สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายนามพระวิทยากร รุ่น ๑

รายนามพระวิทยากร รุ่น ๑
บัญชีรายนาม / ราชทินนาม พระภิกษุผู้ผ่านการอบรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร
วันที่  ๒๔ - ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒
ณ วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี
.........................................................................
คณะสงฆ์อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ที่ ตำบล รายนาม / ราชทินนาม ฉายา สังกัดวัด โทรศัพท์ติดต่อ
 โคกไม้ลาย เขต ๑  พระปลัดประทีป  กิตฺติวณฺโณ  ป่ามะไฟ ๐๘-๑๘๖๕-๒๔๑๔
 โคกไม้ลาย เขต ๑  พระปลัดชูศักดิ์  ธมฺมโชโต  ป่ามะไฟ ๐๘-๙๗๔๑-๘๗๖๕
 โคกไม้ลาย เขต ๑  พระธวัช    ปุญฺวฑฺฒโก  ป่ามะไฟ -
 โคกไม้ลาย เขต ๑  พระวิเชษฐ  สนฺตจิตฺโต  ป่ามะไฟ ๐๘-๖๕๓๗-๕๑๖๙
 โคกไม้ลาย เขต ๑  พระธีรพงษ์  จนฺทสาโร  ป่ามะไฟ ๐๘-๙๑๕๐-๗๗๖๖
 โคกไม้ลาย เขต ๑  พระชัยวัฒน์  อนุตฺตโร  ป่ามะไฟ ๐๘-๖๒๐๕-๗๗๑๕
 โคกไม้ลาย เขต ๑  พระชัยวัฒน์  มหาวิริโย  ป่ามะไฟ -
 โคกไม้ลาย เขต ๑  พระศุภชัย  กนฺตสีโล  ป่ามะไฟ ๐๘-๙๖๐๘-๙๗๕๔
 โคกไม้ลาย เขต ๑  พระนราวุฒิ  กิตฺติปาโล  ป่ามะไฟ ๐๘-๓๗๖๗-๓๔๐๖
๑๐  หน้าเมือง-บางเดชะ  พระมหาประทวน  อุทโย หลวงปรีชากูล ๐๘-๙๒๔๕-๒๗๑๘
๑๑  หน้าเมือง-บางเดชะ  พระสุรศักดิ์  ติกฺขปญฺโ หลวงปรีชากูล ๐-๓๗๒๑-๑๔๗๕
๑๒  หน้าเมือง-บางเดชะ  พระวัฒนะ  จิตฺตปาโล เรไร ๐๘-๕๒๘๔-๔๕๔๑
๑๓  โนนห้อม  พระชำนิ  สิริวณฺโณ เทพประสิทธยาราม ๐๘-๙๘๘๕-๐๘๔๘
๑๔  โนนห้อม  พระสำนอง  ปิยธโร เทพประสิทธยาราม ๐๘-๙๘๘๕-๐๘๔๘
๑๕  โนนห้อม  พระกฤษฎี  กตปุญฺโ ดอนเจดีย์ ๐๘-๙๘๘๕-๐๘๔๘
๑๖  โนนห้อม  พระสุเทพ  สีลคุโณ ดงยาง ๐๘-๑๖๕๐-๙๒๘๐
๑๗  เนินหอม เขต ๒  พระอธิการสมนึก  สนฺตมโน เนินไม้หอม ๐๘-๙๐๒๖-๘๓๒๑
๑๘  เนินหอม เขต ๓  เจ้าอธิการวิรัตน์  อคฺคธมฺโม เนินบาก ๐๘-๑๓๐๖-๕๙๐๑
๑๙  วัดโบสถ์  พระศักดา  ยโสธโร บางคาง ๐๘-๑๗๕๖-๖๙๒๓
๒๐  ดงขี้เหล็ก เขต ๑  พระอธิการบุญเขียน  จนฺทสาโร รัตนรังษี ๐๘-๗๑๐๓-๗๕๑๕
