สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พุทธชัยมงคลคาถา

พุทธชัยมงคลคาถา

 

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ;
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ;
ทานาธิธัมมะวิธินา ชิตวา มุนินโท ;
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ;
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง ;
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ;
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตวา มุนินโท ;
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ;
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ;
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะสุทารุณันตัง ;
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตวา มุทินโท ;
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ;
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ;
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง ;
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตวา มุนินโท ;
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ;
กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะคัพภินียา ;
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนังชะนะกายา มัชเฌ ;
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตวา มุนินโท ;
ตันเตชะสา ภะวะตุ เตชะยะมังคะลานิ ;
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง ;
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ;
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตวา มุนินโท ;
ตันเตชะสา ภะวะตุ เตชะยะมังคะลานิ ;
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุทธัง มะหิทธิง ;
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต ;
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตวา มุนินโท ;
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ;
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง ;
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ;
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตวา มุนินโท ;
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ;
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา ;
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที ;
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ ;
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ
นะโร สะปัญโญ.

พระจอมมุนี ได้ชนะพญามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพัน ;
ถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารครีเมขละ พร้อมเสนามาร ;
โห่ร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีทานบารมี
เป็นต้น ;
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;
พระจอมมุนีได้ชนะอาฬวกยักษ์ผู้มีจิต
กระด้าง ;
ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์พิลึกยิ่ง
กว่าพญามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนัก ;
จนตลอดรุ่ง ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี คือ
พระขันตี ;
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;
พระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อ
นาฬาคิรี เป็นช้างเมายิ่งนัก ;
แสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ;
ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตา ;
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;
พระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ ;
ได้ชนะโจรชื่อองคุลีมาล (ผู้มีนิ้วมนุษย์
เป็นพวงมาลัย) แสนร้ายกาจ ;
มีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง ๓
โยชน์ ;
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;
พระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของ
นางจิญจมาณวิภา ;
ทำอาการประการหนึ่งว่ามีครรภ์ ทำไม้มี
สัณฐานอันกลม ให้เป็นประดุจมีท้อง ;
ด้วยวิธีสมาธิอันงาม คือความระงับพระ
หฤทัยในท่ามกลางหมู่ชน ;
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;
พระจอมมุนี รุ่งเรืองแล้วด้วยประทีป คือ
ปัญญา ได้ชนะสัจจกนิครนถ์ ;
ผู้มีอัชฌาสัย ในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์
มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธง ;
เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนาญานวิธี
คือรู้อัชฌาสัยแล้วตรัสเทศนา ;
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;
พระจอมมุนี โปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส นิมิตกาย ;
เป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราช ชื่อ
นันโทปนันทะผู้มีความรู้ผิด มีฤทธ์ิมาก ;
ด้วยวิธีอันให้อุปเท่ส์แห่งฤทธ์แก่พระเถระ ;
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ด้วยเดช
แห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;
พระจอมมุนี ได้ชนะพรหมผู้มีนามว่า
ท้าวผกาผู้มีฤทธิ์ ;
อันสำคัญตนว่า เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณ
อันบริสุทธิ์ มีมืออันท้าวภุชงค์ คือ
ทิฏฐิที่ตนถือผิด ;
รัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอัน
พิเศษคือเทศนาญาณ ;
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;
นรชนใด มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวด
ก็ดี ระลึกก็ดี ;
ซึ่งพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถา แม้เหล่า
นี้ ทุกๆ วัน ;
นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวันตราย
ทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนก ;
ถึงซึ่งวิโมกสิวาลัย อันเป็นบรมสุขแล.

 

Tags : พุทธชัยมงคลคาถา

view