สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ฯ ๘๙ รูป ( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ฯ ๘๙ รูป ( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

เข้าชมภาพงานได้ที่ เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/watpamafai.org


โครงการแสงธรรมส่องทาง พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่ามะไฟ ระหว่งวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

Posted by ตู่ ณัทณเอก อินทะวงค์ on 25 พฤศจิกายน 2015


โครงการแสงธรรมส่องทาง พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่ามะไฟ ระหว่งวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

Posted by ตู่ ณัทณเอก อินทะวงค์ on 25 พฤศจิกายน 2015


โครงการแสงธรรมส่องทาง พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่ามะไฟ ระหว่งวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

Posted by ตู่ ณัทณเอก อินทะวงค์ on 22 พฤศจิกายน 2015

คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

"โครงการแสงธรรมส่องทาง"
ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา
( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ )
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันที่ ๒๑ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ (๑๖ วัน)

ติดต่อสมัครอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้บวชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ได้ที่:
- วัดป่ามะไฟ 081-9836770 , 081-8652414 , 089-6000069
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 037- 211 894

ติดต่อเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

(มอบผ้าไตรและเครื่องบวช เจ้าภาพบวชพระ รูปละ ๓,๐๐๐ บาท)

ได้ที่ :

- ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี  081-9836770 หรือ ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา


ตรวจปัสสาวะและแอลกอฮอล์ ในวันรายงานตัว
แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองมาพร้อมใบสมัคร

** ส่งใบสมัครอุปสมบท และ เอกสารได้โดยตรงที่
วัดป่ามะไฟ หรือส่งผ่านอีเมลไปที่
e-mail:  watpamafai@yahoo.com
กราบนมัสการเรียน ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี

เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายเขต๑  เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

เบอร์ติดต่อ  ๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐

** เข้าดาวโหลดเอกสารอุปสมบทหมู่ทั้งหมดได้ที่...(ไฟล์ pdf.)

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8871


๑. ใบสมัครบรรพชาอุปสมบทหมู่

๒. กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ ปี ๒๕๕๘

๓. ใบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบวชพระหลักสูตรการอบรม


ภาคทฤษฎี
-ศึกษาวิชาธรรมะ พุทธประวัติ วินัย และศาสนพิธี -ศึกษาหลักการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น


ภาคปฏิบัติ
-ฝึกกรรมฐานตามแนวทาง สติปัฏฐาน ๔
-ฝึกศาสนพิธีภาคปฏิบัติ


ภาคกิจกรรม
-ลงนามถวายพระพร
-บริจาคโลหิต
-บำเพ็ญสาธารณประโยชน์"งานบุญบวชพระ" ***ยอดผู้สมัคร 17/11/15 จำนวน 113 รูป

รายนามผู้สมัครอุปสมบทหมู่ 89 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

