สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)๒๕-๒๙ ต.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบวชชี (ปลงผม) ๘๙ ท่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๒๕-๒๙ ต.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบวชชี (ปลงผม) ๘๙ ท่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

1184478_-600-2

"ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

๒๕-๒๙ ต.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบวชชี (ปลงผม และ ไม่ปลงผม) ๘๙ ท่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
(ผู้บวชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบวช)

*** วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๐ เจริญพระปริตร พระสูตร ตลอดวันและคืน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. (๑๒ ชั่วโมง)

ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการครั้งนี้ได้ตามกำลังศรัทธา

ติดต่อสมัครบวช และร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธ.กรุไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

ายนามผู้สมัครบวชชี (ปลงผม) ถวายเป็นพระราชกุศล

๑. นางประยูร ปั้นบุญชู (๘๒ ปี)
๒. นางวนิดา เชื้อเย็น 
๓. นางสุธีมา ธาดาบวช

๔. นางอำไพวรรณ ไพวงศ์
๕. น.ส.ฉวีวรรณ พึ่งแสง
๖. น.ส.พาฝัน ลาภส่งผล
๗. น.ส.วัชรีพร ขำเลิศ
๘. นางนวรัตน์ กองสี
๙. น.ส.นุชนารถ สุวรรณกลาง
๑๐. น.ส.ศันสนีย์ แพรสี

๑๑. นางบุญถิ่น อาโณ
๑๒. นางวงเดือน รัตนากาญจน์

๑๓. ด.ต.หญิง วาสนา มีสน
๑๔. นางหยด สุดเล็ก

๑๕. นางนิภา ทับทอง

๑๖. น.ส.กัณณิกา ขันติชนะประภา
๑๗. น.ส.เฟื่องฟ้า จันทร์กระจ่าง
๑๘. น.ส.กรณ์พัสวี แก้ววิสิษฏ์
๑๙. นางบาหยัน โดยอาสา
๒๐. น.ส.กรรณิตา การชะนะไชย
๒๑. นางจิตติมา หวังพัฒนศิริกุล

รายนามผู้สมัครบวชชี (ไม่ปลงผม) ถวายเป็นพระราชกุศล

๑. นางภาณิตาหัตถกิจกุล
๒. น.ส.บูรตา อิ้งจะนิล
๓. น.ส.กมลชนก ห่านสุวรรณกูล
๔. นางวงษ์จันทร์ สรวมศรี
๕. นางธนิษฐา จันทร์คลาย
๖. นางบุษบง พึ่งธรรม
๗. นางฉลวย จิตตรง
๘. นางอุบลวรรณ มีอนันต์
๙. นางมยุรา ปากพลีนอก
๑๐. นางพรพรรณ ศิริโสภาพงษ์
๑๒. นางเรณู สวนเนียม
๑๓. นางสุกัญญา ทองสยาม
๑๔. นางณฐมน ถาวร
๑๕. นางวรัชฎา ขำเลิศ
๑๕. น.ส.ธัญญพัทธ์ วัฒนะวณิชวงศ์
๑๖. นางศิริเพ็ญภาศ ลิ้มวราภัส
๑๗. นางฉลอม เอี่ยมเจริญ
๑๘. น.ส.สุพัตรา กังประเสริฐกุล
๑๙. นางจันทร์ฉาย บุญขวัญ
๒๐. นางกัลยา ธนวิรุฬห์กุล

๒๑. น.ส.มะลิวัลย์ สุรินทร์
๒๒. นางณษมา เลี้ยงวงษ์
๒๓. นางสาลี่ หน่ายคอน
๒๔. นางสมศรี ดาวแจ้ง
๒๕. นางชญาดา สุขสำราญ
๒๖. นางอนันทิยา กิ่มเพ็ชร


รายนามเจ้าภาพอุปถัมภ์การบวชชีถวายพระราชกุศล

๑. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง ๒,๐๐๐ บาท
๒. คุณดนยา-คุณไพโรจน์ จันทร์หอม  ๒,๐๐๐ บาท

๓.คุณ Naphon Khumwongdi จำนวน 100.04 บาท

๔.แม่ชีวารี พรวิเศษสุขสม ๒,๐๐๐ บาท


ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

ดาวโหลดเอกสาร กำหนดการ และใบสมัครบวชชีได้ที่ลิงค์....

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9187

แผนที่เดินทางมาวัดป่ามะไฟ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=10&art=41990996

ส่งเอกสารสมัครบวชได้ที่อีเมล watpamafai@yahoo.com 001


002

001

ขอขอบคุณเว็บพลังจิต https://goo.gl/3oUG81

ขอขอบคุณเว็บ thai pr.net  http://www.thaipr.net/general/803958


Tags :

view