สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๒๔ พ.ย.-๙ ธ.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๔ พ.ย.-๙ ธ.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

https://youtu.be/UHNUm2RoyN8

"บวชถวายพ่อ"

ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ 
(วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๑๖ วัน)

● ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

● ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

อานิสงค์ของการออกบวชในครั้งนี้
-ถวายเป็นพุทธบูชา
-กตัญญูกตเวทิตาต่อมารดาบิดา บุพพการี 

-ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-สร้างความดีให้แก่ตน
-ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
-เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
-ได้สร้างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
-เป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพาน

อานิสงค์ของการเป็นเจ้าภาพบวชในครั้งนี้
-ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-เป็นบุญกิริยาวัตถุ
-อุทิศผลบญให้แก่มารดาบิดา บุพพการี
-ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
-ได้สร้างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
-เป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพาน

ติดต่อสมัครบวช และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

*กำหนดการ

*ใบสมัครบวช

* ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพ

สามารถดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ : http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9230

-สามารถส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดพร้อมหลักฐานการสมัครมาได้ที่อีเมล หรือ มาส่งที่วัดป่ามะไฟโดยตรง

email: watpamafai@yahoo.com

กำหนดการ

ใบสมัครบรรพชาอุปสมบท

ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพ

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ : http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9230

 แผนที่เดินทางมาวัดป่ามะไฟ คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อเข้าดู

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=10&art=41990996

○ รายนามผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

๑. เรือเอกชัชพงศ์ วงคำหาญ (๕๑ ปี)
๒. นายถวัลย์ สนามน้อย (๕๖ ปี)
๓. นายกฤตนัย ผัดกระโทก (๒๒ ปี)
๔. นายศิริพงษ์ รัตนนิมิต (๓๙ ปี) วันพฤหัสบดี 
๕. นายธงไชย์ รุจิเมธาภาส (๓๒ ปี) วันอาทิตย์
๖. นายสมปอง สิงหะ (๖๗ ปี) วันศุกร์
๗. นายราเชนทร์ เชื้อวงษ์ (๒๓ ปี) วันเสาร์
๘. นายประสิทธิ์ หิรัญรุ่ง (๘๔ ปี) วันอาทิตย์
๙. นายธนภูมิ พัฒนาอนุสรณ์ (๒๔ ปี) วันอังคาร
๑๐. นายสมชาย อมรลักษณ์ (๖๑ ปี) วันอาทิตย์
๑๑. นายวศิน สวัสดิเวช (๒๘ ปี) วันเสาร์
๑๒. นายพลังนวพล ธัมวรวัฒน์ (๖๑ ปี) วัน...
๑๓. นายสัจจา พันธุวงศ์ (๕๕ ปี) วันจันทร์
๑๔. นายทวีรัตน์ ซื่อขิ่ง (๓๗ ปี) วันจันทร์
๑๕. นายเพชน้อย แววกระโทก (๔๗ ปี) วัน...
๑๖. นายอภิสิทธิ์ คำอินทร์ (๕๔ ปี) วันอาทิตย์

