สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มาฆปูรมีศรีปราจีน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๐

มาฆปูรมีศรีปราจีน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๐


15-23 ก.พ.2559 มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 30

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ขอเชิญกัลยาณชนทุกท่านร่วมเดินธุดงค์และใส่ชุดขาวร่วมปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชาอ่านละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดการเดินธุดงค์ เพิ่มเติมได้ที่.....http://www.watpamafai.org/index.php?mo=14&newsid=407237

Posted by Watpamafai on 24 มกราคม 2016
Chapter 1 มาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๐

(Chapter 1)วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม)เวลา ๐๘.๐๐ น. -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๕ ก.ม. จากสุสานเม่งซิวซัวจึง มุ่งไป วัดสุนทรศรัทธาธรรม (วัดเนินหาด)

Posted by Watpamafai on 16 กุมภาพันธ์ 2016

Chapter 2 มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐

(Chapter 2)วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม)เวลา ๐๘.๐๐ น. -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๕ ก.ม. จากสุสานเม่งซิวซัวจึง มุ่งไป วัดสุนทรศรัทธาธรรม (วัดเนินหาด)

Posted by Watpamafai on 16 กุมภาพันธ์ 2016

Chapetr 3 มาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๐

(Chapter 3)วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม)เวลา ๐๘.๐๐ น. -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๕ ก.ม. จากสุสานเม่งซิวซัวจึง มุ่งไป วัดสุนทรศรัทธาธรรม (วัดเนินหาด)

Posted by Watpamafai on 16 กุมภาพันธ์ 2016

Chapter 4 มาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๐

(Chapter 4)วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม)เวลา ๐๘.๐๐ น. -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๕ ก.ม. จากสุสานเม่งซิวซัวจึง มุ่งไป วัดสุนทรศรัทธาธรรม (วัดเนินหาด)

Posted by Watpamafai on 16 กุมภาพันธ์ 2016

๑๗ ก.พ.๒๕๕๙ เดินธุดงค์ ตอน ๒

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม)ตอน ๒ (คณะธุดงค์แม่ชีและประชาชนทั่วไป)เดินจากสุสานเม่งซิวซัวจึง ต.บ้านพระ ไปพักฉันเพลที่วัดเนินหาด ต.ดงขี้เหล็ก ระยะทาง ๕ กม.(ที่มา บันทึกวีดีโอโดย สำนักพุทธ จ.ปราจีนบุรี)

Posted by Watpamafai on 16 กุมภาพันธ์ 2016

๑๗ ก.พ.๒๕๕๙ เดินธูดงค์งานมาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๐

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม)ตอน ๑เดินจากสุสานเม่งซิวซัวจึง ต.บ้านพระ ไปพักฉันเพลที่วัดเนินหาด ต.ดงขี้เหล็ก ระยะทาง ๕ กม.เวลา ๐๔.๐๐ น. -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว เวลา ๐๕.๐๐ น. -ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ เวลา ๐๖.๐๐ น. -ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ สุสานเม่งซิวซัวจึง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรีเวลา ๐๗.๐๐ น. -พระภิกษุ-สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดหัวเขา ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรีเวลา ๐๘.๐๐ น. -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๕ ก.ม. ถึงวัดสุนทรศรัทธาธรรม (วัดเนินหาด) ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี(ที่มา บันทึกวีดีโอโดย สำนักพุทธ จ.ปราจีนบุรี)

Posted by Watpamafai on 16 กุมภาพันธ์ 2016

16 ก.พ.59 คณะพระธุดงค์ เริ่มจากวัดป่ามะไฟ ครึ่งเช้าเดิน 9 กม.มาฉันเพลที่ OTOP บริเวณ แยกพระนเรศวร...ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมอนุโมทนากับคณะพระธุดงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 30

Posted by Watpamafai on 15 กุมภาพันธ์ 2016

วันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ ก.พ.๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๕๙

