สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ

             
มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัตินำมาจาก บทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่ 
๑.  การไม่คบคนพาล

๒.  การคบบัญฑิต

๓.  การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
๔.  การอยู่ในถิ่นอันสมควร

๕.  เคยทำบุญมาก่อน 

๖.  การตั้งตนชอบ
๗.  ความเป็นพหูสูต 

๘.  การรอบรู้ในศิลปะ

๙.  มีวินัยที่ดี
๑๐. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

๑๑.  การบำรุงบิดามารดา

๑๒.  การสงเคราะห์บุตร
๑๓.  การสงเคราะห์ภรรยา

๑๔.  ทำงานไม่ให้คั่งค้าง

๑๕.  การให้ทาน
๑๖.  การประพฤติธรรม

๑๗.  การสงเคราะห์ญาติ

๑๘.  ทำงานที่ไม่มีโทษ
๑๙.  ละเว้นจากบาป

๒๐.  สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

๒๑.  ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
๒๒.  มีความเคารพ

๒๓.  มีความถ่อมตน

๒๔.  มีความสันโดษ
๒๕.  มีความกตัญญู

๒๖.  การฟังธรรมตามกาล

๒๗.  มีความอดทน
๒๘.  เป็นผู้ว่าง่าย

๒๙.  การได้เห็นสมณะ

๓๐.  การสนทนาธรรมตามกาล
๓๑.  การบำเพ็ญตบะ

๓๒.  การประพฤติพรหมจรรย์

๓๓.  การเห็นอริยสัจ
๓๔.  การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

๓๕.  มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

๓๖.  มีจิตไม่เศร้าโศก
๓๗.  มีจิตปราศจากกิเลส

๓๘.  มีจิตเกษม

มีต่อหน้า ๒

1 2 3 4 5 [Next]
view