สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ (อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา)

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ (อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา)

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐

(อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา, ธรรมารมณ์ที่เกิดแก่ผู้ได้ดรุณวิปัสสนา หรือวิปัสสนา
อ่อนๆ ทำให้เข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้ว เป็นเหตุขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าใน
วิปัสสนาญาณ)..


๑ โอภาส      แสงสว่าง, ความสว่างที่ปรากฏภายในจิต

๒ ญาณ      ความหยั่งรู้, ความรู้เท่าทันอารมณ์

๓ ปีติ         ความชุ่มใจ, อิ่มใจ

๔ ปัสสัทธิ    ความสงบเย็น,

๕ สุข         ความสุขสบายใจ

๖ อธิโมกข์    ความน้อมใจเชื่อ, ศรัทธาแกล้วกล้า ความปลงใจ


๗ ปัคคาหะ   ความเพียรที่พอดี

๘ อุปัฏฐาน   สติแก่กล้า, สติชัด


๙ อุเบกขา    ความมีจิตเป็นกลาง


๑๐ นิกันติ    ความพอใจ, ติดใจ

...................................................

 

view