สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้าง "ศาลาหลวงพ่อองค์ดำ"

ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๙)
ขนาดศาลา : เป็นศาลาชั้นเดียว กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พื้นที่รวม ๖๔๘ ตารางเมตร
งบประมาณ : ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ :
-เพื่อประดิษฐาน หลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙"
-เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
-เป็นสถานที่ประชุม อบรม
-เป็นสถานที่รับประทานอาหาร
และจัดกิจกรรมต่างๆ

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกองบุญเป็นเจ้าภาพดังนี้ :

ประธานอุปถัมภ์
คุณเกษร บุญมาก

ประธานวางศิลาฤกษ์ 
ร่วมกองบุญ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. ตลาดบวรร่มเกล้า
๒. คุณสมฤดี ไทยพานิช
๓. คุณวิภาวัลย์ แซ่ลี้
๔. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ต.หญิง ปิยนุช โพธิ์เจริญ
๕. ร.ต.ต.หญิง ศิริระตนา (มารดา)-พันเอก กฤษฎิ์ มงคล

เจ้าภาพกองบุญเสาศาลา ต่อต้น
ร่วมกองบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. พระจีรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต
๒. พระอนันต์ อุชุจาโร
๓. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง
๔. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
๕. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
๖. คุณเทพี สารภี (ถวายแล้ว)
๗. คุณแม่สะอิ้ง เพ็ชรคุ้ม
๘. คุณแม่ละออ คงคา
๙. คุณแม่ฉวี วงษ์มณฑล
๑๐. อุทิศให้ คุณพ่อพนม-คุณแม่สมประสงค์ ทองจับ
๑๑. คุณรุ่งนภา เฟื่องอารมณ์ (โบว์)
๑๒. คุณพชรวรรธ ฉิมคำ (โบว์)
๑๓. คุณกาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์
๑๔. คุณวรา-คุณสุนีย์ จิระนคร
๑๕. คุณรัมภ์ชวัธ ไทยพานิช
๑๖. คุณธนพล ไทยพานิช
๑๗. คุณพงษ์ประเสริฐ-คุณศิริพร ใจชุ่ม, คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา ธนวิรุฬห์กุล, คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
๑๘. คุณอิงสิริศา กันตาคม (อ.ชนะพล)
๑๙. บริษัท อำนวยชัย จำกัด
๒๐. บริษัท อำนวยชัย จำกัด
๒๑. คุณแม่มณี โพธิ์กลาง
๒๒. คุณรัตนา โพธิ์ปิยะนุเคราะห์
๒๓. คุณสุวรรณา แซ่อือ
๒๔. คุณกัญญา ตรีระมาศวณิช
๒๕. คุณภิรมย์ญา แซ่อือ
๒๖. คุณครูภักดีพรรณ พุยศิริ (ถวายแล้ว)
๒๗. คุณแม่เงียบ ซื่อตรง
๒๘. คุณยายเขียว ชูใจ
๒๙. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง และครอบครัว
๓๐. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว
๓๑. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบญจามิน ดาซิลวา (ถวายแล้ว)
๓๒. คุณกิตติพงษ์-คุณสราทิพย์ ม่วงงาม และครอบครัว (ถวายแล้ว)
๓๓. คุณชาญชัย-คุณรำไพพรรณ จินดาสถาพร และครอบครัว
๓๔. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
๓๕. ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ และคณะ
๓๖. คุณยอดชาย เมทนีกรชัย และครอบครัว
๓๗. คุณนงฤดี ทวิชวรพงศ์ และครอบครัว
๓๘. คุณภูเชวง-คุณกันตศิริ และครอบครัว (ถวายแล้ว)
๓๙. คุณภักวิภา ศักดิ์ศรี และครอบครัว
๔๐. คุณปรีชา-คุณบุญล้อม กตเวทิตาธรรม
๔๑. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว พร้อมบุตรธิดา
๔๒. ในนาม "กัลยาณธรรม"
๔๓. พ.ต.เฉลิมชัย รัตน์แสนโคตร และครอบครัว

เจ้าภาพกองบุญสร้างศาลา ต่อตารางเมตร
ร่วมกองบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑. คุณแม่ละมูล-ท่านผู้พิพากษา พิมุข-คุณยุวดี-คุณมยุรินทร์ เพชรชัด
๒. คุณส้มเช้า พราวศรี และครอบครัว

เจ้าภาพกองผ้าป่าสามัคคี

สายที่ ๑ คุณสุปรียา กองขันธ์-คุณอำไพ หงษ์ทอง (พระสมุทรเจดีย์)
สายที่ ๒ คุณกิมเลี้ยง เอื้อสว่างธรรม (บ้านสร้าง)

เจ้าภาพร่วมกองบุญสร้างศาลา "หลวงพ่อองค์ดำ"

- คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา-คุณอนุกฤษณ์ ธนวิรุฬห์กุล ๑,๐๐๐ บาท
- คุณจิระพันธ์ ใจผ่อง ๘,๐๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view