สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อ.บ.ต.โคกไม้ลาย

อ.บ.ต.โคกไม้ลาย


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

http://www.khokmailai.go.th

• โคกไม้ลายเมืองน่าอยู่  เป็นการดำเนินงานซึ่งสานต่อจากคณะกรรมการบริหารของชุดที่ผ่านมา ที่ได้มีการกำหนดนโยบายไว้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในด้านการพัฒนาในพื้นที่ตำบลโคกไม้ลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังเช่น การพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่มีโครงการต่าง ๆ รองรับอยู่แต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง มาตลอดจนการดำเนินการจากภาครัฐ หรือเอกชนโดยเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาตำบลโคกไม้ลายให้เกิดประโยชน์สุดต่อประชาชน

• เชิดชูการศึกษา  มีสถานศึกษาและแหล่งความรู้ที่มีศักยภาพ สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัยพร้อมทั้งบุคลากรในสถานศึกษามีคุณธรรมในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียน ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี

• กลุ่มอาชีพก้าวหน้า  เป็นตำบลที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบลโดยการจัดสรรและอุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานอาชีพต่าง ๆ  ตลอดจนการประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมาแนะนำหรือสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง

• การกีฬาเป็นเลิศ  เป็นแหล่งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในตำบลได้รับการพัฒนาทางด้านการกีฬาในด้านทักษะ ปลูกฝั่งให้เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกีฬาที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักกีฬาในตำบลให้ร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด

นายปราโมช สิงหกุล  

นายก อบต.โคกไม้ลาย  

Tel: 037-457211,081-8996341  

Fax: 037-457211


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

ปลัด อบต.โคกไม้ลาย

นายอรรคเดช  อุ่นชัยยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดฯ


88 หมู่ 3 ตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
e-mail: contact@khokmailai.go.th
Tel: 037-457211 , 037-457211, 081-4523815
ติดต่อประสานงาน สอบถามข้อมูลการชำระภาษี การขออนุญาตก่อสร้าง

***********************************

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

รองนายก : นายชุนหลำ โถทอง

โทร.081-4338985

รองนายก : นายวุฒิกร คงคา

โทร.081-6154618

เลขานุการนายก : นายสมศักดิ์ ชาวเมือง โทร.084-7813232

view