สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๙ มิ.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อช่อฟ้า ๒ ช่อ และ หลวงพ่ออองค์ดำ หน้าตัก ๑๙ นิ้ว ๒ องค์

๙ มิ.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อช่อฟ้า ๒ ช่อ และ หลวงพ่ออองค์ดำ หน้าตัก ๑๙ นิ้ว ๒ องค์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
*เททองหล่อช่อฟ้า จำนวน ๒ ช่อ
และหลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๑๙ นิ้ว  จำนวน ๒ องค์
เพื่อนำไปประดิษฐานบนยอด และหน้าบันศาลา
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
- กองบุญช่อฟ้า จำนวน ๕๙ กองบุญ กองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท
- กองบุญหลวงพ่อองค์ดำ จำนวน ๕๙ กองบุญ กองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท
ติดต่อร่วมบุญได้ที่ : พระครูภาวนาธรรมธารี 081-983-6770
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)
หมายเหตุ : ช่อฟ้า ๒ ช่อ - หลวงพ่อองค์ดำ ๒ องค์

กำหนดการ
เวลา ๑๔.๑๙ น. พิธีบวงสรวงบูชาครู
เวลา ๑๕.๓๙ น.
- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- พระเถราจารย์ ๔ รูป นั่งเจริญเมตตาจิต ๔ ทิศ
- พิธีเททองหล่อช่อฟ้า และหลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๑๙ นิ้ว

ประธานอุปถัมภ์เททองช่อฟ้า ช่อที่ ๑
• คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
จำนวนเงิน ๕๙,๙๙๙ บาท

ประธานอุปถัมภ์เททองช่อฟ้า ช่อที่ ๒
• คุณสมฤดี ไทยพานิช
จำนวนเงิน ๕๙,๙๙๙ บาท

ประธานอุปถัมภ์เททองหลวงพ่อองค์ดำ องค์ที่ ๑
• อาจารย์ชนะพล ชินปัญจะพล (ตลาดบวรร่มเกล้า)
จำนวนเงิน ๕๙,๙๙๙ บาท

ประธานอุปถัมภ์เททองหลวงพ่อองค์ดำ องค์ที่ ๒
• คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
จำนวนเงิน ๕๙,๙๙๙ บาท

รายนามเจ้าภาพเททองช่อฟ้า ช่อที่ ๑
๑. คุณปวริศา กองดี-เรือเอกสุนทร รอดพันหน
๒. คุณศรัณญ์รัชต์ สิทธิรักษ์ และครอบครัว
๓. คุณอารีย์พร ซิ้มประเสริฐ
๔. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง
๕. คุณพ่อชัยรัตน์-คุณแม่สุธิดา อุ่นเมตตาอารี และลูกหลาน
๖. คอบครัว พันปีทิพย์
๗. คุณสุรภี ภู่ศรีพงษ์ และครอบครัว
๘. คุณย่าเขียว ชูใจ
๙. คุณแม่เงียบ ซื่อตรง และครอบครัว
๑๐. พันโทประพาศ-คุณจิรายุ ซื่อตรง
๑๑. คุณเพลินพิศ สงวนวงษ์ และครอบครัว
๑๒. พระถวัลย์ โอภาโส, พระพชรพล กตคุโณ, พระวินัย ฐิตสีโล
๑๓. แม่ชีจรรยา ละเอียดดี
๑๔. ครอบครัวอิ้งจะนิล, เรืองรอง, กุลวิวัฒน์, กลิ่นจันทร์
๑๕. ครอบครัวไชยม, กลิ่นประดิษย์, กมลศักพิทักษ์
๑๖. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
๑๗. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๑๘. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว
๑๙. คุณสุทธิโรจน์-คุณณัชวีย์ จริยนพนันท์
๒๐. คุณชนาพร วงษ์พรหม และครอบครัว
๒๑. คุณธัญทิพย์ วัฒนะวณิชวงศ์, คุณชนิตา-คุณภาวัต เมธีชุติกุล, คุณสิรารมย์ วัฒนะวณิชวงศ์ และครอบครัว, คุณธัญญพัทธ์ วัฒนะวณิชวงศ์
๒๒. นาวาอากาศโทหญิง ชุลีพรรณ, คุณณัฐวัติ-
คุณพีช-คุณณัฏฐณิชา-คุณณภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
๒๓. คุณผ่องศรี-คุณปุณณภา เมืองจุมพล
๒๔. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข
๒๕. คุณชุมพล-คุณฐิติกาญจน์-คุณสาวอภิญญา-คุณธรณ์เทพ-คุณวริษา สกุลอำนวยชัย
๒๖. คุณชวิศา-ด.ญ.อัญญ่า เจริญเดช

รายนามเจ้าภาพเททองช่อฟ้า ช่อที่ ๒
๑. คุณปวริศา กองดี-เรือเอกสุนทร รอดพันหน
๒. คุณศรัณญ์รัชต์ สิทธิรักษ์ และครอบครัว
๓. คุณพ่อชัยรัตน์-คุณแม่สุธิดา อุ่นเมตตาอารี และลูกหลาน
๔. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๕. คุณสุทธิโรจน์-คุณณัชวีย์ จริยนพนันท์
๖. คุณชนาพร วงษ์พรหม และครอบครัว

รายนามเจ้าภาพเททองหลวงพ่อองค์ดำ องค์ที่ ๑
๑. คุณปวริศา กองดี-เรือเอกสุนทร รอดพันหน
๒. คุณศรัณญ์รัชต์ สิทธิรักษ์ และครอบครัว
๓. คุณพ่อชัยรัตน์-คุณแม่สุธิดา อุ่นเมตตาอารี และลูกหลาน
๔. คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
๕. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
๖. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว
๗. แม่ชีจรรยา ละเอียดดี
๘. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๙. คุณชนาพร วงษ์พรหม และครอบครัว
๑๐. พ.ท.บุญโชติ อยู่ดี-คุณสุนีย์ สุขศรีวงษ์มั่น
๑๑. นาวาอากาศโทหญิง ชุลีพรรณ, คุณณัฐวัติ-คุณพีช-คุณณัฏฐณิชา-คุณณภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
๑๒. คุณผ่องศรี-คุณปุณณภา เมืองจุมพล
๑๓. พ.อ.ปณิธาน-คุณอภิญญา เปมะโยธิน
๑๔. คุณชุมพล-คุณฐิติกาญจน์-คุณสาวอภิญญา-คุณธรณ์เทพ-คุณวริษา สกุลอำนวยชัย

รายนามเจ้าภาพเททองหลวงพ่อองค์ดำ องค์ที่ ๒
๑. คุณปวริศา กองดี-เรือเอกสุนทร รอดพันหน
๒. คุณศรัณญ์รัชต์ สิทธิรักษ์ และครอบครัว
๓. คุณพ่อชัยรัตน์-คุณแม่สุธิดา อุ่นเมตตาอารี และลูกหลาน
๔. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๕. คุณชนาพร วงษ์พรหม และครอบครัว


ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญTags :

view