สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

1-16 พ.ค.2562 ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๗๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1-16 พ.ค.2562 ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๗๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๗๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

(วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)

วันที่ ๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท

จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท

จองเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

ติดต่อสมัครบวช และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ :

พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐

พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔

พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙

(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี

ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

-ดาวโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารแนบการสมัครได้ที่http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&catid=9263&fid=158792&detail  

-ดาวโหลดกำหนดการได้ที่  http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&catid=9263&fid=158795&detail

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองโดยตรงที่วัดป่ามะไฟ หรือ ส่งเอกสารมาที่อีเมล watpamafai@yahoo.com

กราบนมัสการ ถึง พระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ


เอกสารประกอบการสมัคร  
๓.๑ ใบสมัคร
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
๓.๔ รูปถ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๓.๕ ใบรับรองตรวจสุขภาพ (HIV, สารเสพติด)
๓.๖ ใบรับรองแพทย์
๓.๗ ใบรับรองของผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง
๓.๘ หนังสือรับรองบุคคล
๓.๙ หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล
หมายเหตุ : ผู้สมัครให้ทำสำเนาเอกสารประกอบการสมัครเก็บไว้กับตนเอง จำนวน ๑ ชุด

รายนามผู้สมัครอุปสมบท

๑. นายประสิทธิ์ หิรัญรุ่ง (๘๕ ปี) วันอาทิตย์
๒. นายวรพจน์ เอื้อสว่างธรรม (๓๖ ปี) วันอาทิตย์
๓. นายณัฐพงษ์ อินทมาศ (๒๓ ปี) วันอังคาร
๔. ร.ต.อ.พชรพล บูรณะเรข (๕๓ ปี) วันจันทร์
๕. นายสถาพร สวามิวัสดุ์ (๓๘ ปี) วันอังคาร
๖. นายเอกฤทธิ์ เทียนเผือก (๓๖ ปี) วันพฤหัสบดี
๗. นายจำรัส ใจชื่น (๕๐ ปี) วันเสาร์
๘. นายประมูล เด่นพงษ์ (อายุ ๔๓ ปี)
๙. นายธนินท์ธร ธนากฤติเดช (๕๘ ปี) วันอังคาร
๑๐. นายณัฐพล วานิชกุล (๒๔ ปี) วันจันทร์
๑๑. นายพีรพัฒน์ ขำกล่อม (๒๑ ปี) วันพุธ
๑๒. นายปรเมษฐ์ พี่งศิลป์ (๒๕ ปี) วันพุธ
๑๓. นายชนาภัทร อุดมทรัพย์ (๕๔ ปี) วันอาทิตย์
๑๔. นายสถาพร โรจน์รัตนพล (๖๐ ปี) วันพุธกลางคืน
๑๕. นายต่อศักดิ์ คุปตจิต (๕๒ ปี) วันศุกร์
๑๖. พ.ต.อ.ธนวิน จันทวี (๔๘ ปี) วันอังคาร
๑๗. พ.ต.ต.จุมพล ทฤษฏีสุข (๕๑ ปี) วันจันทร์
๑๘. นายวุฒิ บุญมา (๖๐ ปี) วันพุธ
๑๙. นายวรุตม์ พันธุมโกมล (๒๕ ปี)
