สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทริปตามใจไปตามทาง วัดป่ามะไฟ

ทริปตามใจไปตามทาง วัดป่ามะไฟ

Thailand here ทริปตามใจ ไปตามทาง: วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี Wat Pamafai in Prachinburi Thailand.

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี Wat Pamafai in Prachinburi Thailand.

วัดป่ามะไฟ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เดิมชื่อ "วัดอุดมผล" ชาวบ้านเรียก "วัดนอก" ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดป่ามะไฟ" เพราะมีต้นมะไฟเยอะ
Wat Pamafai is located at Khok Mai Lai subdistrict, Mueang district in Prachinburi province Thailand. Formerly name was "Wat Udomphol" local people called "Wat Noak" later around year 1944 was changed the name to "Wat Pamafai" because this area have a lot of Mafai trees.
วัดป่ามะไฟ เป็น1 ใน 7 วัดที่ได้รับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีตามมติมหาเถรสมาคม และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี 2552 ประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ 5 (มหานิกาย) มติ มส. 11/2547 โดยมีพระครูภาวนาธรรมธารี อายุ 54 ปี พรรษา 29 วิทยฐานะ น.ธ. เอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ มีศาลาปฏิบัติธรรม 2 หลัง และ อาคารที่พัก 2 หลัง รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 300 คน 
Wat Pamafai is 1 of 7 temples are the practices meditation place of Prachinburi province has approved by the Supreme Sangha Council and Excellence the practice meditation 5th place of year 2009 of Prachinburi province. By Phra Kru Phaowana Thamtaree an age 54 years, 29 years of monk with academic standing theologian Doctoral, current he is vice a primate Muang Prachinburi and an abbot of Wat Pamafai. Have 2 meditation halls and living room of 2 building, can accommodate who want to do meditation for 300 people.


วัดป่ามะไฟ ได้รับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ในวันที่ 6 มิ.ย.2558 มีลักษณะเป็นสีทอง มีขึ้นภายใต้แนวคิดว่า เสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็น "เสาหลักของพระพุทธศาสนา" ปัจจุบัน พิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ ปี โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน 
Wat Pamafai was awarded "Ashoka pillars of moral leadership" on June 6, 2015. It is a golden pillar under the concept, Ashoka pillar is a sign of the prosperity of the Buddhism. And those who do beneficial to Buddhism so was called. "Pillars of Buddhism". The current the award ceremony held at the Center for Promotion of Buddhism is located at Namai subdistrict, Mueang district in Pathumtani province Thailand. In Visakha Bucha Festival of every year with Her Royal Highness Princess Soamsavali came to be The President.


"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" โดยจำลองแบบย่อส่วนเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชจากประเทศอินเดีย ที่พระองค์ได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และระบุถึงสถานที่ตั้งสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหัวสิงห์เป็นสัญลักษณ์ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่องอาจดั่งราชสีห์และแผ่ไปไกลดุจเสียงคำรามของราชสีห์
 "Ashoka pillar of moral leadership" by simulating scale down of a monolithic of Ashoka the Great of India. He has built dedicated as a Buddhist altar unto the Lord Buddha. And specifies the important location of Buddhism. The lion head as a symbol as the preaching of the Lord Buddha. The bravado like a lion and far-reaching as the roar of a lion.
ด้านบนของมณฑปพระอสิติธาตุ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปประจำมณฑป อาคารด้านข้างเป็นที่ประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปประทับยืนทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระบรมสารีริกธาตุต่างๆ และ พระพุทธรูปในปางต่างๆ
Top of Mondop Phra Asitithat Hall is enshrined a main Buddha statue of the Mondop. The building next is enshrined of the statue Phra Siam Thewa-Thirat an idow is  standing wear dress King. Various Buddha relics and statues of Buddha in various postures.


ด้านล่างของมณฑปพระอสิติธาตุ  เป็นห้องทำกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมผู้ที่เข้ามาปฏิบัตธะรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมทำเนียบ "พระสังฆราช" บนผนัง (อ่าน รายนามพระสังฆราช )
Inside under ground of Mondop Phra Asitithat Hall is activity room such as chanting, meditation and list of Patriarchs of Thailand, on the wall. 

