สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๑๘ พ.ย.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

๑๘ พ.ย.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ยอดปัจจัยทอดกฐินปี ๒๕๖๑  = ๘๕๓,๒๘๐ บาท

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
ทอด ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
(ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดสร้างศาลาหลวงพ่อองค์ดำ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร งบประมาณการก่อสร้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆ

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินกองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท 
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อเป็นเจ้าภาพบุญกฐินได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้อำนวยอวยชัยอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์ ประกอบกิจใดพึงสำเร็จถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๐๐ น. ฉลององค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
เวลา ๑๓ ๐๙ น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ
เวลา ๑๓.๓๙ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

ประธานอุปถัมภ์
.......................

เจ้าภาพกฐิน สายที่ ๑
คุณพ่อปรีชา-คุณแม่บุญล้อม กตเวทิตาธรรม

เจ้าภาพกฐิน สายที่ ๒
เพื่อน ร.ร.วัดสังเวช (ม.ต้น)

เจ้าภาพกฐิน สายที่ ๓

คุณเกษร บุญมาก
................................

รายนามเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

ประธานอุปถัมภ์

- คุณพ่อปรีชา-คุณแม่บุญล้อม กตเวทิตาธรรม
- เพื่อน ร.ร.วัดสังเวช (ม.ต้น)
- คุณเกษร บุญมาก

รายนามเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

๑. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล *
๒. แม่ชีดวงกมล ขันธอัฐ *
๓. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว *
๔. แม่ชีสนิท เพชรเอี่ยม *
๕. คุณกรกนก พลวัตประภานิช, คุณธันยธรณ์ พลวัตประภานิช, คุณมนัสสนันท์ ภัครัฐนันท์, คุณจันทร์พิมพ์ บุรานนท์ 
๖. คุณชลีกร ทิพชัย, คุณอำไพ ทิพชัย, คุณเที่ยง ทิพชัย
๗. ครอบครัวบวรอริยพัฒน์, ด.ญ.สิร์ดาภัทร์ จงพัชรนันท์, คุณชุติมา รอดชยันต์
๘. คุณณพพร-คุณใจทอง-คุณลัคนา-คุณชาญณรงค์ ลาภถาวรเกียรติ
๙. คุณครูชวลิต-คุณครูสุดใจ แสงคำสุข *
๑๐. คุณรัชนก ไผ่สุข
๑๑. คุณธวัชชัย โชคศุภนิมิตร
๑๒. คุณแม่วรรณา จินดาสมบัติเจริญ และครอบครัว
๑๓. คุณสุดารัตน์-นายแพทย่วินัย รัตนประสาทพร และครอบครัว
๑๔. คุณสุพิชญ์ชญา จินดาสมบัติเจริญ-คุณไพรัช-คุณพงศกาจ เบญจพรหมผดุง
๑๕. คุณเอมอร จินดาสมบัติเจริญ
๑๖. คุณอภิชาต-คุณอัญชลี อุณหเลขะกะ และครอบครัว
๑๗. คุณแม่พิมพ์ใจ ยมราช และลูกหลาน
๑๘. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย *
๑๙. คุณอาคม อุ่นเมตตาอารี
๒๐. คุณกรภัค รุ่งแสงศรี-คุณกรกนก บุญล้ำ
๒๑. คุณมัณฑนา ธีรพงศ์สุชาติ และครอบครัว
๒๒. คุณประเสริฐ-คุณมาลี ศาลากิจ (๕,๐๐๐ บาท) 
๒๓. คุณมานิตย์-คุณสุนีย์ กวีรัชต์
๒๔. ปกศ.สูง เกษตร วิทยาลัยครูเพชรบุรี รุ่น ๒๕๒๔
๒๕. คุณภาสกร-คุณชลดา มหามงคล *
๒๖. คุณแม่วิไล-คุณบูรตา-คุณปฤษฎางค์-คุณนภัสวันท์-คุณจิตนาถ อิ้งจะนิล-คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์
๒๗. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ (๑๐ กอง) *
๒๘. คุณแม่แสวง-คุณพ่อสมพงษ์-คุณวีรชัย กลิ่นจันทร์ 
๓๐. คุณจินดา ลักษณะโยธิน-คุณสิริญญา บุณยมาลิก
๓๑. คุณธันย์รัศมิ์ สมบูรณ์พงศ์ และครอบครัว
๓๒. คุณสมชาย สืบจากอินทร์ *
๓๓. พล.อ.ต.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ และครอบครัว
๓๔. ครอบครัว ฉันธรอาภรณ์ และเศรษฐปราโมทย์ *
๓๕. คุณรมิตา ไชยภรธรรม *
๓๖. ครอบครัวพิเศษนครกิจ *
๓๗. คุณครูธัญมน ชนัตพงศ์ *
๓๘. พ.ท.วชิรพงษ์ ธนพรชัยวงษ์-คุณรัชนี ชั้นเชิงกิจ 
๓๙. คุณชลอ-คุณธัญลักษณ์ เกือกแก้ว
๔๐. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว *
๔๑. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบนจามิน ดาซิลวา *
๔๒. คุณกิตติพงษ์ สราทิพย์-ด.ญ.สาริศา ม่วงงาม *
๔๓. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
๔๔. คุณกิมเลี้ยง เอื้อสว่างธรรม และครอบครัว
๔๕. คุณดนยา-คุณไพโรจน์ หอมจันทร์ *
๔๖. คุณกอบชัย-คุณวิยะดา สหศักดิ์มนตรี *
๔๗. คุณพัฒนา อนุมาตย์, คุณขวัญดาว สมบูรณ์คงศักดิ์, คุณยุพา สุวรรณฉิม,คุณหทัยรัตน์ น้ำมะลิ
๔๘. คุณหมอเนาวรัตน์-คุณหมอรติกร เลาไพศาลวนิชศิริ และครอบครัว, คุณแม่ประไพ อินทเศียร
๔๙. คุณเกษร บุญมาก และคณะศิษยานุศิษย์ (๒๕ กอง ๗๕,๐๐๐ บาท) *
๕๐. คุณแม่สำลี-คุณพัฒนศรี แสงศรี *
๕๑ อุทิศให้ คุณแม่สมบุญ แสงศรี *
๕๒. คุณแม่ชลอ คงคา *
๕๓. อ.วิเชียร-อ.แขไข กิตติปัญญาวงศ์ 
๕๔. คุณแม่ละมูล-คุณพิมุข -คุณมยุรินทร์-คุณยุวดี เพชรชัด 
๕๕. คุณไล่บ้วย-คุณชนิดา มั่นเจริญ
๕๖. คุณนงเยาว์-คุณนนฐิกาต์ ทองเจือ และครอบครัว
๕๗. แม่ชีอ้อย และเพื่อนสหธรรมมิก
๕๘. คุณศรีวลัย พรหมอร่ามกุล
๕๙. คุณพัฒนา อนุมาตย์
๖๐. คุณทรงยศ เสริมสาธนสวัสดิ์-คุณจิราภรณ์ ละเอียดดี *
๖๑. คุณสมชาย อังศิริลาวัลย์ *
๖๒. คุณแม่เตียง ผลวัฒนะ *