๒๐. นายปารมี เมธีชุติกุล (๒๕ ปี) วันพฤหัสบดี
๒๑. นายณัฐกร เจตน์เจริญ (๓๕ ปี) วันจันทร์
๒๒. พ.ท.บุญโชติ อยู่ดี (๕๙ ปี) วันศุกร์
๒๓. นายภิญโญ แก้วอำไพ (๓๗ ปี) 
๒๔. ร.อ.สุวัฒน์ เย็นอ่อน (๖๕ ปี) วันพฤหัสบดี
๒๕. นายวินัย พร้อมวุฒิ (๓๘ ปี) วันจันทร์
๒๖. นายสิทธิโชค บางไผ่ (๒๒ ปี) วันเสาร์
๒๗. นายอิสระพงศ์ สถิตย์ชัย (๓๒ ปี)
๒๘. นายปัญญา ดวงซุย (๕๙ ปี) วันอังคาร
๒๙. นายศิราชัย โรยโนรี (๒๔ ปี) วันจันทร์
๓๐. นายธนเดช กิจการมั่งคั่ง (๔๗ ปี) วันศุกร์
๓๑. นายพร ขาวผรอง (๕๗ ปี) วันศุกร์
๓๒. นายเจริญ ขาวผ่อง (๒๑ ปี) วันอังคาร
๓๓. ร.ต.พรเทพ ยี่สุ่น (๖๐ ปี) อังคาร
๓๔. นายประณต โภครักษ์ (๒๐ ปี) วันพฤหัสบดี
๓๕. นายภุมพล อริยะนนทกร (๖๑ ปี) วันพุธกลางวัน
๓๖. นายเจษฎาภรณ์ นิลนนท์ (๒๑ ปี) วันอังคาร
๓๗. นายธนกฤติ ซื่อตรง (๒๘ ปี) วันจันทร์
๓๘. นายสุทธิโรจน์ จริยนพนันท์ (๕๖ ปี) วันพุธกลางวัน
๓๙. นายวรเมธ ยาสมสี (๔๖ ปี) วันพุธกลางวัน
๔๐. นายบุญเริ่ม รามศักดิ์ (๖๓ ปี) วันอาทิตย์
๔๑. นายประสาน โกชิน (๒๗ ปี) วันพุธกลางคืน
๔๒. นายศิระเมศว์ ใหม่ศรี (๒๘ ปี) วันพุธ
๔๓. นายอภิวัฒน์ บุญธรรม (๒๖ ปี) วันอังคาร
๔๔. นายประสิทธิ์ ศรีวันทา (๕๔ ปี) วันจันทร์
๔๕. นายชาญณรงค์ จงปัน (๓๗ ปี) วันจันทร์
๔๖. นายอาทร วัฒนนุศิษย์ (๓๙ ปี) วันพุธกลางวัน
๔๗. นายณนศพร วงศ์ษานารายณ์ (๒๒ ปี) วันจันทร์
๔๘. นายอนันตพร สุชาติพงศ์ (๓๕ ปี) วันอังคาร
๔๙. นายนฤทธิ์ วงษ์ยาปาน (๔๔ ปี) วันเสาร์
๕๐. นายพลัฏฐ์ แสงเทพ (๒๙ ปี) พุธ
๕๑. นายพิชชากร มณฑาประเสริฐ (๒๒ ปี) วันพุธกลางคืน
๕๒. ร.ต.อ.สุนันต์ มาป้อง (๕๔ ปี) วันศุกร์
๕๓-๘๐. กำลังพล พล ร.๒ รอ.
๘๑. นายอิทธิพล เสียงก้อง (๓๙ ปี) วันอังคาร
๘๒. นายสัจจา พันธุวงษ์ (๕๖ ปี) วันจันทร์
๘๓. พ.ต.ต.ช่วงชัย อุปถัมภ์ (๔๓ ปี) วันอังคาร
๘๔. นายอภิสิทธิ์ พรหมประเสริฐ (๔๓ ปี) วันพฤหัสบดี
๘๕. พ.ต.ท.ปัญญา เรือนดี (๕๒ ปี) วันจันทร์
๘๖. คุณธามน เจริญศิลป์ (๕๑ ปี) วันอังคาร
๘๗. นายทองใส ทารินี (๘๑ ปี) วันอังคาร
๘๘. นายสมยศ ทองมงคล (๕๔ ปี) วันเสาร์
๘๙. นายจำรัส ใจชื่น (๕๐ ปี) วันเสาร์
๙๐. พันจ่าเอกธนพัชร์ มณฑาลพ (๔๒ ปี) วันจันทร์
๙๑. นายณัฏฐพล สุกใส (๔๕ ปี) วันจันทร์
๙๒. นายอมร อึ้งสุวานิช (๔๔ ปี) วันจันทร์
๙๓. นายอชิร สัจจะสกุลชัย (๔๔ ปี) วันพฤหัสบดี
๙๔. นายจิรายุ เลี้ยงวงษ์ (๒๓ ปี) วันอังคาร
๙๕. นายชาญ ไพเราะ (๔๖ ปี) วันจันทร์
๙๖. นายจิราเมธ ศิริบุตร (๒๖ ปี) วันอาทิตย์
๙๗. จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม (๕๑ ปี) วันจันทร์
๙๘. นายมานะ สุระเสียง (๓๘ ปี) วันอังคาร
๙๙. นายสมชาย หนูริ่ง (๔๕ ปี) วันศุกร์
๑๐๐. นายภูมิประเทศ อ้นติ่ง (๒๑ ปี) วันจันทร์
๑๐๑. นายรัฐพงษ์ นาคสุวรรณ (๒๕ ปี) วันศุกร์
๑๐๒. นายสักรินทร์ เปี่ยมทองคำ (๓๒ ปี) วันศุกร์
๑๐๓. นายมนต์ชัย ธีรวันทนีย์ (๔๖ ปี) วันอาทิตย์
๑๐๔. นายก้องภัค ประเสริฐสงค์ (๔๗ ปี) วันศุกร์
๑๐๕. นายธวัชชัย ฉายาชวลิต (๔๔ ปี) วันอาทิตย์
๑๐๖. นายเอกพจน์ ผิวคล้ำ (๒๗ ปี) วันพฤหัสบดี
๑๐๗. ร.ต.ท.ชยิน จินดาสถาน (๖๔ ปี) วันอาทิตย์
๑๐๘. นายต่อศักดิ์ คุปตจิต (๕๒ ปี) วันศุกร์
๑๐๙. นายเอิบ คงสมบูรณ์ (๗๔ ปี) วันอาทิตย์ 

