สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า

นวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

ประวัติความเป็นมาวันมาฆบูชา

ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือน ขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน "สันนิบาต" แปลว่า ประชุม

ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์

๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

บทสวดโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

อริยทัศน์ อินเดีย : โอวาทปาติโมกข์


กำหนดการ

การเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรม

ของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน

งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๒

ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่าง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ - วันศุกร์ที่ ๒ มี.ค ๒๕๖๑


วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  

(อยู่ที่วัดบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง)

เวลา ๐๙.๐๐ น.           - พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เข้าลงทะเบียน ณ วัดบางแตน  ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง    

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ปฐมนิเทศโดย  พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๒๑.๐๐ น.           - พักค้างคืน ณ วัดบางแตน  ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  

วันศุกร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดบางแตน ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ วัดบางแตน  ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง

เวลา ๐๙.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ไปยังวัดบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๐.๓๐ น.          - ประชาชนถวายภัตตาหาร ณ วัดบางเตย ตำบลบางเตย  อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - ฉันภัตตาหารเพลที่วัดบางเตย  ตำบลบางเตย  อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๕.๐๐ น.            – ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดบางกระเบา  (พระอารามหลวง)  ตำบลบางกระเบา                   อำเภอบ้านสร้าง (พักค้างคืน)

เวลา ๑๘.๐๐ น.            - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................

(พระสิทธิวีรานุวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)  

วันเสาร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)  ตำบลบางกระเบา 

อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)  ตำบลบางกระเบา

อำเภอบ้านสร้าง  

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบ้านสร้าง                                   

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ณ  วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  (พักค้างคืน)

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................  

(พระสิทธิวีรานุวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันอาทิตย์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง                         

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง                   

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ไปยังวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  (พักค้างคืน)

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

                                     - ฟังบรรยายธรรมโดย................................................ 

 (พระครูประโชติปริยัติคุณ  เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ 

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ    

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  วัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง   อำเภอศรีมหาโพธิ   

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  (พักค้างคืน)

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................

(พระครูถาวรโพธาภิรักษ์  เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ 

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ                                 

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังสถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมหาโพธิ                                 

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมหาโพธิ                                                                 

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมหาโพธิ

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมโหสถ  (พักค้าง)                  

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................

(พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์  เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันพุธที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมโหสถ   

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ   ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมโหสถ 

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๖.๓๐ น.           - เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พิธีเปิด  งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  ๓๒  ประจำปี  ๒๕๖๑

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................

(พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์  เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันพฤหัสบดีที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ           

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๖.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ                            

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๓.๐๐ น.           - พิธีปิด  งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  ๓๒  ประจำปี  ๒๕๖๑

หมายเหตุ     ฆราวาสแต่งกายชุดสีขาว (ปฏิบัติธรรม)

กด DOWNLOAD เอกสารกำหนดการได้ที่ลิงค์ ...

https://goo.gl/K9drWy


ัััััััััััััััััััััั

Tags :

view