Watpamafai Youtube Playlist

รวมวีดีโองานมาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๐

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ ก.พ.๒๕๕๙


จังหวัดปราจีนบุรีกำหนดจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ให้เป็นงานเทศกาลงานประเพณีประจำจังหวัด ซึ่งสถานที่จัดงานถือว่ามีความสำคัญ ต่อการเผยแพร่ศาสนาพุทธในดินแดนแห่งนี้ " โบราณสถานสระมรกต " เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย กลุ่มอาคารโบราณสถาน และรอยพระพุทธบาทคู่ที่แกะสลักลงไปบนพื้นศิลาแหล่งธรรมชาติ จากการศึกษารอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นตามความเชื่อในการสร้างอุทเทสิกเจดีย์เพื่ออุทิศแก่พระพุทธองค์ ตามคติของอินเดียโบราณก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูป โดยถือเสมือนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังที่นี้ หรือเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ศาสนาของพระพุทธองค์ได้เผยแผ่มายังที่นี้ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ และความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับวันมาฆบูชาหรือวันจาตุรงคสันนิบาต (เป็นวันในพุทธศาสนาที่ครบองค์ ๔ ที่พระจันทร์เต็มดวงเสวยฤกษ์มาฆะ วันเพ็ญเดือน ๓ มีภิกษุพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย โดยพระพุทธเจ้าได้ถือโอกาสแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์และเป็นวันที่ครบถ้วนด้วย พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะจัดในครั้งที่ ๓๐ อาทิ

  • ร่วมอนุโมทนาบุญกับขบวนพระภิกษุสงฆ์-ประชาชนเดินธุดงค์เพื่อเป็นพุทธบูชา
  • แต่งชุดขาวร่วมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ พร้อมพระภิกษุสงฆ์
  • ร่วมตักบาตรเช้าตามวัดต่างๆกับขบวนภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์
  • พิธีเวียนเทียน ฟังเทศน์โอวาทปาฏิโมกข์ 

"ร่วมบุญคณะธรรมจาริกธุดงคยาตราเผยแผ่พระพุทธศาสนา"
คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมน้อมถวายปัจจัยค่ายานพาหนะแด่พระภิกษุ-สามเณร คณะธรรมจาริกธุดงคยาตราเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ จำนวน ๓๐๐ รูป (ถวายรูปละ ๕๐๐ บาท)


เส้นทางเดินธุดงค์จากวัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ถึง วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


ผู้มีจิตศรัทธาน้อมถวายปัจจัยแด่พระภิกษุ-สามเณร เพื่อเป็นค่ายานพาหนะกลับวัด ติดต่อสอบถามบริจาคร่วมบุญได้ที่ พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐


***ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ นิศามณีรัตน์) เลขที่ ๒๑๓-๐-๐๒๐๓๙-๙


รายนามผู้ร่วมบริจาคถวายค่ายานพาหนะแด่พระภิกษุ-สามเณร

๒๗. คุณพงษ์ประเสริฐ-คุณศิริพร ใจชุ่ม ๑,๐๐๐ บาท
๒๖. คุณปฤศฎางค์ อิ้งจะนิล ๑,๐๐๐ บาท
๒๕. คุณสุพิชญา จินดาสมบัติเจริญ ๑,๐๐๐ บาท
๒๔. พ.ต.ท. ไพทูรย์ ปาปะคัง ๕,๐๐๐ บาท
๒๓. ครอบครัวคุณสมเจตน์ อินขำ ๕๐๐ บาท
๒๒. อุทิศให้ คุณนงลักษณ์ ปาปะคัง ๑,๐๐๐ บาท
๒๑. คุณธัชปภา จันทร์วงษา ๕๐๐ บาท
๒๐. คุณหทัยรัตน์ สันธยาติ ๘๐๐ บาท
๑๙. คุณสัญญา สันธยาติ ๔,๐๐๐ บาท
๑๘. พ.ญ.จิราภรณ์ แสงแก้วสันติสุข ๕๐๐ บาท (๑ รูป)
๑๗. คุณครูทุเรียน ทรัพย์ประสาท ๑,๐๐๐ บาท (๒ รูป)
๑๖. คุณศราวุธ แก้วหล้า ๕๐๐ บาท (๑ รูป)
๑๕. คุณประอรดิษฐ์ ธำรงราชภัฏ ๕๐๐ บาท (๑ รูป)
๑๔. คุณกันต์กมล-คุณกรณ์ ชูรักษ์ ๕๐๐ บาท (๑ รูป)
๑๓. คุณสุทัศน์-คุณวิรีณิต ชูรักษ์ ๕๐๐ บาท (๑ รูป)
๑๒. คุณมณี-คุณกิมใน้ พิชิตมโน ๕๐๐ บาท (๑ รูป)
๑๑. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว-คุณนัฐฐา เหล็งชะเอม ๑,๐๐๐ บาท (๒ รูป)
๑๐. คุณขวัญยืน-คุณวันดี-คุณจุมพล เตรียมการ ๕๐๐ บาท (๑ รูป)
๙. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล ๑,๐๐๐ บาท (๒ รูป)
๘. คุณนิธิ เสริมสาธนสวัสดิ์ ๑,๐๐๐ บาท (๒ รูป)
๗. คุณแม่วิมล จงห่วงกลาง ๑,๐๐๐ บาท (๒ รูป)
๖. คุณกมลชนก ห่านสุวรรณกูล ๑,๐๐๐ บาท (๒ รูป)
๕. ปลัดปรีดา พัตรสันดร ๑,๕๐๐ บาท (๓ รูป)
๔. พระครูวิสุทธศีลคุณ ๑,๐๐๐ บาท (๒ รูป)
๓. คุณภัทรพล ภัทรปัญโญ ๕๐๐ บาท (๑ รูป)
๒. คุณชาญชัย จินดาสถาพร ๕,๐๐๐ บาท (๑๐ รูป)
๑. จังหวัดปราจีนบุรี ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ขอบุญจงรักษาท่านทุกเมื่อเทอญ


จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี

ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐

ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พิธีเปิด
วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา  ๑๖.๓๐  น. 

พิธีเปิดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี  ๒๕๕๙
ณ  บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่ โบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

แสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา  ๑๙.๐๐  น.       

-การแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์จำลองเหตุการณ์วันมาฆบูชา                                       ในสมัยพุทธกาล โดย พระวิสุทธิธรรมาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี                         และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่   

พิธีปิดการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐  น                

-พระวิสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี    

-ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม          

-ประธานสงฆ์กล่าวปิดงาน

ณ  บริเวณอาคารพุทธมณฑลจังหวัดปราจีนบุรี

ขบวนเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส

พระสงฆ์  จำนวน  ๒๕๐  รูป  และฆราวาส(แต่งกายชุดขาว)  ๑๐๐  คน

ตั้งแต่วันที่  ๑๕  ก.พ. ถึงวันที่  ๒๐ ก.พ.  ๒๕๕๙  รวมระยะทาง ๖๖ กม.

กำหนดเส้นทางเดินธุดงค์ให้มีการเริ่มต้นที่ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ. จังหวัดปราจีนบุรี  เส้นทางเดินธุดงค์ผ่านไปยังเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม และอำเภอศรีมหาโพธิ และ อำเภอศรีมโหสถ

เส้นทางเดินธุดงค์ เริ่มต้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี ณ วัดป่ามะไฟ ---อาคาร OTOP ต.บ้านพระ ---สุสานเม่งซิวซัวจึง---วันสุนทรศรัทธาธรรม(วัดเนินหาด)---วัดบ้านโง้ง---วัดศรีประจันตคาม---วัดมงคลชัย---วัดใหม่กรงทอง---สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ---วัดโคกปีป---โบราณสถานวัดสระมรกต รวมระยะทาง ๖๖.๕ กิโลเมตร

กำหนดการเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรม

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี  ๒๕๕๙

เริ่มเดินธุดงค์-ปฏิบัติธรรม

ณ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๑๕ – ๒๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระยะทาง ๖๖ กม.

