สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๒๔ พ.ย.-๙ ธ.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๔ พ.ย.-๙ ธ.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดูภาพงานได้ที่ https://www.facebook.com/watpamafai.org/

https://youtu.be/UHNUm2RoyN8

"บวชถวายพ่อ"

ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ 
(วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๑๖ วัน)

● ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

● ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

อานิสงค์ของการออกบวชในครั้งนี้
-ถวายเป็นพุทธบูชา
-กตัญญูกตเวทิตาต่อมารดาบิดา บุพพการี 

-ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-สร้างความดีให้แก่ตน
-ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
-เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
-ได้สร้างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
-เป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพาน

อานิสงค์ของการเป็นเจ้าภาพบวชในครั้งนี้
-ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-เป็นบุญกิริยาวัตถุ
-อุทิศผลบญให้แก่มารดาบิดา บุพพการี
-ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
-ได้สร้างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
-เป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพาน

ติดต่อสมัครบวช และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

*กำหนดการ

*ใบสมัครบวช

* ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพ

สามารถดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ : http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9230

-สามารถส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดพร้อมหลักฐานการสมัครมาได้ที่อีเมล หรือ มาส่งที่วัดป่ามะไฟโดยตรง

email: watpamafai@yahoo.com

กำหนดการ

ใบสมัครบรรพชาอุปสมบท

ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพ

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ : http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9230

 แผนที่เดินทางมาวัดป่ามะไฟ คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อเข้าดู