1. นายจำลอง แก้ววงษ์
2. ร.ต.ต.สนิท ธีรมโน
3. นายสุสมภพ วิมลเกียรติ
4. ร.ต.สมาน สว่างเทียบ
5. นายสุชาติ ศรีไพบูลย์
6. นายวิเชียร กิตติปัญญาวงษ์
7. นายอัครพลชัย หว้ามุข
8. นายสมภพ พงษ์สมบัติ
9. ร.ต.สมชาย ศรีพุทโธ
10. นายพเยาว์ ศรีทอง
11. นายพิชัย บ้านใหม่
12. พ.อ.ชัยยุทธ เดชดำรง
13. ร.ต.นรวิชญ์ คำค้อ
14. นายศักดิ์กานต์ ตามไท
15. นายสมสมัย หาญสมัย
16. นายอุทัย สังขจร
17. นายประมวล อู่แก้ว
18. นายไพรัตน์ รัตนสุวรรณ์
19. นายพรชัย โรยโนรี
20. นายอนุสรณ์ สีสมดี
21. นายจำนงค์ วราหล
22. นายธนนชัย ทวานนท์
23. พจอ.เรืองชัย รุ่งหิริ
24. นายสุรทินน์ เฉลิมบัวทิพย์
25. นายปราโมชน์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
26. นายไพรวรรณ์ ดวงกรมนา
27. นายเชิดศักดิ์ เชยชูเดช
28. นายบรรจง อ่อนเพลีย
29. นายพิษณุ พึ่งกิจ
30. นายมณฑล วิบูลย์ศิริกุล
31. นายแอ ศิริโสภา
32. นายพนัสชัย โล่ห์ชัย
33. นายอุทัย สิงห์ฉลาด
34. ส.อ.ภณ วิเชียรฉันท์
35. นายภัทรพงศ์ ทั่งบุญ
36. นายนิรัตน์ สิริพันธ์สวัสดิ์
37. นายบรรยงค์ สุวรรณภูมิกาล
38. นายชัยนาจ เบี้ยทอง
39. พ.ท.น.พ.ปกภทร คุณาสันติวรกุล
40. นายวีรวัชร์ ทวีพรธำรงศักดิ์
41. นายดำรงพล มูลถิน
42. นายอิทธิพล พรมแดง
43. นายจีรพงษ์ สะเภาทอง
44. นายจิรภัทร ตั้งวรกูล
45. นายโยธิน สิงห์ทอง
46. ร.ต.ท.วีระวิทย์ ศรีสวัสดิ์
47. นายจตุรงค์ จันทรักษา
48. นายอรัญธิพล ปัจจันตโฆษิต
49. นายนราธิป แก้วบริสุทธิ์
50. นายสำเริง ปากพลีนอก
51. นายกัมปนาท บรรจง
52. นายวันชัย หาญสมัย
53. นายภาณุวัฒน์ วงภา
54. นายฉมาวิทย์ การอรุณ
55. นายปอย รัตนมาลี
56. นายนพรัตน์ เทพจันที
57. นายเอกชัย สัตตอาภาภรณ์
58. นายปฐมภพ สายทอง
59. นายวิเชียร ช่างเก็บ
60. นายภัทรพล รามอ้น
61. นายเนตรนิพนธ์ วังสวัสดิ์
62. นายสัมฤทธิ์ บุญเพ็ง
63. นายสิทธิชัย สาตสิน
64. นายวัชระ หาญสมัย
65. นายอมรเทพ มิ่งหมัด
66. นายศราวุธ พิกุล
67. นายสมบุญ คล้ายคลึง
68. นายณรงค์ ศรีสุวรรณ
69. ร.ต.ท.เรวัตร เอี่ยมตาก
70. พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งหิริ
71. นายบรรดาศักดิ์ ทองสมจิต
72. นายบรรจง จัดงูเหลือม
73. นายสมชาย นุชนาคา
74. นายวันชนะ บูรณะเรข
75. นายเศรษฐ์พงศ์ วิลัย
76. นายกบิล ปุญญสาโร
77. นายธนูศักดิ์ คงสกุล
78. นายชัยนันฒ์ กล่าวรัมย์
79. นายอิศม์เดช ศรีม่วง
80. นายศิริโชค เนนเลิศ
81. นายพีระพงศ์ อู่ตะเภา
82. ร.ต.ท.พชรพล บูรณะเรข
83. ส.ต.ต.ธีรศักดิ์ แววนำ
84. ส.ต.ต.บันลือฤทธิ์ ทองดีนอก
85. ส.ต.ต.ภูวนัย สุทุม
86. นายชนาภัทร อุดมทรัพย์
87. นายเศรษฐ์พงศ์ วิลัย
88.-114. กำลังพลจาก พล ร.๒ รอ.


รายนามเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 89 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

-พระปราจีนมุนี วิ. 15,000 บาท (ถวายแล้ว)
-พระวิสุทธิธรรมาจารย์ 9,000 บาท (ถวายแล้ว)
-พระพิศาลศึกษากร 9,000 บาท (ถวายแล้ว)
-พระครูวิจิตรรัตนคุณ 9,000 บาท (ถวายแล้ว)