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา  ๐๙.๐๐  น.                -ลงทะเบียน-รายงานตัว ณ วัดป่ามะไฟ

เวลา  ๑๘.๐๐ น.                 -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ

เวลา  ๒๐.๐๐  น.                -ปฐมนิเทศ โดย พระวิสุทธิธรรมาจารย์                                               เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี)

เวลา  ๐๔.๐๐  น.                -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว                             

เวลา  ๐๕.๐๐  น.                -ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ                               

เวลา  ๐๗.๐๐  น.                -ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา  ๐๘.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๙ ก.ม. ถึงอาคาร Otop ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ อาคาร Otop ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา  ๑๕.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๔ ก.ม. ถึง สุสานเม่งซิวซัวจึง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา  ๑๘.๐๐  น.                -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว                          

เวลา  ๑๙.๐๐  น.                -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ                               

-ฟังบรรยายธรรม (เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี จัดหาพระแสดงธรรม ๑ รูป)

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม)

เวลา  ๐๔.๐๐  น.                -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว                             

เวลา  ๐๕.๐๐  น.                -ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ                               

เวลา  ๐๖.๐๐  น.                -ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ สุสานเม่งซิวซัวจึง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา  ๐๗.๐๐  น.                -พระภิกษุ-สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดหัวเขา ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา  ๐๘.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๕ ก.ม. ถึงวัดสุนทรศรัทธาธรรม (วัดเนินหาด) ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสุนทรศรัทธาธรรม (วัดเนินหาด) ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา  ๑๕.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๙ ก.ม. ถึงวัดบ้านโง้ง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม

เวลา  ๑๘.๐๐  น.                -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว                          

เวลา  ๑๙.๐๐  น.                -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ                               

-ฟังบรรยายธรรม (เจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธ) จัดหาพระแสดงธรรม ๑ รูป)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอประจันตคาม)

เวลา  ๐๔.๐๐  น.                -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว                             

เวลา  ๐๕.๐๐  น.                -ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ

เวลา  ๐๖.๐๐  น.                -ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดบ้านโง้ง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม

เวลา  ๐๗.๐๐  น.                -พระภิกษุ-สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบ้านโง้ง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม

เวลา  ๐๘.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๔ ก.ม. ถึงวัดศรีประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดศรีประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม

เวลา  ๑๕.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๗ ก.ม. ถึงวัดมงคลชัย ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม

เวลา  ๑๘.๐๐  น.                -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว                          

เวลา  ๑๙.๐๐  น.                -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ                               

                                            -ฟังบรรยายธรรม (เจ้าคณะอำเภอประจัน     ตคาม จัดหาพระแสดงธรรม ๑ รูป)

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙   (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอประจันตคามและศรีมหาโพธิ)

เวลา  ๐๔.๐๐  น.                -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว                             

เวลา  ๐๕.๐๐  น.                -ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ

เวลา  ๐๖.๐๐  น.                -ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดมงคลชัย ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม

เวลา  ๐๗.๐๐  น.                -พระภิกษุ-สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดมงคลชัย ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม

เวลา  ๐๘.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๗ ก.ม. ถึงวัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ

เวลา  ๑๕.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๙ ก.ม. ถึงป่าช้าวัดเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ

เวลา  ๑๘.๐๐  น.                -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว                          

เวลา  ๑๙.๐๐  น.                -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ                               

                                            -ฟังบรรยายธรรม (เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ จัดหาพระแสดงธรรม ๑ รูป)

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙    (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอศรีมโหสถ)

เวลา  ๐๔.๐๐  น.                -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว                             

เวลา  ๐๕.๐๐  น.                -ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ

เวลา  ๐๖.๐๐  น.                -ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ ป่าช้าวัดเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ

เวลา  ๐๗.๐๐  น.                -พระภิกษุ-สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ ป่าช้าวัดเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ

เวลา  ๐๘.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๙ ก.ม. ถึงวัดโคกปีบ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดโคกปีบ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ

เวลา  ๑๕.๐๐  น.                -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๓ ก.ม. ถึงวัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา  ๑๖.๓๐  น.                -พิธีเปิดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๘.๐๐  น.                -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว                          

เวลา  ๑๙.๐๐  น.                -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ                               

                                            -ฟังบรรยายธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๔.๐๐  น.                -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว                             

เวลา  ๐๕.๐๐  น.                -ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ

เวลา  ๐๗.๐๐  น.                -ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา  ๐๙.๐๐  น.                -ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา  ๑๓.๐๐  น.                -ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา

เวลา  ๑๗.๐๐  น.                -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว                          

เวลา  ๑๘.๐๐  น.                -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ                               

                                            -ฟังบรรยายธรรม (เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ จัดหาพระแสดงธรรม ๑ รูป)