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=10&art=41990996

○ รายนามผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

๑. เรือเอกชัชพงศ์ วงคำหาญ (๕๑ ปี)
๒. นายถวัลย์ สนามน้อย (๕๖ ปี)
๓. นายกฤตนัย ผัดกระโทก (๒๒ ปี)
๔. นายศิริพงษ์ รัตนนิมิต (๓๙ ปี) วันพฤหัสบดี 
๕. นายธงไชย์ รุจิเมธาภาส (๓๒ ปี) วันอาทิตย์
๖. นายสมปอง สิงหะ (๖๗ ปี) วันศุกร์
๗. นายราเชนทร์ เชื้อวงษ์ (๒๓ ปี) วันเสาร์
๘. นายประสิทธิ์ หิรัญรุ่ง (๘๔ ปี) วันอาทิตย์
๙. นายธนภูมิ พัฒนาอนุสรณ์ (๒๔ ปี) วันอังคาร
๑๐. นายสมชาย อมรลักษณ์ (๖๑ ปี) วันอาทิตย์
๑๑. นายวศิน สวัสดิเวช (๒๘ ปี) วันเสาร์
๑๒. นายระเด่นชัย ทองอย้ม (๖๒ ปี) วันเสาร์
๑๓. นายสัจจา พันธุวงศ์ (๕๕ ปี) วันจันทร์
๑๔. นายทวีรัตน์ ซื่อขิ่ง (๓๗ ปี) วันจันทร์
๑๕. นายเพชน้อย แววกระโทก (๔๗ ปี) วัน...
๑๖. นายอภิสิทธิ์ คำอินทร์ (๕๔ ปี) วันอาทิตย์
๑๗. นายธนศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (๒๗ ปี) วันพุธ
๑๘. จ.ย.อ.สัญญา นาดี (๔๒ ปี) วันอังคาร
๑๙. นายชวลิต วรวัฒน์ (๕๕ ปี) วันเสาร์
๒๐. นายชัยณรงค์ ศรีจันทร์ (๔๙ ปี) วันพฤหัสบดี
๒๑. นายเอกภูมิ สุขสมบัติ (๒๑ ปี) วันอังคาร
๒๒. นายกรทักษ์ คุนรี (๕๕ ปี) วันเสาร์
๒๓. ด.ต.กฤษณ์กรกฏ กรเกตุ (๔๗ ปี) วันจันทร์
๒๔. นายสัญชัย บุญสารี (๓๗ ปี) วันพฤหัสบดี
๒๕. นายอาวุธ วิจิตรศิลป์ (๓๙ ปี) วันอังคาร
๒๖. นายวิทวัส วนิชาชีวะ (๒๖ ปี) วันพฤหัสบดี
๒๗. นายทักษิณ ดาเก็บ (๓๒ ปี) วันเสาร์
๒๘. นายบัญดิญฐ์ บุญแก้ว (๔๓ ปี) วันพฤหัสบดี
๒๙. จ.ส.อ.วิเชียร จานทอง (๕๗ ปี) วันอังคาร
๓๐. นายชัชวาลย์ แซ่เจียง (๓๖ ปี) วันพุธ
๓๑. นายชาญชัย เกาะโพธิ์ (๖๖ ปี) วันอังคาร
๓๒. นายสมทิศ ต่างประโคน (๓๓ ปี) วันอาทิตย์
๓๓. นายอนุสรณ์ เต็มเปี่ยม (๓๑ ปี) วันพุธ
๓๔. นายศิริศิลป บำรุง (๒๐ ปี) วันศุกร์
๓๕. นายจำนงค์ วราหล (๕๓ ปี) วันอาทิตย์
๓๖. นายสมพร อินทวงษ์ (๕๑ ปี) วันอังคาร
๓๗. นายณรงค์ คนซื่อ (๗๕ ปี) วันเสาร์
๓๘. นายธีรยุทธ์ สุวรรณศร (๓๓ ปี) วันพฤหัสบดี
๓๙. นายมิตร ริตกันโต (๕๒ ปี) วันอังคาร
๔๐. นายอริย์ธัช ราชพิทักษ์ (๓๔ ปี) วันพุธกลางคืน
๔๑. นายอิทธิพงษ์ สุขประสงค์ (๒๒ ปี) วันพฤหัสบดี
๔๒. นายบุญสม แววมณี (อายุ ๗๑ ปี) วันพุธ
๔๓-๑๐๒. กำลังพล พล ร.๒ รอ.
๑๐๓-๑๑๑. กำลังพล มทบ. ๑๒

