สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๒๑ ก.ค.-๕ ส.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๗ รูป

๒๑ ก.ค.-๕ ส.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  ๘๗ รูป

เข้าชมภาพโครงการฯได้ที่เพจวัดป่ามะไฟ www.facebook.com/watpamafai.org

                     

อานิสงค์ของการออกบวชในครั้งนี้

-ถวายเป็นพุทธบูชา
-กตัญญูกตเวทิตาต่อมารดาบิดา บุพพการี
-เฉลิมพระเกียรติองค์พระราชา พระราชินี
-สร้างความดีให้แก่ตน
-ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
-เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
-ได้สร้างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
-เป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพาน

https://youtu.be/qw6ln3_VkGw

ขอเชิญร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ รูป
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา (๒๘ ก.ค. ๖๑) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (๑๒ ส.ค. ๖๑)


ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕
(วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)


วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ (๑๕ วัน)

● ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

● ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐

พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕๒-๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

อานิสงค์ของการเป็นเจ้าภาพบวชในครั้งนี้

-เฉลิมพระเกียรติองค์พระราชา พระราชินี
-เป็นบุญกิริยาวัตถุ
-อุทิศผลยุญให้แก่มารดาบิดา บุพพการี
-ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
-ได้สร้างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
-เป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพาน


แผนที่เดินทางมาวัดป่ามะไฟ คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อเข้าดู 

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=10&art=41990996

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9221

๑.กำหนดการ

๒.ใบสมัครบรรพชาอุปสมบท

๓.ใบแจ้งร่วมเป็นเจ้าภาพ

๑. พล.ต. ธนณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง (๖๗ ปี)
๒. นายสุวัฒน์ เย็นอ่อน (๖๔ ปี)
๓. นายนภัทรชวิศ มั่งคั่ง (๖๔ ปี)
๔. นายศิริวัฑฒ์ การุณยตา (๖๓ ปี)
๕. นายรัฐพล เกตุประดิษฐ์ (๖๓ปี)
๖. ร.ต.อภิเดช ซื่อสัตย์ (๖๑ ปี)
๗. นายสมปอง แพงสุข (๖๐ ปี)
๘. ร.ต.สมชาย ถนอมวงษ์ (๕๙ ปี)
๙. นายสมาน สดกลาง (๕๙ ปี)
๑๐. นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน (๕๙ ปี)
๑๑. ร.ต.นิวัฒน์ ดีวิเศษ (อายุ ๕๗ ปี
๑๒. จ.ส.อ.วิเชียร จานทอง (๕๗ ปี)
๑๓. นายประสงค์ สุทธิวิเศษพงศ์ (๕๗ ปี)
๑๔. นายถวัลย์ สนามน้อย (๕๖ ปี)
๑๕. จ.ส.อ.นิติ นงนุช (๕๖ ปี)
๑๖. MR.LEK BAK KWEE (๕๕ ปี)
๑๗. นายสุทธิโรจน์ จริยนพนันท์ (๕๕ ปี)
๑๘. นายสัจจา พันธุวงษ์ (๕๕ ปี)
๑๙. ส.ต.สายชล วาดถนน (๕๕ ปี)
๒๐. นายกฤษณพล ศรีบูรพา (๕๔ ปี)
๒๑. นายขวัญชัย พ่วงจาด (๕๔ ปี)
๒๒. นายธนชาติ พรหมปราการ (๕๔ ปี)
๒๓. ร.ต.อ.พชรพล บูรณะเรข (๕๒ ปี)
๒๔. เรือเอกชัชพงศ์ วงคำหาญ (๕๑ ปี)
๒๕. นายประดิภาส สวัสดิสาร (๕๑ ปี)
๒๖. นายธงชัย ละมูล (๕๑ ปี)
๒๗. นายธามน เจริญศิลป์ (๕๐ ปี)
๒๘. นายประสิทธิ์ หิรัญรุ่ง (๘๔ ปี)
๒๙. นายวีระ ฉายะวงค์ (๔๙ ปี)
๓๐. นายไกรสร สระเกษี (๔๘ ปี)
๓๑. จ.ส.อ.ศรีอุบล ศรีพิราม (๔๖ ปี)
๓๒. นายดนัย ฉายศิริ (๔๖ ปี)
๓๓. ร.ต.ฉันธรักษา โรยรส (๔๕ ปี)
๓๔. นายกิตติศักดิ์ พุทธสุวรรณ์
๓๕. นายไพฑูรย์ โพธิ์กุล (๔๒ ปี)
๓๖. นายไพรัตน์ ไวยลาภา (๔๑ ปี)
๓๗. ร.ต.วินัย พูนทรัพย์ (๔๑ ปี)
๓๘. นายเวสารัช สิงห์โส (๔๑ ปี)
๓๙. นายอดิศักดิ์ แก้วนาง (๔๐ ปี)
๔๐. ดาบตำรวจ เอกฤทธิ์ สุพรรณพันธุ์ (๓๙ ปี)
๔๑. นายชัยณรงค์ ปู่สังข์ (๓๙ ปี)
๔๒. นายโยธิน อยู่เจริญ (๓๘ ปี)
๔๓. นายณัทกร อมรลักษณ์ (๓๘ ปี)
๔๔. นายประพันธ์ สมสวัสดิ์ (๓๘ ปี)
๔๕. นายเจริญรัตน์ คงมัน (๓๗ ปี)
๔๖. นายชยพล สิงห์คุ้ม (๓๗ ปี)
๔๗. นายวีระยุทธ อัมเรศ (๓๖ ปี)
๔๘. นายศิวเชษฐ์ นาคำ (๓๖ ปี)
๔๙. นายวรพจน์ เอื้อสว่างธรรม (๓๕ ปี)
๕๐. นายธนากร หล้าสุด (๓๔ ปี)
๕๑. ส.อ.ประคอง กิติธรรม (๓๐ ปี)
๕๒. นายกัมปนาท บรรจง (๓๐ ปี)
๕๓. นายไตรพรร์ ทิปปสกุล
๕๔. ส.อ.เกื้อพสิษฐ์ มณีวรรณ์ (๒๙ ปี)
๕๕. นายเอกชัย สัตตอาภาภรณ์ (๒๘ ปี)
๕๖. นายประกาศิต พวงไพโรจน์ (๒๘ ปี)
๕๗. นายกัณฑ์เอนก ประสาททอง (๒๗ ปี)
๕๘. นายธันวา พญา (๒๗ ปี)
๕๙. นายคมกริช ศรีแก้วน้ำใส (๒๗ ปี)
๖๐. นายณัฐพล ทิพรอด (๒๖ ปี)
๖๑. นายธนัฐธรณ์ ทวีถาวรสวัสดิ์ (๒๖ ปี)
๖๒. นายจิรพงศ์ นิศากรกุล (๒๖ ปี)
๖๓. ส.ท.พลกฤษณ์ จินดาศรี (๒๕ ปี)
๖๔. นายนฤดล สุดเล็ก (๒๕ ปี)
๖๕. นายณฐวุฒิ พัตรสันดร (๒๕ ปี)
๖๖. นายศุภณัฐ การดี (๒๔ ปี)
๖๗. นายฐานวัฒน์ ไกรทอง (๒๔ ปี)
๖๘. นายวีรวัฒน์ ภาสถิตย์ (๒๓ ปี)
๖๙. นายอมรเทพ อินทมาศ (๒๓ ปี)
๗๐. พลฯณรงค์ฤทธิ์ ไกยกิจ (๒๓ ปี)
๗๑. นายพิพัฒน์ กตเวทิตาธรรม (๒๒ ปี)
๗๒. ส.ท.ณพวุฒิ ทิมอ่ำ (๒๑ ปี)
๗๓. นายเจนณรงค์ ขาญเดช (๒๑ ปี)
๗๔. นายชยุต สำฤทธิ์ (๒๐ ปี)