                                                                         รายนามเจ้าภาพอุปสมบท (๑ รูป ต่อ ๒ เจ้าภาพ)

๑. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
๒. คุณรุจาภา ชุติจาตุรนต์
๓. คุณพ่อชุบ-คุณแม่สำนอง อินทมาศ
คุณประมินทร์-คุณสำเนา อินทมาศ ๓ รูป
๔. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ ๒ รูป
๕. คุณอารีย์พร ซิ้มประเสริฐ
๖. คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา ธนวิรุฟห์กุล
๗. คุณพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว
๘. คุณนิภาพร ม่วงงาม-เด็กชายเบนตามิน ดาซิลวา
๙. คุณกิตติพงษ์ สราทิพย์-คุณสาริศา ม่วงงาม
๑๐. คุณยอดชาย เมทนีกรชัย และครอบครัว
๑๑. คุณอำนวย-คุณชุมพล สกุลอำนวยชัย
๑๒. คุณฐิติกาญจน์-คุณธรณ์เทพ สกุลอำนวยชัย
๑๓. คุณอภิญญา-คุณวริษา สกุลอำนวยชัย
๑๔. คุณแม่ง้อเอ็ง แซ่เลี่ยว และครอบครัว
๑๕. คุณเนาวดี ชโลธร
๑๖. คุณณพพร-คุณใจทอง-คุณลัคนา-คุณชาญณรงค์ ลาภถาวรเกียรติ, คุณทัศนีย์ ไกรทอง, คุณจุฬาทิพย์-คุณอัครเดช-คุณวรวิช-คุณวรายุส นิศามณีรัตน์, คุณเอี่ยวคิม แซ่ลี้, คุณซูอิม แซ่ฮ้อ, คุณแก้ว สะบันงา
๑๗. ดร.สุรเดช-ดร.ไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ
๑๘. แม่ชีจรรยา ละเอียดดี ๒ รูป
๑๙. คุณสมบูรณ์-คุณสุรัตน์-คุณสาริน-คุณปัญญ์ชลี-คุณชานน ศุภนิมิตรกุลกิจ
๒๐. ร.ต.อ.พชรพล บูรณะเรข
๒๑. แม่ชีสมพร ศรีเมือง
๒๒. คุณปิยธิดา เปล่งศรี
๒๓. คุณครูภักดีพรรณ พุยศิริ
๒๔. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
๒๕. คุณจิรพรรณ เหล็กจาน-คุณดาราวรรณ ศีรตระกูล
๒๖. ครอบครัวพิเศษนครกิจ
๒๗. คุณรัศมี ศุภนิมิตรกุลกิจ และครอบครัว, หจก. อุปกรณ์ยนต์ อุบลราชธานี
๒๘. อ.วิเชียร-อ.แขไข กิตติปัญญาวงศ์
๒๙. คุณหทัยรัตน์ พุ่มกำพล, คุณวิไลวรรณ ขมวิสัย และแม่ชีกัญจนา จงห่วงกลาง
๓๐. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว
๓๑. คุณสิรีธร ผลาหาญ
๓๒. คุณเฉลียว ไพวงศ์
๓๓. คุณเพ็ญศรี ภู่พงษ์วัฒนา
๓๔. คุณชนิตา-คุณภาวัต เมธีชุติกุล
๓๕. คุณกานต์พงศ์ กิจเจริญ
๓๖. คุณกรยุพา อุไรวงษ์
๓๗. คุณอำพร ศิลาพงษ์
๓๘. คุณมาละรี จินดารัตน์ ๒ รูป
๓๙. คุณแม่จำเริญ แซ่จิว
๔๐. หจก.สหเวชย์ ยูเนี่ยน จ.นครนายก
๔๑. คุณอรวรรณ บุญเพ็ง และครอบครัวบุญเพ็ง
๔๒. คุณอุบลวรรณ ภู่พงษ์วัฒนา และครอบครัว
๔๓. คุณศิรประภา ปิยะวิริยะกุล
๔๔. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปั
๔๕. คุณรมิดา-ด.ช.ศุภกร ไชยภรธรรม
๔๖. คุณจิตติวัฒน์ ปัตตะโชติ และครอบครัว
๔๗. คุณหทัยชนก สุวรรณทรรภ ๔ รูป
