สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ศาสนพิธี

ศาสนพิธี

 

ศาสนพิธี
ความหมายของศาสนพิธี


          ศาสนพิธี มาจากคำว่า “ศาสน” หรือ “ศาสนา” คือ คำสอน กับคำว่า “พิธี” คือ แบบอย่าง หรือแบบแผนต่าง ๆ รวมเป็นคำว่า ศาสนพิธี หมายถึง แบบอย่าง หรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนา


          ศาสนพิธีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังศาสนา หมายความว่า มีศาสนาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีพิธีกรรมต่าง ๆ เกิดตามมาภายหลัง


          เหตุเกิดศาสนพิธี เนื่องจากหลักการของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อันเรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” ในโอวาทปาฏิโมกข์นั้น มีหลักการสำคัญที่ทรงวางไว้เป็นหลักทั่วๆ ไป ๓ ประการ คือ
          ๑. สอนไม่ให้ทำความชั่วทั้งปวง
          ๒. สอนให้อบรมกุศลให้ถึงพร้อม
          ๓. สอนให้ทำจิตใจของตนให้ผ่องใส


          การพยายามทำตามคำสอนในหลักการนี้เป็นการพยายามทำความดีที่เรียกว่า ทำบุญ และการทำบุญนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงวัตถุคือที่ตั้งแห่งการทำบุญไว้โดยย่อ เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ มี ๓ ประการ คือ
          ๑. ทาน การบริจาคสิ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
          ๒. ศีล  การรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อย ไม่ล่วงบัญญัติที่ทรงห้าม
          ๓. ภาวนา การอบรมจิตใจให้ผ่องใสในการกุศล


          บุญกิริยาวัตถุนี้ เป็นแนวทางให้พุทธบริษัทประพฤติตามหลักการที่กล่าวข้างต้นและเป็นเหตุให้เกิดศาสนพิธีต่างๆ ขึ้นโดยนิยม


ประโยชน์ของศาสนพิธี


          ๑. เป็นวิธีการดึงคนเข้าสู่หลักธรรมทางพระศาสนา
          ๒. เป็นรูปแบบวิธีการที่มีแบบแผน งดงาม สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมไทย
          ๓. เป็นกระบวนการที่ทำให้คนในสังคมมีความรักสามัคคี ปรารถนาดีต่อกัน
          ๔. ผู้ที่ศึกษาศาสนพิธีดีแล้ว ย่อมเป็นผู้ฉลาดในพิธีกรรมที่ต้องปฏิบัติในการบำเพ็ญบุญกุศล
          ๕. สามารถจรรโลงให้พระพุทธศาสนามีความเจริญยั่งยืนสืบไป


ศาสนพิธีแบ่งออกเป็น ๔ หมวด


          เมื่อพิธีกรรมใดเป็นที่นิยมและรับรองปฏิบัติสืบ ๆ มาจนเป็นประเพณี พิธีกรรมนั้นก็กลายเป็นศาสนพิธีขึ้น ฉะนั้น ศาสนพิธีจึงมีมากมาย แต่เมื่อแยกเป็นหมวดแล้ว มี ๔ หมวด คือ
          ๑. หมวดกุศลพิธี  ว่าด้วยพิธีบำเพ็ญกุศล
          ๒. หมวดบุญพิธี  ว่าด้วยพิธีทำบุญ
          ๓. หมวดทานพิธี ว่าด้วยพิธีถวายทาน
          ๔. หมวดปกิณณกะ ว่าด้วยพิธีเบ็ดเตล็ด

 

 

1 2 3 4 5 [Next]

Tags : ศาสนพิธี

view