๑๘๐. คุณแม่เตียง ผลวัฒนะ ๒ รูป
๑๗๙. คุณกาญนาพร พุ่มขจร ๒ รูป
๑๗๘. เด็กหญิงชลนิศา ชลประเสริฐสุข ๑ รูป
๑๗๗. คุณอติรุณ-คุณสุภา ฉ.โรจน์ประเสริฐ ๖ รูป (ถวายแล้ว)
๑๗๖. คุณปุญชรัสมิ์ แก้วสุข-คุณประภาศรี ม่วงขาว ๑ รูป
๑๗๕. คุณตาชื้น และภรรยา ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๗๔. คุณนภาพร คมสราวุธ-คุณอรอนงค์ รัตนานนท์ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๗๓. คุณฐิติรัตน์ ชมแก้ว-คุณฉวีวรรณ โล้กรุด ๑ รูป
๑๗๒. คุณเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ และครอบครัว ๙ รูป (ถวายแล้ว)
๑๗๑. คุณสมชาย สืบจากอินทร์ และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๗๐. คุณพัทธ์วริน ปวินท์วริธ์ ๑ รูป
๑๖๙. คุณพิมอักษร พจนโพธา ๔ รูป (ถวายแล้ว)
๑๖๘. คุณดอกดิน อินทร์วงษ์ ๑ รูป
๑๖๗. คุณสุวรรณา ศาตะมาน และครอบครัว ๑ รูป
๑๖๖. คุณสมศักดิ์-คุณอัมพร เอื้อนุกูล และครอบครัว, 
คุณพชร-คุณแสงเดือน จิรพัทธนันท์ และครอบครัว ๒ รูป (ถวายแล้ว)
๑๖๕. คุณวิไล อิสวโสภณ (โรงเรียนเสริมสวย เกศวิไล ฉะเชิงเทรา) ๑ รูป
๑๖๔. คุณสุรพล-คุณลดา-คุณธิดารัช-คุณเขตโสภณ-คุณนิรัตศัย-คุณศศิภา สุริโยรัตนโนภาส, คุณกิมเฮียง แซ่เจี่ย ๕ รูป (ถวายแล้ว)
๑๖๓. คุณศุภโชค-คุณยุพาพรรณ์ ศรีสมพร ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๖๒. คุณสมพร อินทรวงค์ ๑ รูป
๑๖๑. คุณนัชนัญ ซ่อนกลิ่น ๑ รูป
๑๖๐. คุณเรณู ทองคำสุข ๑ รูป
๑๕๙. คุณนศภิสรย์ สิงห์โต และครอบครัวบุญสัทธิ ๑ รูป
๑๕๘. คุณอรุณรัศม์ จรูญศักดิ์ ๑ รูป
๑๕๗. คุณเบญญาภา วงศ์เสนาะ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๕๖. คุณสมบัติ เนียมสวรรค์ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๕๕. คุณเธียรกนก จุฑาพรมณี-คุณธัญญพัมธ์ วัฒนะวณิชวงศ์ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๕๔. คุณสมพิศ แซ่เฮ้ง ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๕๓. คุณพรพรรณภัค สินธุฐิติภานนท์ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๕๒. คุณรัชกร สินธุวานนท์ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๕๑. คุณมนัสนันท์ สกุลวิไลเลิศ และคณะ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๕๐. คุณกชกร ลิ้มฮะฮุน, คุณวารุนีย์ หนูพลับ, ครอบครัวหุ่นสุวรรณ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๔๙. คุณธีรทัศน์ โฉมงาม ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๔๘. คุณพรชัย พาณิชย์เจริญลาภ-คุณภัททยา ชูเรือง (เต็นท์รถยนต์ บางบัวทอง) ๑ รูป
๑๔๗. คุณวริฐา-คุณนัชชนนฐ์ เฟื่องอารมณ์ ๑ รูป
๑๔๖. คุณสมศักดิ์ ศรีสัจจัง-คุณสุรัญญ์ชนา ทิปปสกุล ๑ รูป
๑๔๕. คุณศศกนก-คุณตรัยภพ ศุทธะศรีโรจน์ ๑ รูป
๑๔๔. คุณอภิศักดิ์-คุณอภิญญา-ร.ต.วสวัตติ์ เสาวดี ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๔๓. คุณนิศดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๔๒. คุณนวลพรรณ ค็อกซัน ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๔๑. คุณศุภกฤต สุวรรณชื่น-คุณณัฐพร คงสมุทร ๑ รูป
๑๔๐. คุณฐิติพรรณ คาวานะ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๓๙. คุณกนกวรรณ โทโยดะ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๓๘. คุณสมพร รักษาศีล ๑ รูป
๑๓๗. คุณสุมาลัย อูลุุปสัน และครอบครัว ๑ รูป
๑๓๖. คุณมนฑิกานติ์ นิลสัน และครอบครัว ๑ รูป
๑๓๕. คุณแม่วรรณา จินดาสมบัติเจริญ และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๓๔. คุณสุดารัตน์ รัตนประสาทพร และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๓๓. คุณสุพิชญ์ชญา จินดาสมบัติเจริญ และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๓๒. คุณเอมอร จินดาสมบัติเจริญ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๓๑. คุณอัญชลี อุณหเลขกะ และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๓๐. คุณอาภรณ์ เจียมไชยศรี และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๒๙. คุณอัครวัต เจียมไชยศรี และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๒๘. คุณพัชราภรณ์ เจียมไชยศรี และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๒๗. คุณพูนทรัพย์ เอื้อสว่างธรรม ๑ รูป
๑๒๖. คุณธวัชชัย-คุณน้ำใส-คุณนภัสสร-คุณกันต์กนิษฐ์ อุ่นเมตตาอารี-คุณเพ็ญประภา ภู่ทอง ๓ รูป
๑๒๕. คุณนัชนัญ ซ่อนกลิ่น ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๒๔. คุณอัมภา พรรณเกษา ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๒๓. คุณปนัดดา ผลสุวรรณชัย ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๒๒. คุณอภินันท์ กันตุ่ม ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๒๑. คุณจิรวรรณ เเชทวีฤทธ์ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๒๐. คุณอุษา เอกขัตติยากร และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๑๙. คุณแม่ละมูล-คุณพิมุข-คุณมยุรินทร์-คุณยุวดี เพชรชัด ๒ รูป (ถวายแล้ว)
๑๑๘. คุณผกายพรรณ ศิริกุลชยานนท์ ๓ รูป (๑๐,๐๐๐ รูป) #ถวายแล้ว
๑๑๗. คุณสุนทรี สาครสัญจร และครอบครัว ๑ รูป
๑๑๖. คุณแม่ทับทิม ไชยม และลูกหลาน ๑ รูป
๑๑๕. คุณพรปวีณ์ อมรพัฒนโรจน์, คุณฐานพงศ์ อมรพัฒนโรจน์ ๑ รูป
๑๑๔. คุณพัชร์สิตา อมรพัฒนโรจน์, คุณธนาวุฒิ โปษยานนท์ ๑ รูป
๑๑๓. คุณพัณณ์ชิตา ฐานวัฒน์, คุณอัญชลินทร์ อมรพัฒนโรจน์ ๑ รูป
๑๑๒. คุณสมฤดี ไทยพานิช ๑ รูป
๑๑๑. คุณณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ๑ รูป
๑๑๐. อาจารย์กฤษณุ โกมลทิพย์ ๑ รูป
๑๐๙. คุณสุรัญญ์ชนา ทิปปสกุล ๑ รูป
๑๐๘. คุณภาวินันท์ จันทร์พุก ๑ รูป
๑๐๗. คุณญาณิศา นิศากรกุล ๑ รูป
๑๐๖. คุณศุภชัย เจริญทรัพย์-คุณจันทร์ทิมา เจริญทรัพย์ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๐๕. แม่ชีอุไร ผิวคล่ำ ๑ รูป
๑๐๔. พระประเดิม บุญเดช , แม่ชีสมพร ศรีเมือง ๑ รูป
๑๐๓. ร.ต.ต.หญิง ศิริรัตนา (มารดา)-พันเอก กฤษฎิ์ มงคล ๒ รูป (ถวายแล้ว)
๑๐๒. แม่ชีคำอม ชูรัตน์ ๑ รูป
๑๐๑. คุณสาดา ศรีเมือง ๑ รูป
๑๐๐. คุณภิรมย์ญา แซ่อือ ๑ รูป (๕,๐๐๐ บาท) #ถวายแล้ว
๙๙. คุณยอดชาย เมทนีกรชัย และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๙๘. คุณไพบูลย์-คุณนิตยา เทียนดำ และคุณพงษ์อนันต์ กิตติวิทยเมธี ๑ รูป
๙๗. บ.ห้างทองจารุกร โกล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด(คุณเจษฎา เกตานิรุจน์ และครอบครัว) ๑ รูป
๙๖. ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ และครอบครัว ๑ รูป
๙๕. คุณสุรภาส-คุณณัฎฐา ภัทรทวีสุข ๓ รูป (ถวายแล้ว)
๙๔. คุณโสภา ลิมป์กิตติพร ๓ รูป (ถวายแล้ว)
๙๓. คุณสงัด นาคศรีรุ้ง ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๙๒. คุณดาราวรรณ โชคธนันธร ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๙๑. คุณภัทชนก โชคธนันธร ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๙๐. คุณแม่วิมล จงห่วงกลาง ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๘๙. คุณชาญชัย จินดาสถาพร และคณะ ๔๐ รูป
๘๘. คุณสุพีร์ เวสสานนท์ ๑ รูป
๘๗. คุณประยงค์ รุ่งเรือง ๑ รูป
๘๖. อ.วิโรจน์-คุณผกากรอง-คุณอนัญพร จันทร์แย้ม ๑ รูป
๘๕. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๘๔. คุณสุธิดา อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๘๓. คุณชัยรัตน์ อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๘๒. คุณนันท์-คุณวีปริยา ฐาราชวงศ์ศึก ๒ รูป
๘๑. คุณสมบัติ หล่อกิตติวนิชย์-คุณธนัญธร บุญจักรวาล ๒ รูป
๘๐. คุณภูเชวง-คุณกันตศิริ อ่อนน้อม และครอบครัว ๑ รูป (๕,๐๐๐ บาท) #ถวายแล้ว
๗๙. คุณพัชร์สิตา อมรพัฒนโรจน์ , คุณธนาวุฒิ โปษยานนท์ ๑ รูป
๗๘. คุณพัณณ์ชิตา-คุณฐานวัฒน์-คุณอัญชลินทร์ อมรพัฒนโรจน์ ๑ รูป
๗๗. คุณพรปวีณ์ อมรพัฒนโรจน์ , คุณฐานพงศ์ อมรพัฒนโรจน์ ๑ รูป
๗๖. คุณดลชพร สุริยาเรืองศิริ-คุณวิชัย สุริยาเรืองศิริ-คุณธรรมพร สุริยาเรืองศิริ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๗๔. คุณแม่สายใจ คชสวัสดิ์ ๓ รูป (๑๐,๐๐๐ บาท) (ถวายแล้ว)
๗๓. คุณเจษฎา เกตานิรุจน์ และครอบครัว ๑ รูป
๗๒. คุณกชพร ลิ้มฮะสูน-คุณวารุนีย์ หนูพลับ และครอบครัว -ครอบครัวหุ่นสุวรรณ ๑ รูป
๗๑. คุณจักรกฤษณ์-คุณนันทวัน ภัทรยานนท์ ๑ รูป
๗๐. คุณศศิวรรณ สายสงวน ๑ รูป
๖๙. คุณอนัญญา กรีธาพล ๑ รูป
๖๘. คุณบุษบงก์ พุกพูล ๑ รูป
๖๗. คุณนิเวศน์ ตระกูลพันธุ์เลิศ ๒ รูป (ถวายแล้ว)
๖๖. คุณธีรารัตน์ รัตนอาสนรมย์ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๖๕. ท่านผู้พิพากษา ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ ๑ รูป
๖๔. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ต.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ รูป
๖๓. คุณกุลกนก ทวีเลิศกุลธร-คุณปิยาภรณ์ ศิริพลับพลาพร ๑ รูป
๖๒. คุณวิชิต(ปรีดา)-คุณเยาวนารถ-คุณณฐวร พัตรสันดร ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๖๑. คุณจรุงเดช วิศิษฐ์กิจการ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๖๐. คุณบุษบา เชยดี ๑ รูป 
๕๙. นาวาเอก(พิเศษ) สุขุม เชยดี ๑ รูป 
๕๘. คุณนิตยา เชยดี ๑ รูป 
๕๗. คุณนวลนาค เชยดี ๑ รูป 
๕๖. คุณสุจินดา สายสงวน ๑ รูป
๕๕. คุณศุภชัย เจริญทรัพย์, คุณรสสุคนธ์ ศรีสนิท, คุณกมลชนก ห่านสุวรรณกูล, คุณภัทราพร ใจฉลาด ๑ รูป
๕๔. คุณธัญชนก ก้อนเงิน และเพื่อน ๑ รูป
๕๓. คุณสรศักดิ์-คุณขวัญเรือน ศรีตระกูล อุทิศให้เตี่ยซุ้ย-คุณแม่สวิง และนายไชยรัตน์ ศรีตระกูล ๑ รูป
๕๒. คุณศุทธินรา โกการัตน์, คุณปรีชาพล เกตุคง ๑ รูป
๕๑. คุณสว่าง-คุณลำใย-คุณภคปภา-คุณนภาภัช ๑ รูป
๕๐. คุณสมปอง ชาญเดช ๑ รูป
๔๙. คุณนงลักษณ์ สำฤทธิ์ ๑ รูป
๔๘. คุณประสพ พวงไพโรจน์ ๑ รูป
๔๗. คุณศิริเพ็ญ กายอง ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๔๖. คุณจารุวรรณี เตรียมวิจารณ์กุล ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๔๕. คุณทิพพรัตน์ แก้ววิสิษฏ์ ๑ รูป
๔๔. คุณแม่วิไล อิ้งจะนิล และครอบครัว อุทิศให้ คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล ๓ รูป (๑๐,๐๐๐ บาท)
๔๓. อ.เพิ่ม พิณเสนาะ, คุณยุพดี พิณเสนาะ, คุณสุรพงษ์ วงษ์เสวก และครอบครัว ๒ รูป
๔๒. คุณกฤษณะ อดทน, คุณขวัญจิตร พิมพ์สิงห์, คุณนันทนิจ พิมพ์สิงห์, คุณอภิชาติ พิมพ์สิงห์, คุณพัฒนพงศ์ สายจันทร์ยูร ๑ รูป
๔๑. คุณยอดขวัญ ไกรทอง ๑ รูป
๔๐. คุณแม่มาลี วงสถาปัตย์, คุณพลอยนวล-คุณจรรยา อินทร, คุณกฤษณา แก้วปานกัน ๑ รูป
๓๙. พ.ต.ท.ชวาลย์-ด.ต.หญิง รัชนีกร วงษ์รอด ๑ รูป
๓๘. คุณสกล ศรีสวัสดิ์ ๑ รูป 
๓๗. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง ๑ รูป
๓๖. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๓๕. อ.วิเชียร-อ.แขไข กิตติปัญญาวงศ์ และครอบครัว ๑ รูป
๓๔. คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา-คุณอนุกฤษณ์ ธนวิรุฬห์กุล ๑ รูป
๓๓. คุณแม่กานต์ชนิสร์-คุณณัฐญา-คถณเมธาสิทธิ์ อาจองค์ ๑ รูป
๓๒. คุณเอ-คุณกุ๊ก ๑ รูป
๓๑. คุณกิตติพงษ์-คุณสราทิพย์-คุณสาริศา ม่วงงาม ๑ รูป
๓๐. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว ๑ รูป 
๒๙. คุณปกรณ์ ศิริประกอบ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๒๘. คุณครูพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๒๗. คุณปรากิม รักษ์แพทย์-คุณสุธีมา ชาดา ๑ รูป
๒๖. คุณสุดสวาท ชูชาติ ๑ รูป
๒๕. คุณครูณัทชุดา เจริญเตีย ๑ รูป
๒๔. คุณบุญเรือน ภู่ศรี ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๒๓. คุณหทัยรัตน์ พุ่มกำพล ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๒๒. คุณรัชนก ไผ่สุข ๑ รูป
๒๑. คุณชวิศา เจริญเดช ๑ รูป
๒๐. คุณส้มเช้า พราวศรี ๑ รูป
๑๙. คุณมนัสนันท์ เลิศพุทธมนต์ ๓ รูป
๑๘. คุณสุทธิโรจน์-คุณณัชวีย์ จริยนพนันท์ ๑ รูป 
๑๗. จ.ส.อ.พีรวัส-คุณพิมสิริ โสดาราม และครอบครัว ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๖. คุณครูภักดีพรรณ พุยศิริ ๒ รูป
๑๕. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล ๑ รูป
๑๔. พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑๓. อ.ชวชิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข ๑ รูป
๑๒. คุณสมปอง-คุณจตุพล-คุณสุทธนารัตน์ สนามน้อย ๑ รูป
๑๑. คุณถวัลย์ สนามน้อย ๑ รูป
๑๐. คุณกรภัค รุ่งแสงศรี ๑ รูป
๙. คุณกรกนก บุญล้ำ ๑ รูป
๘. ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ พร้อมครอบครัว และลูกศิษย์ ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๗. ผอ.สุภาส-คุณสิริภัทรา-คุณภูมิภัทระ จันทร์บัว อุทิศให้ ผอ.สุเทพ จันทร์บัว ๑ รูป
๖. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑ รูป
๕. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑ รูป
๔. ร.ต.อ.พชรพล บูรณะเรข ๑ รูป
๓. ด.ช.ศุภกร ไชยภรธรรม ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๒. คุณรมิดา ไชยภรธรรม ๑ รูป (ถวายแล้ว)
๑. คุณประยงค์ ชินวโร ๑ รูป