๔๘. คุณธีระ พวงสุวรรณ
๔๙. คุณไพน์ทวี ธณานนท์เมธารักษ์
๕๐. แม่ชีสาดา ศรีเมือง
๕๑. อุทิศให้ คุณพ่อพินิต วิศิษฐ์กิจการ ๒ รูป
๕๒. คุณสมชาย พุยศิริ
๕๓. คุณอรอุมา พันธุ์เศษฐรัตน์ ๓ รูป
๕๔. คุณนวลจันทร์ เชยคำแหง
๕๕. คุณเรวดี เกิดสุข และครอบครัว-คุณอริยะศักดิ์ อโศวัฒนะ และครอบครัว
๕๖. คุณนภาวรรณ สิงหกุล ๒ รูป
๕๗. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง อุทิศถวาย พระปลัดชูศักดิ์ ธมฺมโชโต
๕๘. คุณชนินทร์-คุณจินดา ผลราภ และครอบครัว
๕๙. คุณมัสลิน วรรณประเวศ
๖๐. ตลาดดอนพรหม
๖๑. คุณจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ๒ รูป
๖๒. นาวาอากาศโทหญิง ชุลีพรรณ-คุณณัฐวัติ-คุณพีช-คุณณัฏฐณิชา-คุณณภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา-คุณผ่องศรี เมืองจุมพล, คุณปุณณภา เมืองจุมพล ๑๒ รูป
๖๓. คุณครูทุเรียน ทรัพย์ประสาท
๖๔. คุณบุรี กันตรง
๖๕. คุณพรศรี บุญเพื่อน
๖๖. คุณธัญมน ชนุตพงศ์
๖๗. แม่ชีกัญจนา จงห่วงกลาง และคณะ
๖๘. คุณยุทธนา-คุณจันทร์เพ็ญ-คุณภูวนัตถ์-คุณภัคจิรา ค้าคล่อง
๖๙. คุณเอกชัย-คุณศิริวรรณ เผดิมพรร่มเย็น
๗๐. คุณสมพล-คุณพัชรี แก้วอำไพ
๗๑. คุณชัชราวรรณ-คุณนุจรินทร์ สุวรรณพืช
๗๒. คุณอารยา มณีลาภ
๗๓. ร.ต.สมบัติ สุวรรณคาม และครอบครัว
๗๔. คุณกฤษณุ โกมลภิส
๗๕. คุณแม่บุญล้อม กตเวทิตาธรรม
๗๖. คุณภรสิริ เตรียมการ
๗๗. คุณกฤษณะ เทพดารักษ์
๗๘. คุณชวิศา-ด.ญ.อัญญ่า เจริญเดช
๗๙. คุณศุรนิตย์ สามารถ-คุณประเสริฐ ทรัพย์กลาง
๘๐. คุณณัชวีย์-คุณสรวีย์-คุณเมธวีย์ จริยนพนันท์
๘๑. ผ.อ.นพ.นำพล แดนพิพัฒน์
๘๒. คุณวาสนา เหมือนประสาร ๓ รูป
๘๓. คุณศิริลักษณ์ เพ็งธรรม และคณะ
๘๔. คุณทิพวรรณ วัฒนะวงค์
๘๕. คุณวรรณธนา เกตุแก้วธนาธร
๘๖. คุณนวลจันทร์ เชยคำแหง
๘๗. คุณแสงจันทร์ ตั้งธนาธร
๘๘. คุณสมจิตต์ ศรีเพ็ชรไทย
๘๙. คุณประเทือง แจ่มไพบูลย์
๙๐. คุณจารุทัย นพจำรูญศรี
๙๑. ดร.ทิพรัตน์ แก้ววิสิษฐ์
๙๒. คุณวรรณวิมล คงมีบุญ
๙๓. คุณธัญลักษณ์ แสง-ชูโต
๙๔. คุณบุษบงก์ พุกพูล
๙๕. พ.อ.ชุมเจตย์-คุณวรางคณา นพเกตุ และครอบครัว
๙๖. คุณวุฒิภัทร-คุณต้องตา โตวัฒนา
๙๗. คุณจิราวรรณ-คุณพรรษพร อุ่นเมตตาอารี
๙๘. คุณวราภรณ์ จันปลั่งสิริกุล
๙๙. คุณพรทิพย์ สถิตย์ชัย
๑๐๐. คุณบุญทิวา วรรณประเวศ (พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี)
๑๐๑. คุณทิฆัมพร จารุภูมิ (ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
๑๐๒. คุณธัญชิดา ภู่ยาโต
๑๐๓. คุณแววดี-คุณพิทักษ์ และคณะ
๑๐๔. คุณวรดาภา สืบวงษ์ (รองปลัด อบต.ไม้เค็ด)
๑๐๕. คุณวลัยพรรณ และคณะ

