สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

บุคคล ๔ ประเภท

บุคคล ๔ ประเภท

บุคคล ๔ ประเภท


๑. ไปไม่กลับ หมายถึง อริยชนผู้สิ้นทุกข์ ผู้ไปถึงที่สุดของทุกข์แล้ว 


๒. หลับไม่ตื่น หมายถึง กัลยาณชนผู้หลับใหลติดในสุขเวทนา ลาภ ยศ สรรเสริญ กิน กาม เกียรติ แม้จะเป็นผู้ดีของสังคม แต่ก็ไม่อาจพบทางสว่างของชีวิตได้,หรือหมายเอาพวกนักกรรมฐานที่คิดอยู่ในความสงบแบบสมถะ 


๓. ฟื้นไม่มี หมายถึง ทุรชนผู้ทำอนันตริยกรรมจะไม่สามารถพัฒนาจิตตนสู่ความพ้นทุกข์ได้เลย

 
๔. หนีไม่พ้น หมายถึง ปุถุชนผู้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏย่อมไม่อาจหนีพ้นจากความ เกิดแก่ เจ็บ ตายได้

 

 

Tags : บุคคล ๔ ประเภท

view