยุธยา ๑ รูป
๕๐. คุณสมถวิล อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑ รูป
๕๑. คุณรัชนก ไผ่สุข ๑ รูป
๕๒. คุณนิภาพร ม่วงงาม-
๕๓. ด.ช.เบนจามิน ดาซิลวา ๑ รูป
๕๔-๕๕. คุณอุมไพ วงค์ประโคน (สวีเดน) ๒ รูป
๕๖. คุณนพดล หัตถกรรม-คุณฉัตรชนก หัตถกรรม ๑ รูป
๕๗. คุณนิตยา ลิ้มประเสริฐ ๑ รูป
๕๘. ด.ต.กิตติพงศ์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์-คุณนริญญา โภคานฤมิต ๑ รูป
๕๙. คุณนิสารัตน์ เรืองบุญ ๑ รูป
๖๐. คุณขวัญชนก ณนิมิต ๑ รูป
๖๑. คุณมาลี ลออสุขไพบูลย์ ๑ รูป
๖๒. คุณกนกพร ลออสุขไพบูลย์ ๑ รูป
๖๓. คุณแม่ทับทิม ไชยม ๑ รูป
๖๔. คุณธนาพงศ์ ธนันต์ธนาภรณ์ ๑ รูป
๖๕. คุณนัชชา ช่วยท่าพระยา ๑ รูป
๖๖. คุณวิวัฒน์ ภู่เพียงใจ ๑ รูป
๖๗. คุณพ่อแสง ตั้งอธิคม ๑ รูป
๖๘-๖๙. คุณครูภักดีพรรณ พุยศิริ ๒ รูป
๗๐. คุณสมฤดี ไทยพานิช ๑ รูป
๗๑-๗๔. คุณวาณี ศรีชุ่ม ๔ รูป
๗๕. คุณสุนิสา สุวิทย์สกุลวงศ์ ๑ รูป
๗๖. คุณปิยะวุฒิ รังเพลีย ๑ รูป
๗๗. คุณพยุง-คุณดวงหทัย เสือชม ๑ รูป
๗๘. คุณสัมฤทธิ์ อันผาสุข ๑ รูป
๗๙. คุณสุจิตรา สิงห์เดช ๑ รูป
๘๐. คุณจิราภรณ์ ชินปัญจะพล ๑ รูป
๘๑. คุณอภิวันท์ ดำรงค์วานิชชัย ๑ รูป
๘๒. คุณภิญญาพัชญ์ ไกรทอง ๑ รูป
๘๓. แม่ชีวิมล พลเมือง ๑ รูป
๘๔. คุณสมชาย สืบจากอินทร์ ๑ รูป (๕,๐๐๐ บาท)
๘๕. คุณสุรินทร์ เอกอำนวย ๑ รูป
๘๖-๙๐. คุณแม่สุภา รัตนเสวตวัฒน์ และลูกๆ ๕ รูป
๙๑. คุณธนน-คุณสมศรี ทองสนธิ และครอบครัว ๑ รูป
๙๒. คุณสุดใจ-คุณฐินันท์ธร รักธง ๑ รูป
๙๓. คุณแม่จีบ ทองอยู่-คุณนภัสรา ศุภชัย ๑ รูป
๙๔. คุณณัฐณิชาช์ มูนิล และครอบครัว ๑ รูป
๙๕. คุณนภัสวันต์ สุวรรณธนรัชต์ ๑ รูป
๙๖-๙๘. คุณแพทรียา เจริญเวช ๓ รูป
๙๙. คุณจีรนันท์-คุณพิสิษ ทองจับ และครอบครัว ๑ รูป
๑๐๐. คุณภาวินันท์ จันทร์พุก ๑ รูป
๑๐๑. คุณศิริลักษณ์ คล่องพณิชกิจ ๑ รูป
๑๐๒. คุณลัดดา ขำเดช ๑ รูป
๑๐๓. คุณภรภัทร ประเทิงจิตต์ ๑ รูป
๑๐๔. คุณลภัสรดา สังสีแก้ว ๑ รูป
๑๐๕. คุณรุ่งทิวา ศรีงาม ๑ รูป
๑๐๖. โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล ฉะเชิงเทรา ๑ รูป

เจ้าภาพอุปถัมภ์ การอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศล (ชุดที่ ๒)

