สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๒-๖ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

๒-๖ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ ๒-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

ติดต่อสอบถาม :
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕๒-๔๑๒
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙

ตารางปฏิบัติธรรม

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ น. พิธีรับไตรสรณาคมณ์ รับศีล ๘
๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
๑๗.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรม

วันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
๐๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ธรรมปฏิบัติ
๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
๑๗.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรม

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
๐๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ธรรมปฏิบัติ
๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. พิธีลาศีล

รายนามผู้ร่วมบุญสนับสนุนการจัดปฏิบัติธรรม

๑. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสุวรรณ ๑,๐๐๐ บาท
๒. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข ๒,๐๐๐ บาท
๓. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑,๐๐๐ บาทTags :

view