รายนามเจ้าภาพบวชพระ

๑. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย (๒ รูป) *
๒. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว *
๓. คุณบุปผา รุ่งสวัสดิ์ 
๔. คุณสกล ศรีสวัสดิ์
๕. คุณณพพร-คุณใจทอง-คุณลัคนา-คุณชาญณรงค์ ลาภถาวรเกียรติ, คุณทัศนีย์ ไกรทอง, คุณจุฬาทิพย์-คุณอัครเดช-คุณวรวิช-คุณวรายุส นิศามณีรัตน์, คุณเอี่ยวคิม แซ่ลี้, คุณซูอิม แซ่ฮ้อ, คุณแก้ว สะบันงา *
๖. คุณสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล
๗. คุณชิญารัตน์ ฉัตรทองนุวิทย์ และครอบครัว
๘. ด.ญ.กัญนรักษ์ ธัญสุทธิ์ชัชวาล
๙. พ.ต.ท.ชวาลย์-ด.ต.หญิง รัชนีกร วงษ์รอด
๑๐. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข 
๑๑. คุณสุกัลยา คงนาค 
๑๒. คุณส้มเช้า พราวศรี 
๑๓. คุณหทัยชนก สุวรรณทรรภ (๓ รูป) *
๑๔. คุณครูทุเรียน ทรัพย์ประสาท
๑๕. คุณรุจาภา ชุติจาตุรนต์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร *
๑๖. คุณบุญลือ วรรณวัฒน์ *
๑๗. คุณวราวุฒิ อ่ำเมือง และครอบครัว *
๑๘. คุณรุจี พัฒนาอนุสรณ์ 
๑๙. คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ *
๒๐. คุณวิชัย เชื้อวงษ์ 
๒๑. คุณณัฐากาญจน์ ธนินเดชาพงศ์-คุณจิตรภาณุภักดิ์ ศุภเศษฐ์เดชา *
๒๒. คุณแม่เพ็กล้วน เอกอำนวย *
๒๓. พล.ต.ต.ทวีเกียรติ สุวรรณทรรภ,คุณวรวุฒิ กำลังดี,คุณแมวแมค และข้าพเจ้า *
๒๔. คุณกรชสา ไวว่อง 
๒๕. คุณจินดา รุจิเมธาภาส
๒๖. ร.ต.ท.ภัทรชัย จิระธราวุฒิ- คุณอุษณีย์ ไตรบุญ 
(๒ รูป)
๒๗. ผ.อ.ชัยพร ผ่องแผ้ว และครอบครัว *
๒๘. คุณจิตติวัฒน์ ปัตตะโชติ และครอบครัว 
๒๙. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
(๕ รูป) *
๓๐. คุณบุรี กันตรง 
๓๑. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง *
๓๒. คุณรุจี พัฒนาอนุสรณ์ 
๓๓. คุณจินดา รุจิเมธาภา
๓๔. คุณนิรมล อินทฤทธิ์ และครอบครัว *
๓๕. คุณศิริพล สุวรรณโรจน์ (๓ รูป) *
๓๖. คุณมลฑา ศิริบำรุง
๓๗. คุณเด่นรดา พญาวรวัฒน์ *
๓๘. คุณรมิดา-ด.ช.ศุภกร ไชยภรธรรม *
๓๙. คุณกรกนก บุญล้ำ และครอบครัว *
๔๐. คุณเสาวรีย์-คุณอัคนี ชุมจันทร์ และครอบครัว
๔๑. คุณทรงพล อนันตะพัฒน์
๔๒. คุณนงนุช กิ่งไทร 
๔๓. คุณอนุสรณ์ เต็มเปี่ยม
๔๔. คุณพูนศิรินทร์ คงตระกูล
๔๕. คุณแม่ละมูล-คุณพิมุข -คุณมยุรินทร์-คุณยุวดี เพชรชัด 
๔๖. คุณสุวรรณี จันทร์สำเร็จ *
๔๗. คุณกรภัค รุ่งแสงศรี-คุณสุกัล่ยา รุ่งแสงศรี
๔๘. ครอบครัวเศรษฐปราโมทย์ และครอบครัวฉันธรอาภรณ์ * 
๔๙. คุณแก้วใจ ปัณฑวนันทน์ *
๕๐. คุณวีรดา สิทธิตนเอง *
๕๑ คุณชนิตา และเพื่อนร่วมงานบริษัท TE
๕๒. คุณจำปา-คุณประวิง-คุณรสสุคนธ์ ดวงดาว *
๕๓. คุณยุวดี วรพฤกษ์พิสุทธ ์และครอบครัว