รายนามเจ้าภาพออกโรงทาน และถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ

รายนามเจ้าภาพออกโรงทาน และถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ

#วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันบวชนาค)
• คุณรุจาภา ชุติจาตุรนต์
- ถวายภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท

• คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

• คุณพงษ์พณิช หาญเศรษฐการ
- ถวายน้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

• คุณจรุงเดช วิศิษฐ์กิจการ
- ถวายน้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

• คุณครูวรรณเพ็ญ ทองศรี
- ถวายน้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

• คุณพริมม์ธารา คงคา-คุณปัณญพักญ์ ภาคามล-คุณชิสรัสย์ ภาคามล-ครอบครัวคงคา-ครอบครัวภาคามล 
- ถวายน้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

• อาจารย์แอร์ (เซียนแปะโรงสี)
- กาแฟสด
- สาหร่ายเถ้าแก่น้อย

• บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด 
- ขนมยูโร

• คุณกิมเลี้ยง เอื้อสว่างธรรม, คุณสมสิริลักษณ์ เอื้อสว่างธรรม และครอบครัว
- ผัดไทย ขนมใส่ไส้

  • ครอบครัวอิ้งจะนิล-ครอบครัวเอกภานุวัฒน์-ครอบครัวกุลวิวัฒน์

ข้าวเหนียวหมูฝอย หมูแผ่น ๑๐๐ ชุด


#วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันบวชพระ)
• คุณธีระ พวงสุวรรณ
- กระเพาะปลา
- ลูกชิ้นหมูทอด
- ขนมเค้ก
- ชาเย็น
- กาแฟเย็น
- ชาเขียวเย็น

• แม่ชีสวรรค์ จันชื่น-แม่ชีณปภัช บุญแสนแผน-ด.ต.หญิงวาสนา มีสน-คุณกรวรรณ สังข์สดศรี-คุณนาคจรรยาพร ศิลปะอ่อนดี-คุณศศิวัตน์ ศิวบูรณะตระกูล
- ก๋วยเตี๋ยวหมู ๒ หม้อใหญ่

