สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๒๕-๒๙ ต.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบวชชี (ปลงผม) ๘๙ ท่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๒๕-๒๙ ต.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบวชชี (ปลงผม) ๘๙ ท่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ติดตามชมภาพงานได้ที่เฟซบุ๊ค www.facebook.com/watpamafai.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=ntUCOe7Sdfk&list=PLsE9oWDKSaAk1szBbPUHO6y2LHmVs_E5o

1184478_-600-2

"ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

๒๕-๒๙ ต.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมบวชชี (ปลงผม และ ไม่ปลงผม) ๘๙ ท่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
(ผู้บวชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบวช)

*** วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๐ เจริญพระปริตร พระสูตร ตลอดวันและคืน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. (๑๒ ชั่วโมง)

ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการครั้งนี้ได้ตามกำลังศรัทธา

ติดต่อสมัครบวช และร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธ.กรุไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

ายนามผู้สมัครบวชชี (ปลงผม) ถวายเป็นพระราชกุศล

๑. นางประยูร ปั้นบุญชู
๒. นางวนิดา เชื้อเย็น
๓. นางทองใบ ยืนยิ่ง
๔. นางอำไพวรรณ ไพวงศ์
๕. น.ส.ฉวีวรรณ พึ่งแสง
๖. น.ส.พาฝัน ลาภส่งผล
๗. น.ส.วัชรีพร ขำเลิศ
๘. นางนวรัตน์ กองสี
๙. น.ส.นุชนารถ สุวรรณกลาง
๑๐. น.ส.ศันสนีย์ แพรสี
๑๑. นางบุญถิ่น อาโณ
๑๒. นางวงเดือน รัตนากาญจน์
๑๓. ด.ต.หญิง วาสนา มีสน
๑๔. นางหยด สุดเล็ก
๑๕. นางนิภา ทับทอง
๑๖. น.ส.กัณณิกา ขันติชนะประภา
๑๗. น.ส.เฟื่องฟ้า จันทร์กระจ่าง
๑๘. น.ส.กรณ์พัสวี แก้ววิสิษฏ์
๑๙. นางบาหยัน โดยอาสา
๒๐. น.ส.กรรณิตา การชะนะไชย
๒๑. นางจิตติมา หวังพัฒนศิริกุล
๒๒. น.ส.เนตรทราย มณีโชติ
๒๓. น.ส.พิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
๒๔. น.ส.ธรรมร์รส วิชัยนิพัทธ์
๒๕. น.ส.สิริกมล ชัยดารา
๒๖. น.ส.ดวงกมล แสงทอง
๒๗. น.ส.นนทิยา เสียงเย็น
๒๘. น.ส.บุญรักษา งามหาร
๒๙. ร.ต.ต.หญิง พัสสกุล อักษรดี
๓๐. นางอนันทิยา กิ่มเพ็ชร

รายนามผู้สมัครบวชชี (ไม่ปลงผม) ถวายเป็นพระราชกุศล

๑. นางภาณิตาหัตถกิจกุล
๒. น.ส.บูรตา อิ้งจะนิล
๓. น.ส.กมลชนก ห่านสุวรรณกูล
๔. นางวงษ์จันทร์ สรวมศรี
๕. นางธนิษฐา จันทร์คลาย
๖. นางบุษบง พึ่งธรรม
๗. นางฉลวย จิตตรง
๘. นางอุบลวรรณ มีอนันต์
๙. นางมยุรา ปากพลีนอก
๑๐. นางพรพรรณ ศิริโสภาพงษ์
๑๒. นางเรณู สวนเนียม
๑๓. นางสุกัญญา ทองสยาม
๑๔. นางณฐมน ถาวร
๑๕. นางวรัชฎา ขำเลิศ
๑๕. น.ส.ธัญญพัทธ์ วัฒนะวณิชวงศ์
๑๖. นางศิริเพ็ญภาศ ลิ้มวราภัส
๑๗. นางฉลอม เอี่ยมเจริญ
๑๘. น.ส.สุพัตรา กังประเสริฐกุล
๑๙. นางจันทร์ฉาย บุญขวัญ
๒๐. นางกัลยา ธนวิรุฬห์กุล
๒๑. น.ส.มะลิวัลย์ สุรินทร์
๒๒. นางณษมา เลี้ยงวงษ์
๒๓. นางสาลี่ หน่ายคอน
๒๔. นางสมศรี ดาวแจ้ง
๒๕. นางชญาดา สุขสำราญ
๒๖.
๒๗. น.ส.ปราถนา รำมะนา
๒๘. น.ส.ณัฐริกา โมคกุล
๒๙. น.ส.อรวรรณ ทักษิณ
๓๐. นางบุหลัน ตะวัน
๓๑. นางจริยาภรณ์ ดลทรัพย์
๓๒. น.ส.คุเระอะ นาคาชิตะ
๓๓. นางสุธีมา ธาดา
๓๔. นางสมบูรณ์ เมตตา
๓๕. น.ส.สิริณัฏฐ์ สรวมศรี
๓๖. น.ส.ท้อ แซ่เต้า
๓๗. นางเงียบ ซื่อตรง
๓๘. นางพรเพ็ญ ม่วงงาม
๓๙. น.ส.กฤษณา จอมพล
๔๐. นางสุขจิตร โสดาราม

รายนามเจ้าภาพอุปถัมภ์การบวชชีถวายพระราชกุศล

๑. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง ๒,๐๐๐ บาท
๒. คุณดนยา-คุณไพโรจน์ จันทร์หอม  ๒,๐๐๐ บาท

๓.คุณ Naphon Khumwongdi จำนวน 100.04 บาท

๔.แม่ชีวารี พรวิเศษสุขสม ๒,๐๐๐ บาท

๕. แม่ชีอาภรณ์ ก่งแก้ว ๒,๐๐๐ บาท
๖. คุณศักดิ์-คุณสุภาพร เอื้อชูเกียรติ และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๗. คุณสุพรรณี บุดดีหงษ์ ๒๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

ดาวโหลดเอกสาร กำหนดการ และใบสมัครบวชชีได้ที่ลิงค์....

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9187

แผนที่เดินทางมาวัดป่ามะไฟ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=10&art=41990996

ส่งเอกสารสมัครบวชได้ที่อีเมล watpamafai@yahoo.com 001


002

001

ขอขอบคุณเว็บพลังจิต https://goo.gl/3oUG81

ขอขอบคุณเว็บ thai pr.net  http://www.thaipr.net/general/803958


Tags :

view