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง และคณะ
- ก๋วยเตี๋ยว
๒. คุณแจ๋ว ช้างน้อย และคณะ
- ผัดไทย และ ก๋วยเตี๋ยว
๓. คุณวิไลวรรณ ฤทธิ์เจริญ และครอบครัว
- ขนมกุยช่าย ๑๐๐ กล่อง
๔. แม่ชีสมพร ศรีเมีอง- คุณขวัญจิตร พิมพ์สิงห์, 
คุณกฤษณะ อดทน
- ขนมตาล
๕. ครอบครัวเดชเหลา
- ขนม น้ำดื่ม

๖.คุณสมาน สดกลาง

ขนมจีน,ลาบ

_________________________________________
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง และคณะ
- ก๋วยเตี๋ยว
๒. คุณแจ๋ว ช้างน้อย และคณะ
- ก๋วยจั๊บ
๓..คุณศิริพร ใจชุ่ม และคณะ
- พะโล้ขาหมู
๔. สวนสมานพันธุ์ไม้
- ไข่เจียว
๕. คุณชนิตา เมธีชุติกุล และคณะ
- ข้าวเหนียวหมูฝอย/หมูแดดเดียว ห่อใบตอง ๒๕๐ ห่อ
- ขนมเทียนไส้หวาน/เค็ม ๔๐๐ ห่อ
- ข้าวต้มมัด ๒๐๐ ชิ้น
- ขนมต้ม/ขนมมัน/ขนมกล้วย
๖. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล และคณะ
- ปลาทอดมัน
- ข้าวเหนียวหมูทอด, ไก่ทอด
- ข้ามต้มมัด ๕๐๐ ห่อ
- เต้าหู้ทอด
๗. ร้านแม่ย่านางปะทานพร
- ข้าวเหนียวหมูทอด
๘..คุณสุรัญญ์ชนา ทิปปสกุล และคณะ
- ข้าวเหนียวไก่ทอดเกลือ
๙. คุณสุดา ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ และคณะ
- ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่
๑๐. คุณกาญจาพร พุ่มขจร และคณะ
- ขนมจีนน้ำยา
- ขนมชั้น
- น้ำดื่ม
๑๑. คุณณา (ท่าฉลอม)
- ขนมจีบ ๑๐๐ แพ็ค
๑๒. บริษัทเจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด 
- แหนมดอนเมือง
๑๓. คุณกมลพัฒน์ กิจดี และคณะ
- ขนมหวาน
๑๔. คุณเพลินพิศ สงวนวงษ์ และคณะ
- น้ำกะทิลอดช่อง
- น้ำแข็งใส
๑๕. คุณครูภักดีพรรณ พุยศิริ และคณะ
- ขนมชิฟฟอน
๑๖. บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนคฟู้ด จำกัด
- ขนมขบเคี้ยว
๑๗. คุณภาวินันท์ จันทร์พุก และคณะ
- กาแฟโบราณ
๑๘. ศาลเจ้าแปะโรงสี ปทุมธานี
- กาแฟสด
________________________________

