สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์

การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์

การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์

ภิกษุ ท. ! บุคคล ๓ จำพวกนี้มีอยู่ หาได้อยู่ในโลก.

สามจำพวกอย่างไรเล่า ?

สามจำพวกคือ  คนตาบอด(อนฺโธ), คนมีตาข้างเดียว(เอกจกฺขุ), คนมีตาสองข้าง (ทฺวิจกฺขุ).

 
ภิกษุ ท. ! คนตาบอดเป็นอย่างไรเล่า ? คือ คนบางคนในโลกนี้ ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โภค
ทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้น นี้อย่างหนึ่ง ; และไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้
ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล - ธรรมมีโทษและไม่มีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝ่ายดำ
และธรรมฝ่ายขาว นี้อีกอย่างหนึ่ง. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล คนตาบอด (ทั้งสองข้าง).

  
ภิกษุ ท. ! มีคนตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่า ? คือ คนบางคนในโลกนี้ มีตาที่เป็นเหตุให้ได้
โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้น นี้อย่างหนึ่ง ; แต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้
ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล - ธรรมมีโทษและไม่มีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝ่ายดำและ
ธรรมฝ่ายขาว นี้อีกอย่างหนึ่ง. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล คนมีตาข้างเดียว.

  
ภิกษุ ท. ! คนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่า ? คือ คนบางคนในโลกนี้ มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โภค
ทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้น นี้อย่างหนึ่ง; และมีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรม
ที่เป็นกุศลและอกุศล - ธรรมมีโทษและไม่มีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝ่ายดำและ
ธรรมฝ่ายขาว นี้อีกอย่างหนึ่ง. ภิกษุ ท ! นี้แล คนมีตาสองข้าง.

 
ภิกษุ ท. ! ภิกษุมีตาสมบูรณ์ (จกฺขุมา) เป็นอย่างไรเล่า ? คือภิกษุในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัดตาม
ความเป็นจริงว่า “นี้ความทุกข์, นี้เหตุให้เกิดแห่งทุกข์, นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, นี้ทางดำเนิน
ให้ถึงความดับ ไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้.ภิกษุ ท. ! นี้แลภิกษุมีตาสมบูรณ์.


ที่มา: ติก. อํ. ๒๐/๑๖๒, ๑๔๗/๔๖๘, ๔๕๙  พุทธวจน

Tags : การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์

view