๒๑  ดงพระราม  พระปภัสสร  ปสนฺนจิตฺโต อุดมวิทยาราม ๐๘-๖๐๖๗-๐๗๕๗
๒๒  บางบริบูรณ์  พระวิราช  ธมฺมทีโป กระแจะ ๐๘-๗๖๐๖-๙๘๕๙
๒๓  ไม้เค็ด  พระใบฎีกาศุภชัย  ปภากโร แหลมหิน ๐๘-๑๐๐๑-๘๕๔๑
๒๔  ดงขี้เหล็ก เขต ๒  พระอธิการวีระพงษ์    ปสาโท สุวรรณวิทยาราม ๐๘-๙๘๑๘-๐๓๑๙
๒๕  ดงขี้เหล็ก เขต ๒  พระมหาอภิรักษ์  จารุวณฺโณ สุวรรณวิทยาราม ๐๘-๕๐๙๕-๑๔๖๙
๒๖  ดงขี้เหล็ก เขต ๒  พระมหาอรรถพงศ์  รกฺขิตจิตฺโต สุวรรณวิทยาราม ๐๘-๖๘๑๖-๘๕๘๒
  คณะสงฆ์อำเภอกบินทร์บุรี
ที่ ตำบล รายนาม / ราชทินนาม ฉายา สังกัดวัด โทรศัพท์ติดต่อ
๒๗  เมืองเก่า เขต ๑  พระสมศักดิ์  สิริธมฺโม  ศรีษะเมือง ๐๘-๑๗๖๑-๗๒๘๙
๒๘  เมืองเก่า เขต ๑  พระสวัสดิ์  จนฺทวํโส  ศรีบุญเรือง ๐๘-๗๑๓๙-๕๗๘๕
๒๙  เมืองเก่า เขต ๒  พระสมยศ  กนฺตสีโล  อัมพวัน ๐๘-๐๐๗๒-๓๓๙๒
๓๐  เมืองเก่า เขต ๒  พระจำเนียร  กนฺตสีโล  เวฬุวนาราม ๐๘-๖๘๔๖-๐๑๕๔
๓๑  เมืองเก่า เขต ๒  พระมหาธรรมรักษ์  เปมสีโล ทุ่งแฝก ๐๘-๖๐๐๔-๖๕๕๗
๓๒  เมืองเก่า เขต ๒  พระมหาเดี่ยวสิงห์  สุทฺธิจิตฺโต ทุ่งแฝก ๐๘-๕๖๕๐-๑๘๒๗
๓๓  บ่อทอง  พระครูสังฆรักษ์สมบัติ  วิสุทฺโธ  หนองไผ่ล้อม ๐๘-๒๔๕๐-๕๗๘๑
๓๔  บ้านนา  พระอนุชา  จนฺทโชโต  วัฒนารังษี ๐๘-๙๒๓๕-๐๓๖๗
๓๕  บ้านนา  พระพิทักษ์  ติกฺขวีโร หนองสังข์ ๐๘-๙๙๙๐-๐๘๑๘
๓๖  ย่านรี  พระสิงห์สยาม  ปสตฺโถ  เขาวงศ์ ๐๘-๙๗๙๓-๗๐๕๔
๓๗  กบินทร์ เขต ๑  พระประจวบ  ปภสฺสโร  พระยาทำ ๐๘-๖๙๘๐-๒๓๕๔
๓๘  กบินทร์ เขต ๒  พระครูสมุห์สมหมาย  ตมโณ  ศรีกบินทร์ ๐๘-๙๘๒๙-๘๓๗๙
๓๙  นนทรี  พระอธิการสมเกียรติ    านิสฺสโร ตันทาราม ๐๘-๗๑๓๓-๕๒๖๓
๔๐  หนองกี่  พระจาตุรันต์  ติสรโณ  อุดมสันติ ๐๘-๓๓๒๖-๗๓๙๔
๔๑  หนองกี่  พระทศณชัย  ปญฺาวุฑฺโฒ โคกอุดม ๐๘-๒๒๐๑-๗๘๐๓
๔๒  นาแขม  พระธัชณัท  สนฺตจิตฺโต  เจริญราษฎร์รังสรรค์ ๐๘-๗๑๓๙-๑๔๕๖
๔๓  วังตะเคียน  พระจิตรกร  ตสิปฺโป  จันทรังษี ๐๘-๖๙๗๙-๗๔๗๑
๔๔  วังตะเคียน  พระประสิทธิ์   โชติวโร โพธิ์ศรีถาวร ๐๘-๙๐๘๐-๒๔๙๕
๔๕  วังดาล  พระสมุห์อาทิตย์  ทิจฺจวํโส  รัตนชมภู ๐๘-๗๐๘๐-๓๕๕๗
๔๖  หาดนางแก้ว เขต ๑  พระใบฎีกาสมศักดิ์  อิทฺธิโชโต  โคกมะม่วง ๐๘-๙๗๔๗-๒๔๗๐
๔๗  หาดนางแก้ว เขต ๒  พระครูปริยัติวรานุยุต  ตคุโณ  เขาลูกช้าง ๐๘-๕๒๔๖-๑๖๑๑
