สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๗ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี

๗ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี

"บรรพชาอุปสมบท น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑ ปี"

ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
(ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

ท่านสามารถร่วมกองบุญตามศรัทธา ดังนี้

อุปถัมภ์การบรรชาอุปสมบท รูปละ ๓,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๓,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล มื้อละ ๕,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายน้ำปานะ มื้อละ ๑,๐๐๐ บาท
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา


ติดต่อสมัครบวช และ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำลังศรัทธาได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธ.กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

# ดาวโหลดเอกสารงานอุปสมบท กรุณาเลื่อนดูที่ด้านล่างสุดของหน้านี้


รายนามเจ้าภาพอุปถัมภ์บรรพชาอุปสมบท

๒๐. ร.ต.ประวิทย์ นางบุษบา แดงงาม ๑ รูป
๑๙. คุณปฤศฎางค์ อิ้งจะนิล อุทิศให้ คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล ๑ รูป ***
๑๘. พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข ๑ รูป
๑๗. คุณประยงค์ ๑ รูป
๑๖. ร.ต.ท.พชรพล บูรณะเรข ๑ รูป
๑๕. คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา ธนวิรุฬห์กุล ๑ รูป
๑๔. คุณแม่ฉวี วงษ์มณฑล และลูกๆ ๑ รูป
๑๓. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑ รูป
๑๒. คุณแม่ทองคล้อย รัตนสุวรรณ ๑ รูป
๑๑. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล ๑ รูป
๑๐. พ.อ.กฤษฎิ์ มงคล ๑ รูป
๙. ร.ต.ต.หญิง ศิริรัตนา มงคล ๑ รูป
๘. พ.ญ.ภูษิตา สำราญกิจดำรงค์ ๑ รูป
๗. คุณนาราวินท์ กิมกูล ๑ รูป
๖. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑ รูป
๕. คุณสุปราณี เรืองวิเศษ-คุณมลทิรา มงคลศรี ๑ รูป
๔. แม่ชีสุชนีย์ นิศามณีรัตน์ ๑ รูป
๓. คุณครูบุษบงค์ พึ่งธรรม และครอบครัว ๑ รูป
๒. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง และครอบครัว ๑ รูป
๑. คุณประอรดิษฐ์ ธำรงราชภัฏ ๑ รูปรายนามเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ

๑. คุณกรกนก บุญล้ำ-Mr.Ove Pääjärvi (สวีเดน)
เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
๒. คุณแพงศรี ทองนาค (สวีเดน)
เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า ๑ มื้อ ๓,๐๐๐ บาท
๓. คุณแพงศรี ทองนาค (สวีเดน)
เป็นเจ้าภาพน้ำปานะ ๑ มื้อ ๑,๐๐๐ บาทรายนามผู้สมัครบรรพชา อุปสมบท

๖. นายสุสมภพ วิมลเกียรติ
๕. เรือเอกชัชพงศ์ วงคำหาญ
๔. นายภาณุชล ชอบดอน อายุ ๒๓ ปี
๓. นายศิรวิทย์ ประทุมตรี อายุ ๒๒ ปี
๒. นายประสิทธิ์ หิรัญรุ่ง
๑. ร.ต.ท.พชรพล บูรณะเรข

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

สามารถดาวโหลดเอกสารต่างๆ เช่น ใบกำหนดการ, ใบสมัครอุปสมบทได้ที่ลิงค์ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9150

ส่งใบสมัครโดยตรงได้ที่วัดป่ามะไฟ หรือ ส่งอีเมลไปที่ watpamafai@yahoo.com ถึงท่านเจ้าอาวาส พระครูภาวนาธรรมธารี

ติดต่อสมัครบวช และ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำลังศรัทธาได้ที่ :
-พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
-พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธ.กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์

ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

ขออนุโมทนาสาธุการสำหรับเว็บไซต์ต่างๆที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จมา ณ ที่นี้

-http://www.cynhite.com/25038/

-https://www.iurban.in.th/pr/168764/

-http://palungjit.org/threads/7-22-ต-ค-2560-โครงการบรรพชาอุปสมบท-๑๐๙-รูป-ถวายเป็นพระราชกุศลแด่-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-ครบกำหนด-๑-ปี.612242/
Tags :

view