สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


ประวัติความเป็นมาของวัดโดยสังเขป

วัดป่ามะไฟ ตั้งอยู่หมู่ ๔ ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เดิมชื่อ "วัดอุดมผล" ชาวบ้านเรียก วัดนอก ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดป่ามะไฟ”เนื่องจากในละแวกนั้นมีต้นมะไฟขึ้นหนาแน่น


วัดนี้สันนิฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ ๖๐๐ ปี จากหลักฐานขุดพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายเหมือนกับพระพุทธรูปที่วัดพุทไธสวรร ค์ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองนอกจากนี้ยังพบวิหารเล็กทรงเครื่องแต่หากพังเหลือเพียงกำแพงเท่านั้น

เอกสารทางราชการระบุว่าประกาศตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๑๘

แต่เดิมมานั้นวัดป่ามะไฟแห่งนี้มีสภาพทรุดโทรมมากจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๘๙ หลวงพ่อเส็ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ จึงเริ่มพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสร้างศาสนวัตถุขึ้นเป็นจำนวนมากอาทิเช่น อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ฌาปนสถาน ฯ จนได้รับเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็น “วัดพัฒนาตัวอย่าง” ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และเป็น “วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น” ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓
        

ในปัจจุปัน วัดป่ามะไฟ ได้รับแต่งตั้งเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ ตามมติมหาเถรสมาคม มีบทบาทหน้าที่ ในการฝึกอบรมกัมมัฏฐานให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และได้รับคัดเลือกให้เป็น “สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                         

ปูชนียวัตถุ โบราณวัตถุ


๑.  อุโบสถ      กว้าง       ๑๔         เมตร 
ยาว          ๖๓         เมตร 
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

ลักษณะทั่วไป    ก่อสร้างเป็นอุโบสถทรงไทย – คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง

๒. ศาลาการเปรียญ 


 กว้าง           ๑๕         เมตร 

 ยาว             ๔๕         เมตร 

สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

ลักษณะทั่วไป    ก่อสร้างเป็นศาลาทรงไทย – คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง

๓. ศาลาธรรมสังเวช  กว้าง           ๑๔         เมตร 
ยาว             ๓๗         เมตร 

สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐

ลักษณะทั่วไป       ก่อสร้างเป็นศาลาทรงไทย – คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง

๔. วิหารสวดมนต์  


กว้าง            ๒๐         เมตร 
ยาว             ๒๙         เมตร 

สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

ลักษณะทั่วไป       ก่อสร้างแบบไม่มีทรงหลังคา – คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง

๕. วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)   กว้าง  ๑๐  เมตร 
ยาว    ๑๒  เมตร 

สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

ลักษณะทั่วไป       ก่อสร้างเป็นศาลาทรงไทย – คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง

๖. เจดีย์ธาตุ 


กว้าง           ๙             เมตร 
ยาว             ๙             เมตร 

สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

ลักษณะทั่วไป       ก่อสร้างแบบทรงลังกา – คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง

๗. กุฎิกัมมัฏฐาน


 

 


กว้าง    ๔    เมตร 
ยาว     ๔    เมตร 

จำนวน  ๗๐  หลัง

ลักษณะทั่วไป       ก่อสร้างเป็นศาลาทรงไทย – ประกอบด้วยไม้ทั้งหลัง

ลักษณะทั่วไป       ก่อสร้างแบบไม่มีทรงหลังคา – คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง

การบริหารและการปกครอง

ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อ พระครูภาวนาธรรมธารี   อายุ    ๔๙   ปี      พรรษา    ๒๔

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายสวยๆจากเฟสบุ๊คเพจปราจีนบุรีบ้านเรา https://www.facebook.com/Pracinburithem


view