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- ครอบครัวอิ้งจะนิล อุทิศให้ คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
________________________________
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- คุณชาญชัย จินดาสถาพร และคณะ
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
________________________________
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- ดร.บังอร วิลาวัลย์
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ 
๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
________________________________
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

-คุณวัชรีพร ขำเลิศ 
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ถวายแล้ว)
________________________________
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- บริษัท ห้างทองจารุกร โกล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด (คุณเจษฎา เกตานิรุจน์ และครอบครัว)
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
________________________________
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

-คุณยอดชาย เมทนีกรชัย และครอบครัว
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(ถวายแล้ว) 
________________________________
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- คุณลัลลนา (หน่อย)-คุณโรล่า กิตะพาณิชย์
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
________________________________
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- คุณสมฤดี ไทยพานิช และครอบครัว
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
________________________________
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- คุณสุรเดช จิรัฐิติเจริญ และครอบครัว
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
________________________________
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

________________________________
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

คุณพ่อปรีชา-คุณแม่บุญล้อม กตเวทิตาธรรม และลูกหลาน
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
________________________________
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

- คุณกนกกาญจน์ ดีเพิ่ม อุทิศให้ คุณพ่อเพลย-คุณแม่เสมย ดีเพิ่ม
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
________________________________
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

- ครอบครัวอิ้งจะนิล อุทิศให้ คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล
ถวายภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
________________________________
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

________________________________

รายนามเจ้าภาพร่วมกองบุญโครงการอุปสมบทหมู่

# คุณนันท์-คุณวีปริยา ฐาราชวงศ์ศึก ๖,๐๐๐ บาท
# คุณสมบัติ หล่อกิตติวนิชย์-คุณธนัญธร บุญจักรวาล ๒,๐๐๐ บาท
# พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข ๑,๐๐๐ บาท
# คุณจรุงเดช วิศิษฐ์กิจการ ๑,๕๐๐ บาท
# จ.ส.อ.บัญชา-คุณปิญวรรณ-ด.ช.ปุญญพัฒน์-ด.ช.พงศ์ปณต เดชเหลา ๓๐๐ บาท
# Miss Jeerapa Wright และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
# แม่ชีธนันศิรี ไชยม ๑,๐๐๐ บาท
# คุณจิตติวัฒน์ ปัตตะโชติ ๕๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

อานิสงส์การบวช


การบวช

องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า การอุปสมบทบรรพชามีอานิสงส์พิเศษ ซึ่งสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรัสว่า อานิสงส์อย่างอื่น มีการสร้างวิหารก็ดี การถวายสังฆทานก็ดี ทอดกฐินผ้าป่าก็ดี จัดว่าเป็นอานิสงส์สำคัญ แต่อานิสงส์นั้น บุคคลที่จะพึงได้ต้องโมทนาก่อน แต่ว่าการอุปสมบทบรรพชานี้แปลกกว่านั้น องค์สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า "สมมติว่าบุตรชายของท่านผู้ใดออกจากครรภ์มารดาวันนั้น บิดามารดาก็จากกัน ลูกกับพ่อแม่ย่อมไม่รู้จักกัน เวลาที่อุปสมบทบรรพชานั้น บิดามารดาไม่ทราบ แต่บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์นั้นโดยสมบูรณ์ การอุปสมบทบรรพชาจึงจัดว่าเป็นกุศลพิเศษ

"คำว่า "บรรพชา" หมายความว่า บวชเป็นเณร คำว่า "อุปสมบท" หมายความว่า บวชเป็นพระท่านที่บรรพชาในพระพุทธศาสนาเป็นสามเณร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ท่านผู้บรรพชาเอง คือ เณร ถ้าประพฤติปฏิบัติดีก็เป็นการลงทุนซื้อสวรรค์ ถ้าปฏิบัติเลว การบวชพระบวชเณรก็ถือว่าเป็นการซื้อนรก ท่านที่บวชเป็นเณรเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย สำหรับท่านผู้เป็นเณรนั้นไซร้ ย่อมมีอานิสงส์ถ้าตายจากความเป็นคน ถ้าจิตของตนมีกุศลธรรมดาไม่สามารถจะทรงจิตเป็นฌาน

ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนสวรรค์ได้ถึง 30 กัป ถ้าหากว่าทำจิตของตนเกือบเป็นฌาน ได้ฌานสมาบัติ ตายจากความเป็นคนจะเกิดเป็นพรหม มีอายุอยู่ถึง 30 กัปเช่นเดียวกันอายุเทวดาหรือพรหมย่อมมีกำหนดไม่ถึง 30 กัป ก็หมายความว่า เมื่อหมดอายุแล้วก็จะเกิดเป็นเทวดาใหม่ เกิดเป็นพรหมใหม่อยู่บนนั้นไปจนกว่าจะถึง 30 กัปหรือมิฉะนั้นก็ต้องเข้าพระนิพพานก่อนบิดามารดาของสามเณร ย่อมได้อานิสงส์คนละ 15 กัป ครึ่งหนึ่งของเณร


องค์สมเด็จพระมหามุนีตรัสต่อไปว่า บุคคลผู้มีวาสนาบารมี คือมีศรัทธาแก่กล้า ตั้งใจอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์ แต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติชอบ ประกอบไปด้วยคุณธรรม คือ มีพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ ท่านที่บวชเป็นพระด้วยตนเอง จะมีอานิสงส์อยู่เป็นเทวดาหรือพรหม 60 กัป บิดามารดาจะได้คนละ 30 กัป นี่เป็นอานิสงส์พิเศษแต่ทว่าภิกษุสามเณรท่านใดทำผิดบทบัญญัติในพระพุทธศาสนา

ก็พึงทราบว่าเมื่อเวลาตายก็มีอเวจีเป็นที่ไปเหมือนกันอานิสงส์ที่พึงได้ใหญ่เพียงใด โทษก็มีเพียงนั้นสำหรับผู้ที่ช่วยในการบวช การอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา คือบำเพ็ญกุศลร่วมกับเขา ด้วยจตุปัจจัยมากบ้าง น้อยบ้าง ช่วยขวนขวายในกิจการงานในการที่จะอุปสมบทบ้าง อย่างนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่า ท่านผู้นั้นจะมีอานิสงส์เสวยความสุขอยู่บนสวรรค์ หรือในพรหมโลกคนละ 8 กัปอานิสงส์กุศลบุญราศีที่เราจะพึงได้สำหรับท่านผู้เป็นเจ้าภาพ ในฐานะคนที่บวชไม่ได้เป็นบุตรของเรา แต่ว่าเป็นผู้จัดการขวนขวายในการอุปสมบทบรรพชาให้ อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่า ท่านผู้จัดการบวชจะได้อานิสงส์ 12 กัป จะมีผลลดหลั่นซึ่งกันและกัน

การที่นำเอาอานิสงส์บรรพชากุลบุตรกุลธิดาไว้ในพระพุทธศาสนามาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท เพราะเห็นว่าในเวลานี้ บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายยังไม่ค่อยจะมีความเข้าใจคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วในข้อนี้ อีกประการหนึ่ง การจะบวชลูกหลานเข้าไว้ในพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาบุญ ถือทำกันตามประเพณีเป็นสำคัญ พอเริ่มการจัดงานก็มีการฆ่าไก่บ้าง ฆ่าปลาบ้าง ฆ่าหมูบ้าง ฆ่าวัวฆ่าควายบ้าง เอาสุราเบียร์เข้ามาเลี้ยงกันบ้าง ถ้าทำกันตามประเพณีแบบนี้ก็จะได้ชื่อว่า ไม่มีอานิสงส์กุศลบุญราศีอะไรเลย เพราะมีเจตนาชั่ว คือเริ่มต้นก็ทำบาปก่อนแล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วกล่าวว่า ถ้าจิตเป็นอกุศล กุศลใดๆ ที่ตนคิดว่าจะทำมันก็ไม่ปรากฏ

ฉะนั้น ในการใด ถ้าเราจะบำเพ็ญกุศลบุญราศีให้ปรากฏเป็นผลดี ก็ขอให้การนั้นเป็นการที่บำเพ็ญกุศลจริงๆ จงเว้นกรรมที่เป็นอกุศลเสียให้หมด งดสิ่งที่เป็นความชั่วทุกประการ ตั้งใจไว้เฉพาะบำเพ็ญกุศลบุญราศีเท่านั้น

กุลบุตรที่บวชในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ความผ่องใสของท่านผู้บวชก็มีขึ้น คือ จิตผ่องใสปราศจากอารมณ์ที่เป็นกิเลส ต่อมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ คือเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน จนอารมณ์ชื่นบานเข้าถึงธรรมปีติ คำว่า ธรรมปีติ หมายความว่า ยินดีในการปฏิบัติความดีในด้านพระธรรมวินัยอย่างหนึ่ง ยินดีในการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อานิสงส์กุศลบุญราศีก็เกิด

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเปรียบเทียบไว้ว่า ผู้ใดอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้ว วันหนึ่งทำจิตใจว่างจากกิเลสเพียงวันละชั่วขณะจิตเดียว เวลานอกนั้นจิตก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ แต่พยายามควบคุมกำลังใจไม่พลาดพลั้งจากพระธรรมวินัย ท่านผู้นั้นบวชเข้ามาแม้แต่วันเดียว ก็ย่อมมีอานิสงฆ์ดีกว่าพระที่บวชเข้าในพระพุทธศาสนาตั้ง 100 ปี มีศีลบริสุทธิ์ แต่ไม่เคยเจริญสมาธิจิต คือ ทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียว มีรัศมีกายสว่างไสวกว่า

