สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

"ขออนุโมทนาบุญ"

งานพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาหลวงพ่อองค์ดำ
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑

ยอดปัจจัยทำบุญ ๑,๙๒๒,๖๕๐ บาท

ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์ ได้โปรดอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ จนถึงพระนิพพานสมบัติโดยทั่งถึงกันทุกๆท่านเทอญ

 

ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้าง "ศาลาหลวงพ่อองค์ดำ"

ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๙) เวลา ๑๓.๓๙ น.
ขนาดศาลา : เป็นศาลาชั้นเดียว กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พื้นที่รวม ๖๔๘ ตารางเมตร
งบประมาณ : ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ :
-เพื่อประดิษฐาน หลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙"
-เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
-เป็นสถานที่ประชุม อบรม
-เป็นสถานที่รับประทานอาหาร
และจัดกิจกรรมต่างๆ

"ขออนุโมทนาบุญกับทุกเจ้าภาพ"

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลา "หลวงพ่อองค์ดำ"
ขนาดศาลา : เป็นศาลาชั้นเดียว กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร พื้นที่รวม ๕๖๐ ตารางเมตร
งบประมาณ : ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ :
-เพื่อประดิษฐาน หลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙"
-เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
-เป็นสถานที่ประชุม อบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑
(แรม ๗ ค่ำ เดือน ๙)
เวลา ๐๙.๐๙ น.
- พิธีบูชาฤกษ์
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๐ น.
- ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลา
เวลา ๑๓.๓๙ น.
- วางศิลาฤกษ์ ตอกไม้มงคล
- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
- เสร็จพิธี

ประธานกิติมศักดิ์ (มัชฉิมทิศ)

คุณเกษร บุญมาก

ประธานวางศิลาฤกษ์ประจำทิศ ศาลาหลวงพ่อองค์ดำแห่งนาลันทา

๑. ทิศบูรพา (ร่วมบุญ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
อาจารจ์ชนะพล ชินปัญจะพล (ประธานบริหารตลาดบวรร่มเกล้า)

๒. ทิศอาคเนย์ (ร่วมบุญ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
คุณสมฤดี ไทยพานิช ***

๓. ทิศทักษิณ (ร่วมบุญ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
คุณวิภาวัลย์ แซ่ลี้

๔. ทิศหรดี (ร่วมบุญ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ***

๕. ทิศปัจจิม (ร่วมบุญ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ร.ต.ต.หญิง ศิริระตนา (มารดา)-พันเอก กฤษฎิ์ มงคล

๖. ทิศพายัพ (ร่วมบุญ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
คุณปฤษฎา จรรยาดี ***

๗. ทิศอุดร
นางสุณี โลหะกมลชัย-นายธงชัย บุรพวัฒนานันท์-คุณมณีพรรณ ทองคำปั้น

๘. ทิศอีสาน (ร่วมบุญ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
คุณสุทธิโรจน์-คุณณัชวีย์ จริยนพนันท์ และครอบครัว

เจ้าภาพเสาศาลาหลวงพ่อองค์ดำ

เสาต้นที่ ๑ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
พระจีรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต ***
เสาต้นที่ ๑ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
พระอนันต์ อุชุจาโร

เสาต้นที่ ๒ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง
เสาต้นที่ ๒ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณแม่เตียง ผลวัฒนะ

เสาต้นที่ ๓ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
เสาต้นที่ ๓ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล

เสาต้นที่ ๔ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณเทพี สารภี ***
เสาต้นที่ ๔ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณแม่สะอิ้ง เพ็ชรคุ้ม

เสาต้นที่ ๕ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณแม่ละออ คงคา ***
เสาต้นที่ ๕ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณแม่ฉวี วงษ์มณฑล

เสาต้นที่ ๖ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว ***
เสาต้นที่ ๖ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว พร้อมบุตรธิดา

เสาต้นที่ ๗ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบญจามิน ดาซิลวา ***
เสาต้นที่ ๗ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณกิตติพงษ์-คุณสราทิพย์ ม่วงงาม ***

เสาต้นที่ ๘ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณปรีชา-คุณบุญล้อม กตเวทิตาธรรม
เสาต้นที่ ๘ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข

เสาต้นที่ ๙ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณรัมภ์ชวัธ ไทยพานิช ***
เสาต้นที่ ๙ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณธนพล ไทยพานิช ***

เสาต้นที่ ๑๐ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณแม่เงียบ ซื่อตรง ***
เสาต้นที่ ๑๐ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณยายเขียว ชูใจ ***

เสาต้นที่ ๑๑ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณญาณิศา นิศากรกุล ***
เสาต้นที่ ๑๑ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณครูภักดีพรรณ พุยศิริ ***

เสาต้นที่ ๑๒ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
พ.ต.เฉลิมชัย รัตน์แสนโตคร และครอบครัว
เสาต้นที่ ๑๒ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
พ.อ.อำพล-คุณทิพย์มาศ โฉมงาม ***

เสาต้นที่ ๑๓ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณแม่มณี โพธิ์กลาง
เสาต้นที่ ๑๓ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณรัตนา โพธิ์ปิยะนุเคราะห์

เสาต้นที่ ๑๔ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณสุวรรณา แซ่อือ
เสาต้นที่ ๑๔ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณกัญญา ตรีระมาศวณิช

เสาต้นที่ ๑๕ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณภิรมย์ญา แซ่อือ
เสาต้นที่ ๑๕ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณสุภาพ เวชมนต์ และครอบครัว

เสาต้นที่ ๑๖ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
หจก. อำนวยชัย ปราจีนบุรี
คุณอำนวย สกุลอำนวยชัย พร้อมครอบครัว
อุทิศส่วนกุศลให้ คุณแม่เสงี่ยม สกุลอำนวยชัย
เสาต้นที่ ๑๖ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง ***

เสาต้นที่ ๑๗ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
หจก.ศุภอนันต์โชค ปราจีนบุรี
คุณชุมพล-คุณฐิติกาญจน์-คุณธรณ์เทพ-คุณวริษา สกุลอำนวยชัย
เสาต้นที่ ๑๗ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
นายสันติ-นางอรนิชา ลิ้มวราภัสและครอบครัวนายสุรัตน์ชัย-นางปัทมพรใจผ่องและครอบครัว นางศิริเพ็ญภาส ลิ้มวราภัสและครอบครัว      นายแพทย์ชัยณรงค์ ลิ้มวราภัสและครอบครัว

เสาต้นที่ ๑๘ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณพงษ์ประเสริฐ-คุณศิริพร ใจชุ่ม, คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา ธนวิรุฬห์กุล, คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ***
เสาต้นที่ ๑๘ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี ***

เสาต้นที่ ๑๙ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณธิติ ส่งตระกูล และครอบครัว
เสาต้นที่ ๑๙ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณสุภาภรณ์ จันทร์ธร และครอบครัว

เสาต้นที่ ๒๐ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณวรา-คุณสุนีย์ จิระนคร
เสาต้นที่ ๒๐ (ทักษิณ) (กองผ้าป่า)
คุณกิมเลี้ยง เอื้อสว่างธรรม

เสาต้นที่ ๒๑ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
อุทิศให้ คุณพ่อพนม-คุณแม่สมประสงค์ ทองจับ ***
เสาต้นที่ ๒๑ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณภูเชวง-คุณกันตศิริ และครอบครัว ***

เสาต้นที่ ๒๒ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณชาญชัย-คุณรำไพพรรณ จินดาสถาพร
เสาต้นที่ ๒๒ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณยอดชาย เมทนีกรชัย

เสาต้นที่ ๒๓ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ และคณะ
เสาต้นที่ ๒๓ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณภักวิภา ศักดิ์ศรี และครอบครัว

เสาต้นที่ ๒๔ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณนงฤดี ทวิชวรพงศ์ และครอบครัว
เสาต้นที่ ๒๔ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณรมิดา ไชยภรธรรม

เสาต้นที่ ๒๕ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณธีระ เกียรติมงคลกุล และครอบครัว
เสาต้นที่ ๒๕ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
ครอบครัวพิเศษนครกิจ และพนักงานร้านทอง s.c. gems

เสาต้นที่ ๒๖ (อุดร) (กองผ้าป่า)
คุณส้มเช้า พราวศรี
เสาต้นที่ ๒๖ (ทักษิณ) (กองผ้าป่า)
คุณสุปรียา กองขันธ์-คุณอำไพ หงษ์ทอง

เสาต้นที่ ๒๗ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณปรีชา-คุณจุฑาทิพย์ สาคร
เสาต้นที่ ๒๗ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
พระณัฏฐพล ณฏฺฐพโล พร้อมคณะ และคุณสุทธิโรจน์ จริยนพนันท์ พร้อมครอบครัว

เสาต้นที่ ๒๘ (อุดร) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
พระณัฏฐพล ณฏฺฐพโล และคณะ
เสาต้นที่ ๒๘ (ทักษิณ) (ร่วมบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท)
คุณวรุษา ศุภชลาศัย และครอบครัวพร้อมเพื่อน ***


- คุณอิงสิริศา กันตาคม
- คุณรุ่งนภา เฟื่องอารมณ์ (โบว์) ๕,๐๐๐ บาท
- คุณพชรวรรธ ฉิมคำ (โบว์)
- คุณกาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์
- คุณสุภา-คุณสุมนา รัตนเสวตวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๖,๐๐๐ บาท
- คุณชัชวาลย์ ศิริกุลปิยรัตน์ ๕,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี
สายที่ ๑ คุณสุปรียา กองขันธ์-คุณอำไพ หงษ์ทอง (พระสมุทรเจดีย์)
สายที่ ๒ คุณส้มเช้า พราวศรี และคณะ (ระเบาะไผ่)
สายที่ ๓ คุณกิมเลี้ยง เอื้อสว่างธรรม (บ้านสร้าง)

ขออานิสงค์แห่งบุญนี้ จงเป็นพลวะปัจจัยให่ท่านถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ จนถึงพระนิพพานสมบัติด้วยเทอญ

Tags :

view