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา  ๐๔.๐๐  น.                -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว                             

เวลา  ๐๕.๐๐  น.                -ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ

เวลา  ๐๗.๐๐  น.                -ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา  ๐๙.๐๐  น.                -ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา  ๑๓.๐๐  น.                -ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา

เวลา  ๑๗.๐๐  น.                -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว                 

เวลา  ๑๘.๓๐  น.                -เริ่มพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่              

เวลา  ๑๙.๐๐  น.                -การแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์จำลองเหตุการณ์วันมาฆบูชาในสมัยพุทธกาล โดย พระวิสุทธิธรรมาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่     

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙                                   

เวลา  ๐๔.๐๐  น.                -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว                             

เวลา  ๐๕.๐๐  น.                -ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ

เวลา  ๐๗.๐๐  น.                -ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา  ๐๙.๐๐  น.                -ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ       

เวลา  ๑๒.๓๐  น.                -ผู้มีเกียรติและผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี   

เวลา  ๑๓.๐๐  น                 -พระวิสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                      -วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน             

                                       -ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม          

                                       -ประธานสงฆ์กล่าวปิดงาน     

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่....

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8965

  1. กำหนดการเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรมงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี  ๒๕๕๙
  2. คณะกรรมการฝ่ายจัดการเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์ การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส
  3. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานชมภาพงานมาฆปูรมีศรีปราจีนได้ที่เฟสบุ๊ควัดป่ามะไฟ

https://www.facebook.com/watpamafai.org


ชมภาพงานมาฆปูรมีศรีปราจีนได้ที่เฟสบุ๊ควัดป่ามะไฟ

https://www.facebook.com/watpamafai.org

---------------------------------------------------------------------------------------------

งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๒๙ 

ระหว่างวันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  -  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๘ 

ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต    ตำบลโคกไทย    อำเภอศรีมโหสถ   จังหวัดปราจีนบุรี  

  -ชมนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชาจากคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
 - ชมกิจกรรมเมืองอริยสัจ ๔
- ชมนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันมาฆบูชา
 - การสาธยายพระไตรปิฎก ,  การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ,การสวดนพเคราะห์   และ
 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
- กิจกรรมนำเที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถ (รอยพระพุทธบาทคู่ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ และ นมัสการหลวงพ่อทวารวดี)
- กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

พิธีเปิด

วันพุธที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๗.๐๐ น.

ณ  บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่ โบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

แสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ 

ในวันพุธที่   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๘ เวลา  ๑๙.๐๙ น.

ณ  บริเวณรอบพระพุทธบาทคู่ วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่และการแสดงโอวาทปาฎิโมกข์

วันพุธที่   ๔  มีนาคม    ๒๕๕๘  ณ บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

พิธีปิดการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ  บริเวณอาคารพุทธมณฑลจังหวัดปราจีนบุรี

ขบวนเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส 

พระสงฆ์  จำนวน  ๒๕๐  รูป  และฆราวาส   ๑๐๐  คน 

ตั้งแต่วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๓ มีนาคม  ๒๕๕๘   

กำหนดเส้นทางเดินธุดงค์ให้มีการเริ่มต้นที่วัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านไปยังอำเภอเมืองปราจีนบุรี  อำเภอศรีมหาโพธิ  และอำเภอศรีมโหสถ รายละเอียดตามแผนผังการเดินธุดงค์ที่แนบมานี้

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8731

ติดต่อสอบถามได้ที่ : ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี (เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) 081-983-6770


พิธีทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชน ของการเดินธุดงค์ ฯ ดังนี้

-วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๖.๐๐ น.

ณ  วัดบางแตน ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี
-วันศุกร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๖.๐๐ น.

ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหวง)  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี
 -วันเสาร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๖.๐๐  น.

ณ วัดพิกุล ตำบลบางพลวง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 -วันอาทิตย์ที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๖.๐๐ น.

ณ วัดเลียบ ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 -วันจันทร์ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๖.๐๐ น.

ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี
-วันอังคารที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๖.๐๐ น.

ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

กำหนดการการเดินธุดงค์งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  ๒๙  ประจำปี  ๒๕๕๘  จังหวัดปราจีนบุรี  

ระหว่างวันพุธที่   ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  - วันอังคารที่   ๓   มีนาคม   ๒๕๕๘

………………………………

วันพุธที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   (อยู่ที่วัดบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง)

เวลา ๐๙.๐๐ น.            - พระภิกษุสงฆ์ จากวัดต่าง ๆ ที่จะร่วมเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรม

                                      พร้อมกัน  ณ  วัดบางแตน  ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด

                                      ปราจีนบุรี

เวลา ๑๑.๐๐ น.            - ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ปฐมนิเทศโดย พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๒๑.๐๐ น.            - พักค้าง  ณ  วัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด

                                    ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดบางแตน  ตำบลบางแตน อำเภอบ้าน

                                    สร้าง

เวลา ๐๗.๐๐ น.            - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ วัดบางแตน  ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง

เวลา ๐๙.๐๐ น.            - ออกเดินธุดงค์ไปยังวัดบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง 

                                      จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหาร ณ วัดบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอบ้าน

                                   สร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - ฉันภัตตาหารเพลที่วัดบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัด

                                   ปราจีนบุรี

เวลา ๑๓.๐๐ น.            - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)  ตำบล

                                   บางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง   (พักค้าง)

                                   - พักสรงน้ำ – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ

- ฟังบรรยายธรรมโดย...............................................................................

 

วันศุกร์ที่   ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘   

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า – นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) ตำบล

                                  บางกระเบา  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ  วัดบางกระเบา (พระอาราม

                                   หลวง) ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบ้านสร้าง

                                    จังหวัดปราจีนบุรี                                

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง 

                                    อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๑.๐๐ น.            - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ณ  วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง 

                                    อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง

                                     จังหวัดปราจีนบุรี  (พักค้าง)

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ

                                   - ฟังบรรยายธรรมโดย พระครูโกศลถาวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอ

                                     บ้านสร้าง                               

วันเสาร์ที่   ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า – นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง

                                    จังหวัดปราจีนบุรี                             

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอ

                                    บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

                                    จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอ

                                   เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอ

                                 เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

                                  จังหวัดปราจีนบุรี  (พักค้าง)

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ

                                    - ฟังบรรยายธรรมโดย  พระครูสิริพัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมือง

                                     ปราจีนบุรี

วันอาทิตย์ที่   ๑  มีนาคม   ๒๕๕๘

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า – นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมือง

                                    ปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมือง

                                   ปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ

                                   จังหวัดปราจีนบุรี                                

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอ

                                    ศรีมหาโพธิ                                      

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  วัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง   อำเภอศรีมหาโพธิ                                      

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรี

                                      มหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  (พักค้าง)

เวลา ๑๘.๐๐ น.            - พักสรงน้ำ – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ

                                    - ฟังบรรยายธรรมโดย  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะอำเภอศรีมหา

                                     โพธิ

วันจันทร์ที่  ๒  มีนาคม   ๒๕๕๘

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า – นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอ

                                  ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหา

                                  โพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๐๘.๐๐ น.            - ออกเดินธุดงค์ ไปยังสถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมหา

                                    โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี                                  

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ

                                    อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี                                                                 

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ

                                   อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี                                                                      

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ     ตำบลโคกปีบ  อำเภอ

                                     ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี   (พักค้าง)                            

เวลา ๑๘.๐๐ น.            - พักสรงน้ำ – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ

                                    - ฟังบรรยายธรรมโดย  พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์  เจ้าคณะอำเภอศรี

                                    มโหสถ

วันอังคารที่    ๓  มีนาคม    ๒๕๕๘

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน – ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า – นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ อำเภอ

                                     ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  ตำบลโคก

                                    ปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินทางไปยังโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรี

                                    มโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคก

                                    ไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคก

                                     ไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

                                                               *******************

 

หมายเหตุ     ฆราวาสแต่งกายชุดสีขาว (ปฏิบัติธรรม)

หน้าถัดไป งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๒๘ ปี ๒๕๕๗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Next]

Tags : มาฆปูรมีศรีปราจีน  วัดป่ามะไฟ มาฆบูชา สัมพุทธชยันตี