191. คุณฉลวย เที่ยงวัตร
190. คุณแม่แสวง กลิ่นจันทร์
189. คุณปวัณรัตน์ ภิรมย์รักษ์ และครอบครัว
188. คุณสุจิตรา พัฒนศิริ และครอบครัว
187. คุณดวงใจ พัฒนศิริ และครอบครัว
186. คุณสมจิตต์ เกษมศุภมงคล
185. คุณวิศม์เดช ศรีม่วง และครอบครัว 1 รูป (ถวายแล้ว)
184. คุณนันทวัฒน์-คุณมณีรัตน์-ด.ญ.จิณัฐตา วงษ์ตระกูลนัด 1 รูป
183. คุณวัฒน์ กิตติปัญญาวงษ์-คถณกัญญาณัฏฐ์ รักแดง 1 รูป
182. คุณอานันทิยา กิ่มเพ็ชร 1 รูป
181. คุณศิริลักษณ์ จิตรภักดี 1 รูป
180. คุณปิยมาศ ปัญญสังข์ 1 รูป

179. คุณศราวุธ-คุณณภัคพัณณ์ หวังไพฑูรย์ 1 รูป
178. คุณจันทร์ทิวา สิงห์แก้ว 1 รูป
177. คุณถนอม-คุณเอมอร ณรงค์ 1 รูป
176. คุณนุชนาฏ บูรณตระกูล-คุณสุพรรณี นวรัตนากร 1 รูป
175. คุณสมศักดิ์-คุณอารีย์ สาตสิน 1 รูป
174. คุณวรเทพ-คุณสมเดือน สิริพันธ์สวัสดิ์ 1 รูป
173. น้องใบบุญ 3 รูป (ถวายแล้ว)
172. คุณอรนงค์ มิ่งหมัด 1 รูป
171. คุณเอนก ฮุนตระกูล 9 รูป (ถวายแล้ว)
170. คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี 1 รูป
169. คุณสุวิทย์ สันติพิทักษ์ 1 รูป
168. คุณพิชัย หมู่พุทธรักษ์ 1 รูป
167. คุณสุรพงษ์-พันตำรวจตรีหญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ 1 รูป
166. คุณอิษวัตร สุจิมนัสกุล และครอบครัว 1 รูป
165. คุณวรชาติ เจนไตรชาญ 1 รูป
164. คุณบุญเกิด เงินทอง 1 รูป
163. คุณพัสสมน คำหอมกุล 1 รูป (ถวายแล้ว)
162. คุณวรุตม์ ฉัตรนรัตนกุล 3 รูป (ถวายแล้ว)
161. คุณวิวัฒน์ กิตติปัญญาวงษ์-คุณกัญญาณัฏฐ์ รักแดง 1 รูป
160. จ.ส.อ.ชลอ-คุณวนิดา เชื้อเย็น 1 รูป
159. นายณัฏฐวัฒน์ ปัตตะยะโส 1 รูป
158. คุณสุรชัย-คุณประคอง สุภาวิมล 3 รูป
157. จ.ส.อ.วิชัย-คุณยุพาเสาะด้น 1 รูป
156. คุณชลอ-คุณสันทนา ทั่งบุญ 5 รูป
155. พ.ญ.สุธีรา คุณาสันตวรกุล 1 รูป
154. คุณธัญญพัทธ์ วัฒนะวณิชวงศ์ 2 รูป
153. แม่ชีดวงมล ขันธอัฐ 1 รูป
152. คุณปรีชา-คุณภัทรภร ใจดี 1 รูป
151. คุณธวัชพงค์-คุณธัญทิพย์ ทวีพรธำรงศักดิ์ 1 รูป
150. คุณบุษบง ศรีรุ่งเรื่อง 3 รูป
149. คุณใย-คุณประทวน สิงห์ทอง 1 รูป
148. คุณย่าเหรียญ-คุณสุวัฒน์-คุณสมร กลิ่นหอม 1 รูป
147. คุณชุติกาญจน์ นามไธสง และครอบครัว
146. คุณเฉลิมพล-คุณวงเดือน ศรีสวัสดิ์
145. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสุล 1 รูป (ถวายแล้ว)
144. คุณจุฑาวรรณ ฉนานุกูล 1 รูป
143. คุณสุทธิศักดิ์-คุณจิตติมา-คุณวีรยา-ด.ญ.วีรนุช หวังพัฒนศิริกุล 2 รูป
142. คุณณัฐชานะนท์ ชุมพร-คุณณัฏฐ์พัฒน์ ปิ่นปิติ 1 รูป
141. คุณธัญนันท์ เรืองบุรพา 1 รูป
140. คุณสมพร วิบูลย์ศิริกุล 1 รูป
139. คุณสาลี่-คุณสิทธิไพศาล และครอบครัว 1 รูป
138. อ.วิเชียร-อ.แขไข กิตติปัญญาวงศ์ 1 รูป