๕๔. คุณวราภรณ์ นึกรักษ์
๕๕. คุณพรรวินท์ พัดสุวรรณ
๕๖. คุณธัญญรักษ์ วงศ์เสนสี
๕๗. คุณสุรชัย-คุณประคอง สุภาวิมล *
๕๘. คุณสุมณฑา สุภาวิมล *
๕๙. คุณชัยยศ สุภาวิมล และครอบครัว, คุณปริศนา สุขวิธี และครอบครัว *
๖๐. คุณสุภาพร สุภาวิมล-คุณรวมรัฐ-คุณสหรัฐ คำนนท์ *
๖๑. คุนสุรินทร์ เขมาปทุมศักดิ์ *
๖๒. คุณจำปา-คุณประวิง-คุณรสสุคนธ์ ดวงดาว *
๖๓. คุณพูนศิรินทร์ คงตระกูล *
๖๔. คุณจรุงเดช วิศิษฐ์กิจการ *
๖๖. คุณภานิตา หัตถกิจกุล
๖๗. คุณภารดา *
๖๘. อ.วิเชียร-อ.แขไข กิตติปัญญาวงศ์ (๒ รูป)
๖๙. คุณจันทิมา สุวรรณศร
๗๐. ร.ต.อ.หญิง ภาพร-คุณประเสริฐ-คุณติณณภพ เพ็ญเขตร์วิทย์ และครอบครัว
๗๑. คุณอ้อย คนคง-คุณเพลิน ศรีผทัย และครอบครัว
๗๓. คุณศิริเพ็ญภาศ ลิ้มวราภัส-คุณจันทร์ฉาย บุญขวัญ
๗๔. กำนัน สำราญ หงษ์ทอง
๗๕. คุณมณีรัตน์ สุดสิงขร
๗๖. คุณเบญจวรรณ เค เอส อลูมิเนียม
๗๗. อาจารย์ธัญมน ชนุตพงศ์ 
๗๘. คุณพ่อชัยรัตน์-คุณแม่สุทธิดา อุ่นเมตตาอารี (๒ รูป)
๗๙. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ (๖ รูป)
๘๐. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว *
๘๑. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบนจามิน ดาซิลวา *
๘๒. คุณมัสลิน วรรณประเวศ
๘๓. ตลาดดอนพรหม
๘๔. คุณวีรชาติ บุญนัด *
๘๕. คุณพิพัฒน์ เจริญศุภมงคล และครอบครัว
๘๖. คุณจินดา ลักษณะโยธิน, คุณวัสนัย ลักษณะโยธิน -คุณสิริญญา บุณยมาลิก *
๘๗. แม่ชีดวงกมล ขันธอัฐ *
๘๘. คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ *
๘๙. คุณพศิษฐ์ พรเมธีวีรสิน-คุณชัชฎา รุจิธราพร *
๙๐. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๙๑. คุณปณิตา คล่องคำนวณการ *
๙๒. คุณไสว-คุณเกษร อ่อนวงษ์ *
๙๓. จ.ส.อ.บัญชา-คุณปิยวรรณ เดชเหลา พร้อมครอบครัว *
๙๔. คุณปัทมพร ใจผ่อง-คุณสันติ ลิ้มวราภัส
๙๕. คุณสิทธิพร มาพูนสวัสดิ์ *
๙๖. คุณอลงกต, คุณธัญญานันท์,คุณใบไผ่ นภัสนันท์ สุวรรณเสถียร, คุณธนภัทรศภรณ์ นามกูล, คุณคนิฐา สวัสดี, คุณพัทธนันท์ หอมดอก, คุณโชติวรรณ นุ่มเจริญ, คุณอนัญญา, คุณจอย, คุณจุไรพร ยอดอาชา, คุณปิยะนุช ติดตานนท์, คุณมณชุ์ปภาพัส ชัยหิรัญมนตรี, คุณนารปรียา สากร, คุณสุกัญญา คงผึ้ง, คุณสาวิตรี ดีวัฒนพงษ์, คุณพิศิษฐ ทัตตากร, น.อ.หญิง มณี อนันตเดโชชัย, คุณรัตติยา พุฒเถื่อน, คุณธัญลักษณ์ แสง-ชูโต และบุตร, คุณอภิสิทธิ์ ต้นประทุม, คุณบุญช่วย แซ่หว่อง, คุณฐานุพงศ์ ธนานุดิษฐพงศ์, คุณวลัยพรรณ เจริญศุภมงคล, คุณกัลยกร ทวีนำโชค (๓ รูป)
๙๗. คุณนริญญา โภคานฤมิต
๙๘. คุณสมพงษ์-คุณนิตยา-คุณปิ่นจรัส-คุณอลงกรณ์ ไทยเจริญ 
๙๙. คุณสุภาพ ต่อพงศไพบูลย์
๑๐๐. คุณประยงค์ แป้นศรี


