สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

21151403_600

***ทุกท่านที่จองเป็นเจ้าภาพขอให้ถวายปัจจัยปีหน้า

"ขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์"

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๑๘ ม.×๓๖ ม. (๖๔๘ ต.ร.ม.) งบประมาณ ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ (ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ) เนื่องจาก วัดป่ามะไฟ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี มีพระภิกษุ-แม่ชี-อุบาสก-อุบาสิกา พำนักอยู่ประจำ ๑๐๐ รูป/ท่าน มีพุทธศาสนิกชนหมุนเวียนรักษาศีล ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี, มีโครงการปฏิบัติธรรมจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชน เข้าใช้พื้นที่อยู่เป็นประจำ จึงเป็นเหตุให้อาคารสถานที่ไม่พอเพียงแก่การใข้งาน 


ในการนี้จึงแจ้งข่าวบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านดังนี้


เจ้าภาพวางศิลาฤกษ์ ๙ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ทุกเจ้าภาพวางแผ่นศิลาฤกษ์ ตอกไม้มงคล ๙ อย่าง และวางก้อนเงิน ทอง นาค ลงบนแท่นศาลาฤกษ์)


เจ้าภาพเสา ๕๒ กองบุญ กองบุญละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ทุกเจ้าภาพตอกไม้มงคล ๙ อย่าง และวางก้อนเงิน ทอง นาค ลงในหลุมเสา)


หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา

ร่วมลงชื่อจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ส่งปัจจัยร่วมบุญปีหน้า)


ติดต่อ : พระครูภาวนาธรรมธารี


เจ้าภาพวางศิลาฤกษ์ ๙ ท่าน ท่านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. ตลาดบวรร่มเกล้า
๒. คุณสมฤดี ไทยพานิช
๓. คุณปฤษฎา จรรยาดี
๔. คุณวิภาวัลย์ แซ่ลี้
๕. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ต.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
๖. ร.ต.ต.หญิง ศิริรัตนา-พ.อ.กฤษฎิ์ มงคล
๗.
๘.
๙.

เจ้าภาพเสาศาลา ๕๒ ต้น ต้นละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต
๒. พระอนันต์ อุชุจาโร
๓. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง
๔. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
๕. อุทิศให้ คุณพ่อพนม-คุณแม่สมประสงค์ ทองจับ
๖. คุณเทพี สารภี
๗. คุณแม่สะอิ้ง เพ็ชรคุ้ม
๘. คุณแม่ละออ คงคา
๙. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
๑๐. คุณแม่ฉวี วงษ์มณฑล
๑๑. คุณรุ่งนภา เฟื่องอารมณ์
๑๒. คุณพชรวรรธ ฉิมคำ
๑๓. คุณกาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์
๑๔. คุณวรา-คุณสุนีย์ จิระนคร
๑๕. คุณรัมภ์ชวัธ ไทยพานิช
๑๖. คุณธนพล ไทยพานิช
๑๗. คุณศิรพร ใจชุ่ม-คุณกัลยา ธนวิรุฬห์กุล-คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
๑๘. คุนอิงสาริศา กันตาคม
๑๙. บ.อำนวยชัย จำกัด
๒๐. บ.อำนวยชัย จำกัด
๒๑. คุณแม่มณี โพธิ์กลาง
๒๒. คุณรัตนา โพธิปิยะนุเคราะห์
๒๓. คุณสุวรรณา แซ่อือ
๒๔. คุณกัญญา ตรีระมาศวณิช
๒๕. คุณภิรมย์ญา แซ่อือ
๒๖. คุณครูภักดีพรรณ พุยศิริ
๒๗. คุณแม่เงียบ ซื่อตรง
๒๘. คุณยายเขียว ชูใจ 
๒๙. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง และครอบครัว
๓๐. คุณพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว 
๓๑. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบญจามิน ดาซิลวา
๓๒. คุณกิตติพงษ์-คุณสราทิพย์ ม่วงงาม
๓๓. คุณชาญชัย-คุณรำไพพรรณ จินดาสถาพร
๓๔. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
๓๕. ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ และเพื่อน
๓๖. คุณยอดชัย เมทนีกรชัย
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.

รายนามเจ้าภาพร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

๖. พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข ๑,๐๐๐ บาท
๕. คุณวรรณี พิหูสูตร ๑,๐๐๐ บาท
๔. คุณจันทร์ทิพย์ บูรณะบุรุธรรม ๕๐๐ บาท
๓. คุณวรรณี พิหูสูตร ๑,๐๐๐ บาท
๒. คุณศรีีัรัตน์ อภิรักษ์ภูสิทธิ์ ๒,๐๐๐ บาท
๑. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรตา อิ้งจะนิล ๑,๐๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view