# คุณกิตติลาภ ภัทรวณิชการ, คุณบุ้งเง็ก ภัทรวณิชการ, คุณจิตรา เปลี่ยนวงษ์, คุณชนากร เปลี่ยนวงษ์ อุทิศบุญกุศลให้ คุณแม่อุษา ภัทรวณิชการ ๒๒,๐๐๐ บาท
# คุณชาญชัย-คุณรำไพพรรณ จินดาสถาพร ๑๐,๐๐๐ บาท
# คุณกาญมนัส นุ่มศรี ๕๐๐ บาท
# แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค ๑,๐๐๐ บาท
# คุณกิตติพัฒน์ หอมจันทร์ ๕๐๐ บาท
# คุณพงศ์พณิช หาญเศรษฐการ ๑,๐๐๐ บาท
# อ.กองแก้ว ซิ่งเถียรตระกูล, คุณนิวัติชัย ซิ่งเถียรตระกูล ๑,๑๐๐ บาท
# บจก.เอ็น อี ซี คอนกรีตโปรดัก ๒,๐๐๐ บาท
# คุณขวัญศิริ วรรณชนะ ๕๐๐ บาท
# แม่ชีสมหวัง ดาพันธ์ ๑,๐๐๐ บาท
# คุณแม่มณี โพธิ์กลาง ๒,๐๐๐ บาท
# ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ ๑,๐๐๐ บาท

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้อำนวยอวยชัยอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์ ประกอบกิจใดพึงสำเร็จถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญTags :

view