สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ

ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ

ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ

 พระครูภาวนาธรรมธารี ( สัมพันธ์  ปัญฺญาปทีโป )
เจ้าอาวาส - พระอุปัชฌาย์


ติดต่อพระอุปัชฌาย์ ขออุปสมบทล่วงหน้า อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

Tel: ๐๘๑ -๙๘๓ -๖๗๗๐

วัดป่ามะไฟ เป็นวัดมหานิกาย ใช้บทท่องขอบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ

หลักฐานในการขออุปสมบท ( ต้องส่งก่อนวันอุปสมบทอย่างน้อย ๕ วัน )
สำเนาบัตรประชาชน  ๑ ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน    ๑ ชุด
หนังสือรับรองจากอำเภอ หรือสำนักงานเขต ที่ตนอยู่  ๑ ชุด
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล  ๑ ชุด ( ตรวจก่อนอุปสมบทไม่เกิน ๑ สัปดาห์ )

คุณสมบัติผู้อุปสมบท
เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ,ได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดา
เป็นสุภาพชนมีความประพฤติดี ไม่มีความประพฤติเสียหาย เช่น ติดสุรา ยาเสพติด ไม่เป็นคนจรจัด, อ่านและเขียนหนังสือภาษาไทยได้
ไม่เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ,ไม่เป็นคนล้มละลาย หรือมีหนี้สินผูกพันปราศจากบรรพชาโทษ ,มีร่างกายสมบูรณ์อาจบำเพ็ญสมณกิจได้  ,ไม่เป็นคนชรา ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพพิกลพิการ ,มีสมณบริขารครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินัย, สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องไม่วิบัติ.
 
ลักษณะต้องห้ามของผู้อุปสมบท
เป็นผู้ทำความผิด หลบหนีอาญาแผ่นดิน
เป็นผู้หลบหนีราชการ
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
เป็นผู้เคยถูกตัดสินจำคุก ฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ
เป็นผู้ถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดตามพระวินัย
เป็นผู้มีโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เช่น วัณโรคระยะอันตราย ติดเชื้อ HIV
เป็นผู้พิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้ 

สรุปขั้นตอนการบวช

.โกนผมนาค/แต่งตัวนาค

.ทำประทักษิณ (เดินเวียนขวา)

.โปรยทาน

.เริ่มขั้นตอนบรรพชา (บวชสามเณร)

.เริ่มขั้นตอนอุปสมบท(บวชพระ)

.อนุศาสน์

.กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

*คลิ๊กดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่

.ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

.ใบรับรองผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท

.รายการคุณสมบัติแนบท้ายใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

(หรือติดต่อขอรับเอกสารตัวจริงที่วัดได้โดยตรงครับ)

Tags : ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ

view