รวมความว่า การอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา ย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพาน และมีอานิสงส์เป็นสามัญผล คือผลที่เสมอกัน คนที่บวชในพระพุทธศาสนาจะลูกผู้ดีหรือยากจนเข็ญใจย่อมมีสิทธิเสมอกันในการทรงสิกขาบท และในการกำหนดจิตปฏิบัติสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน

ถามพระท่านว่า ถ้าพระพวกนั้นจะทำบุญบวชพระบ้าง ทั้งๆ ที่ตัวเองก็บวช และทำบุญด้วยจะมีอานิสงส์เหมือนญาติโยมไหม

พระท่านก็บอกว่า ถ้าเขาจะทำบุญต้องทำบุญก่อนที่เขาจะบวช นั่นหมายความว่า ขณะที่บวชก็เอาเงินมาช่วยกับกองกลาง เท่าไรก็ตามที่จะพึงมีตั้งใจบวชพระทั้งหมด ท่านพวกนั้นจะมีอานิสงส์นอกจากของตัวเอง 60 กัปแล้ว จะมีอานิสงส์เป็นเจ้าภาพด้วย เอา 12 คูณ จำนวนองค์ที่บวช

ถามท่านว่า ถ้าพระทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบวชแล้วจึงรู้อานิสงส์ เมื่อบวชแล้วเอาสตางค์มาร่วมในการทำบุญบวชพระ

ท่านบอก อันนี้ไม่ใช่แล้ว นั่นต้องเป็นทานบารมีปกติ เป็นถวายสังฆทานไป อานิสงส์นับกัปไม่ได้ แต่มีความร่ำรวยแน่ รวยทุกชาติ

โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ "พ่อสอนลูก"


บวชนี้ย่อมมีผลานิสงส์อย่างมากมาย องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสเทศนาอานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบทไว้โดยอเนกประการว่า ทาสสฺส อานนฺท ดูกรอานนท์ บุคคลใดมีศรัทธาบรรพชาทาสกรรมกรให้เป็นสามเณร หรือสามเณร มีอานิสงส์ ๔ กัลป์ บวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณี มีอานิสงส์ ๘ กัลป์ และถ้าอุปสมบทจะได้รับอานิสงส์ ๑๖ กัลป์ หากอุปสมบทได้อานิสงส์ ๓๒ กัลป์ ถ้าอุปสมบทตนเองในพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาเลื่อมใสจะได้อานิสงส์ถึง ๖๔ กัลป์ บุคคลใดได้บรรพชาบุตรตนก็ดี บุตรของผู้อื่นก็ดี ก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าดูกรอานนท์ ดังจะเห็นได้จากหญิงผู้หนึ่ง เขามีบุตรอยู่คนเดียว บุตรชายเขาขอไปบวชมารดาก็ไม่ให้บวชบุตรชายจึงหนีไปบวช อยู่มาวันหนึ่งมารดาของสามเณรนั้นออกจากบ้านไปแต่เช้า เพื่อจักแสวงหาฟืน มารดาสามเณรครั้นหาฟืนได้พอสมควรแล้วก็กลับบ้าน พอมาถึงระหว่างทางได้พักอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ แล้วลงนอนพักผ่อนก็หลับไป ได้นิมิตฝันไปว่ามีพระยายมราชมาถามว่า ดูกรผู้หญิง เธอได้กระทำบุญหรือว่าไม่ได้กระทำเลย มารดาของสามเณรนั้นตอบว่าข้าแต่เจ้า ดิฉันไม่ได้กระทำบุญอย่างไรเลย พระยายมราชทราบแล้ว ก็จับเอาผู้หญิงนั้นไปใส่นรกทันที ได้และเห็นไฟนรกลุกโพรงก็ถามพระยายมราชว่า อันไฟแดงนั้นเป็นอย่างไร พระยายมราชว่า อันไฟแดงนั้นเป็นไฟนรก ผู้หญิงจึงบอกว่าเหมือนกับผ้าจีวรของลูกชายของข้าพเจ้าอันได้บวชเป็นสามเณรนั้นแล ตั้งแต่นั้นนางก็เลื่อมใสในพุทธศาสนา เฝ้าปฏิบัติสามเณรลูกชายของตน มิได้ขาดจนนางได้ตายไปตามอายุขัยก็ไปบังเกิดในสวรรค์ ดั้งนี้ เป็นต้น


อานิสงส์ของการบวช

๑. ประโยชน์อานิสงส์ที่ตัวผู้ขอบรรพชาจะได้รับนี้อย่างหนึ่ง
๒. ประโยชน์อานิสงส์ที่ญาติทั้งหลายมีบิดา มารดา เป็นต้น จะได้รับ นี้อย่างหนึ่ง
๓. ประโยชน์ที่เพื่อนมนุษย์สัตวโลกทั้งหลายจะพึงได้รับ ตลอดจนศาสนาจะพึงได้รับร่วมกัน นี้อีกอย่างหนึ่ง

อานิสงส์ที่ ๑ ที่ว่า ในส่วนตัวเขานั้น ต้องได้รับอะไรใหม่เป็นของใหม่ และดีที่สุดที่เขาจะได้รับ คือให้ได้ มีการบรรพชาจริงนั่นแหละ เรียกว่าบวชจริง ให้เรียนจริง ให้ปฏิบัติจริง ให้ได้ผลจริงๆ นี้เรียกว่า บรรพชาจริงๆ ได้ผลจริง ในระหว่างที่เขาบรรพชาอยู่ ได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่เขาควรจะได้ คือเรื่องของพระธรรมที่ทำให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ นี่ประโยชน์ส่วนตัวของเขา ก็มีอยู่อย่างนี้แล้วขอให้เขาได้รับ

อานิสงส์ที่ ๒ ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น จะพึงได้อานิสงส์นี้ก็เพราะลูกของเราบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริงได้ผลจริง หรือว่าสอนผู้อื่นได้จริงด้วยก็ยิ่งดี ถ้าลูกหลานของเราบวชจริงอย่างนี้แล้ว บิดามารดาก็มีความปีติปราโมทย์ พอใจในธรรม ใน ศาสนานี้มากขึ้น การบวชของลูกจะทำให้มีอะไรๆ เกิดขึ้นหลายประการ เช่น ที่ว่า บิดามารดาจะมีศรัทธามากขึ้นมีความมั่นคงในพระศาสนามากขึ้น เรียกว่าเป็นญาติในพระศาสนามากขึ้นนั่นเอง เขาใช้คำอย่างนั้นมาแต่โบราณกาลแล้ว ที่ว่าพอลูกบวชแล้วพ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนามากขึ้น เพราะฉะนั้นอานิสงส์ข้อนี้ได้แก่ ญาติทั้งหลาย มีบิดา มารดาเป็นต้นด้วย

อานิสงส์ที่ ๓ ก็ได้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งมนุษย์ ทั้งเทวดา กระทั่งสากลจักรวาล และได้แก่ศาสนาด้วย ข้อนี้มันสัมพันธ์กันที่ว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกับศาสนานั้นสัมพันธ์กัน อยู่ ถ้าศาสนายังมีอยู่ในโลก สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ปลอดภัยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะปลอดภัย ก็เพราะมีศาสนาอยู่ในโลก ฉะนั้นเราทำศาสนาให้มีอยู่ในโลก ก็คือทำประโยชน์ให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ศาสนานี้จะมีอายุอยู่ได้ไม่สูญหายไปเสีย ก็เพราะว่า
๑. มีคนบวชคนเรียน
๒. มีคนปฏิบัติถูกต้อง
๓.มีคนได้ผลของการปฏิบัติ
ทั้งหมดนี้ที่เขาเรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นภาษาบาลี เราควรจะขอบใจคนที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เขาสืบอายุพระศาสนาไว้จนมาถึงเรา เราต้องช่วยกันสืบต่อไป บวช ๓ เดือนก็สืบ ๓ เดือน บวช ๒ เดือนก็สืบ ๒ เดือน พอเราสึกออกไป ยื่นมอบหมายให้คนอื่นต่อไปอีก อย่าให้ขาดตอนได้ ฯ

กล่าวโดยย่ออานิสงส์ของการบวชแบ่งออกได้ ๒ ประการ คือ

ประการที่ ๑ อานิสงส์หลัก ได้แก่
๑. กรณีของผู้ที่หมดกิเลส สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ย่อมได้อานิสงส์คือ
ก. ทุกข์เก่าหมดไป
ข. ทุกข์ใหม่ไม่เกิดขึ้น คือ หมดกิเลส
ค. เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของมนุษย์ทั้งหลาย ที่ได้ทำบุญให้ทาน และถวายสักการะแก่ท่าน
๒. มองถึงด้านคุณธรรมในตัวของผู้บวช
ก. ทำให้ตัวเองเป็นผู้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ
ข. จะได้น้ำใจงาม ที่เรียกว่า เป็นคนมีน้ำใจ
ค. เป็นผู้มีปัญญา

ประการที่ ๒ อานิสงส์พลอยได้ ได้แก่
๑. อานิสงส์ที่เกิดแก่ผู้อื่น
ก. ช่วยให้บิดามารดาได้มีโอกาสใกล้ชิดพระศาสนา เช่น ได้ฟังธรรม เป็นต้น เพราะต้องไปเยี่ยมเยียนผู้บวชอยู่เสมอ
ข. แม้สึกออกไปแล้ว ลูกเมียก็เป็นสุข เพราะได้นิสัยดี ๆ ที่เกิดจากการขัดเกลาติดตัวไป เมื่อก่อนเคยขี้เหล้าเมายา เมาขึ้นมาก็อาละวาด พอบวชแล้วสึกออกไปนิสัยดีขึ้น
ค. ประเทศชาติได้พลเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น