  คณะสงฆ์อำเภอประจันตคาม
ที่ ตำบล รายนาม / ราชทินนาม ฉายา สังกัดวัด โทรศัพท์ติดต่อ
๔๘  ดงบัง  พระใบฎีกาสำรวย  ตปญฺโ ศรีมงคล ๐๘-๙๐๓๖-๔๕๘๖
๔๙  บ้านหอย  พระครูปริยัติชัยโสภณ  นาคเสโน ไชยมงคล ๐๘-๖๘๔๕-๘๕๖๒
๕๐  บ้านหอย  พระอธิการสายชล  จิตฺตคุตฺโต บ้านหอย ๐๘-๑๔๒๐-๑๗๖๙
๕๑  หนองแก้ว  พระปริญญา  รตนปญฺโ หนองแก้ว ๐๘-๔๐๐๔-๒๗๑๑
๕๒  บุฝ้าย  พระอธิการวิทยา  สิริวณฺโณ บ้านหว้าน ๐๘-๔๗๗๙-๑๘๘๓
๕๓  บุฝ้าย  พระสมุห์จรูญ   ทีปธมฺโม บุฝ้าย ๐๘-๙๘๒๓-๙๔๖๗
๕๔  ประจันตคาม  พระครูกิตติสารประสิทธิ์  กิตฺติสาโร ทัพช้าง ๐๘-๖๑๕๕-๒๐๐๖
๕๕  ประจันตคาม  พระปลัดมนัสชัย  สิริภทฺโท แจ้ง ๐๘-๔๗๘๔-๑๗๑๙
๕๖  ประจันตคาม  สามเณรสายชล    (บุณนำ) แจ้ง -
๕๗  ประจันตคาม  พระสมุห์รัชกฤช  าณวีโร ศรีประจันตคาม ๐๘-๘๗๖๙-๕๑๓๑
๕๘  หนองแสง  พระนิพัธ  นาถธมฺโม ประดิษฐาราม  ๐๘-๕๔๓๒-๘๔๐๕
  คณะสงฆ์อำเภอศรีมหาโพธิ
ที่ ตำบล รายนาม / ราชทินนาม ฉายา สังกัดวัด โทรศัพท์ติดต่อ
๕๙  ศรีมหาโพธิ  พระถาวร  ปิยสีโล ประทุมบูชา ๐๘-๙๙๓๓-๕๒๕๘
๖๐  หนองโพรง เขต ๑  พระเฮง  ธมฺมทินฺโน  นพคุณทอง ๐๘-๗๗๘๐-๙๘๕๕
๖๑  หนองโพรง เขต ๒  พระพงษ์เทพ  วํสเทโว ปทุมวนาวาส ๐๘-๑๐๘๔-๘๙๗๑
๖๒  หัวหว้า เขต ๒  พระอ๊อด  เตชธมฺโม  เกาะสมอ ๐๘-๗๑๔๐-๑๙๑๒
๖๓  บ้านทาม  พระอโนทัย  อนภทฺโท อรัญญไพรศรี ๐๘-๑๗๗๕-๗๕๑๗
๖๔  ดงกระทงยาม  พระสง่า  อภิชาโน ดอนใหญ่ ๐๘-๔๗๖๑-๙๖๗๓
๖๕  กรอกสมบูรณ์  พระสุภชัย  ธมฺมวโร ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ๐๘-๙๘๓๔-๘๙๘๗
๖๖  กรอกสมบูรณ์  พระวิทยา  ปญฺาทีโป ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ๐๘-๖๐๗๔-๗๒๐๔
๖๗  กรอกสมบูรณ์  พระไกรศร  เทวธมฺโม ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ๐๘-๙๐๘๓-๐๔๒๓
  คณะสงฆ์อำเภอบ้านสร้าง
ที่ ตำบล รายนาม / ราชทินนาม ฉายา สังกัดวัด โทรศัพท์ติดต่อ
๖๘  บางแตน  พระใบฎีกาทองเจือ  ถาวโร  อินทราราม ๐๘-๖๑๕๘-๗๗๒๔
๖๙  บางแตน  พระบุญเลิศ  อคฺคธมฺโม บางแตน ๐๘-๖๑๔๙-๕๗๙๗
๗๐  บางแตน  พระวรวิทย์  ตวิริโย บางแตน -