137. คุณณัฐวรรณ สระศรี 1 รูป
136. คุณอุทัย-คุณอัมพาดา สิงห์ฉลาด 1 รูป
135. คุณชุติภา สังขจร 1 รูป
134. นายบรรจง อ่อนเพลีย 1 รูป
133. คุณเกรียงไกร บัวพุ่ม 1 รูป
132. คุณพีรพรรณ ตั้งสงบ 1 รูป
131. คุณปิยนุช สานุ่ม 1 รูป
130. ร.ต.สุรศักดิ์ กุศลสุข และครอบครัว
129. คุณณรงค์ ทองปาน
128. คุณภูดิท ตติยวงศ์ 1 รูป
127. คุณส้มเช้า พราวศรี 1 รูป
126. คุณศรัญทร สวนศรี-คุณศศิวัฒน์ ศิรบูรณะตระกูล 1 รูป
125. คุณวรรณี เจริญธรรมานนท์ และครอบครัว 1 รูป
124. คุณกานต์นภัส ดีขุนทด และครอบครัว 1 รูป
123. คุณพาฝัน ตรีโลเกษ 1 รูป
122. คุณพาฝัน ตรีโลเกษ 1 รูป
121. คุณวิเชียร-คุณตู้ ดียิ่ง 1 รูป
120. คุณสมพงษ์-คุณจำลอง ปิ่นเกตุ 1 รูป
119. คุณนุชรินทร์ ทองชาติ 1 รูป
118. แม่ชีรุจาภา สวนศรี-คุณปิยะภร ศรีสุข-แม่ชีบุญมา ทาทอง 1 รูป
117. คุณสา-คุณประภาพร สุวรรณภารต 1 รูป
116. คุณศักรินทร์-คุณประภัสสร สวนศรี 1 รูป
115. คุณสุริยงค์-คุณอรณี วงภา 1 รูป
114. Ronald Seng-Rachel Seng อุทิศให้ คุณแม่เฮียง เจริญธรรมานนท์ และคุณพ่อยุ่ยหมั่น แซีเตียว 1 รูป (ถวายแล้ว)
113. คุณวรรณา เจริญธรรมานนท์ อุทิศให้ คุณแม่เฮียง เจริญธรรมานนท์ และคุณพ่อยุ่ยหมั่น แซีเตียว 1 รูป (ถวายแล้ว)
112. คุณณัฏฐพล พิชาลัย อุทิศให้ คุณแม่เฮียง เจริญธรรมานนท์ และคุณพ่อยุ่ยหมั่น แซีเตียว 1 รูป (ถวายแล้ว)
111. คุณสรพงษ์ พิชาลัย อุทิศให้ คุณแม่เฮียง เจริญธรรมานนท์ และคุณพ่อยุ่ยหมั่น แซีเตียว 1 รูป (ถวายแล้ว)
110. คุณพนัสรมย์ เจริญธรรมานนท์ อุทิศให้ คุณแม่เฮียง เจริญธรรมานนท์ และคุณพ่อยุ่ยหมั่น แซีเตียว 1 รูป (ถวายแล้ว)
109. แม่ชีละออ กุลชา 1 รูป
108. คุณนันทพร ทวานนท์ 1 รูป
107. คุณธีรพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา 1 รูป
106. ครอบครัวปัจจันตโฆษิต 1 รูป
105. คุณลัคนา เดมอน-คุณอรรณพ หวงมณีรุ่งโรจน์ 1 รูป (ถวายแล้ว)
104. คุณครูพรพิณ กตเวทิตาธรรม 1 รูป
103. คุณวันเพ็ญ เหมละคร 1 รูป
102. คุณเกียรติศักดิ์-คุณอัษดาพร สุขดานนท์ และครอบครัว 1 รูป
101. คุณปพนศักดิ์ ลีโภคานนท์-คุณปัญจรัตน์ ทิกามล 1 รูป
100. คุณพัสณมณี บุญบรรเจิดกิตติ์ 1 รูป
99. คุณบ้วย-คุณชนิดา มั่นเจริญ 1 รูป (ถวายแล้ว)
98. อ.วิโรจน์ จันทร์แย้ม และครอบครัว 1 รูป
97. คุณครูทุเรียน ทรัพย์ประสาท 1 รูป
96. คุณณพัชญ์ปภา บุญมาก 1 รูป
95. ครอบครัว คุ้มอุดมทรัพย์ และสุภาพกิจ 1 รูป
94. คุณเจนเนตร เอื้อชูเกียรติ 1 รูป (ถวายแล้ว)
93. คุณจิตติ เอื้อชูเกียรติ 1 รูป (ถวายแล้ว)
92. คุณจาริก เอื้อชูเกียรติ 1 รูป (ถวายแล้ว)
91. คุณสุภาพร เอื้อชูเกียรติ 1 รูป (ถวายแล้ว)
90. คุณศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 1 รูป (ถวายแล้ว)
89. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง 1 รูป
88. คุณกัญญาวีร์ รุ่งสวัสดิ์ 1 รูป
87. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี 1 รูป
86. คุณสุทธิดา อุ่นเมตตาอารี 1 รูป
85. คุณชัยรัตน์ อุ่นเมตตาอารี 1 รูป
84. คุณชิญารัตน์ ฉัตรทองนุวิทย์ 1 รูป
83. คุณณัฏฐ์ พุ่มจำปา 1 รูป
82. คุณสาววัฒนี วัฒนนาถ 1 รูป
81. คุณนราเศรษฐ์ โชคอุดมธนาศักดิ์ 1 รูป
80. พ.ต.ท.ธนันชัย ขำพื่งตน และครอบครัว 1 รูป (ถวายแล้ว)
79. ด.ต.กิตติพงศ์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์-คุณนริญญา โภคานฤมิต 1 รูป
78. ด.ต.กิตติพงศ์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์-คุณนริญญา โภคานฤมิต 1 รูป
77. ด.ต.กิตติพงศ์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์-คุณนริญญา โภคานฤมิต 1 รูป
76. ด.ต.กิตติพงศ์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์-คุณนริญญา โภคานฤมิต 1 รูป
75. ด.ต.กิตติพงศ์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์-คุณนริญญา โภคานฤมิต 1 รูป
74. ซินแสต้น 1 รูป
73. คุณณัฐธยาน์-คุณณิชาภัทร-คุณภัทรา เขียวชะอุ่ม 1 รูป (ถวายแล้ว)
72. แม่ชีบังเอิญ ไชยม 1 รูป
71. แม่ชีบังเอิญ ไชยม 1 รูป
70. MR.HANS AMELUNG 1รูป
69. คุณจรินทร์ อู่ตะเภา 1 รูป
68. คุณกรองทอง อาเมลุง 1 รูป
67. พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต 1 รูป
66. แม่ชีวลัยพร เขตวันชัย 1 รูป
65. คุณอรัญดา-คุณจารุภา อยู่วิทยา 1 รูป (ถวายแล้ว)
64. คุณครูณัฏฐ ประกอบนา 1 รูป
63. คุณเต๊กยู้ แซ่โง้ว-คุณสุมน สัณหตระกูล-คุณวิศรต สัณตระกูล 1 รูป
62. คุณรำไพ เตชะนุสรณ์ 1 รูป
61. คุณครูผาณิต โหรสกุล 1 รูป
60. แม่ชีจรรยา ละเอียดดี 1 รูป
59. คุณจิราภรณ์ ละเอียดดี-คุณทรงยศ เสริมสาธนสวัสดิ์ และครอบครัว 1 รูป
58. คุณแม่เพ็กล้วน เอกอำนวย 1 รูป
57. คุณวรนุช เอกอำนวย 1 รูป
56. คุณกิตติรัตน์ เอกอำนวย 1 รูป
55. คุณสุรัตน์-คุณเยาวลักษณ์ สำราญฤทธิ์ 1 รูป
54. คุณกรภัค รุ่งแสงศรี 1 รูป
53. คุณแม่กิมบ๊วย มงคล 1 รูป
52. คุณสมจิตต์ เกษมศุภมงคล 1 รูป
51. คุณอมฤทธิ์ แซ่อุ่ย อุทิศให้ นายฉิ่งปิง แซ่อุ่ย 1 รูป (ถวายแล้ว)
50. คุณภคพล เพคยางกรู อุทิศให้ นายสุวิทย์ เพคยางกรู 1 รูป (ถวายแล้ว)
49. พลเอกปฐมนคร-คุณอ้อยอุมา สร้างเอี่ยม 1 รูป (ถวายแล้ว)
48. คุณลินจง เพคยางกูร อุทิศให้ นายเฮงติ้ว แซ่เผ่-นางตี่ แซ่ด่าน 1 รูป (ถวายแล้ว)
47. คุณลินจง เพคยางกูร อุทิศให้ นายเฮงติ้ว แซ่เผ่-นางตี่ แซ่ด่าน 1 รูป (ถวายแล้ว)
46. คุณมานิตย์ เพคยางกูร อุทิศให้ นางซุ่นเฮีง แซ่ด่าน (นิตยา เจริญธรรมานนท์) 1 รูป (ถวายแล้ว)
45. คุณมานิตย์ เพคยางกูร อุทิศให้ นางซุ่นเฮีง แซ่ด่าน (นิตยา เจริญธรรมานนท์) 1 รูป (ถวายแล้ว)
