สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ศีล ๕

ศีล ๕


ศีล ๕

คำอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ.
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ถึงพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่าตามพระ ๓ จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ติสะระณะคะมะมัง นิฏฐิตัง (รับว่า" อามะ ภันเต)

คำสมาทานศีล ๕

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ


(พระจะสรุปท้ายศีลว่า)

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย (รับว่า "สาธุ ภันเต")


แปลศีล ๕

๑. ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า
๒.ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากลัก,ฉ้อ ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลัก
ฉ้อ
๓.ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากประพฤติผิดในกาม
๔. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง
๕. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มกินสุรา และเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆ

ศีล ๕ นี้เป็นปรกติธรรมดาสำหรับมนุษย์เรา.
การดื่มสุราเป็นการผิดศีลข้อที่ ๕ อันเป็นการผิดปรกติธรรมดาของมนุษย์ คือ ตามปรกติมนุษย์เป็นผู้มีสติดีไม่หลงๆ ลืมๆ ไป ไม่เสียสติไป เป็นคนมีสติสัมปชัญญะเพียบพร้อมนี้เป็นปรกติธรรดาของมนุษย์.


ศีล ๕ นี้เป็นปรกติธรรมดาของผู้เป็นมนุษย์ เพราะแม้แค่ศีล ๕ ก็สามารถพาเราไปสวรรค์ได้
แล้ว.


คัดลอกจากซีดีรอมพระไตรปิฎก ฉบับเรียนพระไตรปิฎก

(www.watsomanas.com)

view