สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กัลยาณมิตตธรรม ๗

กัลยาณมิตตธรรม ๗

กัลยาณมิตตธรรม ๗
องค์คุณของกัลยาณมิตร หรือมิตรแท้ (ครูบาอาจารย์) ที่ผู้เข้าหาแล้วจะได้รับ
ความเจริญก้าวหน้าทางคุณธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

๑ ปิโย                      บุคลิกน่ารัก น่าเคารพศรัทธา
๒ คะรุ                     มีความหนักแน่นสุขุม
๓ ภาวะนีโย                ดำรงตนอยู่ในคุณความรู้หรือภูมิธรรมได้อย่างน่ายกย่อง
๔ วัตตาจะ                 ให้คำแนะนำปรึกษาว่ากล่าวตักเตือนผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๕ วะจะนักขะโม            อดทนต่อถ้อยคำ การวิพากษ์วิจารณ์
๖ คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา    แสดงอรรถธรรมได้ลึกซึ้ง
๗ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย     ไม่แนะนำชักจูงในทางที่เสื่อมเสีย

------------------------------------------------- 

 

view