44. คุณมานิตย์ เพคยางกูร อุทิศให้ นายเฮงติ้ว แซ่เผ่-นางตี่ แซ่ด่าน 1 รูป (ถวายแล้ว)
43. คุณมนฤดี-คุณเมธา รักธรรม 1 รูป (ถวายแล้ว)
42. คุณอาทิตย์ เพคยางกูร-คุณวีรยา เพคยางกูร 1 รูป (ถวายแล้ว)
41. คุณนฤชล เพคยางกูร-คุณวันทนีย์ วิจิตรวิกรม 1 รูป (ถวายแล้ว)
40. คุณนที-คุณวัลย์ลดา โพธิ์ไพรทอง 1 รูป (ถวายแล้ว)
39. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล 1 รูป (ถวายแล้ว)
38. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล 1 รูป (ถวายแล้ว)
37. พ.อ.กฤต มงคล 1 รูป (ถวายแล้ว)
36. พ.อ.กฤต มงคล 1 รูป (ถวายแล้ว)
35. พ.อ.กฤต มงคล 1 รูป (ถวายแล้ว)
34. แม่ชีสนิท เพ็ชรเอี่ยม (ถวายแล้ว)
33. คุณบุณยาพร มะหะหมัด และ ครอบครัว 1 รูป
32. คุณแสน-คุณมะลิ เปรมปรี 1 รูป *
31. คุณธนพล ไทยพานิช-คุณพิชญดา ตรีทิพยบุตร 1 รูป (ถวายแล้ว)
30. คุณรัมภ์ชวัธ ไทยพานิช 1 รูป (ถวายแล้ว)
29. คุณสมฤดี ไทยพานิช 1 รูป (ถวายแล้ว)
28. ท่านผู้พิพากษาพิมุข-คุณยุวดี เพ็ชรชัด 1 รูป (ถวายแล้ว)
27. ท่านผู้พิพากษาพิมุข-คุณยุวดี เพ็ชรชัด 1 รูป (ถวายแล้ว)
26. หจก.ดับบลิว เค เค เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท-คุณวุฒิกร-คุณนันทพร คงคา 1 รูป
25. หจก.ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง-คุณพงษ์ศักดิ์-คุณชนิตา อยู่ดี และครอบครัว 1 รูป
24. คุณยายอุไร คงโต-คุณอิทธิพล คีตานนท์ 1 รูป (ถวายแล้ว)
23. ครอบครัวพันปีทิพย์ 1 รูป (ถวายแล้ว)
22. ครอบครัวกลัดแก้ว 1 รูป (ถวายแล้ว)
21. ครอบครัวพิเศษนครกิจ 1รูป (ถวายแล้ว)
20. คุณอมรศักดิ์-คุณอรอุไร ดีจงเจริญ และครอบครัว 1 รูป (ถวายแล้ว)
19. คุณวิเชษฐ-คุณอมฤทธิ์ เพคยางกูร 1 รูป (ถวายแล้ว)
18. ครอบครัวฉันธรอาภรณ์ และครอบครัวเศรษฐปราโมทย์ 1 รูป (ถวายแล้ว)
17. ครอบครัวกุลวิวัฒน์ 1 รูป
16. คุณทับทิม ไชยม 1 รูป (ถวายแล้ว)
15. พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข 1 รูป (ถวายแล้ว)
14. คุณธนิษฐา รัตนสุวรรณ 1 รูป
13. คุณแม่ทองคล้อย รัตนสุวรรณ 1 รูป
12. คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา ธนวิรุฬกุล 1 รูป
11. คุณชวิศา เจริญเดช 1 รูป
10. คุณภัทรพล ภัทรปัญโญ และครอบครัว 1 รูป
9. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง และครอบครัว 1 รูป (ถวายแล้ว)
8. แม่ชียี่โถ สบฤกษ์ 1 รูป
7. แม่ชียี่โถ สบฤกษ์ 1 รูป
6. แม่ชียี่โถ สบฤกษ์ 1 รูป
5. แม่ชียี่โถ สบฤกษ์ 1 รูป
4. คุณกมลชนก ห่านสุวรรณกูล 1 รูป (ถวายแล้ว)
3. คุณละมัย-คุณภัทราพร ใจฉลาด 1 รูป (ถวายแล้ว)
2. คุณวิสาขา สาพิพัฒน์ 1 รูป (ถวายแล้ว)
1. คุณภูษิตา-คุณภูษิต-คุณอุดม สำราญกิจดำรงค์ 1 รูป


ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้

ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพนำอาหาร-เครื่องดื่ม

ร่วมงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๙ รูป

ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อ : พระครูภาวนาธรรมธารี 081-9836770

***รายนามเจ้าภาพอาหาร-เครื่องดื่ม

กาแฟสดและน้ำแข็งใส

๑.คุณสุพรรณี ๑๕๐๐ บาท  (จ่ายแล้ว)
๒.คุณดวงพร ๑๐๐๐ บาท
๓.คุณกมลชนก ๑๐๐๐ บาท
๔.คุณธนิษฐา ๑๐๐๐ บาท
๕.คุณกัลยาและคุณชูชาติ ๕๐๐ บาท
๖.คุณภัทรพล ๕๐๐ บาท (จ่ายแล้ว)
๗.วีรวัตและบูรตา ๕๐๐ บาท  (จ่ายแล้ว)
๘.นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์  ๒๐๐๐
๙.คุณสมพงษ์ ธีระทานันท์  ๑๐๐๐
๑๐.คุณวีระชัย กลิ่นจันทร์ ๑๐๐๐ (จ่ายแล้ว)
๑๑.คุณชุติวันตุ์ รอดสุด และครอบครัว ๑๐๐๐ (จ่ายแล้ว)
๑๒.คุณชยพล-คุณอุมาพร  ๕๐๐
๑๓.คุณอภิชาติ (น้องเอ) ๑๐๐๐
๑๔.คุณอรัญญา   ตั้งทรงสุวรรณ์  ๑๐๐๐ (จ่ายแล้ว)
๑๕.คุณธัญญพัทธ์ วัฒนะวณิชวงศ์       ๕๐๐

๑๖.คุณรัตติยา อยู่เดช (พี่อ้อย)     500
๑๗.คุณนาราวินท์ กิมกูล (พี่เอ็น)    500
๑๘.คุณไพจิตร เยือกเย็น (พี่เอ็น)    300
๑๙.คุณสุรพงษ์ (พี่อ้วน)     1000
๒๐.คุณวัฒน์ (จัดดอกไม้)    500


ยอด ณ ปัจจุบัน ๑๖,๘๐๐ บาท

-------------------------------

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการเปิดโรงทานนำอาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ผลไม้ต่างๆ มาร่วมในงานบวชพระวันที่ ๒๑ และ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๘ นี้สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี เบอร์ ๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่างๆที่มีกุศลเจตนาที่ดีงามในการช่วยลงข่าวโครงการนี้ มา ณ โอกาสนี้

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
http://goo.gl/QbFnHl (http://www.thaitv48ch.com)
http://www.thaipr.net/general/661293
http://www.iurban.in.th/pr/91589/
http://goo.gl/Dk3v6b (http://www.prbuffet.com)

http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=125012 (กรมประชาสัมพันธ์)
หน้าถัดไปโครงการปี ๒๕๕๗

1 2 3 4 5 6 7 [Next]