สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๒๓ พ.ย.-๘ ธ.ค.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒๓ พ.ย.-๘ ธ.ค.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

"บวชถวายพระราชกุศล"

ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ 
(วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)
ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๑๖ วัน)

ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

● ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

ติดต่อสมัครบวช และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระปลัดจิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

การดาวโหลดเอกสาร เมื่อกดปุ่มดาวโหลดตามลิงค์ด้านล่างแล้ว

ระบบจะแสดงรหัสขึ้นมาให้ด้านบน ให้กรอกรหัสตามที่เห็นลงในช่องให้ถูกต้อง

ท่านจึงสามารถดาวโหลดเอกสารได้

-ดาวโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารแนบการสมัครได้ที่: 

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9269

-ดาวโหลดกำหนดการได้ที่  

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9269

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองโดยตรงที่วัดป่ามะไฟ หรือ ส่งเอกสารมาที่อีเมล watpamafai@yahoo.com

กราบนมัสการ ถึง พระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

เอกสารประกอบการสมัคร  
๓.๑ ใบสมัคร 
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ชุด 
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด 

○ รายนามผู้สมัครบรรพชาอุปสมบท

๑. ส.อ.ทิวากร แสงเพ๊ชร (๒๖ ปี) วันเสาร์
๒. นายธนากร เลี้ยงวงษ์ (๕๕ ปี) วันพุธ
๓. นายถวัลย์ สนามน้อย
๔. นายสำราญ ทองเพชร (๔๘ ปี) วันพุธ
๕. นายภุมพล อริยะนนทกร (๖๑ ปี) วันพุธกลางวัน
๖. ร.ต.อ.พชรพล บูรณะเรข อายุ (๕๓ปี) วันจันทร์
๗. นายธามน เจริญศิลป์ (๕๑ ปี ) วันอังคาร
๘. นายวรพจน์ เอื้อสว่างธรรม
๙. นายโกวิทย์ เอี่ยมสำอางค์ (๓๔ ปี) วันพุธกลางคืน
๑๐. นายประสิทธิ์ หิรัญรุ่ง (๘๕ ปี) วันอาทิตย์
๑๑. พ.อ.กฤต มงคล
๑๒. นายนพพล แก้ววงค์ (๓๕ ปี) วันพุธ
๑๓. นายภูวดล ชาวเมือง (๓๖ ปี) วันพุธ
๑๔. นายชนัตถ์ อุดมวัฒน์ทวี (๖๒ ปี) วันเสาร์
๑๕. นายกฤษฎา ทองแย้ม (๒๖ ปี) วันศุกร์
๑๖. นายอิทธิพล เสียงก้อง (๓๙ ปี) วันอังคาร
๑๗. นายประพนธ์ ชาตะรูปะชีวิน (๗๐ ปี) วันอังคาร
๑๘. นายบุญชัย ช่างคิด (๒๖ ปี) วันพุทธกลางวัน
๑๙. นายศิริวัฒน์ สุวรรณวาสี (๒๘ ปี) วันพฤหัสบดี
๒๐. นายสมชาย หนูหริ่ง (๔๕ ปี) วันศุกร์
๒๑. นายสุเทพ เรืองช่อ (๕๘ ปี) วันอังคาร
๒๒. นายธนพล เผือกวงษ์ (๒๑ รูป) วันจันทร์
๒๓. นายธนัทนิรันดร์ เมธาชัยภรณ์ (๕๕ ปี) วันอังคาร
๒๔. นายเอนก โลดทนงค์ (๓๕ ปี) วันเสาร์
๒๕. นายพรชัย ทองจอก (๖๑ ปี) วันพุธ
๒๖. นายสมชาย หงษ์ทอง (๖๐ ปี) วันอาทิตย์
๒๗. นายสัจจา พันธุวง์ (๕๖ ปี) วันจันทร์
๒๘. นายกวิน สุธีพงศ์โสภณ (๓๐ ปี) วันพุธ
๒๙. นายสุวิทย์ หนองแสง (๕๐ ปี) วันศุกร์
๓๐. นายประกอบ คชรินทร์ (๖๒ ปี) วันพุธ
๓๑. นายพงพัฒน์ เสนสอน (๒๕ ปี)
๓๒. นายวินิตย์ สายวงค์ปัญญา (๓๒ ปี) วันอาทิตย์
๓๓. ร.ท.ทองอินทร์ ผลาหาญ (๖๐ ปี) วันจันทร์
๓๔. ร.ต.บุญธรรม เจริญสุข (!๖๒ ปี) วันพฤหัสบดี
๓๕. นายนันทวัฒน์ คงกะพันธ์ (๒๔ ปี) วันจันทร์
๓๖. นายวีรชัย ชื่นชอบ (๒๙ ปี) วันเสาร์

