สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีติดตั้งระบบไฟฟ้าวัด

๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีติดตั้งระบบไฟฟ้าวัด

๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีติดตั้งระบบไฟฟ้าวัด

เนื่องด้วยวัดป่ามะไฟประสบปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าภายในวัด สาเหตุจากการใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมากขึ้นจากการทำกิจกรรมอันเนื่องด้วยการศาสนา และสาธารณสงเคราะห์ จึงตั้งโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าขึ้น ใช้งบประมาณ ๗๔๘,๗๙๐ บาท โดยมีผู้จิตศรัทธาร่วมบุญเบื้องต้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท ยังคงขาด ๓๔๘,๗๙๐ บาท


ดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญโดยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น จำนวน ๓๔๙ กอง กองละ ๑,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕๒-๔๑๒
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙


(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

ทอด ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๙ น. ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

รายนามเจ้าภาพร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ ๑,๐๐๐ บาท

๑. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง (๑,๐๐๐ บาท)
๒. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรตา อิ้งจะนิล (๑,๐๐๐ บาท)
๓. คุณพงษ์ประเสริฐ-คุณศิริพร ใจชุ่ม (๑,๐๐๐ บาท)
๔. คุณไพโรจน์-คุณดนยา จันทร์หอม (๑,๐๐๐ บาท
๕. แม่ชีธนัญศิรี ไชยม (๑,๐๐๐ บาท)
๖. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย (๑,๐๐๐ บาท)
๗. คุณณัฏฐา พัชรกนกสิน (๑,๐๐๐ บาท)
๘. พระอาจารย์ธวัชชัย ปญฺญาวิโร (๑,๕๐๐ บาท)
๙. คุณกัญญาวีร์ รุ่งสงัสดิ์ (๑,๐๐๐ บาท)
๑๐. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล (๑,๐๐๐ บาท)
๑๑. คุณกาญจน์มนัส นุ่มศรี (๑,๐๐๐ บาท)
๑๒. ผ.อ.ชัยพร-คุณภาวิณี ผ่องแผ้ว (๑,๐๐๐ บาท)
๑๓. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข และครอบครัว (๓,๐๐๐ บาท)
๑๔. พันโทนายแพทย์ปกภทร-แพทย์หญิงสุธีรา คุณาสันติวรกุล และครอบครัว (๑,๐๐๐ บาท)
๑๕. คุณภูริชาติ ชัยกาญจนกิจ (๑,๐๐๐ บาท)
๑๖. อ.วิเชียร-อ.แขไข กิตติปัญญาวงษ์ (๑,๐๐๐ บาท)
๑๗. ร.ต.ท.พชรพล บูรณะเรข (๑,๐๐๐ บาท)
๑๘. คุณธัชปภา จันทร์วงษา พร้อมครอบครัว (๑,๐๐๐ บาท)
๑๙. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว (๑,๐๐๐ บาท)
๒๐. แม่ชีอรุณนภาภัทร์ จันทร์ชิดฟ้า (๑,๐๐๐ บาท)
๒๑. พระอธิคม (ต๋ง) อธิปญฺโญ (๑,๐๐๐ บาท)
๒๒. พ.ต.ท.กมล วุฒิสมวงศ์กุล (๑,๐๐๐ บาท)
๒๓. พ.ญจิราพร แสงแก้วสันติสุข (๑,๐๐๐ บาท)
๒๔. จ.ส.อ.พีรวัส-คุณพิมสิริ โสดาราม และครอบครัว (๑,๐๐๐ บาท)
๒๕. พระณัฏฐพล ณฏฺฐพโล และแม่ชีสมพร จำเริญ (๑,๐๐๐ บาท)
๒๖. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว (๑,๐๐๐ บาท)
๒๗. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบนตามิน ดาซิลวา (๑,๐๐๐ บาท)
๒๘. คุณกิตติพงษ์-คุณสราทิพย์-ด.ญ.สาริศา ม่วงงาม (๑,๐๐๐ บาท)
๒๙. คุณจิตติธัณณ์ วงษ์สถาปัตย์ (๑,๐๐๐ บาท)
๓๐. แม่ชีวลัยพร เขตวันชัย (๑,๐๐๐ บาท)
๓๑. คุณพิมุข-คุณยุวดี เพ็ชรชัด และครอบครัว (๓,๐๐๐ บาท)
๓๒. คุณศักดิ์-คุณสุภาพร เอื้อชูเกียรติ และครอบครัว (๘,๐๐๐ บาท)
๓๓. แม่ชีจรรยา ละเอียดดี (๑,๐๐๐ บาท)
๓๔. คุณฐาณุพงศ์ บวรวัสกุลพงศ์ และครอบครัว (๑,๐๐๐ บาท)
๓๕. คุณจันทิพย์ บูรณบุรุษธรรม และครอบครัว (๑,๐๐๐ บาท)
๓๕. คุณศิริชัย (โต้ง) (๑,๐๐๐ บาท)
๓๗. คุณมาลีวรรณ สวยสุขวิชา (๑,๐๐๐ บาท)ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญTags :

view