สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๑๔ พ.ย.กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔

๑๔ พ.ย.กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยเข้ากองกฐินสามัคคี
ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๑๔.๓๙ น.


ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ (หลวงพ่อองค์ดำ) และโรงทานธรรมธารี

เจ้าภาพร่วมถวายปัจจัยเข้ากองกฐิน

กองละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อร่วมบุญได้ที่ :
-พระครูภาวนาธรรมธารี
โทร : ๐๘๑-๙๘๓-๖๗๗๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : (https://www.facebook.com/phrapawana)


-พระครูปลัดประทีป กิตติวณฺโณ
โทร : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔


-พระปลัดจีรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต
โทร : ๐๙๙-๑๖๑-๔๒๖๙

-(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)


● ประธานอุปถัมภ์
คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ

● ประธานสายที่ ๑.
คุณธนิษฐา จันทร์คลาย และญาติพี่น้อง


● เจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลรักษา อำนวยอวยชัย

ให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

มีจิตใจสงบผ่องใสร่มเย็นเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญและธรรม
ปราถนาสิ่งใดพึงสำเร็จดังมโนรส ปรากฏถึงพร้อม

ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ จนถึงพระนิพพานสมบัติโดยเร็วพลันเทอญ


ที่ระลึกกฐินสามัคคีปี ๒๕๖๔

รับของที่ระลึกร่วมทอดกฐินสามัคคี เจ้าภาพกองละ ๓,๐๐๐ บาท

-พระปางปฐมเทศนา (เนื้อดินผสมแร่) ศิลปะสมัยคุปตะ อินเดีย 

-----------------------------------------------

รับของที่ระลึกร่วมทอดกฐินสามัคคี เจ้าภาพกองละ ๑,๐๐๐ บาท
- พระกำแพงคืบ (เนื้อดินผสมแร่)
● เจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

๑. คุณพ่อหาญ-คุณแม่สมจิต ละเอียดดี และแม่ชีจรรยา ละเอียดดี
๒. คุณแม่วรรณา จินดาสมบัติเจริญ และครอบครัว
๓. คุณสุดารัตน์ รัตนประสาทพร และครอบครัว 
๔. คุณสุพิชญ์ชญา จินดาสมบัติเจริญ และครอบครัว
๕. คุณเอมอร จินดาสมบัติเจริญ
๖. คุณอัญชลี-คุณอภิชาติ อุณหเลขกะ และครอบครัว 
๗. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
๘. อ.วิเชียร-อ.แขไข กิตติปัญญาวงษ์ และลูกหลาน
๙. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว และลูกหลาน
๑๐. แม่ชีวรรณา แซ่ล้อ
๑๑. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง
๑๒. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค และลูกหลาน
๑๓. คุณแม่พิมพ์ใจ ยมราช และลูกหลาน
๑๔. แม่ชีสมพร ศรีเมือง
๑๕. แม่ชีสาดา ศรีเมือง
๑๖. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข
๑๗. แม่ชีดาวเรือง นิศามณีรัตน์
๑๘. แม่ชีมณีรัตน์ ผิวขาว
๑๙. แม่ชีมณีศิริ คะมาลี, คุณณัฎฐกร คะมาลี, คุณชลธิชา บุบผาพ่วง
๒๐. แม่ชีอารยา มณีลาภ และครอบครัว
๒๑. อ.พิราม-อ.กมลพรรณ เกษมวงศ์
๒๒. คุณประเสริฐ-คุณปวันรัตน์ แก้วธำรงค์,
คุณธีร์จุฑา ฤกษ์ศิลานนท์
๒๓. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี
๒๔. คุณศิริเพ็ญ กายอง และครอบครัว
๒๕. คุณสำราญ ทองเพชร
๒๖. คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และครอบครัว
๒๗. คุณแม่ส้มเช้า พราวศรี
๒๘. ด.ต.อุดมศักดิ์-คุณสุภาภรณ์ เจริญสุข
๒๙. คุณพิมพ์ปวีร์ ยอดแย้ม-คุณโชติรส แก้ววงค์
๓๐. อ.ตีลินี-คุณธนกร-คุณนภัค ภณมนต์ชัย
๓๑. คุณพรพิมล-ด.ญ.เพรชดา รัตนศิริชานนท์
๓๒. บ้านธรรมรัตนาญาณ
๓๓. พระวิโรจน์ อธิจิตฺโต
๓๔. คุณประณต วรรณประเวศ-คุณละออง ละเอียดดี-คุณมัสลิน วรรณประเวศ
๓๕. คุณสุภา-คุณสุมนา รัตนเสวตวัฒน์
๓๖. แม่ชีสมศรี ชุ่มวัฒนะ และลูกหลาน
๓๗. บจก.ภูวิศพลาสติก คุณนิธิ เสริมสาธนสวัสดิ์ ด.ญ.ฉมามาศ เสริมสาธนสวัสดิ์ ด.ช.ภูวิศ เสริมสาธนสวัสดิ์
คุณวัฒนพร พงศ์สุทธิยากร
๓๘. แม่ชีธนันศิรี ไชยม, อ.บังอร ไชยม, คุณธนพร กมลศักดิ์พิทักษ์ และครอบครัว
๓๙. แม่ชีละออ ม่วงภู่, คุณพุทธมนต์ ม่วงภู่

• คุณศรีสุดา ศิริวัฒน์ ๕๐๐ บาท
• คุณณพพร-คุณใจทอง ลาภถาวรเกียรติ และครอบครัว, คุณพ่อเอี่ยวคิม แซ่ลี้-คุณแม่ซูอิม แซ่ฮ้อ, คุณแม่แก้ว สะบันงา ๑,๐๐๐ บาท
• คุณสันติ-คุณอรนิภา ลิ้มวราภัส พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท


Tags :

view