๓๗. นายบุญชัย ช่างคิด (๒๖ ปี) วันพุทธกลางวัน
๓๘. นายพงพัฒน์ เสนสอน (๒๕ ปี)
๓๙. นายนันทวัฒน์ คงกะพันธ์ (๒๔ ปี) วันจันทร์
๔๐. นายยศพล วัฒนจรุงรัตน์ (๒๒ ปี) วันอังคาร
๔๑. นายกฤษฎา เคนหลัก (๒๒ ปี) วันศุกร์
๔๒. นายธนพล เผือกวงษ์ (๒๑ ปี) วันจันทร์

○ รายนามเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท

๑. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑ รูป
๒. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑ รูป
๓. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง ๑ รูป
๔. คุณพ่อชัยรัตน์ อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๕. คุณแม่สุธิดา อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๖. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๗. คุณจิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๘. คุณมณฑา ศิริบำรุง ๑ รูป
๙. อ.นิพนธ์-อ.ยุพิน ทรัพย์เรือง ๑ รูป
๑๐. คุณอารีย์พร ซิ้มประเสริฐ ๑ รูป
๑๑. คุณมนัสนันท์ เลิศพุทธมนต์ ๒ รูป
๑๒. อุทิศให้ คุณแม่ทับทิม ไชยม ๑ รูป
๑๓. คุณสุนันท์ มูลผดุง ๒ รูป
๑๔. ร.ต.อ.พชรพล บูรณะเรข ๑ รูป
๑๕. คุณธนากร เลี้ยงวงษ์ ๑ รูป
๑๖. คุณณพพร-คุณใจทอง-คุณลัคนา-คุณชาญณรงค์ ลาภถาวรเกียรติ, คุณทัศนีย์ ไกรทอง, คุณจุฬาทิพย์-คุณอัครเดช-คุณวรวิช-คุณวรายุส นิศามณีรัตน์, คุณเอี่ยวคิม แซ่ลี้, คุณซูอิม แซ่ฮ้อ, คุณแก้ว สะบันงา ๑ รูป
๑๗. คุณเนาวดี ชโลธร และครอบครัว ๑ รูป
๑๘. คุณปู่ชุบ-คุณย่าสำนอง อินทมาศ, คึณปราณี เทียมเกรียงไกร ๑ รูป
๑๙. คุณรุจิราภรณ์ อินทมาศ ๑ รูป
๒๐. คุณชนัตถ์ อุดมวัฒน์ทวี ๑ รูป
๒๑ คุณประเสริฐ-ร.ต.อ.หญิง ภาพร-คุณติณณภพ เพ็ญเขตร์วิทย์ ๑ รูป
๒๒. พ.ต.ท.ชวาลย์-ด.ต.หญิง รัชนีกร วงษ์รอด ๑ รูป
๒๓. คุณแม่ง้อเอ็ง แซ่เลี่ยว และครอบครัว, หจก. อุปกรณ์ยนต์ อุบลฯ ๑ รูป
๒๔. คุณรัศมี ศุภนิมิตรกุลกิจ ๑ รูป