๒. อานิสงส์ทางธรรม เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

การบวชชั่วคราว

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่ได้บวชในช่วงสั้น ๆ เป็นครั้งคราว ถือว่าเป็นการบวชชั่วคราว หากตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมได้อานิสงส์ ดังนี้

๑) เป็นผู้รู้จักบริหารเวลา คือ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ภาษาศาสนาเรียกว่า กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาลอันเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของสัปบุรุษ
ขณะเป็นนิสิตนักศึกษาภาระรับผิดชอบยังมีไม่มาก ความกังวลทางบ้านเรือนไม่มี หากรีบมาบวชก่อน ย่อมบรรลุธรรมได้โดยง่าย

๒) แม้ช่วงเวลาจะสั้นแต่ถ้าลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะได้ลิ้มรสความสุขอันเกิดจากความสงบตั้งแต่เยาว์เพราะตอนเป็นนิสิต นักศึกษา กิเลสยังไม่แก่จัด เป็นเหมือนไม้อ่อน พอดัดง่าย ครั้นบวชแล้วได้รับรสแห่งความสุขภายใน ก็จะรู้ว่าบาป บุญ นั้นมีจริง ความสุขภายในดีกว่า ก็จะไม่ติดในอามิสสุข อันเป็นสุขทางโลก


๓) มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมไว้กำกับความรู้ จะได้ใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกที่ควร ดังพุทธพจน์บทหนึ่งว่า “ความรู้ทางด้านวิชาการ ที่ชาวโลกเรียน หากเกิดแก่คนพาล ไม่มีศีลธรรม ย่อมมีแต่จะนำความฉิบหายมาให้ เพราะเขาจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด เนื่องจากไม่มีคุณธรรมกำกับ”

๔) ทำให้ได้ฝึกวินัย และเข้าใจวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะ
ถ้าบวชแล้วตั้งใจฝึกฝนอบรมตนอย่างจริงจัง สึกออกไปแล้วจะเป็นคนรักวินัย คนส่วนมากมักจะไม่สังเกตทั้ง ๆ ที่มีพระเป็นตัวอย่างทางวินัยให้ดู เข้าขึ้นก็เดินออกไปบิณฑบาตกันเป็นแถว สวดมนต์หรือฟังเทศน์ท่านก็นั่งเป็นแถว เพราะฉะนั้นคนที่เคยบวชแล้วความมีวินัยก็จะติดเป็นนิสัยไปด้วย

๕) ทำให้ได้ฝึกสมาธิ ทำจิตให้สงบ ซึ่งเป็นผลดีต่อการศึกษาต่อไปภายหน้า


๖) เกิดความปลื้มปีติยินดี ที่ได้ทำความดีไว้แล้วตั้งแต่ยังเยาว์
ปีตินี้จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจอยู่เสมอ ถึงคราวจะตายก็ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง คนหนุ่มคนสาวมักมองโลกไปข้างหน้า คิดสร้างอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้ ส่วนคนเฒ่าคนแก่จะเหลียวมองข้างหลัง คือถ้าเหลียวหลังไปดู เราได้ทำความดีอย่างนั้น ๆ นึกแล้วก็ชื่นใจ แต่ถ้าแก่แล้ว เหลียวหลังไปดู หาดีไม่ได้ ก็จะได้ความเหี่ยวใจเป็นเครื่องตอบแทน ตอนใกล้ตาย ก็จะตายแบบใจเหี่ยว ตรงกันข้าม ถ้าเคยบวช เคยทำความดีมาก่อนก็จะปลื้มปีตีได้ทำความดีไว้ แม้จะตายก็ตายดี ตายอย่างคนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่ามาแล้ว

๗) ทำให้รู้จักเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงว่า เกิดมาทำไม เพราะฝึกแล้วรู้ว่า ทำให้กิเลสหมดไปได้ เกิดเป็นความสุขภายในขึ้นมาตามลำดับ จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองได้อย่างถูกต้อง

๘) ทำให้มีความอดทน ไม่หวั่นไหวในอุปสรรค
ตลอดเวลาที่บวชอยู่ สะสมอาหารไว้ไม่ได้ พรุ่งนี้เช้าจะมีฉันหรือไม่ ไม่รู้ ไม่ใช่ว่าออกบิณฑบาตแล้ว จะได้กลับมาฉันทุกวัน บางวันก็ไม่ได้ ยิ่งไปต่างจังหวัดจะเห็นชัด บางจังหวัดไปแล้วรักน้ำใจพระบางองค์ ไปเยี่ยมวัดท่านตอนใกล้เพล ถึงปั๊บท่านก็นิมนต์ เดี๋ยวฉันด้วยกันนะ ท่านยกข้าวปลาอาหารที่บิณฑบาตตอนเช้า มีเหลือถึงตอนเพล เหลือบไปดู ท่าน ๓ องค์มีปลาทูอยู่ซีกเดียว แล้วยังนิมนต์อาตมให้ฉันอีกองค์หนึ่ง ครั้นเรามองไปที่ฝา ท่านยังบอกต่อไม่เป็นไรน้ำปลาเรายังมีอีกตั้งขวดเบ้อเร่อ นอกจากนี้ยิ่งไปนอนในกลด อยู่โคนไม้มาด้วย ได้ผ่านชีวิตอย่างนี้แล้ว ต่อไปจะมีแต่ความอดทน ไม่กลัวอุปสรรค ประเภทที่เคยหยิบโหย่งมาเท่าไร ๆ นอนห้องแอร์มาเท่าไร ๆ มาเจอฉันในบาตร ปักกลดอยู่ตามโคนไม้ โรคสำออยหายเป็นปลิดทิ้ง ขืนทำสำออยอยู่ มากหามตาย นี่ได้อย่างนี้

๙) ทำให้รู้จักตนเอง คือ รู้ว่าตันเองมีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมแค่ไหน เพียงใด
เมื่อก่อนเราก็ว่าเราเก่ง แต่พอมาบวชแล้วได้ฝึกตน รู้เลยว่าจริง ๆ แล้ว ความสามารถแค่ไหน แต่เราได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่ง อย่างภาษิตจีนว่า “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ทำให้เราประมาณฝีมือหรือความสามารถของตัวเองได้ กลายเป็นผู้รู้จักประมาณตน ซึ่งการที่จะรู้จักตัวเองนั้นเป็นเรื่องยาก แต่การรู้จักคนอื่นนั้นง่าย คนนั้นเป็นอย่างนั้น คนนี้เป็นอย่างนี้ วิจารณ์ได้สารพัด แต่ตัวเองเป็นอย่างไร ดูทีไรก็ดีทุกที หลังจากบวชแล้ว เจอวินัย เจอกิจวัตร จึงรู้ว่า แต่ก่อนนึกว่าเราเก่งไม่เบา ทีไหนได้ไม่ได้เรื่องเลย

๑๐) ทำให้เป็นคนมีเหตุผล


๑๑) ได้ชื่อว่าได้ชำระโทษทางกาย วาจา ใจ ให้สิ้นไป เพราะ ศีล เป็นเครื่องชำระโทษทางกาย วาจา สมาธิ เป็นเครื่องชำระโทษทางใจ ปัญญาชำระโทษทางสันดาน ให้เป็นคนมีสัมมาทิฏฐิ


๑๒) ได้ชื่อว่า “ปฏิบัติบูชา” ซึ่งเป็นการบูชาอันสูงสุด แม้จะเป็นช่วงสั้น ๆ ก็ตาม


๑๓) ทำให้มีโอกาสเอาชนะกิเลสได้ระยะหนึ่ง จึงมีเชื้อสายแห่งความเป็นผู้ชนะ

คนเราเมื่อมีเชื้อแห่งความชนะแล้ว ต่อไปเห็นอะไรก็ไม่ท้อเพียรจนสำเร็จได้ การปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างเคร่งครัด จนสามารถเอาชนะกิเลสได้ในการบวชระยะสั้น ๆ นั้น ย่อมเกดกำลังใจว่า เราก็มีฝีมือ ฉะนั้น การดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั้น แม้จะยากยิ่งแต่ก็มิใช่สิ่งที่เหลือวิสัย ใจสู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ หนทางข้างหน้าก็ไปได้ไม่ยาก


๑๔) ทำให้แสวงหาความสุขได้มากที่สุด เท่ามี่มนุษย์จะพึงมีได้

๑๕) ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกำไรชีวิตแล้ว เพราะได้กระทำกรรมที่บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ


๑๖) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มถางทางไปพระนิพพานแล้ว

ส่วนจะได้เท่าไหร่นั้น ไม่ต้องห่วง เพราะเมื่อได้เริ่มต้นหนึ่งแล้ว สอง สาม สี่ ห้า ... ก็จะตามมาเอง แต่ถ้ายังไม่ได้เริ่มก็ยังอยู่ที่ศูนย์นั้นแหละ ตายเปล่าไปอีกชาติหนึ่ง นี่คืออานิสงส์โดยย่อของการบวชชั่วคราว ด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะปล่อยให้เด็กในปกครองของท่านไปหลงอยู่กับความเพลิดเพลินทางโลกหรือติดอบายมุขนานาชนิด ท่านที่เป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรรีบสนับสนุนเขา ให้ได้มาบวชในพระบวรพระพุทธศาสนา ทั้งนี้นอกจากท่านจะได้ชื่อว่า เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอันไพบูลย์ยิ่งยืนนาน สัมดังพระพุทธดำรัสที่ว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ ให้ถึงทีสุดแห่งทุกข์เถิด”

ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ ขออำนาจบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอำนาจกุศลผลบุญอันเกิดจากการที่อาตมาได้นำหัวธรรม อันเกี่ยวเนื่องด้วยการบรรพชาอุปสมบทมาแสดงแก่ท่านทั้งหลาย รวมทั้งการที่ท่านทั้งหลายจะได้นำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นบุญเป็นกุศลต่อไปข้างหน้าก็ดี ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านั้น จงประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัยส่งเสริมดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่านในทีนี้จงปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรใด ๆ อย่าได้มาแผ้วพาล ให้มีความสุข ให้มีความเจริญในร่มเงาของพระศาสนา ปฏิบัติธรรมขอให้ถึงพระธรรมกายโดยง่าย ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน จงทุกท่านเทอญ.