๑-๓๑ คุณมนชัย กาญจนปาลกุล (จากกัญญานีย์จิตพยากรณ์) ๓๑ รูป
๓๒-๓๘. คุณสกาว ร่วมสุข (คุณกัญญานีย์จิตพยากรณ์) ๗ รูป
๓๙-๕๐. คุณหทัยชนก สุวรรณทรรภ ๑๒ รูป
๕๑-๕๙. คุณจันทรัสม์ บำรุงจิตต์ ๙ รูป
๖๐-๖๔. ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของคุณพ่อขจิต บัวจิตติ และคุณแม่สุพรรณี บัวจิตติ ๕ รูป
๖๕-๖๙. คุณพสุชา วีรกิจการ ๕ รูป
๗๐-๗๓. คุณบุญรวม ทองรักษ์-คุณภพประเสริฐ จันจิตร ๔ รูปรายนามเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ


(เจ้าภาพ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- คุณประเสริฐ อิ่มอุไร, คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
ออกโรงทาน ก๋วยเตี๋ยวหมู
- ครอบครัวจันทร์หอม
ออกโรงทาน ข้าวมันไก่
- ร้านชาพยอม ปราจีนบุรี
ออกโรงทาน เครื่องดื่มชาพยอม
- คุณวราภรณ์ ฟักน่วม และครอบครัว
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
- คุณวราภรณ์ ฟักน่วม และครอบครัว
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท
- คุณบุญรวม ทองรักษ์, คุณภพประเสริฐ จันจิตร
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
- คุณบุญรวม ทองรักษ์, คุณภพประเสริฐ จันจิตร
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
- คุณบุญรวม ทองรักษ์, คุณภพประเสริฐ จันจิตร
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- คุณภรภัทร ประเทิงจิตต์
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
- คุณหนึ่ง ภาคามล
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท
- ครอบครัว อิ้งจะนิล อุทิศให้ คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- คุณนภัสวันต์ สุวรรณธนรัชต์
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
-
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
-
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
-
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
-
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
-
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
-
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
-
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
-
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)
-
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
-
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
-
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)
-
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
-
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
- คุณวาณี ศรีชุ่ม
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- ร.ศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
- ร.ศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
- ร.ศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท
- คุณนพดล-คุณฉัตรชนก หัตถกรรม
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- คุณกรกนก บุญล้ำ-Mr.Ove Pääjärvi (สวีเดน)
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)
-คุณแพงศรี ทองนาค (สวีเดน)
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
-
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
-คุณแพงศรี ทองนาค (สวีเดน)
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)
-
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
-
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
-
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
- คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
- คุณกมลชนก ห่านสุวรรณกูล
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
-
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
-
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
-
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- คุณสมฤดี ไทยพานิช
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
- คุณสมฤดี ไทยพานิช
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
- คุณสมฤดี ไทยพานิช
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

(เจ้าภาพ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
-
ภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
-
ภัตตาหารเพล ๑ มื้อ ๕,๐๐๐ บาท
-
น้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาท

-คุณสว่าง-คุณลำใย-คุณภคปภา-คุณนภาภัช ฉิมพลัด ๗๐๐ บาท

รายนามผู้สมัครบรรพชา อุปสมบท

๑. ร.อ.สุวัฒน์ เย็นอ่อน (๖๓ ปี)
๒. เรือเอกชัชพงศ์ วงคำหาญ (๕๐ ปี)
๓. ร.ต.ท.พชรพล บูรณะเรข (๕๑ ปี)
๔. ร.ต.อำพร บุบผาชาติ (๖๑ ปี)
๕. ร.ต.วีรสรรค์ ดาวบริสุทธิ์ (๖๐ ปี) ผาสุโก
๖. เรือตรี ภูวนัย นกน้อย (๔๐ ปี)
๗. นายสมชาย สืบจากอินทร์ (๖๑ ปี)
๘. คุณไพโรจน์ จันทร์หอม (๖๐ ปี)
๙. นายจิรสิทธิ์ โสภา (๖๐ ปี)
๑๐. นายวิเชียร เชื้อจีน (๕๙ ปี)
๑๑. นายภรภัทร ประเทิงจิตต์ (๕๗ ปี)
๑๒. จ.ส.อ.วิเชียร จานทอง (๕๖ ปี)
๑๓. นายสุทธิโรจน์ จริยนพนันท์ (๕๔ ปี)
๑๔. นายเอนก เล็กวงษ์เดิม (๕๓ ปี)
๑๕. นายประทีป ขาวผ่อง (๕๒ ปี)
๑๖. นายพยงค์ อินทรตะโนด (๕๒ ปี)
๑๗. พ.จ.อ.เดโช กสิกรรม (๕๑ ปี)
๑๘. นายนำพล ผ่องแผ้ว (๕๐ ปี)
๑๙. นายประสิทธิ์ หิรัญรุ่ง (๘๓ ปี)
๒๐. นายปัญญา ภู่สุดแสวง (๗๑ ปี)
๒๑. นายสมชาย เสือชม (๔๙ ปี)
๒๒. นายอาธรณ์ นกน้อย (๔๗ ปี)
๒๓. นายวิทยา วิยะชัย (๔๖ ปี)
๒๔. นายสำราญ พึ่งสม (๔๖ ปี)
๒๕. นายจรัญ ด้วงคต (๔๔ ปี)
๒๖. นายวิโรจน์ พรมบุตร (๔๓ ปี)
๒๗. นายอำนวย นิราศภัย (๔๒ ปี)
๒๘. นายหงษ์เหิญ อรุณศรี (๔๐ ปี)
๒๙. นายอเนก พรมเคนสา (๓๓ ปี)
๓๐. นายพัฒพงษ์ กองแก้ว (๓๑ ปี)
๓๑. คุณธนกฤต จันทร์หอม (๓๐ ปี)
๓๒. นายสุเมธ แสงอาทิตย์ (๓๐ ปี)
๓๓. นายอดิศร สุริยะวงค์ (๓๐ ปี)
๓๔. นายวุฒิพันธุ์ นามดวง (๓๐ ปี)
๓๕. นายวิรัตน์ ปริกกระโทก (๒๙ ปี)
๓๖. นายลักษณ์ณารา เข็มเพ็ชร์ (๒๘ ปี)
๓๗. นายก้องภพ กตเวทิตาธรรม (๒๖ ปี)
๓๘. นายภัคนันท์ พานทอง (๒๖ ปี)
๓๙. นายสิทธิโชติ หัตถกรรม (๒๒ ปี)
๔๐. นายฐิติกร ณ วิเชียร (๒๒ ปี)
๔๑. นายฉัตรชัย ประสิทธิ์นรศรี (๒๒ ปี)
๔๒. นายศิรวิทย์ ประทุมตรี (๒๒ ปี)
๔๓. นายภาณุชล ชอบดอน (๒๓ ปี)
๔๔. นายนาวี เห่งเส๊ง
๔๕. นายอนันต์ จิตรหาญ
๔๖. นายถวัลย์ สนามน้อย
๔๗. นายสุสมภพ วิมลเกียรติ
๔๘. ร.ต.ท.เสฏฐวุฒิ คุยแก้วพะเนาว์ (๕๕ ปี)
๔๙. นายชัยพร สุคันธี (๕๗ ปี)
๕๐. นายคทาวุธ บุตรศรี (๓๗ ปี)

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญสามารถดาวโหลดเอกสารต่างๆ เช่น ใบกำหนดการ, ใบสมัครอุปสมบทได้ที่ลิงค์ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9150

ส่งใบสมัครโดยตรงได้ที่วัดป่ามะไฟ หรือ ส่งอีเมลไปที่ watpamafai@yahoo.com ถึงท่านเจ้าอาวาส พระครูภาวนาธรรมธารี

ติดต่อสมัครบวช และ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำลังศรัทธาได้ที่ :
-พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
-พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธ.กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์

ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

แผนที่เดินทางมาวัดป่ามะไฟ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=10&art=41990996

ขออนุโมทนาสาธุการสำหรับเว็บไซต์ต่างๆที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จมา ณ ที่นี้

-http://www.cynhite.com/25038/

-https://www.iurban.in.th/pr/168764/

-http://palungjit.org/threads/7-22-ต-ค-2560-โครงการบรรพชาอุปสมบท-๑๐๙-รูป-ถวายเป็นพระราชกุศลแด่-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-ครบกำหนด-๑-ปี.612242/
Tags :

view