๒๕ คุณปุณยาพร ศุภนิมิตรกุลกิจ และครอบครัว ๑ รูป
๒๖. คุณอำนวย สกุลอำนวยชัย และครอบครัว ๑ รูป
๒๗. หจก. อำนวยชัย ปราจีนบุรี และคุณชุมพล สกุลอำนวยชัย ๑ รูป
๒๘. คุณฐิติกาญจน์-คุณอภิญญา-คุณธรณ์เทพ-คุณวริษา สกุลอำนวยชัย และหจก. ศุภอนันต์โชค ปราจีนบุรี ๑ รูป
๒๙. ร.ต.อ.หญิง นุติฑิตา, หมวดหอม ๑ รูป
๓๐. คุณกรองแก้ว อนันต์อมรเลิศ ๑ รูป
๓๑. คุณทองคำ คงกระพันธ์-คุณสุดใจ สำรวมรัมย์ ๑ รูป
๓๒. คุณนริญญา โภคานฤมิต ๒ รูป
๓๓. คุณครูทุเรียน ทรัพย์ประสาท ๑ รูป
๓๔. คุณแม่บุญยัง เรืองณรงค์ ๑ รูป
๓๕. ท่านทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ ๑ รูป
๓๖. คุณศิลปชัย เผือกวงษ์-คุณสุนันท์ แสงเสน่ห์ ๑ รูป
๓๗. คุณศรีวรินทร์พร ชนะกิจวิกรม ๑ รูป
๓๘. คุณธานินทร์-คุณลำใย ตันศิริสิทธิกุล ๑ รูป
๓๙. พระครูประโชติสารธรรม ๑ รูป
๔๐. อุทิศให้ แม่ชีกัญจนา จงห่วงกลาง ๑ รูป
๔๑. แม่ชีณปภัช บุญแสนแผน ๑ รูป
๔๒. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข ๑ รูป
๔๓. คุณบุรี กันตรง ๑ รูป
๔๔. แม่ชีวิมล พลเมือง ๑ รูป
๔๕. คุณภิญญาพัชญ์ ไกรทอง และครอบครัว ๑ รูป
๔๖. คุณครูภักดีพรรณ พุยศิริ ๑ รูป
๔๗. คุณสมพร-คุณพยงค์ เปลี่ยนสกุล และครอบครัว ๓ รูป
๔๘. คุณจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ๑ รูป
๔๙. คุณอุบลวรรณ มีอนันท์ ๑ รูป
๕๐. คุณศิริลักษณ์ คล่องพณิชกิจ ๑ รูป
๕๑. คุณลัดดา ขำเดช ๑ รูป
๕๒. พ.อ.สุรินทร์-พ.อ.หญิง อรศิริ ปรียานุภาพ ๑ รูป
๕๓. คุณแม่สายใจ คชสวัสดิ์ ๑ รูป
๕๔. คุณปู่ชุบ-คุณย่าสำนอง อินทมาศ, คุณปราณี เทียมเกรียงไกร ๑ รูป
๕๕. คุณรุจิราภรณ์ อินทมาศ ๑ รูป
๕๖. คุณชวิศา เจริญเดช และครอบครัว ๑ รูป
๕๗. คุณณพพร-คุณใจทอง ลาภถาวรเกียรติ และครอบครัว,

คุณพ่อเอี่ยวคิม แซ่ลี้-คุณแม่ซูอิม แซ่ฮ้อ, คุณแม่แก้ว สะบันงา ๑ รูป
๕๘. นาวาโท สุภฤกษ์ กิตตธรรมโม และครอบครัว ๑ รูป
๕๙. พันเอก กฤต มงคล ๓ รูป
๖๐. คุณยุวดี ยอดศิรจินดา ๑ รูป