○ รายนามเจ้าภาพ เครื่องอัฐบริขาร

๑. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๒. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๓. คุณบุปผา รุ่งสวัสดิ์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๔. คุณสกล ศรีสวัสดิ์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๕. คุณณพพร-คุณใจทอง-คุณลัคนา-คุณชาญณรงค์ ลาภถาวรเกียรติ, คุณทัศนีย์ ไกรทอง, คุณจุฬาทิพย์-คุณอัครเดช-คุณวรวิช-คุณวรายุส นิศามณีรัตน์, คุณเอี่ยวคิม แซ่ลี้, คุณซูอิม แซ่ฮ้อ, คุณแก้ว สะบันงา
๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๖. คุณสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๗. คุณชิญารัตน์ ฉัตรทองนุวิทย์ และครอบครัว ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๘. ด.ญ.กัญนรักษ์ ธัญสุทธิ์ชัชวาล ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๙. พ.ต.ท.ชวาลย์-ด.ต.หญิง รัชนีกร วงษ์รอด ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๑๐. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๑๑. คุณสุกัลยา คงนาค ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๑๒. คุณส้มเช้า พราวศรี ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๑๓. คุณหทัยชนก สุวรรณทรรภ ๓ รูป (๙,๐๐๐ บาท)
๑๔. คุณครูทุเรียน ทรัพย์ประสาท ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๑๕. คุณรุจาภา ชุติจาตุรนต์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๑๖. คุณบุญลือ วรรณวัฒน์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๑๗. คุณวราวุฒิ อ่ำเมือง และครอบครัว ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๑๘. คุณรุจี พัฒนาอนุสรณ์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๑๙. คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๒๐. คุณวิชัย เชื้อวงษ์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๒๑. คุณณัฐากาญจน์ ธนินเดชาพงศ์-คุณจิตรภาณุภักดิ์ ศุภเศษฐ์เดชา ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๒๒. คุณแม่เพ็กล้วน เอกอำนวย ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๒๓. พล.ต.ต.ทวีเกียรติ สุวรรณทรรภ,คุณวรวุฒิ กำลังดี,คุณแมวแมค และข้าพเจ้า ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๒๔. คุณกรชสา ไวว่อง ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๒๕. คุณจินดา รุจิเมธาภาส ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๒๖. ร.ต.ท.ภัทรชัย จิระธราวุฒิ- คุณอุษณีย์ ไตรบุญ 
๒ รูป (๖,๐๐๐ บาท)
๒๗. ผ.อ.ชัยพร ผ่องแผ้ว และครอบครัว ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๒๘. คุณจิตติวัฒน์ ปัตตะโชติ และครอบครัว ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๒๙. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๕ รูป (๑๕,๐๐๐ บาท) *
๓๐. คุณบุรี กันตรง ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๓๑. คุณวิชัย เชื้อวงษ์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๓๒. คุณรุจี พัฒนาอนุสรณ์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๓๓. คุณจินดา รุจิเมธาภาส ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๓๔. คุณนิรมล อินทฤทธิ์ และครอบครัว ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๓๕. คุณศิริพล สุวรรณโรจน์ ๓ รูป (๙,๐๐๐ บาท) *
๓๖. คุณมลฑา ศิริบำรุง ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๓๗. คุณเด่นรดา พญาวรวัฒน์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๓๘. คุณรมิดา-ด.ช.ศุภกร ไชยภรธรรม ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) 
๓๙. คุณกรกนก บุญล้ำ และครอบครัว ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท) *
๔๐. คุณเสาวรีย์-คุณอัคนี ชุมจันทร์ และครอบครัว
๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)


○ รายนามเจ้าภาพ ภัตตาหาร-น้ำปานะ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑.

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑. บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนคฟู้ด จำกัด
- ขนมขบเคี้ยว
๒. ศาลเจ้าแปะโรงสี ปทุมธานี
- กาแฟสด
๓. บริษัท แหนมดอนเมือง จำกัด
- แหนมยำ
๔. แม่ชีธนันศิรี ไชยม
- น้ำแข็งใส
๕. คุณสุทธิโรจน์-คุณณัชวีย์ จริยนพนันท์
- กะเพาะปลา, ขนมไทย

# คุณหทัยชนก สุวรรณทรรภ
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท
# คุณรุจี พัฒนาอนุสรณ์
เจ้าภาพภัตตาหารเพล ๕,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพน้ำปานะ ๒,๐๐๐ บาท
# พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท
# คุณบุรี กันตรง
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ๑๐,๐๐๐ บาท (๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑)
# คุณสมปอง สิงหะ
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท
# คุณจินดา รุจิเมธาภาส
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท
# คุณศิริพล สุวรรณโรจน์ 
เจ้าภาพภัตตาหารเพล ๕,๐๐๐ บาท
# คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ๑๐,๐๐๐ บาท
# คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ๑๐,๐๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view