สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โคตมีสูตร

โคตมีสูตร

 

 

 หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท  (กันยายน ๒๕๕๔)

วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

โคตะมีสุตตัง


เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, เวสาลิยัง วิหะระติ มะหาวะเน กูฏาคาระสาลายัง, อะถะโข มะหาปะชาปะตี  โคตะมี, เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ, อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา เอกะมันตัง อัฏฺฐาสิ, เอกะมันตัง ฐิตา โข มะหาปะชาปะตี โคตะมี, ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ, สาธุ เม ภันเต ภะคะวา สังขิตเตนะ ธัมมัง เทเสตุ ยะมะหัง ภะคะวะโต ธัมมัง สุต๎วา เอกา วูปะกัฏฺฐา อัปปะมัตตา อาตาปินิง ปหิสัตตา วิหะเรยยันติ, เย โข ต๎วัง โคตะมี ธัมเม ชาเนยยาสิ, อิเม ธัมมา สะราคะยะ สังวัตตันติ, โน วิราคายะ, สังโยคายะ สังวัตตันติ, โน วิสังโยคายะ, อาจะยายะ สังวัตตันติ, โน อะปะจะยายะ, มะหิจฉะตายะ สังวัตตันติ, โน อัปปิจฉะตายะ, อะสันตุฏฺฐิยา สังวัตตันติ, โน สันตุฏฐิยา, สังคะณิกายะ สังวัตตันติ, โน ปะวิเวกายะ, โกสัชชายะ สังวัตตันติ, โน วิริยารัมภายะ, ทุพภะระตายะ สังวัตตันติ, โน สุภะระตายาติ, เอกังเสนะ โคตะมิ ธาเรยยาสิ, เนโส ธัมโม เนโส วินะโย เนตัง สัตถุสาสะนันติ, เย จะ โข ต๎วัง โคตะมิ ธัมเม ชาเนยยาสิ, อิเม ธัมมา วิราคายะ สังวัตตันติ, โน สะราคายะ, วิสังโยคายะ สังวัตตันติ, โน สังโยคายะ, อะปะจะยายะ สังวัตตันติ, โน อาจะยายะ, อะปิจฉะตายะ สังวัตตันติ, โน มะหิจฉะตายะ, สันตุฏฐิยา สังวัตตันติ, โน อะสันตุฏฐิยา, ปะวิเวกายะ สังวัตตันติ, โน สังคะณิกายะ, วิริยารัมภายะ สังวัตตันติ, โน โกสัชชายะ, สุภะระตายะ สังวัตตันติ, โน ทุพภะระตายะ, เอกังเสนะ โคตะมิ ธาเรยยาสิ, เอโส ธัมโม เอโส วินะโย เอตัง สัตถุสาสะนันติ, อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา มะหาปะชาปะติ โคตะมี, ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทีติ.

(จบโคตมีสูตร)

 

คำแปล

อันข้าพเจ้า (คือพระอานนท์เถระ สดับมาแล้วอย่างนี้) สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า, เสด็จอยู่ในกูฏาคารศาลา ในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลี,

ครั้งนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตะมี, เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า, ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ยืนแล้ว ณ ส่วนข้างหนึ่ง, พระนางมหาปชาบดีโคตมียืนแล้ว ณ ส่วนข้างหนึ่งแล, ได้กราบทูลคำนี้ กะพระผู้มีพระภาค เจ้าว่า, ดีแล้วพระเจ้าข้า ข้าพระองค์ได้สดับ พระธรรมใด ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พึงเป็นผู้ ๆ เดียวหลีกออกแล้ว เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วอยู่ ขอพระผู้มีพระภาค

เจ้า ทรงแสดงพระธรรมนั้น แก่ข้าพระองค์โดยย่อเถิด ดังนี้,

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อน พระนางโคตมี ท่านพึงรู้ธรรมเหล่า ใดแล, ว่า

 1. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจ หาเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดไม่,
 2. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์, หาเป็นไปเพื่อปราศจากความ ประกอบทุกข์ไม่,
 3. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความสั่งสมกองกิเลส, หาเป็นไปเพื่อความไม่สั่งสมกอง กิเลสไม่,
 4. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่, หาเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยไม่
 5. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ, หาเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่,
 6. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ, หาเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่ คณะไม่,
 7. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน, หาเป็นไปเพื่อความปรารถความเพียรไม่,
 8. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยาก, หาเป็นไปเพื่อความเป็นเลี้ยงง่ายไม่,

ดูก่อนพระนางโคตมี ท่านพึงทรงจำ ไว้โดยส่วนเดียว, ว่านี่ไม่ใช่ธรรม นี้ไม่ใช่วินัย นี่ไม่ใช่สัตถุศาสนา,

ดูก่อนพระนางโคตมี ก็ท่านพึงรู้ซึ่งธรรมเหล่าใดแล, ว่า

 1. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความ คลายกำหนัด, หาเป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่,
 2. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อปราศจาก ความประกอบทุกข์, หาเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ไม่  
 3. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความไม่สั่งสมกองกิเลส, หาเป็นไปเพื่อสั่งสมกองกิเลสไม่,
 4. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อย, หาเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่,
 5. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความสันโดษหาเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่,
 6. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คณะ, หาเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ คณะไม่,
 7. เหล่านี้ เป็นไปเพื่อความปรารภความเพียร, หาเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่,
 8. ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่าย, หาเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยาก ไม่,

ดูก่อนพระนางโคตมี ท่านพึงทรงจำ ไว้โดยส่วนเดียว, ว่านี่เป็นธรรม นี่เป็นวินัย นี่เป็นสัตถุศาสนา,

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสพระสูตร นี้จบลง, พระนางมหาปชาบดีโคตมี ก็มีใจ ยินดี,  เพลินภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแล.

(จบโคตมีสูตร)

 

ท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการจัดพิมพ์

พระสูตรต่างๆตามบทสวดในหนังสือสวดมนต์ฉบับพุทธบริษัท ๒๕๕๔ ของวัดป่ามะไฟแจกเป็นธรรมทาน

กรุณาติดต่อโดยตรงที่ :วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

(ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี : tel 081-983 6770)

______________________________

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคตมีสูตรได้ที่ http://www.buddhadasa.com/rightstudydham/dhamanalysis.html

Tags : โคตมีสูตร วัดป่ามะไฟ

view