รายนามเจ้าภาพ ภัตตาหาร-น้ำปานะ งานอุปสมบทถวายเป็นพระชาขกุศล ร.๙

จ้าภาพ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

○ ร้านเจียง ลูกชิ้นปลา
- ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ๓๐๐ ชาม 
- ข้าวขาหมู ๑๐๐ จาน 
○ คุณกาญจนาพร พุ่มขจร-คุณเกตุนรินทร์ สวยกลางและเพื่อนๆ จ.อยุธยา
- ขนมจีน น้ำยา น้ำส้ม และน้ำผลไม้ ๔๐๐ แก้ว
○ คุณอภิสิทธิ์-คุณสมศิริลักษณ์ เอื้อสว่างธรรม
- ผัดไทย ๓๐๐ กล่อง

เจ้าภาพ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

○ บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนคฟู้ด จำกัด
- ขนมขบเคี้ยว
○ ศาลเจ้าแปะโรงสี ปทุมธานี
- กาแฟสด
○ บริษัท วินไซเคิลจำกัด จำหน่ายจักรยานทุกชนิด
- สาหร่ายทอดสไตล์ญี่ปุ่น ตราเถ้าแก่น้อย
○ บริษัท แหนมดอนเมือง จำกัด
- แหนมยำ
○ แม่ชีธนันศิรี ไชยม
- น้ำแข็งใส
○ คุณสุทธิโรจน์-คุณณัชวีย์ จริยนพนันท์
- กะเพาะปลา
- ขนมไทย
○ คณะศิษย์เหนี่ย, คุะละออง ละเอียดดี และคณะ
- ขนมลูกชุบ ๘,๐๐๐ ชิ้น
○ คุณแม่ถวิล ศิริบำรุง
- ขนม 
- น้ำส้ม
○ คุณจิดาภา อึ้งสุวานิช
- ขนมจีนน้ำยา, แกง
○ คุณแอม พร้อมครอบครัว และเพื่อน
- ขนมเปียกปูนกะทิสด
○ คุณศิริพร ใจชุ่ม และคณะ
- ขาหมู
○ คุณเพลินพิศ สงวนวงษ์
- น้ำแข็งใสหวานเย็น
○ คุณวรฉัตร โพธิ์งาม
- ขนมจีบ ๒,๐๐๐ ลูก
- ขนมสาคูเปียก
○ คุณมาโนชย์ กลีบบุปผา
- ผัดไท 
- หอยทอด
○ คุณรุ่งทิพย์ สระทองคง
- น้ำเฮบูบอย
○ ผู้ช่วยมีชัย พิกุลพวง
- ข้าวเหนียว หมูทอด
○ คุณอภิสิทธิ์-คุณสมศิริลักษณ์ เอื้อสว่างธรรม
- ผัดไทย ๓๐๐ กล่อง
○ คุณดารารัตน์ ไทยนิยม
- ขนมสอดไส้ ๒๐๐ ห่อ
○ คุณยุพา และเพื่อนๆ
- ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
○ แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว
- น้ำดื่ม ๓๐ ถัง
○ บ.จ.ก. สหเวชยูเนียน
- ขนมจีนแกงเขียวหวาน
- โอเลี้ยง
○ คุณสมพงษ์-คุณนิตยา-คุณปิ่นจรัส-คุณอลงกรณ์ ไทยเจริญ
- น้ำปั่น ๔ กระติก
○ คุณแม่เงียบ ซื่อตรง
- ผัดหมี่
○ คุณบุรี กันตรง
- ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ๑๐,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

○ คุณหทัยชนก สุวรรณทรรภ
- ถวายภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท
○ พ.ต.สนองชัย-คุณรุจี พัฒนาอนุสรณ์
- ถวายภัตตาหารเพล ๕,๐๐๐ บาท
- ถวายน้ำปานะ ๒,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
○ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓, สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
- ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ๑๐,๐๐๐ บาท 
○ พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข
- ถวายภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
○ คุณสมปอง สิงหะ
- ถวายภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
○ คุณจินดา รุจิเมธาภาส
- ถวายภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
○ คุณศิริพล สุวรรณโรจน์ 
- ถวายภัตตาหารเพล ๕,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เจ้าภาพ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

จ้าภาพ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เจ้าภาพ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เจ้าภาพ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

จ้าภาพ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เจ้าภาพ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
○ คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
- ถวายภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท
- ถวายภัตตาหารเพล ๕,๐๐๐ บาท
- ถวายน้ำปานะ ๒,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
○ คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
- ถวายภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท
- ถวายภัตตาหารเพล ๕,๐๐๐ บาท
- ถวายน้ำปานะ ๒,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view