๗๑  กระทุ่มแพ้ว  พระเส็ง  ปภสฺสโร เทพพิทักษ์บุญญาราม ๐๘-๕๖๖๒-๔๔๗๔
  คณะสงฆ์อำเภอนาดี
ที่ ตำบล รายนาม / ราชทินนาม ฉายา สังกัดวัด โทรศัพท์ติดต่อ
๗๒  นาดี  พระครูสุนทรสารคุณ  สิริปญฺโ พันธ์ศรี ๐-๓๗๔๑-๑๒๒๑
๗๓  นาดี  พระนิพนธ์  สนฺตจิตฺโต สระแท่น ๐๘-๖๘๑๖-๘๗๑๘
๗๔  สำพันตา เขต ๑  พระสมุห์สุชาติ  จารุธมฺโม ผาสุขไพบูลย์ ๐๘-๕๐๘๔-๐๖๑๖
๗๕  ทุ่งโพธิ์  พระเชี่ยวชาญ  ชยธมฺโม  โพธาราม ๐๘-๑๕๕๑-๖๓๗๒
๗๖  ทุ่งโพธิ์  พระสมคิด  มหาวีโร อุทยานทับลาน -
  คณะสงฆ์อำเภอศรีมโหสถ
ที่ ตำบล รายนาม / ราชทินนาม ฉายา สังกัดวัด โทรศัพท์ติดต่อ
๗๗  โคกปีบ เขต ๑  พระครูวิสุทธสีลคุณ ๐๘-๙๒๔๘-๕๙๘๑ หนองสะแก ๐๘-๙๒๔๘-๕๙๘๑
๗๘  โคกปีบ เขต ๑  พระสำรอง  สุขิโต สระข่อย ๐๘-๓๗๑๗-๘๔๙๖
๗๙  โคกปีบ เขต ๒  พระสมศักดิ์  ธมฺมานนฺโท หนองเกตุ ๐๘-๙๕๔๓-๒๖๖๙
๘๐  โคกปีบ เขต ๒  พระสุรพล  ติธมฺโม โคกพนมดี ๐๘-๖๑๔๐-๗๕๔๔
๘๑  คู้ลำพัน  พระสมุห์อนุสรณ์  อธิปญฺโ ต้นโพธิ์ ๐๘-๖๕๙๙-๗๖๓๙
๘๒  คู้ลำพัน  พระสมพร  ถาวโร ม่วงขาว ๐๘-๕๐๘๙-๖๐๕๐
  คณะสงฆ์ธรรมยุต
ที่ ตำบล รายนาม / ราชทินนาม ฉายา สังกัดวัด โทรศัพท์ติดต่อ
๘๓  หน้าเมือง  พระครูปลัดรุ่ง  ปญฺาวชิโร ป่าทรงคุณ ๐๘-๖๘๙๙-๑๗๓๐
๘๔  ประจันตคาม  พระมหาสุเมธี  สุเมโธ บุพพาราม ๐๘-๔๘๓๐-๗๓๘๕
๘๕  กบินทร์บุรี  พระครูสมุห์อำนาจ  อคฺควํโส ป่าอรัญวาสี ๐๘-๙๐๕๘-๘๒๔๔
๘๖  กบินทร์บุรี  สามเณรสมชาย  (กองศิริ) ป่าอรัญวาสี ๐๘-๖๑๔๐-๗๕๔๔
๘๗  โคกปีบ  พระอารมณ์  กนฺตธมฺโม มูลเหล็ก ๐๘-๑๒๕๒-๖๗๑๗
  คณะสงฆ์จังหวัดอื่นๆ
ที่ จังหวัด รายนาม / ราชทินนาม ฉายา สังกัดวัด โทรศัพท์ติดต่อ
๘๘  เพชรบุรี  พระสุวัชร  ชยากโร  พุพลู ๐๘-๑๐๐๕-๗๗๘๔
๘๙  ฉะเชิงเทรา  พระไชยกิจ    วิสุทฺธสาโร บางพระ ๐๘-๖๑๑๑-๐๗๖๐
๙๐  ฉะเชิงเทรา  พระสิทธิชัย   สุทฺธิจิตฺโต บางพระ ๐๘-๗๙๘๔-๗๔๗๙
๙๑  ฉะเชิงเทรา  พระมารุต  นรินฺโท บางพระ -                          ขอขอบพระคุณฐานข้อมูลจาก ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี
                          เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๑ ,เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟview