สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๒๕ ต.ค.๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

๒๕ ต.ค.๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
(ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๘.๐๐ น. ฉลององค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
เวลา ๑๓ ๐๙ น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ
เวลา ๑๓.๓๙ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี


วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร 

งบประมาณการก่อสร้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆ

ประธานอุปถัมภ์
คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ


(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

---------------------------------------

รับเจ้าภาพกองกฐิน ๑ กอง ๕,๐๐๐ บาท

ทางวัดมอบ : หลวงพ่อองค์ดำ แห่งนาลันทา (วัดป่ามะไฟ)

หน้าตัก ๙ นิ้ว พร้อมตู้กระจก ๑ องค์
# สร้างจำนวน ๑๐๐ องค์

----------------------------

รับเป็นเจ้าภาพกองกฐิน ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท

ทางวัดมอบ : หลวงพ่อองค์ดำ แห่งนาลันทา (วัดป่ามะไฟ)

หน้าตัก ๕ นิ้ว พร้อมตู้กระจก ๑ องค์
# สร้างจำนวน ๓๐๐ องค์

-----------------------------

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคี

๑. แม่ชีวิมล พลเมือง-คุณภิญญาพัชญ์ ไกรทอง และครอบครัว
๒. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง
๓. ตลาดบวรร่มเกล้า
๔. แม่ชีวรรณา แซ่ล้อ
๕. คุณฐเดช หาญเศรษฐการ-คุณณัชปภา ณัฐดาราภาณิน
๖. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข
๗. คุณยอดชาย เมทนีกรชัย-คุณจิตติมา พรศิริรุ่ง
๘. ครอบครัวพันปีทิพย์
๙. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
๑๐. ด.ต.กิตติพงศ์-ด.ช.พงศ์ศิริ เอี่ยมบำรุงทรัพย์คุณนริญญา โภคานฤมิต
๑๑. บจก.นิธิ พลาสติก-คุณจิราภรณ์ ละเอียดดี-คุณทรงยศ เสริมสาธนสวัสดิ์ และครอบครัว
๑๒. อ.วิเชียร-อ.แขไข กิตติปัญญาวงศ์
๑๓. คุณเยาวภา รุ่งเรือง
๑๔. คุณสุทธิโรจน์-คุณณัชวีย์-คุณสรวีย์-คุณเมธวีย์ จริยนพนันท์
๑๕. คุณก้องภัค ประเสริฐสงค์ และคุณสายใจ ขุนศรี พร้อมครอบครัว
๑๖. ครอบครัว พิศาลไชยพล
๑๗. คุณชาญชัย จินดาสถาพร และครอบครัว
๑๘. บจก.ภูริศ พลาสติก-คุณนิธิ เสริมสาธนสวัสดิ์ และครอบครัว
๑๙. คุณวีรวุฒิ-คุณปภัทร์สิริ-ด.ญ.ธนันทร์วฤณ ทับทอง และคุณสมปอง อินเที่ยง
๒๐. คุณนัฐฐา-คุณสุชิน-คุณประภัสสรณ์ เหล็งศรีชะเอม และครอบครัว
๒๑. คุณวัญเทนันท์ เตชะมรกต
๒๒. บ้านธรรมรันนาญาณ
๒๓. คุณออมทรัพย์ อนันติพัช์ และครอบครัว
๒๔. คุณแม่วรรณา จินดาสมบัติเจริญ และครอบครัว, คุณสุพิชญ์ชญา จินดาสมบัติเจริญ และครอบครัว , คุณเอมอร จินดาสมบัติเจริญ
๒๕. คุณจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๖. คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
๒๗. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
๒๘. คุณดอน โรงหล่อพระอู่ทอง
๒๙. แม่ชีสมศร ชุ่มวัฒนะ
๓๐. คุณวาริณี บุปผา
๓๑. คุณพ่อนิพัทธ์-คุณแม่ศรีจรวย จิระนคร, คุณป้าไฉไล เอี่ยมโอภาส
๓๒. คุณวรา-คุณสุนีย์-คุณสิตานัน-คุณศรัณยพร จิระนคร
๓๓. ร.ต.ท.ภัทรชัย จิระธราวุฒิ
๓๔. คุณกัลยา ธนวิรุฬห์กุล-คุณชูชาติ วรมิตร-คุณอนุกฤษณ์ ธนวิรุฬห์กุล
๓๕. คุณปรีชา สาคร และครอบครัว
๓๖. คุณพ่อประเสริฐ-คุณแม่ประไพ คู่สามารถ
๓๗. อ.วิโรจน์ จันทร์แย้ม และครอบครัว
๓๘. ด.ต.กิตติพงศ์-ด.ช.พงศ์ศิริ เอี่ยมบำรุงทรัพย์-คุณนริญญา โภคานฤมิต
๓๙. คุณวรรณา สมานกสิกรรม
๔๐. คุณปิยวัฒน์ ศุภโชติอนันต์
๔๑. คุณจิราภรณ์ ชินปัญจะพล
๔๒. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๔๓. คุณสมหวัง ดาพันธ์
๔๔. คุณธวัชชัย อุ่นเมตตาอารี
๔๕. ท่านทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
๔๖. ดร.ทิพพรัตน์ แก้ววิสิษฏ์-ร.ต.พรเทพ ยี่สุ่น และครอบครัว
๔๗. ครอบครัวกันติพงษ์พิพัฒน์ และผองเพื่อน
๔๘. คุณสุดสาคร วรรณแสง-คุณมัลลิกา ศศิธนกิจต์
๔๙. คุณสมฤดี ไทยพานิช
------------------------------------------

๑. คุณมัสลิน วรรณประเวศ
๒. คุณพงษ์ประเสริฐ-คุณศิริพร ใจชุ่ม
๓. คุณณัฐปริณฑ์ พาดพิมพ์
๔. คุณส้มเช้า พราวศรี
๕. คุณณอินทร์พร เมทนีกรชัย
๖. คุณปัทมา เมทนีกรชัย
๗. ด.ญ.ธรรญาภัส เมทนีกรชัย
๘. ครอบครัวพันปีทิพย์
๙. ด.ต.กิตติพงศ์-ด.ช.พงศ์ศิริ เอี่ยมบำรุงทรัพย์คุณนริญญา โภคานฤมิต
๑๐. คุณขรรค์ชัย นันทวัฒน์ศิริ
๑๑. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง
๑๒. คุณศักดิ์-คุณสุภาพร เอื้อชูเกียรติ
๑๓. คุณศักดิ์-คุณสุภาพร เอื้อชูเกียรติ
๑๔. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
๑๕. คุณชาติชาย คุณมัณฑนา-คุณศุภกร ธีรพงศ์สุชาติ
๑๖. คุณครูทุเรียน ทรัพย์ประสาท
๑๗. คุณจันทร ตุ้มวารี และครอบครัว
๑๘. คุณจรุงเดช วิศิษฐ์กิจการ
๑๙. คุณนันทิยา อมรพงษ์กูล
๒๐. คุณละออง แซ่เจีย และครอบครัว
๒๑. คุณจำเนียร-คุณประเทือง แจ่มไพบูลย์
๒๒. คุณธนวรรธน์ เนตรรักษ์สกุล
๒๓. ด.ต.กิตติพงศ์-ด.ช.พงศ์ศิริ เอี่ยมบำรุงทรัพย์-คุณนริญญา โภคานฤมิต
๒๔. คุณศรันยุ เจียมสินกุล และครอบครัว
๒๕. คุณอมรรัตน์ ตรงกมลธรรม
๒๖. คุณอาคม อุ่นเมตตาอารี
๒๗. คุณธวัชชัย โชคศุภนิมิต
๒๘. คุณวนิดา ศิลปกิจโกศล
๒๙. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว
๓๐. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ดช.เบนจามิน ดาซิลวา
๓๑. คุณกิตติพงษ์ สราทิพย์-ด.ญ.สาริศา ม่วงงาม
๓๒. คุณประเสริฐ อิ่มอุไร
๓๓. คุณภวัต บุญรัศมี และครอบครัว
๓๔. คุณคริสมาสย์ คิดนอก-คุณเพียงจิตต์ กานต์ไกรศรี และครอบครัว
๓๕. คุณชวิศา-ด.ญ.อัญญ่า เจริญเดช
๓๖. พ.อ.ชัยยุทธ-คุณวัชรี เดชดำรง
๓๗. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรตา อิ้งจะนิลTags :

view