• แม่ชีสมพร ศรีเมือง
- ขนมจีน น้ำยา

• คุณกฤษณะ-คุณขวัญจิตร
- ขนมตาล
- เครื่องดื่ม

• คณะกัลยาณธรรม
- น้ำผลไม้ปั่น

• อาจารย์แอร์ (เซียนแปะโรงสี)
- กาแฟสด
- สาหร่ายเถ้าแก่น้อย

• บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด 
- ขนมยูโร

• แม่ชีวิมล พลเมือง-คุณภิญญาภัชญ์ ไกรทอง (ขวัญ) และครอบครัว
- ขนมจีน แกงเขียวหวาน
- ไอสครีม ๑ ถัง

• คุณจ่า-คุณแจ๋ว ช้างน้อย
- ส้มตำ
- ข้าวเหนียว ไก่ทอด
- ผัดไทย

• คุณเพลินพิศ สงวนวงษ์
- น้ำแข็งใส หวานเย็น

คุณย่าเงียบ ซื่อตรง

-ผัดหมี่

• คุณรุ่งทิพย์ สระคงทอง
- ส้มตำสั่ว

• คุณศิริพร ใจชุ่ม และคณะ
- ขาหมูพะโล้

• คุณสมศักดิ์-คุณอัมพร เอื้อนุกูล
- ชานม

#วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• คุณนภาวรรณ สิงหกุล
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

• น.พ.สมพงษ์-คุณรัชดาวดี พรวิลาวัณย์,
คุณวิชัย-คุณบังอร โอสถานุเคราะห์
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• นอ.หญิง ชุลีพรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

• พ.ท.ณัฐพัชร์ ฬาทอง
- ถวายภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บ

• คุณพัดธราวุธ วรรณะ
- ถวายน้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• พ.อ.ชุมเจตน์-คุณวรางคณา นพเกตุ และครอบครัว
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• คณะสงฆ์อำเภอกบินทร์บุรี
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• คุณสมฤดี ไทยพานิช และครอบครัว
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

• คุณนัฐฐา-คุณสุชิน-คุณนัฐพงค์-คุณประภัสสรณ์-คุณปกรณ์ เหล็งศรีชะเอม
- ถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• คุณอภิศักดิ์-คุณอภิญญา-ร.ต.วสวัตติ์-
พ.ต.ท.วิทวัส-พ.ญ.ธันยรส และเด็กหญิงวรัสยา เสาวดี 
- ถวายภัตาหารเช้า-น้ำปานะ ๔,๐๐๐ บาท

• คุณปฤษฎางค์ อิ้งจะนิล
- ถวายภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บ

#วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• พระศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บ

#วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• คุณพ่อชุบ-คุณแม่สำนอง อินทมาศ 
คุณประมินทร์-คุณสำเนา อินทมาศ
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บ

• คุณเนาวดี ชโลธร
- ถวายน้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

• สกุลอำนวยชัย
• คุณแม่ง้อเอ็ง แซ่เลี่ยว และครอบครัว,
คุณรัศมี ศุภนิมิตรกุลกิจ 
• คุณยุทธนา-คุณจันทร์เพ็ญ-คุณภูวนัตถ์-คุณภัคจิรา ค้าคล่อง
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• คุณแววดี-คุณพิทักษ์ และคณะ
- ถวายภัตตาหารเช้า ๓,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• คุณส้มเช้า พราวศรี และคณะ
- ถวายภัตตาหารเพล ๔,๐๐๐ บาท

• คุณหทัยชนก สุวรรณทรรภ 
ถวายน้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันปฏิบัติธรรม)
• คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
- ถวายภัตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ 
๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

#วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันลาสิกขา)
• คุณครูวัชรีพร ขำเลิศ
- ถวายภัตตาหารเพล ๕,๐๐๐ บาท

• คุณจิราวรรณ-คุณพรรษพร อุ่นเมตตาอารี ๕๐๐ บาท
• คุณธนดล จันทร์รักษา-คุณอภิญญา พุทธประเสริฐ ๑,๐๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

กำหนดการ

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

(วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)

วันที่ ๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๐๐ น. นาค ๗๙ ท่าน รายงานตัว

ลงทะเบียน ที่วัดป่ามะไฟ

เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีปลงผมนาค

พิธีแห่นาครอบเมืองปราจีนบุรี

เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีทำขวัญนาค

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. นาค ๗๙ ท่าน พร้อมกันที่วัดป่ามะไฟ

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีกล่าวรายงาน

โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีให้โอวาทนาคและพิธีเปิดโครงการ

โดย ..........

