สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๑๓ ก.ย.๒๕๖๑ น้อมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ ๕๖ ปี ๓๑ พรรษา พระครูภาวนาธรรมธารี และขอเชิญร่วมบริจาคทุนพัฒนาการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๐ ทุน

๑๓ ก.ย.๒๕๖๑ น้อมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ ๕๖ ปี ๓๑ พรรษา พระครูภาวนาธรรมธารี และขอเชิญร่วมบริจาคทุนพัฒนาการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๐ ทุน


○ ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพทุนการศึกษาเต็มแล้ว

"ร่วมบุญหนุนการศึกษา เสริมปัญญาสู่เยาวชน"

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนพัฒนาการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๕ ทุน 
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

ติดต่อเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

กำหนดการ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุ และแม่ชี
เวลา ๑๒.๔๐ น. มอบทุนการศึกษา
เวลา ๑๓.๐๙ น. สรงน้ำพระพุทธรูปทองคำประจำวัดป่ามะไฟ

รายนามผู้มอบทุนการศึกษา

๑. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑ ทุน
๒. คุณสุรัตน์-คุณเยาวลักษณ์ สำราญฤทธิ์ ๑ ทุน
๓. บริษัท ทูบีโกรทว์ จำกัด ๑ ทุน
๔. พ.ต.ท.หญิง มณฑาทิพย์ ๑ ทุน
๕. คุณกนกกาญจน์ ทองคำ ๑ ทุน
๖. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง ๑ ทุน
๗. คุณจินดา ลักษณะโยธิน ๑ ทุน
๘. คุณเพ็ญพฤษณา บำเรอทอง ๑ ทุน
๙. คุณกาญจนา ทองคำ ๑ ทุน
๑๐. พ.ต.ท.ชวาลย์ วงษ์รอด ๑ ทุน
๑๑. ด.ต.หญิง วาสนา มีสน ๑ ทุน
๑๒. คุณภัทร์-คุณฐิตารีย์ สำราญฤทธิ์ ๑ ทุน
๑๓. คุณเยาวภา รุ่งเรือง ๑ ทุน
๑๔. ด.ต.วินัย ประภาโต ๑ ทุน
๑๕. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑ ทุน
๑๖. คุณสุพรรณี บุดดีหงษ์ ๑ ทุน
๑๗. ครอบครัวพิเศษนครกิจ ๑ ทุน
๑๘. ผ.อ.ชัยพร ผ่องแผ้ว และครอบครัว ๑ ทุน
๑๙. คุณกัญญา วราหกิจ ๑ ทุน
๒๐. แม่ชีธนวรรณ สร้อยสน ๑ ทุน
๒๑. คุณนงเยาว ์ทองเจือ ๑ ทุน
๒๒. คุณวรรณดี อินทเศียร ๑ ทุน
๒๓. คุณไพโรจน์-คุณดนยา จันทร์หอม ๑ ทุน
๒๔. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารีย์ ๑ ทุน
๒๕. คุณพงษ์ประเสริฐ-คุณศิริพร ใจขุ่ม ๑ ทุน
๒๖. คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ ๑ ทุน
๒๗. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค ๑ ทุน
๒๘. พระพัฒนา ปญฺญาสาโร ๑ ทุน
๒๙. แม่ชีญาณิศา นิศากรกุล ๑ ทุน
๓๐. คุณนัฐฐา เหล็งศรีชะเอม และครอบครัว ๑ ทุน
๓๑. คุณรมิดา ไชยภรธรรม ๑ ทุน
๓๒. คุณรมิดา ไชยภรธรรม ๑ ทุน
๓๓. คุณสมพร อินทรวงษ์ ๑ ทุน
๓๔. คุณพรพรรณภัค สินธุฐิติภานนท์ ๑ ทุน
๓๕. คุณจุฑามาส ยอขันธ์ ๑ ทุน
๓๖. คุณเธียรกนก จุฑาพรมณี-คุณธัญญพัทธ์ วัฒนะวณิชวงศ์ ๑ ทุน
๓๗. คุณอาคม อุนเมตาอารีย์ ๑ ทุน
๓๘. คุณแม่มณี ทิมพวง-คุณคธัชปภา จันทร์วงษา และน้องๆ ๑ ทุน
๓๙. คุณชนิตา-คุณภาวัต เมธีชุติกุล ๑ ทุน
๔๐. คุณแม่ธัญทิพย์ วัฒนะวณิชวงศ์ ๑ ทุน
๔๑. คุณไพูลย์ กันติพงศ์พิพัฒน์ ๑ ทุน
๔๒. คุณไพูลย์ กันติพงศ์พิพัฒน์ ๑ ทุน
๔๓. คุณจรุงเดช วิศิษฐ์กิจการ ๑ ทุน
๔๔. คุณจรุงเดช วิศิษฐ์กิจการ ๑ ทุน
๔๕. คุณณพพร-คุณใจทอง-คุณลัคนา-คุณชาญณรงค์ ลาภถาวรเกียรติ ๑ ทุน
๔๖. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน
๔๗. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน
๔๘. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน
๔๙. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน
๕๐. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน
๕๑. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน
๕๒. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน
๕๓. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน
๕๔. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน
๕๕. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๑ ทุน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอำนวยอวยชัย ให่ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีจิตอัน
สงบร่มเย็น ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ จนถึงพระนิพพานสมบัติด้วยเทอญ

Tags :

view