สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๑๘ พ.ย.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

๑๘ พ.ย.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
ทอด ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
(ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดสร้างศาลาหลวงพ่อองค์ดำ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร งบประมาณการก่อสร้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆ

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินกองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท 
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อเป็นเจ้าภาพบุญกฐินได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้อำนวยอวยชัยอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์ ประกอบกิจใดพึงสำเร็จถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๐๐ น. ฉลององค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
เวลา ๑๓ ๐๙ น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ
เวลา ๑๓.๓๙ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

ประธานอุปถัมภ์
.......................

เจ้าภาพกฐิน สายที่ ๑
คุณพ่อปรีชา-คุณแม่บุญล้อม กตเวทิตาธรรม

เจ้าภาพกฐิน สายที่ ๒
เพื่อน ร.ร.วัดสังเวช (ม.ต้น)

เจ้าภาพกฐิน สายที่ ๓

คุณเกษร บุญมาก
................................

รายนามเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

๑. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล 

ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๒. แม่ชีดวงกมล ขันธอัฐ 
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๔. แม่ชีสนิท เพชรเอี่ยม
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๕. คุณกรกนก พลวัตประภานิช, คุณธันยธรณ์ พลวัตประภานิช, คุณมนัสสนันท์ ภัครัฐนันท์, คุณจันทร์พิมพ์ บุรานนท์ 
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๖. คุณชลีกร ทิพชัย, คุณอำไพ ทิพชัย, คุณเที่ยง ทิพชัย
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๗. ครอบครัวบวรอริยพัฒน์, ด.ญ.สิร์ดาภัทร์ จงพัชรนันท์, คุณชุติมา รอดชยันต์
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๘. คุณณพพร-คุณใจทอง-คุณลัคนา-คุณชาญณรงค์ ลาภถาวรเกียรติ
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๙. คุณครูชวลิต-คุณครูสุดใจ แสงคำสุข
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๐. คุณรัชนก ไผ่สุข
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๑. คุณธวัชชัย โชคศุภนิมิตร
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๒. คุณแม่วรรณา จินดาสมบัติเจริญ และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๓. คุณสุดารัตน์-นายแพทย่วินัย รัตนประสาทพร และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๔. คุณสุพิชญ์ชญา จินดาสมบัติเจริญ-คุณไพรัช-คุณพงศกาจ เบญจพรหมผดุง
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๕. คุณเอมอร จินดาสมบัติเจริญ
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๖. คุณอภิชาต-คุณอัญชลี อุณหเลขะกะ และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๗. คุณแม่พิมพ์ใจ ยมราช และลูกหลาน
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๘. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๑๙. คุณอาคม อุ่นเมตตาอารี
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๒๐. คุณกรภัค รุ่งแสงศรี-คุณกรกนก บุญล้ำ
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๒๑. คุณมัณฑนา ธีรพงศ์สุชาติ และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๒๒. คุณประเสริฐ-คุณมาลี ศาลากิจ
ร่วมบุญ ๑ กอง ๕,๐๐๐ บาท 
๒๓. คุณมานิตย์-คุณสุนีย์ กวีรัชต์
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๒๔. ปกศ.สูง เกษตร วิทยาลัยครูเพชรบุรี รุ่น ๒๕๒๔
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๒๕. คุณภาสกร-คุณชลดา มหามงคล
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๒๖. คุณแม่วิไล-คุณบูรตา-คุณปฤษฎางค์-คุณนภัสวันท์-คุณจิตนาถ อิ้งจะนิล-คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๒๗. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
ร่วมบุญ ๑๐ กอง ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒๘. คุณแม่แสวง-คุณพ่อสมพงษ์-คุณวีรชัย กลิ่นจันทร์ 
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓๐. คุณจินดา ลักษณะโยธิน-คุณสิริญญา บุณยมาลิก
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓๑. คุณธันย์รัศมิ์ สมบูรณ์พงศ์ และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓๒. คุณสมชาย สืบจากอินทร์
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓๓. พล.อ.ต.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓๔. ครอบครัว ฉันธรอาภรณ์ และเศรษฐปราโมทย์
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓๕. คุณรมิตา ไชยภรธรรม
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓๖. ครอบครัวพิเศษนครกิจ
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓๗. คุณครูธัญมน ชนัตพงศ์
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๓๘. พ.ท.วชิรพงษ์ ธนพรชัยวงษ์-คุณรัชนี ชั้นเชิงกิจ 
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท
๓๙. คุณชลอ-คุณธัญลักษณ์ เกือกแก้ว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๔๐. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๔๑. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบนจามิน ดาซิบวา
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๔๒. คุณกิตติพงษ์ สราทิพย์-ด.ญ.สาริศา ม่วงงาม
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๔๓. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๔๔. คุณกิมเลี้ยง เอื้อสว่างธรรม และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๔๕. คุณดนยา-คุณไพโรจน์ หอมจันทร์
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๔๖. คุณกอบชัย-คุณวิยะดา สหศักดิ์มนตรี 
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท 
๔๗. คุณพัฒนา อนุมาตย์, คุณขวัญดาว สมบูรณ์คงศักดิ์, คุณยุพา สุวรรณฉิม,คุณหทัยรัตน์ น้ำมะลิ
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท
๔๘. คุณหมอเนาวรัตน์-คุณหมอรติกร เลาไพศาลวนิชศิริ และครอบครัว, คุณแม่ประไพ อินทเศียร
ร่วมบุญ ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท
๔๙. คุณเกษร บุญมาก และคณะศิษยานุศิษย์
ร่วมบุญ ๑๗ กอง ๕๑,๐๐๐ บาท

# คุณกิตติลาภ ภัทรวณิชการ, คุณบุ้งเง็ก ภัทรวณิชการ, คุณจิตรา เปลี่ยนวงษ์, คุณชนากร เปลี่ยนวงษ์ อุทิศบุญกุศลให้ คุณแม่อุษา ภัทรวณิชการ ๒๒,๐๐๐ บาท
# คุณกาญมนัส นุ่มศรี ๕๐๐ บาท
# แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค ๑,๐๐๐ บาท
# คุณกิตติพัฒน์ หอมจันทร์ ๕๐๐ บาท

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้อำนวยอวยชัยอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์ ประกอบกิจใดพึงสำเร็จถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญTags :

view