สามัญญผล

พระเจ้าอชาตศัตรูทูลถามพระพุทธเจ้าว่า "บุคคลในโลกนี้เขามีอาชีพแตกต่างกัน เป็นทหาร เป็นข้าราชการ เป็นคหบดี มีอาชีพเป็นช่างต่างๆเป็นชาวนา เป็นชาวไร่ ชาวสวน หรืออาชีพช่างไม้ต่างๆบุคคลที่ประกอบอาชีพเหล่านี้ เมื่อประกอบอาชีพแล้วก็สามารถจะสร้างตัวได้ เลี้ยงตัวได้ในปัจจุบัน แล้วก็มีเงินทองเลี้ยงดูบุตรภรรยาของตน และก็ทำบุญทำทาน ก็มีโอกาสไปเกิดบนสวรรค์ อยากจะถามว่า ในพระพุทธศาสนานี้ พระองค์ตรัสความเป็นสามัญผล คือ ผลที่จะได้จากการบวชของกุลบุตรในศาสนานี้ไว้อย่างไรบ้าง"พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า : "ผู้ที่บวชเข้ามาในศาสนานี้ย่อมได้อานิสงส์ถึง ๑๔ ประการ" สามัญญผล ๓ หมวด สามัญญผล หรือ ผลของความเป็นสมณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ สามารถจัดออกได้เป็น ๓ หมวด คือ

หมวดที่ ๑ ทำให้พ้นจากฐานะเดิม คือ พ้นจากความเป็นทาส เป็นกรรมกร เป็นชาวนา ได้รับการปฏิบัติดีแม้จากพระมหากษัตริย์ นี้ คือ ผลข้อที ๑ และข้อที่ ๒
หมวดที่ ๒ เมื่ออบรมจิตใจเป็นสมาธิ เป็นเหตุให้ได้ฌานที่ ๑ ถึงที่๔ อันทำให้กิเลสอย่างกลางสงบลงได้ คือ ผลข้อที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖
หมวดที่ ๓ ทำให้ได้วิชชา ๘ เริ่มตั้งแต่ข้อที่ ๗ คือ ได้วิปัสสนาญาน จนถึงข้อที่ ๑๔ คือ อาสวักขยญาณ

ในข้อแรกพระพุทธองค์ตรัสถามพระเจ้าอชาตศัตรูว่า "ก็คนที่เป็นทาสกรรมกรของพระองค์ เคยรับใช้พระองค์อยู่ ตื่นก่อนนอนทีหลังทาสกรรมกรเหล่านั้นมาพิจารณาว่า พระมหากษัตริย์เจ้านายของเรานี้ทรงมีบุญญาธิการ มีบุคคลแวดล้อม มีทรัพย์สินนานัปการ มีอำนาจยิ่งใหญ่ พระองค์ก็เป็นมนุษย์ เราก็เป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้น เราจะต้องออกบวชเสียดีกว่า เมื่อออกบวชแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์ ต่อมาพระองค์ได้พบทาสกรรมกรของพระองค์นั้น พระองค์จะเรียกบุคคลนั้นให้มาทำงานรับใช้พระองค์ ให้ตื่นก่อนนอนทีหลังอีกหรือเปล่า "พระเจ้าอชาตศัตรูทูลตอบว่า :"ไม่อย่างนั้น แต่ข้าพระองค์จะเคารพกราบไหว้ผู้นั้น ให้ความคุ้มครองตามธรรม"พระพุทธองค์ตรัสว่า : นี่แหละคืออานิสงส์ของการบวชข้อที่ ๑ ที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน

ต่อจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่า : "มีคนที่ทำนาของพระองค์ มาพิจารณาว่า พระเจ้าแผ่นดินของเรามีอำนาจวาสนามีบุญใหญ่ พระองค์ก็เป็นมนุษย์ เราก็เป็นมนุษย์ ไฉนหนอ เราจึงจะได้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ และในที่สุด ท่านผู้นั้นก็ได้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ เมื่อพระองค์ทรงพบภิกษุที่เคยเป็นชาวนานั้นเข้า จะตรัสเรียกท่านผู้นั้นให้มาทำนาให้แก่พระองค์อีกหรือ ?"พระเจ้าอชาตศัตรูทูลตอบว่า"ไม่อย่างนั้น แต่ข้าพระองค์จะเคารพกราบไหว้ ให้ความคุ้มครอง ถวายปัจจัย ๔ ให้การคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้นั้น"พระพุทธองค์ตรัสว่า : นี่เป็นสามัญญผล คือ ผลที่เห็นได้ชัดจากการบวชข้อที่ ๒

พระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า : คหบดีหรือ กุลบุตรในแว่นแคว้นของพระองค์นี้ มาพิจารณาเห็นว่า พระเจ้าแผ่นดินของเรานั้นเพียบพร้อมไปด้วยความสุข มีความรุ่งเรือง ก็เรานี้เห็นว่าการครองเรือนเต็มไปด้วยความทุกข์ เป็นที่คับแคบ ส่วนบรรพชาเป็นช่องว่าง การที่อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์สะอาดดุจดั่งสังข์ขัดนั้นทำได้ยาก เพราะฉะนั้น เขาจึงออกบวช ประพฤติพรหมจรรย์ สมบูรณ์ไปด้วยศีลคือ จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล (คือ ศีลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และศีลมาก) ต่อจากนั้นภิกษุนั้นสำรวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีสติสัมปชัญญะ ละบาปอกุศล มีสันโดษ ยินดีด้วยปัจจัย ๔ ออกป่าบำเพ็ญสมาธิ ละนิวรณ์ ๕ ได้ ในที่สุดก็ได้บรรลุฌานที่ ๑ ได้ประสบความสุขอันเกิดจากฌานนี้ คืออานิสงส์ของการบวช หรือสามัญญผล ข้อที่ ๓ต่อจากนั้น ท่านผู้นั้นก็บำเพ็ญสมาธิจนบรรลุฌานที่ ๒ ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๔บรรลุฌานที่ ๓ ก็เป็นอานิสงสข้อที่ ๕บรรลุฌานที่ ๔ ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๖ต่อจากนั้น ท่านก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญวิปัสสนา

โดยพิจารณาพระไตรลักษณ์ จนจิตของตนเข้าถึงวิปัสนาญาน แยกรูปแยกนาม พิจารณานามรูป เห็นตามความเป็นจริง ก็เป็นเหตุให้ท่านผู้นั้นสามารถบรรลุญาณทัสสนะ อันเป็นวิปัสสนาญาน พระพุทธเจ้าตรัสว่า : นี้คือ อานิสงส์ของการบวชข้อที่ ๗ต่อจากนั้น ก็สามารถบรรลุ มโนมยิทธิ คือ ฤทธิ์ทางใจ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ได้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๘ ต่อจากนั้น ก็ได้บรรลุ อิทธิวิธิ คือ แสดงฤทธิ์ เช่น น้อยคนทำให้เป้นมากคน ดำไปในดิน ดำไปในน้ำได้ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๙เมื่อปฏิบัติต่อไป ก็สามารถได้ ทิพโสต คือ หูทิพย์ ได้ยินเสียงจากที่ไกลเกินวิสัยของหูมนุษย์ธรรมดาเป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑o เมื่อปฏิบัติต่อไป ก็สามารถได้ เจโตปริยญาน คือ รู้ใจคนอื่น คือ สามารถทายใจคนอื่นได้ (แม้ในปัจจุบันก็มีพระบางรูปที่สามารถรู้ใจคนอื่นได้ เรียกว่า เจโตปริยญาน) การได้เจโตปริยญาณเป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑๑ บางท่านก็ระลึกชาติได้ ที่เรียกว่า บุพเพนิวาสานุสสติญาน คือ ระลึกชาติหนหลังได้เป็นจำนวนมาก อาจจะเป็นจำนวนหลายๆชาติ หรือชาติจำนวนมากที่ผ่านมาในอดีต

การระลึกชาติหนหลังได้นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑๒ บางท่านก็ได้ทิพจักษุ หรือ จุตูปปาตญาณ คือ ญาณรู้จุติกำเนิดของสัตว์ทั้งหลาย คือ สามารถรู้เห็นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดและที่ตายด้วยตาทิพย์ การได้ทิพจักษุนี้ เป็นอานิสงส์ของการบวชข้อที่ ๑๓ ในที่สุดก็ได้บรรลุอาสวักขยญาณ คือ ทำกิเลสให้สิ้นไป ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑๔พระพุทธองค์ทรงสรุป ในที่สุดแห่งทุกข้อว่า เป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบันว่าสูงกว่ากันไปตามลำดับ คือ ตั้งแต่ขั้นแรกแล้วบรรลุสูงขึ้นๆ ไปตามลำดับ ซึ่งเป็นอานิสงส์ของการบวช ที่เห็นได้ชัดเช่น ผู้ที่ได้บรรลุฌานที่ ๒ ก็ประเสริฐกว่าฌานที่ ๑ ได้บรรลุฌานที่ ๓ ประเสริฐกว่าฌานที่ ๒ ได้บรรลุฌานที่ ๔ ประเสริฐกว่าฌานที่ ๓ และการบรรลุต่อๆ ไป