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

นาคและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีแห่นาครอบอุโบสถและมอบผ้าไตร โดย

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีบรรพชาเป็นสามเณร

โดย ..........

เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ดังนี้ -

๑. อุโบสถวัดป่ามะไฟ จำนวน ๓๔ รูป

โดยมี พระครูประโชติปริยัติคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

๒. อุโบสถวัดท้าวอู่ทอง จำนวน ๓๔ รูป

โดนมี พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ

ฟังบรรยาย แนะนำการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน

โดย พระครูภาวนาธรรมธารี

เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ ๓-วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ

เวชา ๐๖.๐๐ น. ออกบิณฑบาต

เวลา ๐๗.๐๐ น. พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ

เวลา ๑๑.๐๐ น. พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ

เวลา ๑๗.๐๐ น. พักทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ

เวลา ๑๙.๓๐ น. พักฉันน้ำปานะ

เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น. บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด

เวลา ๐๗.๓๐ น. พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ น. บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด

เวลา ๑๑.๐๐ น. พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีกล่าวรายงาน

โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตร/แสดงปัจฉิมนิเทศ/พิธีลาสิกขา

โดย ..........

-----------------------------------------

ตาราง ออกโรงทาน ใส่บาตร ถวายภัตตาหาร
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕
(วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)
ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑ พ.ค. ๖๒ ♡ วันบวชนาค (ออกโรงทาน)
๒ พ.ค. ๖๒ ♡ วันบวชพระ (ออกโรงทาน)
๓ พ.ค. ๖๒ ♡ วัดป่ามะไฟ (ใส่บาตรอาหารสด)
๔ พ.ค. ๖๒ ♡ ศูน์ราชการ โดย: จังหวัดปราจีนบุรี (ใส่บาตรอาหารแห้ง)
๕ พ.ค. ๖๒ ♡ วัดป่ามะไฟ (ใส่บาตรอาหารสด)
๖ พ.ค. ๖๒ ♡ วัดป่ามะไฟ (ใส่บาตรอาหารสด)
๗ พ.ค. ๖๒ ♡ ศูนย์โอท็อป วงเวียนสมเด็จพระนเรศวร โดย: อบต.ไม้เค็ด (ใส่บาตรอาหารแห้ง)
๘ พ.ค. ๖๒ ♡ ทัศนศึกษา ดูงาน (งดบิณฑบาตร)
๙ พ.ค. ๖๒ ♡ ลานอเนกประสงค์ข้างวัดท้าวอู่ทอง โดย: อบต.โคกไม้ลาย (ใส่บาตรอาหารแห้ง)
๑๐ พ.ค. ๖๒ ♡ วัดป่ามะไฟ (ใส่บาตรอาหารสด)
๑๑ พ.ค. ๖๒ ♡ วัดป่ามะไฟ (ใส่บาตรอาหารสด)
๑๒ พ.ค. ๖๒ ♡ วัดป่ามะไฟ (ใส่บาตรอาหารสด)
๑๓ พ.ค. ๖๒ ♡ วัดป่ามะไฟ (ใส่บาตรอาหารสด)
๑๔ พ.ค. ๖๒ ♡ ตลาดประจันตคาม โดย: เทศบาลตำบลประจันตคาม (ใส่บาตรอาหารแห้ง)
๑๕ พ.ค. ๖๒ ♡ ลานวัดเกาะเค็ดใน โดย: อบต.ไม้เค็ด (ใส่บาตรอาหารแห้ง)
๑๖ พ.ค. ๖๒ ♡ วันปิดงาน (ออกโรงทาน)

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญTags :

view