รางวัลที่พระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เคยได้รับ
- รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (เสมาธรรมจักร)  ประจำปี พ.ศ. 2549
- รางวัล สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2552
- รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ (ด้านศาสนา) ประจำปี พ.ศ. 2554
- รางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
 Awards for Phra Kru Phaowana Thamtaree is present abbot of Wat Pamafai has ever been.
- Benefits to the Buddhism, branch promoting the practices (SEMA Thammachak) Award of the year 2006.
- Bureau practices meditation to excellence of province to Commemoration of King Award of the year 2009.
- Benefits to The Ministry of Culture of the country (the religion) Award of the year 2011.
- Ashoka pillars of moral leadership of the National Buddhism Award of the year  2015.

พระพุทธรูปที่หุ้มด้วยทองคำแท้ทั้งองค์
A statue of Buddha covered with real gold.
มณฑปพระอุปคุต
Mondop of Upagupta.  Read more : Wikipedia


สถูป หลวงพ่อเส็ง อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
Pagoda of Luang Phor Seng a monk who was abbot of temple.วัดป่ามะไฟ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ  600 ปีที่แล้ว จากหลักฐานที่พบกำแพงวิหาร และ ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายเหมือนพระพุทธรูปที่วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง เอกสารทางราชการประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2368
Wat Pamafai was assumed built about 600 years ago. From evidence found the chapel wall and parts of a sandstone Buddha statue look like at Wat Phutthaisawan in Ayutthaya province which was built in the reign of U Thong King.

พระอุโบสถที่มีศิลปะปูนปั้น และ แกะสลักที่งดงาม รอบกำแพงด้านในมีรูปปั้นพระพุทธเจ้า ตั้งรายรอบรอบพระอุโบสถ 25 พระองค์ และ จะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 28 พระองค์ 
The chapel have a beautiful stucco and carvings of Thai Art Design. At the walls inside of the chapel area have 25 statues of Buddha and will be a ceremony pouring to cast of 3 Buddha statues on Sunday October 16, 2016, a total 28 statues of Buddha.ปี พ.ศ. 2489 หลวงพ่อเส็ง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส จึงเริ่มพัฒนาวัด และ ทางวัดก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น สร้างพระอุโบสถ วิหาร มณฑปพระอสิติธาตุ ศาลาการเปรียญ ทั้งนี้ยังได้รับเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่าง ปี 2520 และ วัดพัฒนาดีเด่น ปี 2523
Year 1946 Luang Phor Seng is monk has appointed to an abbot of temple so he began to the development and the temple has continuous development such as build the chapel, Viharn, Mondop Phra Asitithat Hall, sermon hall. Also was selected by the Department of Religious Affairs to the temple developed the samples award in 1977 and  Excellent Development Temple Award of year 1980.

วิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ภายในประดิษฐานรูปปั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รอยพระพุทธบาทจำลอง และ รูปปั้นพระมหากัจจายนะ หรือ พระสังกัจจายน์ หรือ พระสังกระจาย
Viharn Somdej Toh Prom Rangsi inside is enshrined of a statue Somdej Toh Prom Rangsi important monk of SIAM, Footprint model and a statue of Katyayana (Buddhist) in Thai called Phra Maha Katchaina (Thai : พระมหากัจจายนะ).


หอระฆังวัดป่ามะไฟ 
The bell tower of Wat Pamafai.
บริเวณภายในวัดปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ และจัดแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ น้ำพุ น้ำตก รูปปั้นตุ๊กตาน่ารักๆ ต่างๆ
The area of the temple covered with tall trees and also decorated with flowers, trees, fountains, small waterfalls, many lovely statues dolls.


ข้อมูลอ่านเพิ่ม Info :  Wat Pamafai  พระมหากัจจายนะ

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 

ขอบคุณที่มา http://thailandhere.blogspot.com/2016/09/wat-pamafai-in-prachinburi-thailand.html?m=1

view