ก็สูงขึ้น ตามลำดับวิชชา ๘ คืออะไร? วิชชา ๘ ก็คือ

๑) วิปัสสนาญาณ ญาณอันนับเข้าในวิปัสสนา
๒) มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ
๓) อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้
๔) ทิพโสต หูทิพย์
๕) เจโตปริยญาณ รู้ใจคนอื่น
๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้
๗) ทิพจักขุ ตาทิพย์
๘) อาสวักขยญาณ ทำอาสวะ คือ กิเลสให้สิ้นไปได้
.........................................................................................................
ขอขอบพระคุณที่มาจาก :หนังสือ "พ่อสอนลูก" โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และเว็บไซต์วัดปากน้ำ
https://goo.gl/fyYnZ3

---------------------------------------------------------

ในคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ว่า "บุคคลใดมี จิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้อนุญาตให้บุตรบวช
ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 8 กัป
ถ้าบวช เป็นพระได้รับอานิสงส์ 16 กัป
ส่วนบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสแบบญาณสัมปยุตผุดขึ้นเอง
โดยไม่ต้องมีใคร ชักชวน ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 32 กัป
ถ้าบวชเป็นพระ ได้รับอานิสงส์ 64 กัป"

ระยะเวลา 1 กัปนั้น ท่านอุปมาว่า ภูเขาหิน แท่งทึบ หนา 1 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์สูง 1 โยชน์ เมื่อครบ 100 ปี มีผู้เอาผ้าทิพย์ สีขาวอ่อนนุ่มมาลูบภูเขานี้สักหนึ่งครั้ง เมื่อไรที่ภูเขานี้ราบเรียบ เสมอพื้นดิน ความยาวนานนั้นนับได้ว่าเป็น 1 กัป
อานิสงส์การบวช (โดยสังเขป)
ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็น ส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย

แม้ฐานะเดิมมาจากสามัญชน แต่เมื่อบวชแล้ว จะได้รับการเคารพนับถือ เหมือนผู้ที่บวชมาจากชนชั้นสูง

สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์กว่าฆราวาส

มีโอกาสทำสมาธิได้ดีกว่าและก้าวหน้ากว่าฆราวาส

ได้บรรลุฌาน อภิญญา มรรคผล นิพพาน

เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับญาติโยม

เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม
--------------------------------------

เมื่อกล่าวถึงผลหรืออานิสงส์ของการบวชแล้ว ผู้บวชควรเข้าใจถึงผลของการบวชให้กว้าง
เพราะอานิสงส์ของการบวชนั้นย่อมมีมากมายกว้างขวางเหลือที่จะกล่าวให้ครบถ้วน
เป็นรายละเอียดได้แต่เราอาจจะประมวลเข้าด้วยกัน แล้วจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ
ได้ 3 ประเภท คือ

- อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ ตัวผู้บวชเอง

- อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ ผู้อื่น มีบิดามารดาที่เป็นประธาน

- อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ พระศาสนา

อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ตัวผู้บวชเอง

สำหรับผู้ที่บวชตลอดไป (บวชตลอดชีวิตไม่มีกำหนดสึก) โดยส่วนใหญ่
ย่อมหมายถึงการพ้นไปจากการเผาผลาญของไฟกิเลสและไฟทุกข์
หรือที่เรียกว่า "นิพพาน" นี้เป็นที่ตั้ง หากไม่ได้ถึงนั้น
ก็ย่อมได้รองลงมาในอันดับที่รองลงมา คือ มีไฟกิเลส
และไฟทุกข์เผาผลาญแต่เพียงเบาบาง แล้วแต่ว่าตนจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยได้ดีเพียงไร


ส่วนผู้ที่บวชเฉพาะกาลชั่วคราว (บวชในระยะเวลาอันสั้น) ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีของบางประเทศนั้น ย่อมได้ผลโดยสรุปคือ จักได้เรียนรู้ศาสนา
ที่ตนนับถือได้อย่างใกล้ชิด จักได้ลองชิมการปฏิบัติธรรมะเป็นเครื่องพ้นทุกข์ดู
เท่าที่ตนจะปฏิบัติได้ และในที่สุดจักได้กลับออกมาเป็นคนที่ดีกว่าเก่า
เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำในครอบครัว
เป็นผู้นำในการ ร้างสันติภาพโลกอย่างแท้จริง

อานิสงส์ที่ได้พึงได้แก่ผู้อื่น

ได้แก่ บิดามารดาเป็นต้นนั้น ข้อนี้ย่อมหมายถึงการมุ่งตอบแทนบุญคุณของผู้มีบุญคุณ
เป็นที่ตั้ง มีบิดามารดาเป็นประธานของบุคคลเหล่านั้น ๆ คนเราพอเกิดมา
ยังไม่ทันจะลืมตาดูโลกได้ก็เป็นหนี้บุญคุณแก่คนทั้งหลายอย่างมากมายเหลือ
ที่จะกล่าวได้เสียแล้ว สำหรับมารดาบิดานั้นไม่ต้องกล่าวเพราะว่าท่านมี
บุญคุณเหนือเศียรเกล้าของบุตรเพียงไร ย่อมเป็นที่จะรู้กันดีอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนดี ที่จะต้องตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา
ผู้มีบุญคุณทั้งหลาย และในการตอบแทนบุญคุณนั้น ไม่มีอะไรที่จะตอบแทน
ดียิ่งไปกว่าการทำให้ผู้มีบุญคุณนั้น ๆ ได้รับความดี ความงามอันสูงสุด
สำหรับความดีความงามอันสูงสุดนั้น ก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า
การได้พ้นไปจากความทุกข์ หรือพ้นไปจากการถูกเผาผลาญของไฟกิเลสและไฟทุกข์นั่นเอง

เพราะเหตุฉะนี้ บุตรที่จะต้องตอบแทนบิดามารดาจึงต้องสำนึกถึง
การทำให้บิดามารดาได้รับความดีความงามเป็นความพ้นทุกข์ก่อนสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
ท่านผู้รู้ได้กล่าวเปรียบความข้อนี้ไว้ว่า "แม้หากจะทำการใดให้คิดว่าบิดามารดา
ทั้งสองอยู่บนบ่าของบุตร แล้วฟูมฟักรักษามารดาบิดานั้น ไม่ให้อนาทรร้อนใจ
ด้วยการกินอยู่บนบ่าโดยไม่ต้องลงสู่พื้นดินเลย เป็นเวลาตลอดกัปป์ตลอดกัลป์"

จึงนับว่า การบวชนี้เป็นโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาได้จริง ๆ
แต่ทั้งนี้ ย่อมหมายถึงว่า ผู้นั้นจะต้องบวชจริง ศึกษาเล่าเรียนจริง
ประพฤติปฏิบัติจริง ๆ ได้รับผลแห่งพรหมจรรย์นี้จริง ๆ แล้วตั้งหน้าตั้งตาสอน
ผู้อื่นจริง ๆ ล้วนแต่เป็นการทำจริงไปทั้งหมดดังนี้ จึงจะมีผลเป็นการตอบแทน
บุญคุณมารดาบิดาเป็นต้น


อานิสงส์อันจะพึงได้แก่พระศาสนา

หมายความว่า แม้พระศาสนาก็เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง อาจจะเสื่อมสูญไปได้
ถ้าหากไม่มีการปรุงแต่งสืบต่ออายุเอาไว้
เพราะฉะนั้น การบวช จึงมีความมุ่งหมายให้เป็นการสืบอายุพระศาสนาไปด้วยอีกส่วนหนึ่ง
เราที่ได้บวชนี้ก็เพราะมีพระพุทธศาสนา ถ้าหากไม่มีพระศาสนา เราจะบวชได้อย่างไร
เป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้อยู่ดีแล้ว บุญคุณของพระศาสนานั้นเองที่ทำให้เราได้บวช เ
พราะฉะนั้นเราจึงควรตอบแทนคุณของพระศาสนา

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายที่ได้บวช ควรจะรำลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ถึงพระคุณของอุปัชฌาย์อาจารย์ ที่ได้สืบอายุพระศาสนา สืบต่อกันลงมาจนถึงพวกเรา
และรำลึกถึงคุณของพระศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องบำบัดความทุกข์ของสัตว์ได้จริง
แล้วตั้งหน้าตั้งตาตอบแทนคุณพระศาสนา คุณอุปัชฌาย์อาจารย์และคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยการเรียนจริงปฏิบัติจริงเป็นต้น

ซึ่งในที่สุดอานิสงส์อันนั้นก็จะแผ่ไปในทุก ๆ โลก ทั้งมนุษยโลกและเทวโลก
เป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คุ้มครองสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายให้เยือกเย็นอยู่ภาย
ใต้ร่มเงาของพระศาสนาตลอดกาลนาน
ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการเพียงพอแล้ว ที่เราจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง
ด้วยการอดกลั้นอดทนเพื่อให้เกิดการบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง
ได้รับผลจริง แล้วสั่งสอนสืบต่อกันไปจริง ซึ่งถือว่าเป็นอานิสงส์ของการบวช
ที่ผู้บวชจะพึงได้รับ

ขอบคุณข้อมูลจาก kusolsuksa.com
เรียบเรียงโดย Sanook! HoroscopeTags :

view