๖๑. คุณพยุง ขาวขำ ๑ รูป
๖๓. คุณเธียรวิชญ์ อนันตพฤทธิ์-คุณธนกร พุทธวรกาญจน์ และครอบครัว ๑ รูป
๖๔. คุณแม่จินตนา โดดดารา และครอบครัว,

คุณจอย ร้าน Hair4uratchada 17 และครอบครัว,

คุณจิราภรณ์ ชินปัญจะพล และครอบครัว ๑ รูป
๖๕. คุณธนัต ศรีเทวฤทธิ์ ๑ รูป
๖๖. คุณรณฤทธิ์ เยาวละออง ๑ รูป

○ รายนามเจ้าภาพ ภัตตาหาร-น้ำปานะ

เจ้าภาพ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• คุณเนาวดี ชโลธร และครอบครัว
- จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
• คุณส้มเช้า พราวศรี
- ข้าวเหนียวหมูแดดเดียว
• แม่ชีธนัญศิรี ไชยม
- หมี่ผัดโคราช ปลาหล้าสับ น้ำแข็งไสหวานเย็น

เจ้าภาพ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• คุณแม่ถวิล ศิริบำรุง
- ขนมปัง น้ำส้ม น้ำดื่ม
• แม่ชีธนัญศิรี ไชยม
- หมี่ผัดโคราช ปลาหล้าสับ น้ำแข็งไสหวานเย็น
• คุณนริญญา โภคานฤมิต
- ซูชิ
• คุณละออง ละเอียดดี
- ไก่แซ๊ป
• คุณพีรพรรณ ตั้งสงบ
- ขนมจีน แกงเขียวหวาน
• คุณทิพวรรณ์ แสงเพ็ชร
- ต้มยำขาหมู แกงไก่
- น้ำสมันไพร น้ำเก็กฮวย น้ำใบเตย
• คุณชนิตา เมธีชุติกุล และเพื่อน
- ข้าวเหนียวหมูทอด หมูฝอย
- ขนมกล้วย ขนมมัน
• แม่ชีวิมล พลเมือง-คุณภิญญาพัชญ์ ไกรทอง
- ก๋วยจั๊บ

เจ้าภาพ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• คุณธนกฤต-คุณจิดาภา จำนงค์ศรี และคณะ
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• พระจีรพงศ์ ปภาโส
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
▪︎ คุณธัญญามาศ ไชยโย
ถวายภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• คุณบุรี กันตรง
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• คุณณีรนุช สร้อยสน, คุณศุภิสรารัตน์ ธีรทวีสิน, คุณรชยา สิธยาธรรม, คุณนพศิลป์ พูลสวัสดิ์
- ถวายภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• พระพิศาลศึกษากร
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
• มมร.ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
- ถวายภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
• ครอบครัวคุณแม่ง้อเอ็ง แซ่เลี่ยว และครอบครัวคุณชุมพล สกุลอำนวยชัย
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
• คุณพัชรีย์ สุวรรณวาสี
- ถวายภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

-

เจ้าภาพ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
• พระปลัดจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
• คุณใจทิพย์-คุณสมบูรณ์ วัฒนจรุงรัตน์
- ถวายภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

-

เจ้าภาพ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
• คุณสุวิทย์-คุณสุมนทิพย์-คุณยุวดี ยอดศิรจินดา
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
• พ.ญ.จิราภรณ์ แสงแก้วสันติสุข
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
• ครอบครัวอุ่นเมตตาอารี
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๕๐๐ บาท

เจ้าภาพ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
• พระครูประโชติสารธรรม
- ถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
• คุณกรกนก บุญล้ำ-Mr.Ove Pääjärvi, คุณกรภัค รุ่งแสงศรี และครอบครัว, คุณทองเพชร รุ่งไพลิน, คุณพรศิริ-คุณปรางทิพย์ บุญล้ำ
- ถวายภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท
• ร.ต.พีรวัส-ครูพิมสิริ โสดาราม และครอบครัว
- ถวายน้ำปานะ ๒,๐๐๐ บาท

Tags :

view